Zpět na stavby

Moderní bytový dům v kleštích dvou architektonických protikladů

11. března 2010
Ing. arch. Oldřich Hájek

Obytný dům v Praze 4 mezi ulicemi Na Topolce a Ve Svahu je založen v místě, kde je rozdíl ve výšce terénu cca 16 m. Jde o jižní svah na ?dobré adrese? pražského Podolí s originálními výhledy. Na východ od budovy začíná řada vil z třicátých let minulého století, na severní a západní straně pozemku se nachází šesti a sedmipodlažní domy postavené o čtyřicet let později.


Novostavba vyrovnává rozdílná pojetí okolní architektury - hmotou odpovídá panelové zástavbě a dělením na menší části koresponduje s řadou vil. Zajímavá stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2009.
Dům s dvaceti sedmi byty včetně mezonetů, třemi nebytovými prostory - ateliéry a podzemními garážemi - je komponován jako soubor do sebe zaklesnutých útvarů, z nichž většina má půdorysnou velikost okolních vil a výšku čtyři až pět podlaží. Ty vytvářejí na prudkém svahu sérii pravidelných teras a balkonů. Vstup do přízemí domu je orientován ze severní strany, z ulice Na Topolce. Na jižní straně, směrem k ulici Ve Svahu, je budova převážně prosklená, aby bylo možné nabídnout maximálnímu počtu bytů ve vyšších patrech jedinečné výhledy a v nižších patrech přímé spojení se zahradou. Pod úrovní ulice Na Topolce jsou tři obytná podlaží a dále nebytové prostory osvětlené přes atria. Pod celým objektem jsou umístěny dvoupodlažní garáže, s přístupem z ulice Ve Svahu, v nejnižším místě pozemku. Většina střech je řešena jako terasy se zelení.
Bytový dům je postaven ve vysokém standardu, od architektonického návrhu, přes použité materiály, po řemeslné zpracování. Standardem je recepční služba ve vstupním prostoru.

Založení stavby
Vzhledem k charakteru pozemku byla pro zapažení stavební jámy zvolena pilotová stěna, která se po dostavbě budovy stala součástí novostavby. Pilotová stěna byla místně doplněna záporovým a hřebíkovaným pažením a posléze odtěžena (celkem v pěti fázích - pracovních rovinách) až na úroveň základové spáry, tj. -16,40 m = 222,30 m n. m. Celkem se instalovalo 79 pilot a 24 záporových pažení. Vzhledem k relativně kvalitní základové půdě byla plošným založením budovy základová deska (tl. 600 mm, pod některými sloupy zesílená na 1000 mm). Směrem k jihu plní základová deska i funkci vjezdové rampy do podzemních garáží. Kolem obvodu budovy je deska vyložená směrem k záporové stěně a slouží jako pochozí plocha anglického dvorku. Vyložená část základové desky anglického dvorku není monoliticky spojena s pilotovou stěnou, pouze ji podpírá.
Anglický dvorek rovněž napomáhá zachytávání a odvádění případných průsaků spodní vody pilotovou stěnou a zároveň přirozenému odvětrání podzemních garáží.

Ze severní strany, z ulice na Topolce, je orientován hlavní vstup do budovy
¤ Ze severni strany, z ulice na Topolce, je orientovan hlavni vstup do budovy

Vjezd do garáží je řešen z ulice Ve svahu, v nejnižším místě stavební parcely
¤
Vjezd do garaži je řešen z ulice Ve svahu, v nejnižšim mistě stavebni parcely

Detail jižní fasády budovy s terasami, balkony a osazenými eurookny
¤ Detail jižni fasady budovy s terasami, balkony a osazenymi eurookny, stiněnymi předokennimi žaluziemi

