Zpět na stavby

Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach: stavba s inými priestorovými a časovými koordinátami

26. ledna 2023
Ing. arch. Pavel Simko

Od roku 2012 slúži kostol na košickom sídlisku KVP veriacim ako duchovné centrum a širšej verejnosti ako vizuálne zaujímavý orien­tačný bod medzi unifikovanými panelákmi. Metalické opláštenie monumentálnej kompaktnej hmoty je v silnom kontraste s tektonickým dreveným interiérom.

Autor:


Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, ARCHITECTUM dielňa architektúry. Absolvent Fakulty architektúry SVŠT Bratislava. Pracoval v spoločnosti Stavoprojekt Košice a v arch. kancelárii Drahovský & Pásztor Košice. V roku 1996 založil arch. ateliér TECTUM s.r.o. V roku 1990 bol na polročnej stáži v ateliéri Makona – Budapešť. Do roku 2022 bol externým pedagógom na Fakulte umení TU Košice. Navrhol napr. Pitvorový dom a je spoluautorom kostola Božieho milosrdenstva alebo rekonštrukcie hotela Bankov (Košice).

Ešte v roku 1994 prebehla súťaž na urbanisticko-architektonické riešenie farského kostola a fary na zanedbanom území v strede sídliska. V blízkosti sa nachádza rušná štvorprúdová cesta, ktorá pretína územie v smere sever – juh.

Víťazný návrh zaujal porotu predovšetkým urbanistickým konceptom, kde súbor objektov – loď kostola, sakrálna veža, profánna veža, budova fary a pešia lávka – je organizovaný okolo oválneho námestia, mandorly tak, že fasády budov determinujú pomyselnú stenu námestia. Tento vzhľadom na úroveň rušnej komunikácie vyvýšený a polootvorený priestor sa čiastočne chápe ako verejný (križovatka peších trás) a čiastočne ako poloverejný, so sakrálnou atmosférou, kde sa cirkev otvára laickej verejnosti. Rušná komunikácia symbolizuje hlučný tok – rieku, preklenutú lávkou (zatiaľ nerealizovanú), na jej brehu kotví loď pripravená vyplávať, aby naplnila očakávania veriacich. Hlavné vstupy do objektov sú zo strany námestia nezaťaženého dopravou.

Obr. 02 Skica – loď, sakrálna veža, profánna veža, lávka, 1995

Architektúra a konštrukcia

Kostol – „objekt s odlišnými koordinátami“

Kolmé koordináty „príložníkového“ urbanizmu sú tu narušené natočením hlavnej osi kostola a skulpturálnym stvárnením hmoty. Geneticky príbuzné tvary lode a veže sú konštruované sekvenciou meniacich sa priečnych väzieb podľa princípu stavania rebrového systému trupu lode. Hmotu lode opticky vytvárajú tri prvky – dva bočné lupene a vrchný list, ktoré sa smerom do námestia akoby otvárajú. Tieto plochy sú čitateľné aj z interiérovej strany na pozadí tektonickej štruktúry železobetónových pilierov a subtílnej drevenej konštrukcie. Ľahkosť je umocnená bielou farbou, pri dreve transparentnou.

Priečny rez kostola má bazilikálny charakter, pri ktorom dovnútra naklonené drevené stĺpy s rytmom 1,2 m vytvárajú vyššiu hlavnú loď s bočným horným presvetľovacím pásom. Subtílna vzpínadlová konštrukcia strechy umožňuje zachovať „tenkosť“ konštrukcie, rovnako vytvára asociáciu na imaginárnu loď. Z hľadiska priestorovej stability, ako aj z hľadiska vymedzenia „začiatku a konca“ lode je tu vstupný portál a priečna stužujúca stena za oltárom. Tieto železobetónové konštrukcie sú prepojené skrytým atikovým oblúkovým stužidlom z lepeného dreva v rovine listu, pričom stužidlo je prepojené aj s každou väzbou. Takto je zabezpečená primárna priestorová tuhosť lode.

Železobetónové konštrukcie s výplňovým murivom (Porotherm 38) tvoria štartovaciu bázu pre celú drevenú nadstavbu od výšky +4,0 m, pri veži od +9,0 m. Piliere prízemia sú v dvojnásobnom rytme drevených stĺpov, čiže 2,4 m. Vstupný portál naklonený do oblúka s jedným pilierovým podopretím je prepojený so stropom galérie na kóte +3,3 m. Hmotu veže tvoria tiež tri sférické plochy. Veža je konštrukčne koncipovaná tak, že o tuhé ŽB jadro sa opierajú subtílne priehradové nosníky z fošien na výšku v rytme 1 m od seba. Fošne sú spájané systémom Gang – Nail. Dve podlažia veže sú využité, na prízemí je sakristia, poschodie je pričlenené k hlavnému priestoru ako bočný chór. Hore je vytvorený priestor pre zvony. Pre zvýraznenie jednotného tvarového konceptu je použitá krytina z drážkovaného plechu, prepatinovaného TiZn.

