Zpět na předpisy

Kvalifikace dodavatelů - úvod a základní kvalifikační předpoklady

2. listopadu 2007
Ing. Petr Vrbka

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen zákon), přináší stejně jako předchozí právní úprava poměrně komplikovanou a složitou oblast kvalifikace dodavatelů při účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejíž splnění je předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídky v otevřeném řízení (§ 50, odstavec 1).


Kvalifikace je tedy základním prvkem pro řádnou účast v zadávacím řízení. Zadavatel musí vyžadovat prokázání kvalifikace ve všech typech zadávacích řízení, s výjimkou zadávacího řízení bez uveřejnění, kde se kvalifikace neprokazuje. A to v případě, že veřejná zakázka se zadává v krajně naléhavém případě nebo navazuje-li jednací řízení bez uveřejnění na veřejnou soutěž o návrh; v ostatních případech jednacího řízení bez uveřejnění zadavatel kvalifikaci vyžadovat může, ale nemusí.

Splnění kvalifikace

Kvalifikace je soubor dokladů vyžadovaných zákonem nebo stanovených zadavatelem v podmínkách zadávacího řízení, kterými dodavatel prokazuje, že splňuje základní předpoklady pro to, aby mohl realizovat zakázky, hrazené z veřejných prostředků. Kvalifikaci tedy musí splnit každý dodavatel, jinak s ním nemůže být uzavřena příslušná smlouva.
Pod pojmem splnění kvalifikace se rozumí:

  • splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53;
  • splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54);
  • splnění ekonomických a finančních předpokladů (§ 55);
  • splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56).

Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů musí zadavatel požadovat vždy. Ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady volí zadavatel podle svých požadavků ve vztahu k zadávané veřejné zakázce a nemusí je vůbec vyžadovat. Veškeré požadavky na splnění kvalifikace musí zadavatel vymezit v oznámení zadávacího řízení, nebo ve výzvě o zahájení zadávacího řízení. Z oznámení zadávacího řízení (popř. z výzvy) by měl každý dodavatel poznat, zda-li je kvalifikován, či nikoliv. Přesto zákon umožňuje podrobně uvést požadavky na kvalifikaci v kvalifikační nebo zadávací dokumentaci. Tím se však rozumí, že v této dokumentaci zadavatel pouze podrobněji specifikuje své požadavky na kvalifikaci. V žádném případě nelze v zadávací nebo kvalifikační dokumentaci vyžadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků, uvedených v oznámení zadávacího řízení. Požadavky na prokázání kvalifikace musí být vždy přiměřené rozsahu a charakteru veřejné zakázky a musí bezprostředně souviset s předmětem veřejné zakázky, tzn. že zadavatel může požadovat pouze ty ekonomické, finanční a technické předpoklady, které jsou důležité pro plnění veřejné zakázky a při stanovování požadovaných limitů (úrovně) musí vycházet z rozsahu zadávané veřejné zakázky.

