Zpět na informační servis

Informační a kooperační akce Austria Showcase - Pasivní a nízkoenergetické domy

15. dubna 2009
Text redakce

Výrazy jako pasivní nebo nízkoenergetické domy jsou v České republice skloňovány čím dál častěji. S rostoucí cenou energií a potřebou hledat úspory v co největší míře je téma domů s minimální energetickou náročností v popředí zájmů realizátorů a investorů staveb.

Zatímco v České republice je výstavba pasivních a nízkoenergetických domů teprve na začátku dlouhé cesty a veřejnost není do detailu obeznámena s výhodami tohoto typu staveb, v sousedním Rakousku lze mluvit o dlouholetých zkušenostech. Pro Rakousko je výstavba z přírodních materiálů charakteristická což řadí jižního souseda České republiky mezi světovou špičku v oboru. Skrytého potenciálu navázat úzkou spolupráci mezi dvěma státy využilo obchodní oddělení rakouského velvyslanectví, které uspořádalo informační a kooperační akci pod názvem Austria Showcase - Pasivní a nízkoenergetické domy. Setkání zástupců rakouských a českých subjektů proběhlo 17. března v Brně, akce se nesla v duchu tří základních otázek:

  • Chcete se seznámit s novinkami v oboru pasivních a nízkoenergetických domů?
  • Hledáte zkušeného partnera pro své projekty, který disponuje kvalitním know-how?
  • Zajímá Vás, jaký je aktuální stav na trhu energeticky efektivních stavebních technologií v Rakousku?

Situace v České republice
Den před oficiální konferencí proběhlo v prostorách hotelu International Brno seznámení rakouských společností s českým trhem. Úvodního slova se zhostil obchodní rada rakouského velvyslanectví Dr. Nikolaus Seiwald a obeznámil účastníky s aktuálními hospodářskými poměry v České republice. Situaci na trhu v oblasti pasivních domů osvětlil Ing. Jan Bárta z Centra pasivních domů, o své zkušenosti na českém trhu se podělila rakouská firma ELK, zabývající se montovanými a srubovými domy. S trendy ve stavebnictví seznámil přítomné i ředitel Národního stavebního centra Ing. Rudolf Böhm. O stavebním zákoně informoval Mgr. Bernhard Hager a na závěr vystoupila Ing. Lucie Veselá ze společnosti PNO Consultants poskytující poradenské služby v oblasti grantů, dotací a veřejného financování. Zástupci 17 rakouských firem obdrželi vydatnou porci informací objasňujících podnikatelské možnosti v České republice. Nejdůležitější část akce - prezentace vlastních služeb před českými investory - na ně čekala druhý den.

Obchodní rada Rakouského velvyslanectví Dr. Nikolaus Seiwald
¤ Obchodní rada Rakouského velvyslanectví Dr. Nikolaus Seiwald zahájil první den přednáškou o hospodářských poměrech v České republice

Prezentace rakouských firem
Následujícího dopoledne otevřel architekt Ing. Bernard Hauser konferenci na téma Energetická efektivnost a pasivní domy. Po půlhodinové přednášce, kdy zodpověděl i několik dotazů, dal prostor rakouským firmám. Blok prezentací byl rozdělen do čtyř kategorií podle oboru zaměření. Jako první na téma Výstavba pasivních a nízkoenergetických domů vystoupila společnost AUST-BAU, která se specializuje na realizaci zmiňované skupiny domů. Dále svého krátkého časového oddílu využily firmy Perndorfer a Rhomberg Bau. V oborové části Materiály pro stavbu se představila společnost Freisinger Fensterbau nabízející okna a dveře ve standardu pro pasivní domy. Dřevěné materiály s rozdílným využitím prezentovaly firmy Frey-Amon Holz, Meiberger Holzbau, Vinzenz Harrer a Hasslacher Norica Timber.
Do kategorie Izolační materiály spadaly podniky Alpor Dämmstoffe (střešní izolační systémy), Isocell Vertriebs (systémy pro vzduchotěsnost), Steinbacher Dämmstoff (izolační hmoty) a Technopor Handels (skelná pěna).
Z ostatních technologií byly k vidění spojovací prvky s tepelnou izolací mezi železobetonovými stavebními díly od AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie. Technologie zjišťující teplotu, vlhkost, tlak a kvalitu vzduchu od Thermokon Elektronik Components a potrubní systémy pro vnitřní kanalizaci od firmy Poloplast.

Informační workshop po skončení oficiálního programu druhého dne konference
¤ Informační workshop po skončení oficiálního programu druhého dne konference

Zhodnocení organizátorů
Zájem o konferenci ze strany českých společností organizátory potěšil, přihlášku podalo více než šedesát firem a konferenční sál byl naplněn. Po dvouhodinové prezentaci dostali čeští investoři příležitost k osobnímu kontaktu. Podrobnější informace, na které se během krátkého vystoupení nedostalo, měli možnost získat u příslušných stolů jednotlivých firem.
?S potěšením musíme konstatovat, že energeticky efektivní výstavba je v České republice stále aktuálnější a zájem o tyto stavby jak ze strany investorů, tak ze strany realizátorů roste,? okomentoval setkání obchodní rada rakouského velvyslanectví Dr. Nikolaus Seiwald, kterému jsme položili několik otázek.

