Zpět na stavby

Jak dále v dopravním stavitelství?

27. února 2017
Ing. Václav Matyáš

České stavebnictví se v současné době nenachází v dobré kondici. Po dvou letech růstu (2014 a 2015) se meziroční index opět pohybuje v záporných číslech, vesměs dvouciferných. Za měsíce leden až srpen se tak české stavebnictví ve vztahu k loňskému roku propadlo ve svých výkonech o 10,2 %, z toho příspěvek inženýrské výstavby činil záporných 15,6 %.


Výhledy do budoucna však ještě zhoršuje objem zadaných zakázek. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla od počátku roku do konce srpna 2016 celková hodnota zadaných zakázek o 37,9 %, z toho u zakázek na inženýrské stavby o 42,1 % (!!!).

Co se to v českém stavebnictví, kdy jsou úrokové sazby hypotečních úvěrů na svém dlouholetém minimu, vlastně děje? Kde hledat příčiny současného stavu?
Odpověď můžeme nalézt v malé prozíravosti kompetentních orgánů, alibizmu, obavě rozhodnout a v příliš komplikovaném povolovacím procesu staveb. Kladně hodnotíme snahu vlády dočerpat maximum finančních prostředků alokovaných pro ČR v rámci prvního programového období EU. Opravdu málokdo na začátku loňského roku odhadoval, že nezůstane vyčerpáno jen málo přes 20 mld. Kč, když původní odhady výrazně přesahovaly částku 100 mld. Kč. České dopravní stavitelství se s nastalou situací, kdy došlo k meziročnímu navýšení čerpání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o takřka 40 %, vypořádalo velmi dobře. Stavbaři prokázali, že jsou velmi flexibilní, navýšení objemů zvládli, a výraznou měrou tak přispěli k úspěšnému čerpání prostředků EU. Bohužel se zapomnělo na to, že rok 2016 je již třetím rokem možného čerpání finančních prostředků v rámci druhého programového období a je třeba projekty urychleně připravovat a při jejich realizaci finanční prostředky čerpat.

Negativní zprávou pro další výstavbu dopravní infrastruktury v ČR je realokace finančních prostředků z Operačního programu Doprava do Operačního programu Životní prostředí. Laicky řečeno, jelikož dopravní stavby nejsou dosud připravovány v předpokládané míře, Národní orgán pro koordinaci navrhl převedení finančních prostředků do programu, který je lépe připraven a kde budoucí čerpání finančních prostředků bude úspěšné. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR zásadně nesouhlasí s touto realokací a vyzývá kompetentní orgány k urychlení přípravy výstavby dopravní infrastruktury tak, aby disponibilní finanční prostředky v rámci OPD II zůstaly a mohly být beze zbytku vyčerpány.

Problematika EIA
Základním faktorem nepřipravenosti veřejných zakázek zejména v oblasti dopravní infrastruktury jsou komplikované povolovací procesy, včetně procesu posuzování dopadů na životní prostředí (EIA). Světová banka ČR nyní potvrdila to, co už jsme dávno tušili: v České republice je proces povolování staveb jeden z nejpomalejších na světě. Horší situace je už jen v osmnácti zemích, především z Afriky, Asie a Jižní Ameriky.
Transpoziční novela EIA, jejímž předkladatelem je Ministerstvo životního prostředí, neřeší žádný z koncepčních problémů, které přinesla předchozí novelizace zákona č. 39/2015 Sb. Přitom komplexní řešení problémů procesu EIA bylo sektoru stavebnictví a všem resortům opakovaně přislíbeno s cílem zjednodušit a urychlit povolovací proces staveb. Transpoziční novela tedy nijak neřeší situaci, kdy proces EIA povolování stavebních záměrů významně komplikuje. K této problematice navíc ze strany dotčených resortů neprobíhá ani odborná diskuze s podnikatelskou veřejností. Příkladem této situace je zcela nedostatečně zpracované hodnocení dopadů regulace (RIA) k transpoziční novele. Novela tedy nezavádí hloubkové změny, které by znamenaly zkrácení procesu EIA, nemění institut posudku, neracionalizuje institut coherence stamp (ověření souladu aktuální dokumentace s původním záměrem).