Lhůty pro prokázání kvalifikace

Lhůty pro prokázání kvalifikace stanoví zákon speciálně pro určité druhy zadávacích řízení. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V otevřeném řízení se zavedením dynamického nákupního systému je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace nejpozději s podáním předběžné nabídky. V užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu se splnění kvalifikace prokazuje ve lhůtě pro podání žádostí o účast. V jednacím řízení bez uveřejnění je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě, kterou mu zadavatel stanoví ve výzvě k jednání, nejpozději však do uzavření smlouvy.
Zákon tedy umožňuje dodavatelům, aby prokazovali kvalifikaci v poměrně dlouhých lhůtách, aniž by blíže specifikoval způsob předkládání dokladů, prokazujících splnění kvalifikace. Zájemce o účast v užším řízení může svoji kvalifikaci prokázat kdykoliv v celé lhůtě pro podání žádosti o účast a může nejprve požádat o účast a pak později prokázat kvalifikaci, nebo naopak. Stejně tak platí, že kvalifikaci nemusí dodavatel prokázat najednou, může její splnění prokazovat po částech tak, aby na konci vymezené lhůty byla kvalifikace prokázána celá.
Pro doručení dokladů prokazujících splnění kvalifikace zákon žádná pravidla nestanoví, označení obálky s doklady, pokud je použita, je tedy věcí zájemce. Je na zadavateli, aby v době, kdy mu mají dodavatelé prokazovat kvalifikaci, zabezpečil, aby všechny tyto doklady byly řádně evidovány a nedošlo k nějakým administrativním vadám.
Z výše uvedených důvodů je vhodné, aby zadavatel v zadávací nebo kvalifikační dokumentaci sjednotil podmínky pro prokazování kvalifikace tak, aby všichni dodavatelé měli shodné podmínky a prokazování kvalifikace získalo určitý řád. Zadavatel by měl vymezit, jak má být označena obálka s kvalifikačními doklady, měl by je evidovat obdobně jako nabídky a měl by vymezit podmínku, že kvalifikace musí být prokázána najednou v celém rozsahu. Je však velmi pravděpodobné, že většina dodavatelů zůstane u současné praxe a bude kvalifikaci prokazovat současně s podáním nabídky, nebo současně s podáním žádosti o účast.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady tvoří údaje, kterými dodavatel prokazuje svoji bezúhonnost vůči státu. Zadavatel je musí požadovat vždy a dodavatel je musí vždy prokázat, a to buď zákonem vymezenými doklady (platí pro nadlimitní veřejné zakázky), nebo čestným prohlášením (platí pro podlimitní veřejné zakázky). U podlimitních veřejných zakázek však zadavatel může požadovat prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů zákonnými doklady a v tomto případě dodavatel nemůže předložit čestné prohlášení, ale musí předložit požadované doklady. Přitom u podlimitních veřejných zakázek může zadavatel požadovat jen některé doklady, které musí dodavatel předložit, ostatní základní kvalifikační předpoklady pak prokáže čestným prohlášením.
Pro čestné prohlášení platí, že musí být předloženo v originále listiny, popř. v úředně ověřené kopii, a musí být podepsané osobou (popř. osobami), která je oprávněna za dodavatele jednat. Čestné prohlášení nemusí tedy podepsat všichni statutární zástupci dodavatele, ale postačí podpis kteréhokoliv z nich (jednoho či více) podle způsobu jednání a podepisování, který je popsán ve výpise z obchodního rejstříku.
Zadavatel má právo umožnit v zadávacích podmínkách předložení i prostých kopií dokladů, ale tento krok není zejména u finančně významných zakázek doporučen (naopak u zjednodušeného podlimitního řízení může být vhodný). Doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů, nesmějí být starší 90 kalendářních dnů. Stáří dokladu se poměřuje ke dni, ke kterému mělo být splnění kvalifikace prokázáno (ke dni podání nabídek, nebo ke dni podání žádostí). Pro stáří dokladu není tedy podstatný den, kdy kvalifikace byla prokázána, ale den, kdy měla být nejpozději prokázána.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán, nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán, nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
Tyto základní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel výpisem z evidence Rejstříku trestů v originále, nebo úředně ověřené kopii. Výpis z evidence Rejstříku trestů musí předložit všechny osoby, které jsou členem statutárního orgánu nebo všechny osoby tvořící statutární orgán. Pokud statutární orgán zmocní k podpisu nabídky jinou osobu a tato zmocněná osoba není členem statutárního orgánu, výpis z evidence Rejstříku trestů předkládat nemusí.

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele, nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) který není v likvidaci;
Tyto základní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel čestným prohlášením jak u nadlimitních, tak u podlimitních zakázek. Zadavatel nemá možnost požadovat jiný doklad než čestné prohlášení.

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
Tuto část základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel potvrzením příslušného finančního úřadu v originále nebo úředně ověřené kopii. Součástí prokázání této části kvalifikace musí být kromě potvrzení finančního úřadu i čestné prohlášení dodavatele, že nemá daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani. U podlimitních veřejných zakázek může být potvrzení příslušného finančního úřadu nahrazeno čestným prohlášením dodavatele, pokud zadavatel v kvalifikační nebo zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku výslovně neuvedl, že požaduje potvrzení příslušného finančního úřadu.

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; Zákon u tohoto základního kvalifikačního předpokladu definuje jako způsob prokázání čestné prohlášení dodavatele, a to jak u podlimitních, tak u nadlimitních zakázek (celkem logicky by bylo nesmyslné vyžadovat potvrzení od všech zdravotních pojišťoven). Opět platí, že zadavatel nemůže požadovat jiný doklad, než stanoví zákon.

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
Tuto část základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel u nadlimitních veřejných zakázek potvrzením příslušného orgánu či instituce v originále nebo úředně ověřené kopii. U podlimitních veřejných zakázek může být potvrzení příslušné instituce či orgánu nahrazeno čestným prohlášením dodavatele, pokud zadavatel v kvalifikační nebo zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku výslovně neuvedl, že požaduje potvrzení příslušné instituce či orgánu. Pokud tuto podmínku zadavatel uvedl, musí dodavatel i u podlimitní veřejné zakázky předložit potvrzení.

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54, písm. d), požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
Tento základní kvalifikační předpoklad prokazuje dodavatel čestným prohlášením jak u nadlimitní, tak u podlimitní veřejné zakázky. Čestné prohlášení činí dodavatel, musí být tedy podepsáno osobou (popř. osobami), která je oprávněna za dodavatele jednat. U veřejných zakázek, kde zadavatel vyžaduje prokázání odborné způsobilosti podle § 54, písmeno d), musí být z textu čestného prohlášení patrné, že se vztahuje i na odpovědného zástupce dodavatele, popř. na jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele. Tyto osoby (odpovědný zástupce) tedy čestné prohlášení činit nemusí, ale musí být zahrnuty do čestného prohlášení dodavatele. Zadavatel nemá právo v rámci prokázání tohoto předpokladu vyžadovat výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku, kde je odpovědný zástupce uveden.