Zpět na stavby

Malá vodní elektrárna a rybí přechod v Berouně

16. července 2012
Petr Zázvorka

Malá vodní elektrárna (MVE) se nachází na řece Berounce, v intravilánu města Berouna. Slouží k využití průtoků u stávajícího pevného jezu, který byl nově upraven na částečně pohyblivý. MVE je průtočná, příjezová, s automatickým řízením provozu při dodržení stálé hladiny v nadjezí. V rámci výstavby malé vodní elektrárny byl zbudován také rybí přechod. Stavba byla nominována na titul v soutěži Stavba roku 2011 a získala v rámci této soutěže Cenu státního fondu životního prostředí. MVE Beroun také získala titul Vodohospodářská stavba roku 2011.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.
Spoluautoři:
Daniel Doležal

Nová malá vodní elektrárna byla vybudována pro optimální využití hydroenergetického potenciálu vodního toku. Nový pohyblivý jez lépe upraví průtoky vody při povodních a usnadní i odstranění ledu na řece. Budova MVE je situována na levé straně Velkého jezu v říčním km 35,564, v oddechové zóně intravilánu Berouna.

Konstrukční a stavební řešení
Vtok strojovny MVE navazuje na levý jezový pilíř. Výtok z MVE je přímo v podjezí a jeho spodní hladina v místě zasahuje až pod úroveň jezu. Ovlivněný úsek z hlediska odběru vody z toku má nulovou délku. V tomto úseku toku není proto stanoven minimální zůstatkový průtok. Pro aeraci vody, zavodnění vývaru a ochranu konstrukce jezu je stanoven přeliv o výšce 2 m.

Rybí přechod
Okolo budovy strojovny je veden rybí přechod, vytvořený pro oboustrannou migraci ryb. Jeho délka činí 128 m, je peřejnatý, typem je blízký přírodě, má mírný sklon. Šířka rybího přechodu ve dně je 3 m, s průtokem 1 m³/s.

Strojovna
Půdorysné rozměry vrchní stavby strojovny jsou 13,6 x 15,0 m. Spodní a vrchní stavba strojovny je z vodostavebního železobetonu, pro dosažení vodotěsnosti při hladině Q100. Hladina povodně Q100 v místě strojovny se nachází v úrovni 221,00 m n.m., tj. přibližně 1,5 m nad terénem na břehu. Hladina povodně Q2002 dosahovala úrovně 222,55 m n.m.

Technická zařízení strojovny
Ve strojovně jsou instalována čtyři soustrojí s přímoproudými S turbínami typu SSK 1300. Maximální průtok MVE činí 28 m³/s. Každá turbína pohání horizontální asynchronní generátor o jmenovitém výkonu 180 kV. Instalovaný výkon MVE je 4 x 180 kW, tedy 720 kW.

Provozní řešení
Průtok vody turbínami je řízen hladinovou regulací na konstantní vodní hladinu - hladinu stálého vzdutí. MVE pracuje v automatickém bezobslužném provozu, paralelně se sítí, v součinnosti s hladinovou regulací a zabezpečovací automatikou. Hladinová regulace zaručuje přednostní průtok rybím přechodem a přeliv přes klapku před průtokem do MVE.

Stavba obsahovala zemní a výkopové práce spolu se zajištěním levého břehu štětovnicovými stěnami, jež brání vniku vody z koryta řeky do prostoru staveniště. Součástí dodávky byly zámečnické konstrukce, lávky, schodiště, zábradlí, výplně otvorů, kabelové žlaby, kotevní prvky pro osazení technologie, stavidlové uzávěry a konstrukce pro provizorní hrazení vtoku. Byly provedeny rovněž přeložky vodovodu a dešťové kanalizace, čerpací stanice Technických služeb Beroun, stavební elektroinstalace a vzduchotechnika strojovny.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)