Zpět na stavby

Jednotka informace zalitá v betonu

1. října 2009
Ing. Petr Kniha

Nové Knihovnicko informační centrum v Hradci Králové (KIC HK) je situované na břehu řeky Orlice mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem. Stavba má plášť z litého pohledového betonu, který podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru.


Půdorys budovy lze vykládat jako písmeno X, římskou desítku nebo chromozóm v jedné z etap dělení buněčného jádra, tedy jednotku, přinášející informaci. Jednota tvaru a funkce charakterizuje sofistikovaný přístup k architektonickému ztvárnění budovy KIC HK, jež postoupila do finále soutěže Stavba roku 2009.

Zemní práce a speciální zakládání
Podle geologického průzkumu se v místě stavby nacházelo slepé rameno Orlice s kombinací štěrkopísku, náplav a novodobých navážek. Způsob založení budovy na pilotách proto odpovídal zásadám náročné konstrukce ve složitých základových poměrech. Ustálená hladina podzemní vody byla zaznamenána cca 2,5 m pod podlahou 1. PP budovy a bylo zjištěno, že se jedná o proudící agresivní podzemní vodu. Proto byla navržena zvýšená ochrana základových konstrukcí - speciální receptura betonu a zvýšené krytí výztuže. Zvýšené hladině odpovídá i hydroizolace spodní stavby, která je navržena tak, aby odolávala tlakové agresivní vodě.

Budova knihovny vytváří kontrast vůči historické zástavbě Hradce Králové
¤ Budova knihovny vytváří kontrast vůči historické zástavbě Hradce Králové

Konstrukce budovy
Hlavním materiálem, který je v konstrukci stavby ve velké míře uplatněn, je beton. Plní funkci nosnou, využívají se jeho akumulační vlastnosti a jeho povrch je ponechán jako pohledový. Objevuje se jako finální povrch v exteriéru i interiéru budovy na všech viditelných betonových a železobetonových monolitických plochách i prefabrikovaných dílcích. V exteriéru se jedná o monolitickou plochu vnějšího pláště hlavní budovy, včetně stěn anglických dvorků, stejně jako stropů a neprosklených stěn průchodů. Z betonu jsou zhotoveny stěny sjízdné zásobovací rampy, vjezdového tunelu z parkoviště do garáží a opěrné stěny parkoviště. V interiéru je beton použit na většinu stěn a stropů všech místností budovy, včetně podzemních garáží. Ze stejného materiálu je i povrch zábradlí s výjimkou částí zakrytých madly. Z prefabrikovaných betonových dílců jsou vytvořena rovněž všechna vnitřní schodiště.
Nosnou konstrukci hlavní budovy KIC HK tvoří železobetonový skelet v kombinaci s obvodovou stěnou a schodišťovými jádry, zastropený obousměrně pnutými stropními deskami. V místech nad průchody v 1. a 2. NP tvoří obvodové stěny stěnové nosníky překlenující vzdálenost cca 22,0 m. Základní modulová síť budovy je 7,5x7,0x4,5 m. Stavba má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Všechny konstrukce včetně obvodového pláště byly navrženy s finálním povrchem pohledového betonu. Koncové prvky (svítidla, sprinklery, reproduktory) jsou zakomponované přímo do nosné konstrukce.
Receptura betonu byla navržena s ohledem na jeho použití a požadované vlastnosti. V nemalé míře se využil samozhutňující beton (fasády, zábradlí atd.). Velký důraz byl kladen na kvalitu a spárořez bednění. Bylo použito systémového nosníkového bednění Peri, v menší míře dílcového bednění na schodišťová jádra. Bednění mělo speciální separační prostředek, který nezanechává stopy na výsledném povrchu betonu. Finální povrch byl opatřen protiprašnou úpravou transparentní lazurou.
Fasádní plášť včetně osazení kruhového okna a detail vnějšího ostění se několikrát zkoušel na vzorku velikosti 3,0x3,0 m. Vzhledem k tomu, že výsledné provedení fasády budovy předčilo očekávání, od lazurování jejího povrchu bylo upuštěno.

