Zpět na osobnosti, rozhovory

Manhattanský projekt z pohledu investora

20. listopadu 2008
redakce

I pro investora (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) byla stavba náročnou, ale zároveň i cennou zkušeností.

Autor:„Stavba České národní budovy na Manhattanu byla koneckonců nejrozsáhlejším stavebně-investičním projektem v historii tohoto ministerstva,“ uvádí Jan Šarboch, ředitel odboru správy majetku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jak vznikl investiční záměr přestavby České národní budovy?
Již při prvních úvahách o odkoupení České národní budovy od Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA) v roce 1999 bylo jasné, že se bude jednat o výjimečný projekt, který Česká republika v zahraničí dosud nerealizovala. Dispoziční řešení budovy a její historie předurčily, k čemu bude po rekonstrukci objekt sloužit. Z prvních jednání s BBLA vyplynulo, že Česká republika bude Českou národní budovu (ČeNB) provozovat jako kulturní, informační, vzdělávací a propagační centrum. Z těchto skutečností vycházel i první investiční záměr, který Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) předložilo vládě v září roku 1999 se žádostí o vyslovení souhlasu s odkoupením budovy za 1 USD od BBLA a její následnou rekonstrukcí. Odhad ceny rekonstrukce byl tehdy v předkládací zprávě uveden ve výši 10 mil. USD, což po přepočtu bylo 364 mil. Kč, termín dokončení rekonstrukce byl stanoven na červen 2004. Vláda materiál schválila a MZV začalo jednat s BBLA o kupní smlouvě. Z těchto jednání vyplynula změna termínu dokončení rekonstrukce, neboť krajané požadovali, aby od prosince roku 2002 mohli pro svoji činnost využívat zrekonstruované 3. NP a aby rekonstrukce celé budovy byla dokončena do prosince roku 2003. Z tohoto důvodu předložilo MZV vládě v únoru 2000 ke schválení materiál o převedení ČeNB do vlastnictví ČR a její rekonstrukci. Rekonstrukce budovy byla rozdělena na tři hlavní etapy, termín celkového dokončení rekonstrukce byl stanoven na prosinec roku 2003 a finanční prostředky potřebné pro celkovou rekonstrukci byly v materiálu do vlády uvedeny ve výši 235 mil. Kč. Jaké důvody ke snížení odhadované ceny rekonstrukce vedly, o tom je nyní možné pouze spekulovat. Termínově nicméně nastal problém ihned na začátku, neboť text kupní smlouvy byl upravován a měněn, a tak k podpisu došlo až v roce 2001. Znění smlouvy poté musel schválit vrchní soud státu New York a budova byla fyzicky předána až v prosinci 2001. Teprve poté bylo možné zahájit přípravu projektové dokumentace. Stavební program investičního záměru zůstal od začátku dodnes v podstatě stejný. Řešily se pouze otázky velikosti jednotlivých prostor.

Proč bylo vypisováno na každou etapu stavby vždy nové výběrové řízení? Logicky mě napadá, že dodavatel první etapy musel projít složitým průzkumem místních poměrů, zejména administrativních, a v případě výběru jiného by se tato nutnost opakovala...
To, co říkáte, zní logicky. Ale je nutné si uvědomit, že se jednalo o veřejnou zakázku, která musela být zadána v souladu s platnými zákony. S postupem stavebních prací se dokončovala projektová dokumentace dalších etap a na stavební práce v nich obsažené bylo nutné vypisovat další výběrová řízení. Plánovaný finanční objem třetí etapy rekonstrukce byl vyšší než limit pro podlimitní veřejnou zakázku, proto bylo nutné vypsat otevřené výběrové řízení. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala společnost PSJ, a.s, která byla zhotovitelem rovněž první etapy rekonstrukce.

