Zpět na stavby

Modřanská radnice využije BIM i za padesát let

V Praze 12 se staví nová radnice. Městská část se rozhodla vytvořit nové zázemí nejenom pro své úředníky, ale myslela i na občany. Budova bude žít svým životem i po skončení úředních hodin a nabídne lidem mnohem více než klasická radniční budova. Projekt z dílny architektonického studia LOXIA a.s. ukazuje, že občanská výstavba může držet krok se soukromým sektorem. Budova je vyprojektována v BIM a již byla dokončena hrubá stavba.

Autor:


Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V architektonickém studiu LOXIA a.s. v Praze pracuje od roku 2007. Jako hlavní inženýr projektového oddělení odpovídá za řízení všech projektových prací. Zkušenosti s projektováním administrativních budov zúročil např. při návrhu Argentinská Office Building v pražských Holešovicích, která vznikala v BIM. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.


Úvod

Před čtyřmi lety městská část Praha 12 oznámila rozhodnutí postavit novou radnici avypsala soutěž „naklíč“ formouveřejné zakázkysnázvem Nová radnice. Soutěž byla vypsána s několika koly tzv. soutěžního dialogu – vlastní výzva k podání nabídky byla vydána na konci roku 2016 s odevzdáním nabídek na začátku roku 2017. Prvním krokem k získání této zajímavé zakázky pro náš ateliér byl úspěch v interní soutěži u Společnosti radnice Praha 12 (sdružení společností GEOSAN GROUP a.s. a KLEMENT a.s.), která se o dodávku nové radnice „na klíč“ rozhodla ucházet. Věřím, že na úspěchu Společnosti pro Prahu 12 v této veřejné zakázce měla kvalita našeho návrhu následně výrazný podíl.

LOXIA přišla s myšlenkou návrhu nové radnice sestavenou ze tří „kostek“ inspirovaných modřanskou historií. Projekt má jednoduchý cíl – spojit pod jednu střechu odbory, které jsou dnes roztříštěny po sedmi pracovištích v Modřanech a Kamýku. Dvanáctá městská část   je čtvrtou nejrozlehlejší částí Prahy a bydlí v ní přes 66 000 obyvatel. A navíc si v ní mnoho lidí, kteří do Prahy dojíždějí, zařizuje své pochůzky.

Lokalita
Lokalita nového objektu byla zadána veřejnou zakázkou – jedná se o pozemky mezi ulicemi Písková a Generála Šišky. V sousedství se nachází stávající radnice, před kterou je zastávka autobusu. Místo    je také velmi dobře dostupné tramvají, vlastním vozem i pěšky. Do budoucna se nedaleko počítá dokonce se zastávkou plánované trasy metra D.  Nová  radnice  je z urbanistického pohledu zárodkem pro nové lokální centrum, které se tak propojí s nedalekým Sofijským náměstím, jež již v současnosti také ožívá.

Sladká historie Modřan
Proč návrh tvoří tři kostky? Místní cukrovar měl v minulosti velký podíl na rozvoji tehdy samostatné předměstské oblasti, a tak se cukr dostal i do znaku Modřan. Naši architekti se rozhodli navázat na slavnou minulost a promítli jej do komplexu moderní budovy v podobě tří bílých propojených cukrových kostek. Dvě kostky mají čtyři podlaží, třetí stoupá až do pátého nadzemního podlaží. Stavba je do hloubky jednoho podzemního podlaží podsklepená.

Architektonické řešení stavby

Myšlenkou bylo navrhnout důstojnou, ale nikoliv pompézní radnici. Radnice a její služby se otevírají prakticky i symbolicky lidem a naplní svůj prostor aktivitami i životem. Kromě administrativního zázemí bude v třídílné bezbariérové budově obřadní síň, zasedací sál, restaurace, drobné obchody, kavárna a dětský koutek. Tyto části jsou odděleny od kanceláří tak, aby úřad mohl sloužit obyvatelům i mimo své otevírací hodiny.  Prostor  pro  další nájemce  je i v ostatních  podlažích radnice.  V budoucnosti je vedení města může využít pro své úředníky, zatímco do té doby mohou z nájmu pokrýt část nákladů na provoz radnice. O sál, sloužící pro zasedání, se zastupitelstvo v mezičase podělí sobčany, a tak v něm zázemí najdou také hudební produkce, projekce, malá divadla či si jej mohou pronajmout zájmové spolky nebo společenství vlastníků z bytových domů v okolí. Veřejný prostor u budovy bude osazen zelení a na náměstí před radnicí bude jednou, doufejme, majestátní lípa.

