Zpět na stavby

Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze - Bubenči

17. července 2012
Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

Článek popisuje výstavbu koncové odlehčovací komory OK 1C na kmenové stoce C v Maďarské ulici v Praze 6 - Bubenči, která nahradila původní, kapacitně a provozně nevyhovující komoru typu ?žabí tlama?. Nově realizovaná komora s přímou přelivnou hranou plní především funkci regulační s částečnou retencí.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako projektant ve firmě KO-KA s.r.o. Je autorizovaným inženýrem pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb.
Spoluautoři:
Pavel Fatka

Návrh nové koncové odlehčovací komory vycházel z koncepčního řešení celého povodí kmenové stoky C zpracovaného v rámci Generelu odvodnění hlavního města Prahy (GO HMP) [1].

Původní stav
Odlehčovací komora je koncovou komorou sběrače LII kmenové stoky C před jejím napojením na nátokový labyrint pražské čistírny odpadních vod (ČOV). Povodí stoky C zahrnuje rozsáhlé území na severozápadě Prahy, do něhož spadá jižní část sídliště Petřiny, Břevnov, část Střešovic, Bubenče, Dejvic a Hradčan. Celé toto území, kromě malé části Břevnova v okolí Břevnovského kláštera, je odvodňováno jednotnou kanalizací.

Původní odlehčovací komora typu ?žabí tlama? již nevyhovovala z hlediska technicko-kapacitního a současně nesplňovala požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod definovanou předepsanými parametry stanovenými GO HMP pro posouzení odlehčovacích komor. Nátok na komoru byl veden dvěma vejčitými stokami pražského normálu (PN) PN X 1500/2300 mm a PN IV 900/1600 mm, které se před komorou stékají do zděné vejčité stoky 1800/2600 mm. Odtok z komory byl veden zděnou vejčitou stokou PN I 600/1100 mm. Oddělené dešťové vody odtékaly kruhovou stokou DN 2000 mm do odtokové trati a dále do Vltavy.


Nátok do komory spadištěm

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)