V médiích se doposud o České národní budově psalo především kvůli navýšení její ceny a zpoždění termínu dokončení, jak byste tyto námitky zodpověděl?
Myslím si, že zásadní vliv na zvýšení celkové ceny rekonstrukce a posun termínu dokončení mělo rozdělení rekonstrukce na jednotlivé etapy, které však vyplynulo již z kupní a prodejní smlouvy, respektive nájemní smlouvy s krajanskou organizací. V těchto dokumentech se MZV zavázalo, že v předstihu dokončí 3. NP a předá je do užívání BBLA. Samozřejmě, že by bylo časově i finančně výhodnější provést rekonstrukci najednou, bez dělení na jednotlivé etapy, ale to nebylo možné. Oproti původním předpokladům se rovněž zpozdilo zahájení prací, neboť projednávání projektové dokumentace na stavebním úřadě města New Yorku a získání stavebního povolení zabralo více času. První etapa rekonstrukce budovy podle projektu architekta Martina Holuba byla zahájena až v březnu 2003 s termínem dokončení stavby v březnu 2004. Východní část objektu, včetně veškerých vertikálních komunikací (schodiště, výtahy), bylo nutno s ohledem na značně náročnější technické a požárně-bezpečnostní požadavky kladené na rekonstruovaný objekt, vystavět kompletně znovu. Při provádění spodní stavby došlo v srpnu 2003 k úniku topného oleje z podloží sousedního budovy. Touto skutečností a následnými jednáními o likvidaci havárie a náhradě způsobené škody ze strany viníka - managementu sousedního objektu - došlo ke skluzu a značnému zpoždění postupu realizace první i druhé etapy rekonstrukce. Stavební práce byly obnoveny až po několika měsících, avšak vlivem posunutí montáže ocelové konstrukce do období zimy 2003/2004, a s tím souvisejícím prodloužením stavby ocelové konstrukce, se stavba dostala do podstatně delšího skluzu. Projektovou dokumentaci, kterou pro třetí etapu rekonstrukce vypracovaly ateliéry P60 a M1 architekti, bylo nutné autorizovat ve Spojených státech. V průběhu zpracování této projektové dokumentace došlo ke změně některých stavebních předpisů ve státě New York. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravy v průběhu zpracování projektové dokumentace. Posun termínu dokončení projektové dokumentace byl způsoben rovněž dvojí změnou dispozičního řešení 1. NP a 2. NP objektu (vytvoření nové schodišťové haly v 1. NP a vybudování nového kruhového schodiště, které spojuje schodišťovou halu s galerií Českého centra). Tato změna přinesla podstatné zlepšení provozních vazeb v prvních dvou nadzemních podlažích, ale zároveň vyvolala nutnost přepracování projektové dokumentace stavební části.

Jaká je výsledná cena realizace?
K dnešnímu dni jsme nepřekročili vládou stanovený limit 730,298 mil. Kč za rekonstrukci. Do poloviny listopadu letošního roku však MZV předloží vládě České republiky žádost o navýšení celkového finančního objemu rekonstrukce, tedy i finančních prostředků potřebných na dokončení 5. etapy rekonstrukce, to znamená restaurace a kuchyně. Výslednou cenu realizace za rekonstrukci vám však budu moci sdělit až po dokončení této 5. etapy a získání kolaudačního rozhodnutí.

Komplikovanost celého průběhu výstavby, mimo jiné, vězela i v tom, že se v rámci ministerstva střídali lidé s kompetencí ovlivnit výstavbu a téměř pokaždé změnili její průběh.
Jak sám uvádíte, tak se v minulosti ve vedení ministerstva skutečně střídali i lidé s kompetencí ovlivnit průběh rekonstrukce. Její rozdělení na etapy (původně 3, nyní už 5) mělo za následek, že bylo stále dost času na změny, a proto k těmto změnám, které nejvíce ovlivnily průběh projektové přípravy a vlastní realizace třetí a čtvrté etapy rekonstrukce, docházelo.

Při prohlídce stavby je jasné, že se nešetřilo byť na nejmenším detailu, jste spokojeni s finální podobou stavby a jejím provedením?
S kvalitou dokončených stavebních prací je ministerstvo velmi spokojeno.