Zpět na stavby

Forum Karlín spojuje historii s moderní architekturou

8. září 2016
Ing. Martin Rus

Karlín je lokalitou s originální minulostí průmyslového předměstí Prahy a vltavského přístavu. Postupný zánik manufaktur a malých továren a více než stoletá povodeň v roce 2002, která způsobila zkázu řady domů, umožnily postupnou přeměnu dříve zanedbané čtvrti na administrativní a obytný prostor, v němž se uplatňuje moderní architektura v návaznosti na původní průmyslovou zástavbu. Takovou stavbou, na jejímž návrhu se výrazně podílel katalánský architekt Ricardo Bofill, je stavba Forum Karlín, jejíž druhá etapa byla nominována na titul v soutěži Stavba roku 2015.


Komplex Forum Karlín se rozkládá podél Pernerovy ulice až téměř k ulici Thámově. První etapou výstavby byla rekonstrukce tovární haly Kotlárna (kdysi výrobny kotlů), která je zachovanou industriální architekturou z počátku 20. století. Tato část komplexu s rozlohou 6500 m² je v současnosti novým sídlem vydavatelství Economia.

Druhou etapu komplexu představovala novostavba administrativně-společenského centra, situovaná na částečně nezastavěném pozemku v poměrně husté uliční zástavbě na místě další tovární haly Šípkárna, postavené v roce 1959.

Uliční fasáda (Pernerova ulice)

Architektonické řešení
Novostavbu propojuje s rekonstruovanou halou veřejně přístupná pasáž (krytá plaza), ústící do Pernerovy ulice, odkud je řešen i hlavní vstup do budovy. Budova centra má tři podzemní a osm nadzemních podlaží. V 2.PP a 3.PP se nacházejí garáže s 210 parkovacími místy a technickou infrastrukturou budovy, 1.PP, 1.NP a 2.NP zaujímá víceúčelový společenský sál pro 3000 návštěvníků s provozním zázemím, 3.NP až 8.NP je vyhrazeno variabilně využitelným kancelářským prostorám o celkové ploše 9500 m².

Funkce budovy propojuje komunikační jádro, vysunuté mimo obdélníkový půdorys budovy v místě hlavního vstupu. Vjezd do podzemních garáží umožňuje rampa přístupná z Pernerovy ulice. Součást stavby centra tvoří potřebná technická a dopravní infrastruktura, napojení na inženýrské sítě, občanská vybavenost včetně restaurací, obchodů, služeb, relaxačních zón a pochozích zelených ploch na terasách i v přilehlém parku o ploše 500 m².

Půdorys - 6.NP

Technické a konstrukční řešení

Založení budovy

Založení budovy je hodnoceno jako složité, odpovídá geologickým a hydrogeologickým poměrům místa, kdy je základová spára umístěna cca 5,5 m pod hladinou podzemní vody (HPV). Základovou desku o tloušťce cca 450 mm podepírají velkoprůměrové piloty o průměru 900 mm a 1000 mm a je zapuštěna po obvodu do podzemních stěn, zajišťujících stavební jámu. Tato základová deska byla betonována na vyrovnávací podkladní betony. Piloty byly navrženy z betonu C25/30 - XC4, XA1 a jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. Krytí výztuže pilot bylo navrženo 50 mm. Základová deska je z betonu C40/50 - XC4, XD1, XA1, krytí na kontaktu se zeminou má velikost 40 mm. Podzemní podlaží byla provedena formou hnědé vany s využitím bentonitových rohoží. S ohledem na zajištění stability konstrukce budovy je obálka podzemní části vytvořena tak, aby v mimořádných situacích vzdorovala výšce HPV na úrovni chodníku budovy (vodní sloupec o výšce cca 11 m). Při případném stavu s vyšší hladinou vody se suterén přirozeným způsobem zaplaví vodou z povrchu a hydrostatický tlak uvnitř a vně budovy bude vyrovnán.

Celková situace

Spodní stavba


Konstrukce spodní stavby má tři suterény. Stropní desky jsou bezprůvlakové, zesílené v místě sloupů hlavicemi. Tloušťky desek nad třetím suterénem byly navrženy 250 mm s hlavicí cca 3,0 × 3,0 m tloušťky 450 mm a nad 2. suterénem 250 mm s hlavicemi 4,0 × 4,0 m tloušťky 520 mm pod sníženou částí společenského sálu a 3,0 × 3,0 m tloušťky 450 mm až 800 × 800 mm nebo obdélníkovými sloupy 450 × 1200 mm.

Svislé nosné konstrukce
Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový sloupový a stěnový skelet s nosnou železobetonovou fasádou a vnitřními nosnými železobetonovými nebo vyzdívanými keramickými stěnami a příčkami. Stěnový systém administrativní části je na úrovni 3.NP transformován do systému železobetonových předepjatých nosníků, umožňujících vytvořit halový prostor společenského sálu.

Svislé nosné obvodové konstrukce, navržené jako železobetonové monolitické stěny, jsou prolomeny okenními otvory. Velikost a poměr okenních otvorů a meziokenních pilířů vychází z řešení optimálního osvětlení kancelářských prostor.

Pohled na původní halu Šípkárna

Vodorovné konstrukce
Společenský sál vytváří prostor o rozměrech cca 24 × 48 × 10 m, což vyžadovalo konstrukčně náročné zastřešení prostoru, které zatěžuje šest podlaží budovy s rozpony desek cca 7,6 × 8,1 m. K zastropení společenského sálu na rozpon 24,3 m byly použity železobetonové monolitické průvlaky o rozměrech 1,0 × 1,7 m (pod deskou), které byly na stavbě dodatečně předpínány. Jejich součást tvoří i stropní deska tloušťky 300 na rozpon 8,1 m (osová vzdálenost mezi předpjatými průvlaky).

