Zpět na stavby

Energetičtí specialisté

9. ledna 2015
Ing. Roman Šubrt

Asociace energetických specialistů (AES) je poměrně novou nevládní organizací, jež sdružuje specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a hájí jejich zájmy. Prvotním posláním je především spolupůsobit na trh tak, aby průkazy energetické náročnosti budov, energetické audity i další dokumenty, které specialisté zpracovávají, měly dostatečnou úroveň a kvalitu. Z toho důvodu se AES věnuje sledování kvality prací a tam, kde podezřele nízké ceny napovídají o velmi rychlé práci, iniciuje kontrolu kvality.

Autor:


Tepelnými izolacemi a energetikou budov se zabývá od poloviny osmdesátých let. Momentálně působí jako předseda Asociace energetických specialistů, z.s., energetický specialista a soudní znalec v oblasti energetika budov.

Kontrolu kvality specialisty zpracovávaných dokumentů vždy částečně hradí AES, další zdroje pak představují prostředky objednatelů dokumentů.

AES se zároveň snaží pomáhat svým členům. V roce 2013 to byly akce na nákup měřicí techniky (termovize, detektory spalin a další), v letošním roce AES pro členy vyjednala časově omezenou slevu na nákup SW Energie. Sleva ve výši 40 % na nákup nové licence s časovým omezením platí do konce ledna 2015. Připravují se obdobné dohody s dalšími tvůrci výpočtových programů.

Kontrola průkazů energetické náročnosti budovy
Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) se pomalu stávají běžnou součástí života spotřebitele. Povinně musejí být vyvěšeny na veřejných budovách, od roku 2015 průkaz bude muset mít každý větší bytový či administrativní dům a musí být součástí prodeje domu či stavebního povolení.

Jaká je však jejich úroveň? Různá. A to doslova. Jejich vypracováváním se zabývají jak odborníci, tak i mírně poučení laici, kterým se podařilo projít zkouškami. Bohužel podle toho vypadá i úroveň zpracovaných průkazů.

Od příštího roku bude mít Státní energetická inspekce (SEI) povinnost kontrolovat 5 % všech vydaných průkazů, do té doby závisí na objednateli, zda se spokojí s odevzdanou úrovní, nebo ne.

Průkazy samozřejmě kontroluje již nyní SEI, a to v těch případech, kdy je průkaz předložen k vyjádření, jež má sloužit jako jeden z dokladů pro vydání stavebního povolení.

Státní energetická inspekce se potýká s mnoha chybami v PENB, které lze rozdělit na formální i věcné. K formálním se řadí například nepřesné uvedení majitele budovy či černobílé provedení PENB; věcné chyby nastávají v uvádění špatných součinitelů prostupu tepla, v neexistenci vyhodnocení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie tam, kde je toto vyhodnocení předepsané, či v chybějících doporučeních technicky a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy u větší změny dokončené budovy.

ZŠ Šrámkova

ZŠ Boženy Němcové

ZŠ T.G.M.

Krnovská (D)Kontrola v Opavě
Asociace energetických specialistů provedla namátkovou kontrolu PENB v Opavě. Město si nechalo zpracovat 75 průkazů, z nich se kontrolovalo deset namátkově vybraných. Zjištěné chyby se ukázaly natolik závažné, že zástupci města podali SEI podnět na zahájení správního řízení se zpracovatelem průkazů.

Chyby, které Asociace energetických specialistů odhalila, lze rozdělit na méně závažné i vysloveně zásadní. Následuje výčet těch, které lze považovat za podstatné.

  • V budově divadla, kde je instalována řada vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla, se počítá s přirozeným větráním.
  • Nucené větrání chybí v některých zónách hodnocených budov (především v jídelnách či kuchyních škol).
  • Budovy se jako celek nedělí v některých případech na jednotlivé zóny s různým provozem systémů TZB.
  • Dvě budovy, které jsou řadu let zatepleny (fasády, střecha, okna), uvádí zpracovatel jako nezateplené konstrukce.
  • Jedna z budov má plochy veškerých ochlazovaných konstrukcí dvojnásobné.
  • Nová tepelně izolační trojskla u jedné z budov uvádí zpracovatel jako dvojskla.
  • U jedné z budov je nereálně zadáno osvětlení - takřka pětkrát vyšší než u ostatních budov.

Pokud se výsledky kontroly shrnou do tabulky, je patrné, že průkazy jsou opravdu velmi špatně provedené, i když je nutné upozornit na to, že dva specialisté nebudou nikdy stávající budovu posuzovat zcela shodně, neboť nikdy není známo přesné konstrukční řešení a záleží pouze na zpracovateli, jak dotyčnou konstrukci odhadne.

Výsledky kontroly průkazů města Opavy byly předloženy zástupcům města. Následně město podalo na SEI podnět k zahájení správního řízení směrem ke zpracovateli průkazů.

Na závěr lze konstatovat, že Asociace energetických specialistů sdružuje 230 subjektů z řad energetických specialistů, kteří využívají výhod vzájemné spolupráce, ať již ve formě konzultací (např. posudků v programu Nová zelená úsporám), získávání společných obchodních benefitů (letos v úvodu zmíněná sleva na nákup SW) a v neposlední řadě i možnosti ovlivňovat trh a působit na kvalitu práce ostatních energetických specialistů, kteří nejsou sdruženi v AES.