Konstrukční řešení

Z dostupných archivních údajů jsme zjistili, že na pozemku byla dříve pískovna, která byla zavezena navážkou o mocnosti až 5 m. Podloží je dále tvořeno říčními písky a svahovými sutěmi, což jsou zeminy s rozdílnými geotechnickými vlastnostmi a rozdílnou únosností. Bylo jasné, že konstrukce podlah podzemního podlaží bude třeba navrhnout tak, aby vlivem rozdílných vlastností zemin nedošlo působením nerovnoměrného sedání k poškození konstrukce.

Budova radnice je tvořena železobetonovým skeletovým systémem, který je zasazen do současného mírného jihovýchodního svahu. Nosné sloupy jsou rozmístěny v pravidelném rastru ve všech třech budovách až na tři výjimky, a to v prostoru vstupní haly, multifunkčního sálu a obřadní síně. Tam je z hlediska optimálního využití těchto prostor třeba překlenout mnohem větší rozpětí, aby se zabránilo umístění sloupu uprostřed místností. Ve zmíněných prostorách se tedy jedná o „rozvolnění“ sloupového systému – právě z toho důvodu jsou okolní sloupy naprojektovány masivnější, tedy o větších dimenzích, na větší vzpěr, přes více podlaží.

Příkladem produktivní spolupráce architektů a projektantů v našem ateliéru je i následující ukázka zajímavého konstrukčního řešení. Architekti si přáli mít ve vstupní hale „levitující“ schodiště. Už ve stadiu studie jsme tedy řešili, co je technicky možné. Ve výsledku je navržen sloup, který stabilizuje podestu se schodišti, a tak se podařilo vytvořit velmi pěkný otevřený prostor s iluzí levitující desky, kde žádné sloupy „navíc“ nepřekážejí. Přenesení sil z vyšších podlaží je vyřešeno stěnovým nosníkem v úrovni třetího nadzemního podlaží. Kromě sloupového systému je třeba zmínit, že  budovy  radnice  jsou také ztuženy monolitickými jádry, a to v podobě ztužujících schodišť a výtahových šachet. V objektu budou celkem  čtyři výtahy   a tři schodiště.

V prostoru radnice je v přízemí navržena předsazená markýza, která bude sloužit jako vstup do restaurace a sálu. Je navržena ze třech dilatačních celků, propojených smykovými trny.

Jelikož parcela přiléhá k ulici Generála Šišky, kde projíždějí tramvaje  a v obou směrech je dvouproudá silnice, bylo třeba v rámci technického řešení myslet na nechtěný hluk a vibrace. Ještě před provedením průzkumů jsme museli vyloučit vliv případných vibrací od tramvají. Z tohoto důvodu jsme vibrace v předmětné lokalitě změřili před realizací záměru a poté ještě jednou po vykopání stavební jámy. Naštěstí obě měření prokázala, že není třeba navrhovat speciální opatření proti účinkům vibrací.

Součástí technického řešení byla i ochrana objektu před bludnými proudy. V rámci primární ochrany bylo navrženo  zvýšené krytí výztuže s využitím betonové směsi Permacrete. Do  betonu byly přidány i plastifikační a provzdušňovací elektricky nevodivé příměsi. V rámci konstrukčního  řešení  nové  radnice  se  upustilo  od požadavku provaření měkké výztuže pomocnými bodovými svary. Provařování bylo realizováno pouze u pilot. Pro dočasné pažení stavební jámy se použilo záporové pažení s podmínkou, že ocelové prvky nepřijdou do přímého kontaktu s železobetonovými konstrukcemi stavby.

Realizace

Oproti původnímu návrhu bude nová radnice opatřena nádrží na zadržování dešťové vody s minimální kapacitou 70 m3. Voda bude využívána pro zálivku venkovní zeleně jak kolem radnice, tak v širším okolí. Akumulační nádrž bude umístěna pod parkovištěm.

Zastupitelstvo městské části také dodatečně rozhodlo o přípravě na instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily (bude jich celkem osm)  a také o umístění fotovoltaické elektrárny, která by měla výhledově pokrýt cca jednu třetinu spotřeby energie celé budovy.

Při každé stavbě něco překvapí. Někdy příjemně, někdy nepříjemně. Jedno z nepříjemných překvapení u této stavby bylo zjištění přítomnosti azbestu po zahájení výstavby. Nakládání s nebezpečným odpadem má samozřejmě svá pravidla, podle kterých jsme postupovali, a uživatelé nové radnice se nemusí ničeho obávat.