Obr. 14 Atikové stužidlo L1 sa montovalo z 2 × 3 ks na hornú priečlu väzieb

Realizácia

Realizácia z finančných dôvodov nebola kontinuálna. Po vyhotovení murovaných a ŽB konštrukcií nasledovala deväťročná prestávka. Priestorovo zložité konštrukcie osadené do svažitého terénu robili nemalé starosti menej skúsenému dodávateľovi tejto etapy a zároveň aj nám. V geometrii hlavnej lode aj veže nastali chyby, ktoré sa dali neskôr len čiastočne eliminovať drevenou nadstavbou a opláštením. Na základe podrobného zamerania celej stavby firma realizujúca drevené konštrukcie urobila revíziu pôvodnej geometrie drevenej nadstavby. Najdôležitejšie bolo dosiahnuť plynulý prechod medzi murovanou a drevenou časťou. Vďaka vysokej profesionalite realizátora sa podarilo dosiahnuť prijateľný výsledok.

Loď kostola

Montáž lode postupovala po jednotlivých väzbách. Každá väzba bola po dôkladnom premeraní skompletizovaná na zemi vo vodorovnej polohe a montážne stužená. Následne bola osadená na vopred pripravené oceľové pätky na drevených pätkových trámoch (PT) prepájajúcich ŽB piliere vo výške +4,0 m. Takto sa postupovalo od hrota kostola až po vstupný portál. Medzi jednotlivé priečne väzby boli vkladané pozdĺžne konštrukčné prvky a prvky montážneho stuženia. Atikové obvodové stužidlo horného listu z lepeného dreva (L1) sa montovalo z 3 + 3 kusov. Dve symetrické strany boli prepojené oceľovými tiahlami v tvare x skrytými v strešnom plášti.

V pôvodnom projekte sa uvažovalo pri vnútorných stĺpoch s použitím kmeňov stromov pre dosiahnutie ešte naturálnejšieho pôsobenia interiéru. Dodávateľ však trval na použití priemyselne vyrábaných drevených prvkov. Kompromis vznikol použitím štyroch rezných rovín každej hrany obdĺžnikového lepeného prierezu (S2), čím sa opticky stĺpy zaoblili. Pre relatívne veľkú výšku väzieb (5,2–13,4 m) medzi vonkajšie rebrá boli vložené stužujúce vodorovné hranoly (P7) vo dvoch výškových úrovniach, ktoré spolu s celoplošným debnením zabezpečujú tuhosť v rovine obvodového plášťa.

Kostolná veža

Montáž primárnej drevenej časti od +9,0 m do +33,15 m s obvodovými drevenými väzníkmi kotvenými k betónovému jadru bola relatívne jednoduchá. Náročné bolo však zhotovenie debnenia pod oplechovanie pre vyrovnanie rôznych nepresností z prvej etapy výstavby a takisto horné ukončenie veže.

Obalová konštrukcia lode je riešená ako jednoplášťová sendvičová konštrukcia zateplená minerálnou vlnou (150 mm) s prevetrávanou vrstvou pod krytinou.

Krytina

Namiesto pôvodne uvažovaného medeného plechu sa rozhodlo pre drážkovaný prepatinovaný TiZn plech s hrúbkou 0,8 mm. Pre fasádu boli použité pásy s rozvinutou šírkou 670 mm, ktoré sa podľa potreby aj upravovali do atypických
tvarov.

Presklené konštrukcie

Bol použitý hliníkový systém Aliplast s izolačným dvojsklom, horný nadsvetlík bol zasklený fasádnym systémom. Vstupné dvere sú atypické zateplené drevené.

Obr. 04 Rez A-A

Skúsenosti

Stavba žije svojim životom už desať rokov. V dôsledku ďalšej patinácie na plechovom plášti sa vonkajší vzhľad ešte vylepšil, hmota pôsobí ešte kompaktnejšie. Dorobil sa povrch námestia, stromy sa rozkošateli. Žiaľ sa zatiaľ nerealizovala pešia lávka ani pendant kostolnej veže –profánna veža. Prevádzkové skúsenosti ukazujú, že veľká výška lode s vetracím oknom v hrote kostola spomaľuje prehrievanie priestoru v letnom období, na druhej strane tri dverné otvory na vstupnej fasáde bez zádveria nemajú dostatočnú tesnosť. Zásahy do interiéru v poslednom období, hlavne „ výtvarné dotvorenie“ čelnej steny za oltárom, oslabujú pôvodný zámer architektov jednotne a skromne pôsobiaceho priestoru. 

