Zpět na předpisy

Energetický audit jako součást posuzování energetické náročnosti budovy

12. ledna 2009
redakce

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odbor 05200, publikováno 25. 3. 2008

Autor:Pojmem energetický audit (EA) se rozumí odborné zhodnocení toků energie a nakládání s energiemi v celém areálu subjektu (soubor budov, budova, technologie). Cílem tohoto odborného posouzení je zhodnotit současný stav užití energií v subjektu a identifikovat - z technického, ekonomického a ekologického hlediska - optimální způsob dosažení úspor energií. Energetické audity mají v ČR své počátky již v pol. 90. let, povinnost jejich zpracování však byla zavedena do národní legislativy až v roce 2001, a sice do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zpracování energetických auditů je povinné v následujících případech (tab. 1):

Subjekt Podmínky pro zpracování energetického auditu Termín, do kterého musí být EA zpracován
fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií instalovaný výkon energetického zdroje > 200 kW
organizačni složky statů, krajů, obci nebo přispěvkovych organizaci ministerstva, spravni uřady, Ustavni soud, statni zastupitelstvi, Nejvyšši kontrolni uřad, Akademie věd Česke republiky, budovy pro učely školstvi, zdravotnictvi, občanske vybavenosti… spotřeba energie všech odběrných míst > 1 500 GJ/rok, analyzovány jen budovy se spotřebou energie > 700 GJ/rok 1. 1. 2005
spotřeba energie všech odběrných míst > 15 000 GJ/rok, analyzovány jen budovy se spotřebou energie > 700 GJ/rok 1. 1. 2006 (zahájení prací na auditu do 1. 1. 2003)
právnické a fyzické osoby bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČO > 35 000 GJ/rok analyzovány jen budovy se spotřebou energie > 700 GJ/rok 1. 1. 2005
spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČO > 350 000 GJ/rok analyzovány jen budovy se spotřebou energie > 700 GJ/rok 1. 1. 2006 (zahájení prací do 1. 1. 2003)
¤ Tab. 1. Povinnost zpracovat energeticky audit. Pozn. Z povinnosti zpracovani energetickeho auditu jsou vyjmuty budovy, pro ktere bylo provedeno hodnoceni energeticke naročnosti a vystaven Průkaz energeticke naročnosti budovy.

Pro hodnocení energetické náročnosti při větší změně stávající budovy s podlahovou plochou nad 1000 m2 lze převzít hodnoty z již zpracovaného energetického auditu. Je však nutné zdůraznit, že v rámci energetického auditu podle stávajících českých právních předpisů, vyhl. č. 213/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 425/2004 Sb., energetické hodnocení vychází ze:

 • současného stavu hospodaření s energiemi, z podkladů zobrazujících stav za 3 roky předcházející zpracování auditu, tj. ze skutečné spotřeby energie, nikoli z potřeb energií vypočtených pro normové podmínky vnitřního prostředí (např. 21 °C, relativní vlhkost, atd.);
 • navržených opatření, která byla v auditech zpracovaných před 1. 7. 2007 (podle data uzavření smluvního vztahu) vypočtena na základě již neplatné vyhlášky č. 291/2001 Sb.

Z tohoto důvodu lze z již zpracovaných energetických auditů převzít pouze hodnoty, které jsou v souladu s tzv. standardizovanými podmínkami užívání budovy (normovaná spotřeba teplé vody, vnitřní teplota, výměna vzduchu definovaná v hygienických předpisech, atd.).

Hodnocení energetické náročnosti budovy - vyhláška č. 148/2007 Sb.
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí při uzavření smluvního vztahu po 1. 7. 2007 na zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební řízení doložit, že jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené ve vyhlášce č. 148/2007 Sb. Od 1. 1. 2009 bude muset být uvedené energetické hodnocení v projektové dokumentaci zpracováno ve formě průkazu specifikované v příloze č. 4 vyhlášky a podepsáno oprávněnou osobou, která byla přezkoušena na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR z podrobností zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

Přezkušování
Zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy, provádět kontroly kotlů a klimatizací mohou pouze osoby přezkoušené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR z podrobností provádění těchto činností. Ze znalostí v oblasti zpracování průkazů energetické náročnosti budovy, provádění kontrol kotlů a klimatizací může být přezkoušen podle Zkušebního řádu MPO:

 • energetický auditor
 • inženýr autorizovaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor:
  • pozemní stavby;
  • technologická zařízení staveb;
  • technika prostředí staveb.

  Při úspěšném složení zkoušky(ek) obdrží uchazeč osvědčení k oprávnění vykonávat příslušné(ou) činnost(i).

  Převzato z časopisu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 4/2008, strana 44.