Zpět na stavby

Krytý bazén v Litomyšli zastřešuje přílivová vlna

22. října 2011
Ing. arch. Antonín Novák

Novostavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována již v roce 2000. Byl zde postupně rekonstruován Městský stadion Černá hora s moderními atletickými drahami, fotbalovým a tréninkovým hřištěm a tribunou letního stadionu, vybudován krytý zimní stadion, vystavěna tenisová hala (tenis, squash, bowling) včetně venkovních kurtů a nafukovací haly. Novostavba krytého bazénu získala prestižní titul Stavba roku 2011.


Krytý plavecký bazén, který je situován v místě bývalých tenisových kurtů, přímo sousedí s areálem městského letního koupaliště, jež bylo vybudováno za 1. republiky a zásadně zrekonstruováno počátkem devadesátých let minulého století. Součástí areálu je i rekreační plocha se vzrostlou parkovou zelení. Stavba krytého bazénu téměř završuje dlouhodobé úsilí Litomyšle o vytvoření komplexního sportovního areálu, nabízejícího všestranné služby nejen Litomyšlanům, ale všem návštěvníkům, včetně možnosti pořádání sportovních soustředění na nejvyšší úrovni.
Technologické a obslužné provozy budovy jsou situovány do podzemních pater, nad terén vyčnívá pouze část objemu samotné bazénové haly, která je navíc v uliční frontě z velké části překryta terénními násypy modelovanými do nestejných terénních vln. Tímto způsobem je dosaženo nejen minimalizace stavebního objemu navenek, ale i minimalizace tepelných ztrát, přičemž všechny podzemní pobytové prostory jsou dostatečně prosvětleny prostřednictvím světlíků a anglických dvorků.
Celoprosklenou fasádu haly tvoří vícekomorový zasklívací systém s izolačními trojskly s vysokým tepelným odporem fasádní konstrukce.
Orientace prosklených částí fasád do vzrostlé okolní zeleně poskytuje návštěvníkům výhled do okolní přírody a zabezpečuje příjemné difúzní prosvětlení interiéru. Podlaha haly obložená černou žulou spolu s hmotou podzemní železobetonové konstrukce technologického patra a hmotami obou keramických bazénů dostatečně akumuluje teplo a vytváří tepelný akumulátor, který pak zpět předává teplo do interiéru haly i zázemí. Tento princip je navíc podpořen sofistikovaným systémem ofukování fasádních skel z mřížek zabudovaných v úrovni podlahy a podhledu podél celé prosklené fasády. V zimním období tímto systémem přiváděný teplý vzduch stoupá podél prosklení a napomáhá tepelnému odporu fasády včetně eliminace jejího ?pocení?, v letním období pak přiváděný čerstvý vzduch ochlazuje vnitřní prostory haly. Původně zvažované technologie slunečních kolektorů byly zamítnuty pro jejich značné plošné nároky a nesoulad s přírodním charakterem lokality ve prospěch pasivního využití sluneční energie, tepelného čerpadla a rekuperace. Pro příležitostné potřeby je vybudován sekundární systém zásobování vodního hospodářství užitkovou vodou z nedalekých přírodních vrtů. Odpadní voda z bazénů je pro pročištění znovu používána jako užitková. Dešťová voda je zachytávána v retenční jímce a využívána k závlahám travnatých ploch areálu. Rekuperace tepla jakožto součást vzduchotechnického systému jen potvrzuje snahu o maximální úspornost energetických zdrojů při provozu novostavby.
Všechny nově navržené materiály byly pečlivě vybírány s ohledem na jejich maximální životnost a přírodní charakter. Konstrukce lepených dřevěných vazníků nejlépe odolává vlhkému bazénovému prostředí a vytváří harmonický soulad s černou plamenovanou žulou na podlaze s výraznými protiskluzovými vlastnostmi a pohledovými betony se strukturálním otiskem bednicích OSB desek jižní stěny haly a vnitřních prostorech šatnového traktu a foyer. V místě hlavního vstupu strukturální betony opěrných stěn a drásané vstupní rampy vybíhají z interiéru až do exteriéru. Přiznané pohledové betony potvrzují maximální propojenost vnitřních a vnějších prostor a svojí nevtíravou barevností stvrzují návaznost na původní přírodní charakter areálu. Střešní plášť bazénové haly je izolován dvojitým souvrstvím z pěnového skla pokládaného na vodovzdornou překližku do litého asfaltu a tvoří kompaktní parotěsnou konstrukci.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Krytý plavecký bazén v Litomyšli
Investor: Město Litomyšl
Technický dozor investora: Jan Vašek/FORT spol. s r.o. Hradec Králové
Zástupci města ve výstavbě: František Zachař, Ing. Antonín Dokoupil
Projektant: Archi tekti D.R.N.H., s.r.o.; Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Radovan Smejkal, Ing. arch. Radek Štefka
Zhotovitel: PKS INPOS a.s.
Vedoucí projektu, stavbyvedoucí: Ing. Martin Hucek
Zpracovatelé dílčích částí PD: Statika: Ing. Jan Perla
Vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Žabička
Vzduchotechnika: Ing. Ivona Burešová
Vytápění: Ing. Petr Schreiber
Plynoinstalace: Ing. Jakub Vrána
Elektroinstalace: Ing. Karel Rychlý
Měření a regulace: Roman Veselý
Požární ochrana: Ing. Zdeněk Čejka
Stavební fyzika, akustika: Ing. Karel Syrový
Sadové úpravy: Ing. Lenka Němcová
Zavlažování: Václav Grézl
Technologie stravování: Ing. Zdeněk Láník
Celkové výdaje bez DPH: 124 mil. Kč
Dotace z EU - ROP II Severovýchod: 56 mil. Kč
Doba výstavby: 07/2009-10/2010

Bazénová hala s plaveckým bazénem
¤ Bazénová hala s plaveckým bazénem

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).