Obr. 12 Kostol do námestia sa otvára aj verejnosti
Základné údaje o stavbe

Stavba: Kostol Božieho milosrdenstva
Miesto: Košice, Sídlisko Košického vládneho programu
Investor: Rímskokatolická farnosť Košice
Architekti: P. Simko, R. Neufeld, P. Pásztor, M. Drahovský, L. Friedmann, R. Rozman
Statika: Ing. S. Tury (betónové konštrukcie), doc. Ing. J. Kanócz, CSc. (drevené konštrukcie)
Projektová dokumentácia, dodávka a montáž drevených konštrukcií a opláštenia: TAROS NOVA, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Dodávka betónových a murovaných konštrukcií: VERVA, s.r.o., Košice
Obklad fasády: Rheinzink SK, s.r.o.

Základné údaje o stavbe

Stavba: Kostol Božieho milosrdenstva
Miesto: Košice, Sídlisko Košického vládneho programu
Investor: Rímskokatolická farnosť Košice
Architekti: P. Simko, R. Neufeld, P. Pásztor, M. Drahovský, L. Friedmann, R. Rozman
Statika: Ing. S. Tury (betónové konštrukcie), doc. Ing. J. Kanócz, CSc. (drevené konštrukcie)
Projektová dokumentácia, dodávka a montáž drevených konštrukcií a opláštenia: TAROS NOVA, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Dodávka betónových a murovaných konštrukcií: VERVA, s.r.o., Košice
Obklad fasády: Rheinzink SK, s.r.o.

História výstavby

1995–1999 jednotlivé stupne projektovej dokumentácie
1999–2001 vybudovanie časti kostola (ŽB konštrukcie lode a veže)
2001–2007 práce na lodi a veži takmer zastavené z finančných dôvodov
2002–2007 realizácia fary
2007–2010 dokončenie ŽB jadra veže kostola
2010–2011 realizácia drevenej konštrukcie veže a lode kostola
2011–2012 realizácia vonkajšieho opláštenia z TiZn plechu a vnútorné obklady

História výstavby

1995–1999 jednotlivé stupne projektovej dokumentácie
1999–2001 vybudovanie časti kostola (ŽB konštrukcie lode a veže)
2001–2007 práce na lodi a veži takmer zastavené z finančných dôvodov
2002–2007 realizácia fary
2007–2010 dokončenie ŽB jadra veže kostola
2010–2011 realizácia drevenej konštrukcie veže a lode kostola
2011–2012 realizácia vonkajšieho opláštenia z TiZn plechu a vnútorné obklady

Technické parametre a charakteristika lode kostola

Kapacita kostola: 300 miest na sedenie
Zastavaná plocha s vežou: 481 m2
Pôdorysné rozmery lode: 32,0 m (dĺžka) × 22,0 m (maximálna šírka)
Výška lode v čele: 17,4 m
Výška lode pri vstupe: 9,2 m

Technické parametre a charakteristika lode kostola

Kapacita kostola: 300 miest na sedenie
Zastavaná plocha s vežou: 481 m2
Pôdorysné rozmery lode: 32,0 m (dĺžka) × 22,0 m (maximálna šírka)
Výška lode v čele: 17,4 m
Výška lode pri vstupe: 9,2 m

Dosná konštrukcia

Do úrovne +4,000 m: železobetónová konštrukcia s výplňovým murivom
Nosná konštrukcia od úrovne +4,000 m: drevená konštrukcia z lepeného lamelového dreva

Dosná konštrukcia

Do úrovne +4,000 m: železobetónová konštrukcia s výplňovým murivom
Nosná konštrukcia od úrovne +4,000 m: drevená konštrukcia z lepeného lamelového dreva

Technické parametre a charakteristika veže kostola

Pôdorysné rozmery: 13,5 m (dĺžka) × 7,6 m (maximálna šírka)
Výška: 33,15 m
Nosná konštrukcia veže: železobetónová konštrukcia (ŽB monolitické jadro do výšky +22,000 m)
Nosná konštrukcia plášťa od úrovne +9,000 m: drevená konštrukcia kotvená k ŽB monolitickému jadru veže

Technické parametre a charakteristika veže kostola

Pôdorysné rozmery: 13,5 m (dĺžka) × 7,6 m (maximálna šírka)
Výška: 33,15 m
Nosná konštrukcia veže: železobetónová konštrukcia (ŽB monolitické jadro do výšky +22,000 m)
Nosná konštrukcia plášťa od úrovne +9,000 m: drevená konštrukcia kotvená k ŽB monolitickému jadru veže