Novela navíc zpřísňuje problematiku v neprospěch investorů a plně nevyužívá možnosti udělit výjimku z procesu EIA tak, aby byla v praxi pro vládu využitelná. V návrhu přechodných ustanovení novela uplatňuje retroaktivní postup a zásahy do již zahájených řízení. Ke skutečnému zjednodušení a zkrácení povolování velkých staveb nedojde. Novela zákona o EIA neřeší konflikt zájmu na ochranu životního prostředí a zájmu na udržitelném rozvoji společnosti.

V rámci v současnosti probíhajícího legislativního procesu EIA a pomocí pozměňovacích návrhů při projednání Parlamentem ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR navrhuje připravit dílčí úpravy, které částečně zlepší novelu zejména směrem ke zkrácení investorské připravenosti staveb.

 • Úprava definice dotčené veřejnosti v zákoně o EIA.
 • Snížení rizika napadání povolovacích řízení nově založenými spolky, které nemají s daným územím žádnou spojitost.
 • Požadavek na ověřené podpisy na podporující listině.
 • Prodloužení lhůty platnosti závazného stanoviska z procesu EIA u liniových staveb až na deset let.
 • Umožnění realizace projektu už v průběhu zajišťování kompenzačních opatření, pokud stavebník plní jejich harmonogram.
 • Omezení možnosti opakovaně napadat povolovací proces zneužitím soudních žalob.
 • Při napadení rozhodnutí u správního soudu povinnost soudu rozhodnout ve všech bodech žaloby.
 • Rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody a krajiny vydá pro dopravní liniové stavby Ministerstvo životního prostředí.

Stavební zákon
Velké naděje byly zpočátku vkládány do připravované novely stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.). Tato novela ve znění předkládaném Poslanecké sněmovně PČR však nepřináší razantnější zkrácení termínů nebo výraznější zjednodušení povolovacích procesů. Novela pomůže především malým stavebníkům. Pro některé menší stavby bude stačit rozhodnutí o umístění stavby místo stavebního povolení a například i větší rodinné domy bude možné postavit na základě ohlášení. Také zavedené koordinované řízení může být pro některé menší projekty výhodou. Novela však neřeší povolovací řízení u velkých infrastrukturních staveb a staveb pro průmysl. Povolovací řízení u těchto staveb jsou velmi specifická a k jejich úspěchu je potřeba skloubit mnoho protichůdných zájmů. U rozhodujících, zejména dopravních staveb se tento proklamovaný záměr zcela míjí účinkem.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že v oblasti povolovacích procesů je tato situace neudržitelná.

Návrhy systémových řešení
Současně Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR zpracoval a kompetentním orgánům předložil návrhy zásadních opatření, jejichž realizace by výrazně zlepšila povolovací procesy v ČR.

 • Rekodifikace stavebního zákona, zákona o EIA a dalších souvisejících právních předpisů.
 • Vznik nezávislé odborné platformy pro rekodifikaci.
 • Zvýšení efektivity jednání s Evropskou komisí a dojednání ukončení infringementu.
 • Racionalizace institutu ?coherence stamp?.
 • Dodržení lhůt pro vydávání závazných stanovisek o hodnocení vlivů na životní prostředí, které zpracovává MŽP a kraje.

Na všechna tato negativa byly Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR upozorněny dotčené orgány, členové vlády a poslanci se žádostí o pomoc při řešení tohoto zásadního problému, který podstatnou měrou přispívá k neplnění Programového prohlášení vlády.