Montované stropní konstrukce od 3.NP do 8.NP byly navrženy z dutinových stropních panelů Partek tloušťky 200 mm. Panely byly ukládány na obvodové svislé monolitické konstrukce a střední prefabrikovaný rám.

Hlavní schodiště do multifunkčního sálu

Horní stavba je z betonu C30/37 - XC1, C40/50 - XC1, C50/60 - XC1, prefabrikované předpínané panely z betonu C45/55 - XC1. Nepředpínané prvky jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B.

Jako výplňové zdivo se použily převážně tradiční technologie z cihelných příček se štukovými omítkami, v případě požárních dělicích konstrukcí zdivo s příslušnou certifikovanou požární odolností, včetně protipožárního utěsnění, systémových detailů atd. Otvory mají nadpraží tvořené systémovými prvky. Příčky hygienických zázemí byly realizovány ze sádrokartonových desek na systémových ocelových profilech.

Pro některé vnitřní nenosné stěny se použily keramické dutinové tvarovky pro skladebnou tloušťku stěny 150 mm, 200 mm, 250 mm a 300 mm.

Hala Kotlárny - původní stav

Střechy a terasy
Střecha budovy je jednoplášťová, neprovětrávaná, nepochozí a dále pochozí plochá zelená nebo pochozí plochá s dřevěnými rošty, využitelná jako terasa. Jako tepelná izolace slouží nenasákavý extrudovaný polystyren v minimální tloušťce 160 až 180 mm v provedení pero-drážka ze dvou desek 80 mm v systému DOW - ROOFMATE SL.

Veškeré podkladní a lehčené betony a spádové mazaniny byly dilatovány. Hydroizolační souvrství je z celoplošně natavovaných modifikovaných bitumenových pásů standardu VEDAG, ICOPAL. Hydroizolační souvrství je chráněno geotextiliemi. Ve střeše jsou realizovány systémové prostupy pro komíny, vzduchotechniku a odvětrání kanalizace.

Na zelené střeše se nachází vegetační vrstva o tloušťce cca 300 mm, včetně rozvodů zavlažování. Pod vegetační vrstvou je uložena akumulační vrstva z nasákavých plastových rohoží a drenážní vrstva pro odvedení přebytečné vlhkosti, eventuálně ze statických důvodů v případě potřeby doplněná vrstvou expandovaného lehkého mrazuvzdorného kameniva Liapor s proměnnou výškou.

Pochozí ploché střechy mají povrch z ušlechtilého dřeva, masivního roštu na dřevěných polštářích plovoucích ve vrstvě kameniva Liapor.

Multifunkční sál

Fasády
Pohledově nejvíce exponovaná uliční fasáda má dvojitou konstrukci, jejíž vnější část tvoří do výšky 3.NP skleněné lamely U Glass. Z této lehké předsazené fasády je také fasáda parteru v místě pasáže a částečně fasádní plášť společenského sálu. Ostatní fasády jsou ze standardního zateplovacího systému a struktrální probarvené omítky s hliníkovými okny. Fasády orientované jižním a západním směrem jsou kompaktní, ve východním a severním směru kaskádovitě ustupují.

TZB
Strojovna VZT, která odvádí vzduch z prostoru administrativních pracovišť a hygienických zařízení, je umístěna na střeše a pro společenský sál se nachází na 2.NP. Obě strojovny byly zvukově izolovány od okolních stavebních konstrukcí, technologie spočívá na dilatovaných plovoucích základech. Nasávací a výfukové potrubí v interiéru jsou opatřena tlumiči, vyústění na fasádě navíc akustickými žaluziemi.

Opravená konstrukce stávající haly

Strojovna chlazení, která je jednotná pro všechny prostory v budově, je umístěna v samostatné místnosti ve 3.NP. Je rovněž akusticky izolována od stavebních konstrukcí a uložena na dilatovaných plovoucích základech.

Příprava TV a vytápění areálu je zajištěno vlastní plynovou kotelnou se dvěma nízkoemisními kotly. Spaliny kotlů jsou odvedeny nad nejvyšší část budovy. Elektrické rozvody a kanalizace odpovídají předepsaným normám a jsou napojeny na příslušné na městské sítě. Společenský sál má vynikající prostorovou akustiku, dále nadstandardní akustické ozvučení a osvětlení, v komplexu jsou instalovány nejmodernější informační a komunikační sítě včetně systémů zabezpečujících ochranu budovy a její provoz.

Plaza - hlavní vstup do budovy

Závěr
Komplex Forum Karlín přesahuje lokální význam a doplňuje další architektonicky i provozně zdařilé realizace respektující genius loci Karlína, jakými jsou v nejbližším okolí například Palác Karlín nebo Corso Karlín.

Základní údaje o stavbě

Název stavby:

Forum Karlín

Investor: NORTH-LINE a.s.

Autor: Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, Barcelona, Španělsko

Projektant:

AED project, a.s., Ing. Aleš Marek, Ing. Martin Rus, Lukáš Huser

Dodavatel:

PRŮMSTAV, a.s.

Stavbyvedoucí:

Ivo Woleský

Náklady:

cca 200 mil. Kč (rekonstrukce) a 600 mil. Kč (novostavba)

Doba výstavby:

08/2012-12/2014

Autor:

Ing. Martin Rus

AED project, a.s.

Interiér kanceláří

Interiér kanceláří s výhledem na terasu