Můžete celkově zhodnotit informační a kooperační akci Austria Showcase - Pasivní a nízkoenergetické domy?
Se samotnou akcí, jejím průběhem a počtem účastníků jsme nadmíru spokojeni. Myslím, že jsme učinili významný krok, který umožnil rakouským firmám navázat první kontakty a získat nejdůležitější informace z českého trhu. Zároveň se českým firmám naskytla příležitost seznámení se s některými firmami a technologiemi, které by pro ně mohly být v budoucnu využitelné.

Co vás vedlo k pořádání této akce?
Rakousko má tradičně velmi blízko k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a využívání dlouhodobě udržitelných zdrojů. Zároveň má díky své poloze, velmi silný dřevařský průmysl a nalezneme zde vyspělé stavební technologie pro výstavbu právě ze dřeva. Všechny tyto argumenty spojené s jasným příklonem rakouské veřejnosti ke stavbám v nízkoenergetickém standardu dávají velmi solidní základnu informací a zkušeností, kterou je možné transferovat do dalších zemí. Jelikož jsou podle našich informací a průzkumů tyto typy staveb mezi českými firmami i soukromými stavebníky stále oblíbenější, zrodila se idea tyto dvě sféry vzájemně propojit a vytvořit tak slibnou základnu pro budoucí spolupráci.

Mají taková setkání význam?
Vyplácí se hledání partnerství mezi českými a rakouskými subjekty? Výstupy z pořádání těchto akcí nejsou okamžitě měřitelné. Obvykle dochází k jejich vývoji, ale v průběhu několika let lze zaznamenat mnohé hmatatelné výsledky v podobě nových obchodních partnerství, společných podniků nebo vzájemného pronikání na trh určitých produktů. Asi nejmarkantnějším argumentem je růst obchodní výměny mezi ČR a Rakouskem, která v posledních více než deseti letech nepřetržitě stoupala, pokaždé s více než desetiprocentním růstem.

Máte informace, ke kolika partnerstvím dojde?
Podle předběžného bleskového průzkumu mezi rakouskými firmami byla většina z nich z průběhem i s výsledky následných jednání s českými potenciálními partnery spokojena. Nyní bude nutné kontakty dále rozvinout a přeměnit je ve skutečnou spolupráci. Uvést přesné číslo uzavřených partnerství je velmi předčasné. Zajímavostí a dokladem propojeného středoevropského hospodářského prostoru je však situace, kdy na tomto setkání v Brně nalezla jedna z rakouských firem svého obchodního zástupce pro slovenský trh.

Jak dlouho zabrala příprava?
Bylo náročné sehnat rakouské firmy nebo rády přijaly výzvu podnikat na českém trhu? Současná doba a především aktuální hospodářská situace zaměstnává některé firmy problémy, které ještě před několika měsíci řešit nemusely. Zároveň však přináší v mnoha ohledech nový pohled na příležitosti, které okolní trhy a spolupráce s lokálními partnery skýtají. Z tohoto důvodu bylo naším prvořadým úkolem představit rakouským firmám nové možnosti a vysvětlit pozitiva jejich využití. Jelikož účast na podobné akci musí být nutně doprovázena odhodláním ke vstupu na nový trh, což je poměrně důležitý a v některých ohledech nákladný krok, nebyla první fáze jednoduchá. Ovšem jakmile se podařilo dostat informace na správná místa, firmy se začaly hlásit dokonce ve větším počtu než jsme očekávali. Příprava podobné akce má obvykle několik fází. Ty první jsme nastartovali v průběhu října a listopadu loňského roku. Organizace a zajištění akce samotné bylo věcí posledních dvou měsíců, kdy se na ní podílel zejména tým naší marketingové kanceláře v Brně za vydatné podpory svých kolegů v Praze. Při akvizici českých firem jsme mohli rovněž využít spolupráce s Národním stavebním centrem Brno a Centrem pasivního domu Brno.

Pořádáte podobné akce i v jiných oborech?
Rakouské velvyslanectví, respektive jeho obchodní oddělení, je zároveň zástupcem Rakouské hospodářské komory v ČR a z tohoto hlediska reprezentuje zájmy rakouských firem ze všech oblastí hospodářství. Samozřejmě, že se nelze zaměřit současně na všechna odvětví, ale pro každý rok stanovujeme oborové priority. Těmi jsou pro letošní rok kromě již zmíněné oblasti nízkoenergetických staveb také obecně oblast dřevostaveb, medicínská technika, dále automobilový a potravinářský průmysl. Austrian Showcase - Pasivní a nízkoenergetické domy otevřela další bránu k úzké spolupráci mezi Rakouskem a Českou republikou, tentokrát na poli nízkoenergetického stavebnictví. I když vzájemná kooperace musí projít delším procesem, lze předběžně konstatovat, že setkání přinese výsledky oběma stranám.