Zpět na stavby

Montáž ocelové konstrukce haly zimního stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě

16. dubna 2010
Richard Klimecký

Příspěvek prezentuje projekt obnovy původní hlavní stavby stadionu včetně tréninkových hal. Ocelová konstrukce hlavní haly a většina ostatních stavebních prací je kromě stávajících železobetonových tribun zcela nová, včetně tréninkových hal.


Hlavním účelem obnovy bylo zajištění jednoho ze stadionů pro Mistrovství světa 2011 v ledním hokeji. Kromě toho zde slovenskou hokejovou ligu hraje HC Slovan Bratislava. Zimní stadion je situován uvnitř města Bratislavy. Pro zajištění bezpečného průběhu prací a přístupu mechanizmů ze všech stran objektu je redukována doprava na ulici Trnavské a zastavena v ulici Odbojárov.
Samotná hala je řešena příčným nosným systémem, a to pomocí deseti vazníků dlouhých 86 m a v nejširším místě širokých 6 m nesených dvaceti sloupy. Osová vzdálenost mezi příčnými vazbami je 10 m, ve dvou polích pak 10,3 m. Mezi sloupy jsou vždy čtyři hlavní vodorovné nosníky patrové konstrukce za tribunami. Dalším hlavním nosným prvkem patrové konstrukce jsou nosníky v polovině příčných vazeb zavěšené na průvlaku. Průvlak je uchycen na konzolových koncích vazníků. Vaznice se střídají ob jedno pole. U prvního vazníku začínají dlouhé vaznice, přesahující druhou příčnou vazbu. Dlouhé vaznice jsou uchycené na vaznících. Krátké vaznice jsou umístěné v mezilehlých polích a uchycené na převislé vaznice. Střešní trapézové plechy jsou neseny vazničkami, které jsou uložené kolmo na vaznice, souběžně s příčnými vazbami a mezi nimi. Střešní ztužidla horizontální i vertikální jsou uchycena do vaznic a vazníků. Technologické lávky jsou umístěny ve všech devíti polích a jsou uchyceny pomocí táhel k vazníkům.

Trojzdvih 9. vazníku z prostoru budoucích tréninkových hal
¤ Trojzdvih 9. vazníku z prostoru budoucích tréninkových hal

Montáž vnitřního dílu vazníku
¤ Montáž vnitřního dílu vazníku

Montáž 3. vazníku, rošty pro předmontáž vazníků

Původně měl být pro montáž použit nový pásový jeřáb Hutních montáží, a.s. CC2800-1 nosnosti do 600 t, který by byl schopen zdvihů jednotlivých vazníků v celku. Bohužel, situace na staveništi, hlavně kvůli stávajícím železobetonovým tribunám, neumožňovala jeho nasazení. Proto byla zvolena varianta montáže pomocí dvou provizorních podpěr na jeden vazník. S tím, že se podpěry budou po zavaření dílů vazníků a jeho příčném propojení či zafixování pomocí lanových zvedáků demontovat a přesouvat pro podepření následného vazníku. Tyto podpěry se využívaly pro montáž sedmi vazníků a byly umístěny na původních betonech pro ledovou plochu, která byla objednatelem pro účely montáže dočasně zachována. Jednotlivé vazníky se sestavovaly z osmi dodaných dílů. Z nich se na předmontáži kompletovaly tři hlavní díly. Krajní díly byly dlouhé 31,5 m o hmotnosti 18 t, střední díl byl dlouhý 23 m o hmotnosti 11 t. Jednotlivé díly bylo možné podepřít definitivními sloupy v osové vzdálenosti 76,450 m a pod vzájemnými styky dílců provizorními podpěrami. Pro předmontáž a montáž dílů vazníků pak byl využit jeřáb AC 535 o nosnosti 180 t. Krajní vazník ze strany ulice Odbojárov a dva krajní vazníky ze strany bývalých a budoucích tréninkových hal byly osazeny do pozice vcelku pomocí dvojzdvihů a trojzdvihů za asistence autojeřábů místních firem o nosnosti 200 t a 160 t. Krajní vazníky se osazovaly vcelku, jednak z důvodu urychlení montáže, ale hlavně kvůli tomu, že tyto vazníky jsou půdorysně umístěny nad stávajícími tribunami. Podepření vazníků nad tribunami by bylo z důvodu jejich statiky problematické a finančně velmi nákladné.
Začínalo se montáží sloupů a k nim uchycených příčných vazeb v hlavních osách patrové konstrukce za tribunami. Souběžně s touto montáží probíhala příprava na montáž vazníků. V této fázi stavyb obsluhovaly jeřáby Hutních montáží AC 40 a AC 535. Mezi druhou a třetí a dále osmou a devátou příčnou vazbou bylo umístěno ztužující pole jak mezi vazníky, tak mezi sloupy. Vzhledem k tomu, že mezi sloupy v těchto polích bylo navrženo vertikální svařované ztužidlo, předmontoval se na roštech celý sloupový rám tvořený dvěma sloupy, čtyřmi vodorovnými nosníky a dvěma vertikálními ztužidly sestavenými z osmi dílů. Po zavaření všech styků a jejich předepsané ultrazvukové kontrole byl pak celý rám pomocí AC 535 osazen do pozice. Mezi hlavními příčnými vazbami šlo v této fázi osadit pouze jejich propojení čtyřmi vodorovnými nosníky, neboť další hlavní nosníky patrové konstrukce byly zavěšeny na průvlaku v krajní podélné ose ve vzdálenosti 4,775 m od osy sloupů. Průvlak je nesen převislými konci vazníků, takže zbytek patrové konstrukce se mohl dokončit až po montáži samotných vazníků. Vzhledem k tomu, že ve výztužném poli mezi druhým a třetím vazníkem byly umístěny krátké vaznice, uchycené na přesahující vaznice, nebylo možné využít těchto vaznic k montážnímu zavětrování vazníků proti překlopení v podélném směru haly. Pro tento účel jsme se vyrobilo šest montážních vaznic, které poskytly provizorní zavětrování v každém druhém poli. Ze stejného důvodu bylo nutné zvolit odlišný způsob zahájení montáže vazníků, než by byl zvolen v případě možnosti smontovat nejprve kompletní zavětrovací pole včetně vaznic. Pro montáž střešních vazníků byli na betonové ploše vybudovány ocelové rošty. Na nich byly sestaveny, zaměřeny a zavařeny dva krajní dílce druhého vazníku s předepsanou kontrolou svarů pomocí rentgenu. Po připravení podpěr pro druhý vazník byly osazeny jeho dva hlavní krajní předem sestavené dílce. Tyto dílce se provizorně ukotvily ke stávajícím tribunám pomocí lanových zvedáků. Také samotné provizorní podpěry byly kotvené pomocí lanových zvedáků a dole přitíženy či uchyceny lepenými kotvami k betonové ploše. Na straně od ulice Odbojárov se zatím sestavily, zaměřily, zavařily a rentgeny zkontrolovaly styky kompletního prvního vazníku. Ten byl pak dvojzdvihem osazen do pozice a propojen krajním průvlakem, vaznicemi a vertikálními ztužidly prvního pole s krajními částmi druhého vazníku. Následovalo osazení prostředního dílu druhého vazníku mezi dva krajní. Uchycení vazníků, jakož i celá podoba podpěrných konstrukcí a montážních plošin byla předem navržena pracovníkem Hutních montáží Ladislavem Buďárkem, vedením montáže byl pověřen Ivan Brída a jeho zástupce Jan Čanecký.