Výstavba dopravní infrastruktury
Problematické budování staveb dopravní infrastruktury, především páteřní dálniční sítě, je trvale ve středu zájmu nejen stavbařů, ale i široké veřejnosti. O to více jsou negativně vnímány někdy matoucí deklarace Ministerstva dopravy o každoročně chystaném zahájení výstavby stovek kilometrů komunikací.

Realita je však taková, že letos byla zatím zahájena jediná stavba nové dálnice, a to část D3 Bošilec - Ševětín o délce 8,1 km, a za poslední tři roky (2013-2016) byla zahájena výstavba pouze necelých 35 km nových dálnic.

Dokončení klíčových dálnic (Pražský okruh, D52 na hranice s Rakouskem a D35 Hradec Králové - Olomouc) je tak zcela v nedohlednu. Navíc zřejmě nebude možné dočerpat evropské fondy, které na výstavbu byly vyhrazeny. Tento stav má přímý dopad na konkurenceschopnost, hospodářský růst a sociální stabilitu ČR.

Vláda na svém jednání projednala 11. května 2016 materiál Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb. a přijala k němu své usnesení č. 430. Na základě tohoto rozhodnutí Ministerstvo dopravy zpracovalo tři přehledy významných staveb s rozpočtovými náklady přes 300 mil. Kč, ten poslední k 11. listopadu 2016. Tyto přehledy byly předloženy a projednány na Radě hospodářské a sociální dohody (tripartita). Přehled byl rozšířen o další údaje, požadované Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, které usnadní průběžné vyhodnocování investorské přípravy staveb. Existuje významná obava, že zpracovatelé a orgány vydávající stanoviska EIA nebudou díky negativním legislativním změnám zvládat plnění požadovaných termínů.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR doporučuje vládě usilovat o rozšíření počtu staveb s výjimkou EIA nad rámec současných devíti prioritních staveb o dalších 32 staveb, které jsou v pokročilém stupni investorské přípravy a jejichž zahájení by bylo reálné v časovém rámci mandátu stávající vlády.

Pro splnění termínů v uvedeném přehledu staveb nad 300 mil. Kč je rovněž nutné zlepšení spolupráce mezi dotčenými resorty a organizacemi řízenými státem (Lesy ČR, ČEPRO, ČEPS, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a další), především ve vztahu k vypořádání vlastnických práv k pozemkům a přeložek inženýrských sítí.

Předložený přehled předpokládá, že v příštím roce bude zahájeno 29 velkých staveb. Podle našeho názoru je z tohoto seznamu vážně ohroženo zahájení devíti významných staveb. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vyjadřuje vážnou obavu, že splnění některých dalších dílčích termínů uvedených v přehledu je v mnoha případech nereálné.

Výjimka Evropské komise devíti stavbám se měla vztahovat na stavby s nejpokročilejším stupněm investorské přípravy. Skutečnost je taková, že nemají dokončenou majetkoprávní přípravu, na stavby nebylo vydáno stavební povolení v právní účinnosti a není předpoklad dřívějšího zahájení než od roku 2017.

Pro přípravu Pražského okruhu je nutné připravit konkrétní a reálný harmonogram jeho dokončení. Zejména je zapotřebí určit, jakou legislativní cestou bude realizována stavba 511, úsek D1 - Běchovice. Standardní postupy totiž zjevně k řešení této problematiky nedostačují.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury je na první pohled pro další roky nastaven velmi pozitivně (rok 2017 - 82,1 mld. Kč, rok 2018 - 96,3 mld. Kč, rok 2019 - 104,6 mld. Kč). Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR upozorňuje, že největším problémem pro úspěšné čerpání rozpočtů SFDI, a tím i OPD II je úspěšná a kontinuální investorská příprava staveb.

Do konce tohoto funkčního období zbývá současné vládě jeden rok. Věřme, že bude naplněn snahou o minimalizaci negativních dopadů způsobených legislativními změnami a zároveň to bude rok opětovného nastartování pružnějších povolovacích procesů.

Autoři:
Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR
Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.
technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR