Zpět na osobnosti, rozhovory

Materiál pro zdravé bydlení

2. července 2009
redakce

V současné době se často diskutuje o zdravotní nezávadnosti zdicích materiálů. Při pátrání po objektivních informacích se člověk může setkat s fámami, které jsou vydávané za „ověřené“ informace ze spolehlivých zdrojů. Často jsou to však dezinformace, které jsou na míle vzdálené skutečnosti.

Autor:Jak je to vlastně se zdravotní nezávadností zdicích materiálů, odpověděl Ing. Petr Kučera, CSc., předseda Svazu zkušeben pro výstavbu a technický ředitel Centra stavebního inženýrství a.s., Autorizované osoby 212 a Notifikovaného orgánu 1390.

Jaké parametry musí stavební výrobky splňovat?
Výrobky, které rozhodující měrou mohou ovlivnit bezpečnost a životnost stavby, se posuzují podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, dále pak podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. K tomuto zákonu v příloze definují, že tyto stanovené výrobky je nutné hodnotit z hlediska šesti základních požadavků, a to:

  • mechanické pevnosti a stability;
  • požární odolnosti;
  • hygieny a ochrany zdraví;
  • bezpečnosti při užívání;
  • ochrany před hlukem;
  • ochrany tepelné energie.

Posouzení shody pro zdicí prvky je prováděno systémem 2+, to znamená, že po stanovení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích je vydán Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku a následně pak Autorizovaná či Notifikovaná osoba vydá Certifikát systému řízení výroby, jejímž smyslem je pravidelný dozor nad dodržováním jakosti produkce nezávislým orgánem.

Jaké jsou praktické poznatky v oblasti zdravotní nezávadnosti?
U stavebních výrobků se nejfrekventovanější diskuze týká přítomnosti formaldehydu, radioaktivity a azbestových vláken. Pokud se týká zdicích prvků, zde se jedná hlavně o splnění vyhlášky č. 307/2002 Sb., která v příloze č. 10 v tabulce č. 1 stanovuje směrné hodnoty indexu hmotnostní aktivity i obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu a v tabulce č. 2 stanovuje mezní hodnoty hmotnostní aktivity radia Ra226 (Bq/kg).

Jaké hodnoty jsou předepsané pro zdicí prvky?
Hmotnostní aktivita Ra226 (Bq/kg) pro cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny, výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna, dále pak výrobky z pórobetonu a škvárobetonu je stanovena na hodnotu 150 (Bq/kg) při použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi a 500 (Bq/kg) pro stavby bez obytných a pobytových místností. Index hmotnostní aktivity I je pro materiály určené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi stanoven hodnotou I = 0,5. Vyhláška stanovuje četnost a rozsah rozborů přírodních radionuklidů minimálně jednou ročně.

Jaké hodnoty jsou naměřené pro materiál QPOR?
Naměřené hodnoty hmotnostní aktivity Ra226 jsou 36 (Bq/kg) - mezní hodnota je 150 (Bq/kg). Index hmotnostní aktivity radionuklidů je 0,4, směrná hodnota 0,5. Obě hodnoty nejenom že splňují předepsané limity, ale pohybují se hluboko pod přípustnou hranicí zdravotní nezávadnosti.

Kde se může stavebník se zjištěnými hodnotami seznámit?
K těmto stavebním výrobkům je vydán nezávislou třetí stranou (Autorizovanou či Notifikovanou osobou) certifikát, který osvědčuje jeho vlastnosti. Na základě tohoto certifikátu a provedených zkoušek vydává výrobce nebo distributor stavebního materiálu tzv. Prohlášení o shodě, kterým ručí za tento výrobek. K certifikátu výrobku je současně vydáván Protokol k certifikaci, ve kterém jsou uvedeny všechny výsledky zkoušek a zjištění akreditovanými laboratořemi. V tomto protokolu nalezne zájemce skutečné zjištěné hodnoty výše uvedených indexů.

Příklad rodinného domu ze zdicího materiálu QPOR
Příklad rodinneho domu ze zdicího materialu QPOR