Kompletace
¤ Kompletace

Postupná montáž patrové konstrukce za tribunami
¤ Postupná montáž patrové konstrukce za tribunami

Sloupový rám s vertikálním ztužením
¤ Sloupový rám s vertikálním ztužením

Vnitřní díl jednotlivých vazníků byl předem smontován pomocí šroubových styků ze dvou dodaných kusů. Šroubové montážní styky jsou umístěny v uzlech vazníků, svařované styky jsou na horních a dolních pásech vazníků. Krajní díly byly sestavovány ze tří kusů. Styky mezi hlavním středním dílcem a dvěma krajními dílci jsou svařované a montovaly se z pevných montážních plošin umístěných na provizorních podpěrách dílců vazníků. Horní i dolní pás vazníku jsou trubkové TR 298,5x22. Na každém vazníku jsou celkem čtyři svary horního a čtyři svary dolního pásu. Na 100 % svarových styků spodních pásů a 20 % svarů horních pásů se prováděla rentgenová kontrola. Všechny nedestruktivní kontroly svarů, na této akci, byly díky kvalitním svářečům vyhovující. Postupně se pokračovalo s montáží dalších vazníků a mezi tím další skupina montovala patrovou konstrukci za tribunami v částech, kde již vazníky a krajní průvlaky osazeny byly. Vzhledem k termínovým potřebám stavby bylo nutné v průběhu montáže osadit devátý a desátý vazník dříve než sedmý a osmý, a to z důvodu nutnosti montáže krajních vazníků ze strany budoucích tréninkových hal, kde měly být podle harmonogramu již zahájeny další stavební práce. To zapříčinilo větší pracnost při vkládání posledních mezilehlých kusů, ale díky minimálním rozměrovým odchylkám výroby to nebyl velký problém. Jako poslední prvky se montovaly technologické lávky, které byly umístěny mezi jednotlivými vazníky a uchyceny pomocí táhel. Zde bylo díky jejich malé hmotnosti použito místního autojeřábu o nosnosti 28 t. Při montáži technologických lávek a kompletaci střechy se využívaly pohyblivé montážní plošiny do 30 m a 40 m. Montáž ocelové konstrukce haly proběhla podle harmonogramu bez větších problémů.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu
Místo stavby: ul. Odbojárov, Bratislava II
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Uživatel: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
Konstrukční řešení SO 201: Ing. Ladislav Gažo (Ingsteel, spol. s r.o.) Ing. Zoltán Agócs (Ingsteel, spol. s r.o.) Ing. Tibor Kiss (STADING)
Hlavní dodavatel stavby: Ingsteel, spol. s r.o.
Montáž ocelové konstrukce: Hutní montáže, a.s.
Dodávka ocelové konstrukce: Ingsteel, spol. s r.o.
Doba výstavby: 2009-2010