Podélný řez budovou knihovny
¤ Podélný řez budovou knihovny

Zděné konstrukce a sádrokartony
Veškeré nenosné dělicí konstrukce mimo část administrativy tvoří vyzděné stěny ze systému Porotherm. V administrativní části je použit systém sádrokartonových příček Rigips. Tento systém je použit i na zakrytí instalačních jader ve schodištích. Veškeré příčky plní funkce požární, akustické i dělicí. Těmto požadavkům jsou přizpůsobeny i skladby těchto konstrukcí. Vnitřní prostory odlité z šedého betonu jsou chápány jako neutrální pozadí k výraznému barevnému řešení interiéru. Nedílnou součástí vnitřních prostor je orientační systém a doplnění interiéru výtvarnými díly.
Povrchy v převážné míře ctí materiál konstrukce. V interiérech se jedná o pohledový beton opatřený transparentní lazurou, zděné příčky jsou omítnuté štukovou dvouvrstvou omítkou a opatřené malbou, sádrokartonové příčky jsou opatřené malbou. V některých akusticky exponovaných prostorách je na stěnách zakomponován akustický obklad.

Půdorys 3. NP
¤ Půdorys 3. NP: 1- vestibul; 2 - obslužný pult; 3 - knihovnické výtahy; 4 - depozitář; 5 - administrativní zázemí; 6 - volný výběr

Izolace
Střecha budovy je plochá. Jako střešní krytina je použita hydroizolační PVC fólie přitížená kačírkem. Jednotlivá křídla budovy jsou spádována minimálním spádem k jednotlivým vnitřním střešním vpustím napojeným na kanalizaci. Hydroizolace je vytažená na obvodové atiky i na veškeré vystupující konstrukce jako jsou světlíky a nástavba konferenčního sálu.
Veškeré tepelné izolace jsou navržené na hodnoty ČSN. Izolantem sendvičové betonové fasády je fasádní polystyrén, do nástavby konferenčního sálu, jejíž vnější plášť je vytvořen plechem s větranou mezerou, je použito izolace z minerálních vláken. Vytápěná část 1. PP je opatřena tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu, přiloženou zvnějšku na hydroizolaci spodní stavby a přitíženou zásypem zeminy. Budova KIC je se svou tepelnou charakteristikou obvodového pláště s převážným počtem malých okenních otvoru řazena do kategorie C, energeticky úsporná, SEN 74.

Podlahy
Podlahové konstrukce slouží v celé budově i k trasování rozvodů. V každé podlaze je instalační prostor (výška cca 100 mm), v němž jsou taženy elektrorozvody silnoproudu a slaboproudu, sprinklerů a trasy topení k jednotlivým radiátorům. Tento prostor je zalit pěnobetonem a následně je na něj položena izolace proti kročejovému hluku. Na tuto vrstvu je aplikován anhydrit, který je upraven pro položení finální nášlapné vrstvy podlahy (DLW linolea, koberce, dubové vlysy, probarvené polyuretanové stěrky, keramická dlažba).

Betonový plášť budovy
¤ Betonový plášť budovy perforují kulatá okna umístěná ve dvou parapetních výškách

Otvorové výplně
Dveře v budově jsou dvojího typu - interiérové a exteriérové. V interiéru jsou to převážně dveře dřevěné prosklené. Zárubně jsou ocelové, v administrativním křídle je použit sdružený výrobek dveří, nadsvětlíku a vzduchotechnické výústky v jedné dřevěné zárubni. Dveře v obvodovém plášti jsou převážně ocelové s tepelnou izolací do ocelové zárubně, opatřené nátěrem. V interiéru jsou rovněž osazeny požární dělicí prosklené stěny v ocelových profilech.
Plášť budovy je perforován kulatými okny. Tvar byl zvolen pro schopnost vytvořit v interiéru prostředí intimity a soustředění. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních výškách. V rámci řádového rastru jsou nepravidelně rozmístěná podle vnitřních prostor. Zčásti se jedná o pevná okna a zčásti o kyvná okolo vodorovné osy. V čele křídel směrem k Hradecké ulici jsou velké prosklené dřevěné stěny přes pět podlaží. Ty prosvětlují hlavní knihovnické prostory. Na jižní straně je prosklená stěna krytá pevnými dřevěnými lamelami proti přehřívání interiéru slunečními paprsky. Jako systémová prosklená fasáda z hliníkových profilů je koncipován vstup do budovy, zasklení nástavby konferenčního sálu a střešní světlíky, prosvětlující studovny v 5. NP. Okna v rameni se sklady jsou co do kvantity minimalizována. U obvodového pláště byl kladen důraz na akustickou izolaci vůči vnějším zdrojům hluku, zejména dopravy z ulice Hradecké. Z toho důvodu byly vybrané výplně otvorů navrženy s akustickým útlumem ve třídě zvukové izolace 3, tj. 35 až 39 dB.

Technická zařízení provozu budovy
Stavba je navržena tak, aby byl minimalizován negativní vliv jejího provozu na životní prostředí. Vytápění, ohřev TUV a energie pro chlazení objektu jsou řešeny napojením na dálkový rozvod tepla z elektrárny Opatovice, čisté dešťové vody ze střech jsou separátně vypouštěny do řeky Orlice, vody z venkovního parkoviště jsou vypouštěny do veřejné kanalizace přes odlučovač ropných látek.

Studovna v severovýchodním křídle
¤ Studovna v severovýchodním křídle je prosvětlena kruhovými střešními světlíky. V čele sálu je umístěno výtvarné dílo Martiny Novotné.

Provozní a dispoziční řešení
Budova je na západní straně obsluhována zásobovací rampou do 1. PP, kde se nachází manipulační prostor. V suterénu navazují na nadzemní patra hlavní služební vertikální komunikace s výtahy, v administrativním (služebním) křídle doplněném o požární schodiště. V suterénu je rovněž knihařská dílna (která má samostatný přístup pro zákazníky v rohu JZ křídla), dále technologické provozy (trafostanice, předávací stanice, strojovny vzduchotechniky, strojovna sprinklerů) a skladovací prostory pro údržbářské dílny. Depozitáře knih vzhledem k možnosti zaplavení stoletou vodou (a technicky náročnému řešení ochrany) zde umístěny nejsou. V druhé části suterénu (v druhém rameni budovy) je parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance. Odtud lze projít suterénem do služební části nebo vystoupit do zádveří knihovny.
V přízemí budova nabízí možnost průchodů směrem k Hradecké ulici, jsou zde i komerční prostory. Z průchodů vedou dva vstupy do vestibulu. Vestibul, centrální prostor přes dvě patra a je prosvětlen kruhovým atriem s hlavním schodištěm, které prochází celou budovou až ke střešnímu světlíku. Patro vestibulu s internetovým klubem je vizuálně propojeno kruhovými otvory. Ve vestibulu jsou dva výtahy. V zadní části vestibulu (za schodištěm) se nachází vstupní obslužný pult, terminály a místo k setkávání, vpravo od pultu pak centrální šatna. Zde je zádveří služebního vchodu s vrátnicí, přímo napojené na vertikální komunikaci služební části. JZ křídlo je navrženo ve všech patrech jako sklad knih. V 1. NP je depozitář s kompaktními regály a v části 2. NP klimatizovaný sklad.
V 2. NP SZ křídla propojeném s ostatními služebními patry hlavním a únikovým schodištěm je umístěno vedení SVK. Ve 3. NP jsou z prostoru vestibulu s obslužným pultem se zázemím přístupné hlavní prostory volného výběru v SV a JV křídle. V JV křídle je vložena střední galerie. Ve služební části je v SZ křídle umístěn administrativní provoz knihovny, ve 3. NP odbor služeb čtenářů, ve 4. NP doplňování a zpracování fondů. V 5. NP jsou umístěny studovny a v SZ křídle konferenční sál a učebny. Strop konferenčního sálu je vyzdvižen nad střechu budovy.

Text autorů byl redakčně upraven.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Knihovnicko informační centrum v Hradci Králové
Adresa: Hradecká 2, Hradec Králové
Investor: Knihovnicko informační centrum v Hradci Králové, Ministerstvo kultury ČR
Architekti: Projektil architekti s.r.o., Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Petr Lešek; spolupráce - Ing. arch. MgA. Markéta Jurečková, Ing. arch. Jan Kolář
Generální projektant: PRO KIC - sdružení ateliérů Projektil Architekti s.r.o. a Deltaplan, spol. s r.o. (Ing. Miloš Kosek, Ing. Petr Kniha)
Generální dodavatel: VCES a.s
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Iva Pecháčková
Dodavatel betonových směsí: Holcim (Česko) a.s.
Vizuální styl, infosystém: Grafické studio Kultivar, Zuzana B. Horecká, Jana Honecová, Jean-Marie Delafontaine; Grafické studio Pixl-e, Ondřej Doležal, Pavlína Doležalová, Filip Mont
Výtvarné dílo: Martina Novotná
Náklady: 394,5 mil. Kč
Zastavěná plocha: 2920 m2
Obestavěný prostor: 57 303 m3
Realizace: 2004-2008