Zpět na informační servis

Konference VODA 2020 přesunuta na červen 2021

14. září 2020
Text redakce

S ohledem na omezení spojená se šířením epidemie koronaviru na území České republiky se rozhodli organizátoři konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ akci přesunout na 7.- 8. 6. 2021. Dne 20. 10. 2020 proběhne webinář, jehož součástí budou krátké přednášky jako ochutnávka k jednotlivým tématům konference a navazující kulatý stůl.

Konference Voda 2020 se měla původně konat 19.-20. 10. 2020 v hotelu Olšanka v Praze 3. Jejím cílem je představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. Vzhledem ke koronavirovým opatřením konference proběhne v náhradním termínu 7.- 8. června 2021. Její program zůstává nezměněn - prezentovány budou aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině.

WEBINÁŘ - 20. října 2020, 15.00 h

V úterý 20. října 2020 se od 15.00 h uskuteční webinář, na němž garanti představí jednotlivé tematické sekce konference, a zároveň proběhne moderovaná odborná diskuse.
http://webinare.ckait.cz/voda2020/

KONFERENCE – náhradní termín 7.- 8. 6. 2021

Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat hospodaření s vodou. Přiblíží roli vody ve volné krajině - ať už se jedná o nakládání se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených. Dále bude prezentována role vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů, nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Krajinné a městské plánování bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny. Nezapomene se také na správu provozu a systémů pro zásobování pitnou vodou, vodovody, kanalizace, propojování vodárenských soustav a čištění odpadních vod. Fenoménem posledních let je budování aquaparků a koupališť, s nimiž souvisí i náročný provoz a hospodaření s bazénovými vodami. Přednášející rovněž vysvětlí způsoby ochrany staveb před nežádoucími účinky vody, před vlhkostí i škůdci. S tím souvisí zakládání staveb, nároky na zemní konstrukce vodních staveb, sanace starých ekologických zátěží atd.

VODA 2020 / Stavba a voda, 19.-20. 10. 2020, hotel Olšanka v Praze 3

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika

Doprovodný program
Součástí akce budou exkurze, výstava Stavba a voda a společenský večer na lodi s přednáškou o historii založení města u vody.

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda
Podrobnosti a registrace na www.voda2020.cz