Plány nové radnice ke stavbě v systému BIM poslouží i za padesát let

Radnice je vyprojektována metodikou BIM od počátku prací. Jednotlivé stupně dokumentace byly vždy odevzdávány investorovi  v příslušném dohodnutém stupni LODu, což je určení grafické a negrafické úrovně podrobnosti 3D modelu. Dokumentace pro provedení stavby pro radnici byla prováděna metodikou BIM se všemi profesními částmi a celý projektový tým pracoval na jednom modelu současně, tudíž každý projektant, i když neseděl přímo u nás v ateliéru, měl každou minutu vždy nejaktuálnější verzi stavebního modelu i modely  ostatních  profesí  a  mohl tak ihned reagovat na případné změny. Toto řešení se ukázalo jako nejvýhodnější. Odpadá potřeba neustálého připojování a vkládání nových a nových modelů, kontroly správného osazení apod. Modely TZB i konstrukčního řešení byly vytvářeny v jednotném softwaru, což je nejideálnější způsob navrhování jednoho projektu (při předávání  IFC modelů z jiných softwarů  by  mohlo  docházet  k neúplnému přenosu dat a ztrátě souřadnic).

Projektování ve 3D nám v době tvorby projektové dokumentace výrazně pomohlo při zpracování požadovaných změn ve vnitřních dispozicích. To by při způsobu 2D projektování nebylo v tak krátkém čase možné. Pomocí softwaru a vložených dat o struktuře místností jsme dokázali např. několikrát změnit dispozice podle aktuálního přání městské části, aniž bychom ohrozili stavbou požadované termíny odevzdání. Projektování ve 3D vyžaduje velmi dobrou spolupráci všech zúčastněných profesí, modely jsou provázány a je nutné dodržování pravidel tak, aby celý „systém“ spolupráce bezchybně fungoval. Oproti 2D projektování má 3D velkou výhodu. Snáze se odhalí kolize, komplikace a dojde k nalezení jejich řešení ještě v počítači před samotnou realizací. Podmínkou je dobrá znalost softwaru a dobře nastavené procesy.

Na začátku každého projektu je nutno si nastavit pravidla spolupráce, jak se jednotlivé prvky a komponenty stavby budou projektovat, co bude hlavním výstupem modelu, k čemu dalšímu se bude model využívat apod. Dobře nastavená pravidla umožní, že posléze celý proces projektování bude fungovat víceméně hladce a jednodušeji. I díky kvalitní přípravě v BIM systému tedy nedošlo a nedochází na stavbě k žádným neočekávaným kolizím.

Otevření radnice

Radnice Prahy 12 bude dokončena v únoru 2021. Následně další dva měsíce potrvá, než se sestěhují všichni zastupitelé, radní z městské části, složky a služby úřadu ze stávajících sedmi adres. Předpokladem otevření radnice občanům je jaro 2021.

Technické parametry
Plocha
HPP nadzemní části: cca 12 700 m2 (včetně strojoven na střeše)
HPP suterén: cca 2 650 m2
Multifunkční sál a foyer včetně technického zázemí: 435 m2
Restaurace: 360 m2, z toho veřejná část pro hosty cca 173 m2
Pronajímatelné kanceláře: cca 830 m2 včetně zázemí a komunikací
Pronajímatelné obchodní plochy: cca 157 m2

Parkování
Suterén: 55 parkovacích míst, 4 místa na motorky, stání pro jízdní kola
Veřejné parkoviště před radnicí: 46 parkovacích míst
Parkoviště na východní straně pozemku: 62 parkovacích míst

Kapacita radnice: 262 trvalých pracovišť
Restaurace: kapacita 600 jídel denně
Technické parametry
Plocha
HPP nadzemní části: cca 12 700 m2 (včetně strojoven na střeše)
HPP suterén: cca 2 650 m2
Multifunkční sál a foyer včetně technického zázemí: 435 m2
Restaurace: 360 m2, z toho veřejná část pro hosty cca 173 m2
Pronajímatelné kanceláře: cca 830 m2 včetně zázemí a komunikací
Pronajímatelné obchodní plochy: cca 157 m2

Parkování
Suterén: 55 parkovacích míst, 4 místa na motorky, stání pro jízdní kola
Veřejné parkoviště před radnicí: 46 parkovacích míst
Parkoviště na východní straně pozemku: 62 parkovacích míst

Kapacita radnice: 262 trvalých pracovišť
Restaurace: kapacita 600 jídel denně
Identifikační údaje o stavbě
Stavebník a investor: městská část Praha 12
Objednatel: Společnost radnice Praha 12 (sdružení společností GEOSAN GROUP a.s. a KLEMENT a.s.)
Generální projektant, architekt, inženýring, interiéry společných prostor radnice: LOXIA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., KLEMENT a.s.
Realizace: 04/2019–03/2021
Identifikační údaje o stavbě
Stavebník a investor: městská část Praha 12
Objednatel: Společnost radnice Praha 12 (sdružení společností GEOSAN GROUP a.s. a KLEMENT a.s.)
Generální projektant, architekt, inženýring, interiéry společných prostor radnice: LOXIA a.s.
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., KLEMENT a.s.
Realizace: 04/2019–03/2021