Prostor hlavního vstupu s recepcí
¤ Prostor hlavniho vstupu s recepci

Konstrukce budovy
Budova je navržena jako železobetonový skelet. Spodní stavba je železobetonová monolitická konstrukce s nepravidelně rozmístěnými svislými podporami (stěnami a sloupy). Stabilitu a prostorovou tuhost stavby zajišťují stěny výtahového a schodišťového jádra a obvodové stěny. Přenos vodorovných sil do jádra a stěn se uskutečňuje prostřednictvím tuhých stropních desek.
Svislé nosné konstrukce 4. PP a 5. PP tvoří obvodové stěny, stěny ztužujícího jádra a sloupy. Maximální rozpon svislých podpor je 7,60 m.
Stropní deska nad 5. PP (-12,900 m) je tl. 280 mm, v části schodišťového prostoru tl. 225 mm. Deska je v celém půdorysu patra v jedné úrovni. Stropní deska nad 4. PP je tl. 230 mm, (lokálně zesílená v tl. 500 mm). Vzhledem ke svažitosti terénu a požadavku architektonického návrhu je tato deska zalomená k jihu ve třech úrovních (-9,80 m, -10,37 m, a -11,67 m) a v části nad vjezdovou rampou do garáží je navržena ve spádu. Kolem obvodu budovy jsou v úrovních stropních desek 5. PP až 1. PP rozpěry záporové pilotové stěny, které jsou monoliticky spojeny a vyztuženy společně se stropní deskou, u pilot jsou rozpory napojeny kloubově systémem WH KOTE POXY. Rozpěry se postupně aktivovaly v průběhu výstavby při postupné deaktivaci jednotlivých kotevních úrovní pilotové stěny, jejichž úlohu přebíral samotný objekt.
Horní stavbu tvoří železobetonové stěny ztužujícího jádra tl. 200 mm, obvodovými a vnitřními stěnami a sloupy. Hlavní schodiště je dvouramenné, navržené v kombinaci prefabrikovaných panelů a zmonolitněné mezipodesty. Balkony jsou z části nadbetonované nad monolitickou konstrukci desky, do níž jsou vetknuty. Balkony jsou monolitické desky s přerušeným tepelným mostem, v závislosti na délce vyložení v tl. 180 mm a 200 mm.
Venkovní opěrné stěny a plotové stěny plní stejnou funkci, tj. dělí prostor a tvoří terénní úpravy. Železobetonové stěny mají tl. 200 mm, 250 mm a 300 mm. Plochy těchto konstrukcí, které jsou viditelné a neobložené, jsou z pohledového betonu. Část těchto konstrukcí je monoliticky spojena s konstrukcí desky anglického dvorku, zbylá část je navržena jako samostatně stojící úhlové opěrky.

Izolace

 • Část spodní stavby (základová deska a obvodové stěny 5. PP) byla navržena jako vana z vodonepropustného betonu. Nepropustnost konstrukce kromě toho zajišťuje i kvalitní ochrana pracovních a dilatačních spár.
 • Hydroizolace střech odpovídá navrženému využití - terasy jsou izolovány na bázi živičných pásů, střecha nad arkýřem je z plechové krytiny.
 • Fasáda budovy z železobetonu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty, tenkovrstvou omítku vyztužuje sklotextilní síťovina, konečnou vrstvu tvoří plastická, objemově stálá stěrka. Pod fasádní obkladové desky systému provětrávané fasády jsou použity desky z hydrofobní izolace z minerálních vláken.
 • Tepelnou izolací svislých stěn obložených lomovým kamenem a stěn pod terénem do hloubky 1 m je extrudovaný polystyren tl. 80 mm.
 • Zateplení střech a teras je řešeno inverzní skladbou s použitím extrudovaného polystyrenu, krytého kačírkem, popř. pochozí dlažbou nebo dřevěným roštem. Arkýře kryté plechovou titanzinkovou krytinou jsou zatepleny klasickou skladbou s minerální vlnou, nad izolací je odvětrávaná vzduchová mezera.
 • Akustické izolace - v podlahách jsou kročejové izolace, schodišťová ramena jsou uložena na systémové izolační podložky, na stropní desce mezi garážemi a byty je akustický podhled.
 • Požární izolace - jedná se hlavně o požární ucpávky rozvodů procházejících hranicemi požárních úseků a o protipožární systémové konstrukce, rozšiřující požární pásy na požadované hodnoty.

Vnitřní dělicí konstrukce

 • Mezibytové stěny, stěny mezi bytem a schodišťovým prostorem a mezi byty a komerčními prostory jsou železobetonové, s kontaktním zateplovacím systémem.
 • Byty jsou vyzděny z cihelných příčkovek s požadovanou akustickou neprůzvučností. Instalace vedené podél stěn jsou zasekány do samonosných přizdívek z pórobetonu.

Otvorové výplně

 • Byty jsou osazeny dřevěnými eurookny, pro jejich stínění jsou podle jejich umístění použity dva systémy - hliníkové sendvičové předokenní rolety (tzv. bezpečnostní) a hliníkové předokenní žaluzie. Snížení sluneční radiace procházející okenními výplněmi pomáhají absorpční (netermální) skla. U francouzských oken na fasádě jsou použita bezpečnostní skla.
 • V nebytových prostorech a ve společných částech domu (vstupní a schodišťový prostor) jsou vnější výplně otvorů z hliníkového okenního systému s přerušeným tepelným mostem.
 • Vnitřní vstupní dveře do bytů jsou ocelové, bezpečnostní jednokřídlé, s povrchem v přírodní dýze, v bytech pak dřevěné, jednokřídlé, plné i prosklené. Kromě uvedených typů jsou také v bytech podle návrhu provedeny posuvné, pevné nebo otevíravé skleněné dělicí stěny. Standardní výška dveřního křídla v objektu je 2,20 m.

Technická zařízení budovy

 • Vytápění budovy obstarává vlastní domovní kotelna se zdrojem tepla na zemní plyn. Kotelna je umístěna v technické místnosti ve 3. PP a slouží jako zdroj tepla pro soustavu ústředního vytápění a centrální přípravu teplé užitkové vody. Otopné plochy: podlahové konvektory, osazené dálkově ovládanými elektroventily; desková otopná tělesa a nízké volně stojící konvektory, osazené termostatickou hlavicí. U bytů ve 4. a 5. NP je instalováno teplovodní podlahové vytápění. V koupelnách jsou otopná trubková tělesa - žebříky, navíc vybavené tzv. elektropatronou pro letní provoz v době odstávky kotelny. Pro zvýšení komfortu je v koupelnách (bez teplovodního podlahového vytápění) instalováno elektrické podlahové vytápění na prohřátí keramické podlahy.
 • Chlazení obytných místností mají vybrané byty a zajišťuje je multi-split systém. Vnitřní jednotky jsou osazeny v podhledu chodby přilehlé k chlazené místnosti, popř. jsou použity stěnové jednotky. Vnější jednotky, vždy separátní pro každý byt, jsou umístěny na střeše v ohrádce zabraňující šíření hluku z jednotek do okolí.
 • Rovnoměrné provětrávání garáží je zajištěno přirozeným provětráním suterénních podlaží, kde je přívod čerstvého vzduchu zajištěn přes vjezdovou rampu do garáží z ulice Ve Svahu (přes perforovaná vrata) a vzduch je odváděn přes obvodový anglický dvorek do ulice Na Topolce.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Bytový dům Na Topolce
Adresa: Na Topolce 1178/18 Praha 4, Podolí
Autoři návrhu: Šafer Hájek Architekti, s.r.o.; Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. arch. Laco Fescu, Ing. arch. Petra Čížková, Ing. arch. Jaroslav Šafer
Projektant: AED project a.s.
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Aleš Marek
Vedoucí inženýr projektu: Ing. Jana Kulková - projektová dokumentace pro stavební řízení Ing. Zdeněk Podaný - prováděcí projekt
Konstrukční řešení: Němec - Polák s.r.o.
Investor: AT DEVELOPMENT, a.s.
Zhotovitel: AT DEVELOPMENT, a.s.
Stavbyvedoucí: Jiří Maxa
Doba výstavby: 2006-2008
Náklady: investor neuvádí

Spoluautoři:
Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. Zdeněk Podaný

Situační schéma bytového domu Na Topolce
¤ Situačni schema bytoveho domu Na Topolce

Příčný řez bytovým domem Na Topolce
¤ Přičny řez bytovym domem Na Topolce