Zpět na stavby

Diamant vltavské čtvrti

V historické městské části Karlín, v těsné blízkosti řeky představuje polyfunkční stavba River Diamond jedinečnou příležitost pro vytvoření současného modelu pražského nábřežního rezidenčního bloku.


Urbanizmus lokality

Urbanistický koncept polyfunkční stavby nazvané River Diamond vychází z celkového řešení územního plánu Karlína a zejména skupiny budov River City, se kterou bezprostředně sousedí. Budova má charakter městského bloku tvořícího areál ve tvaru písmene U, který je otevřen severním směrem k řece Vltavě. Severní fasády a horní ustupující podlaží budovy s velkými zasklenými plochami nabízejí pohledy na řeku a Severní město. Vyšší podlaží jižního křídla budovy jsou vystavena slunci s výhledy na zeleň vrchu Vítkova.
Urbanistický záměr a stávající územní rozhodnutí přesně definují půdorysný tvar a maximální výšku atiky i ustoupeného podlaží. Horní podlaží a severní část budovy jsou výrazně modelovány tak, aby ve vyšších podlažích vznikly terasy se zelení. Dva hlavní vstupy do budovy pro pěší jsou přístupné přímo z pěší zóny, která je napojena na parky v okolí s přímým přístupem k řece, která je považována za atraktivní prvek v bezprostřední blízkosti areálu.

Křídla bloku River Diamond směřují k Vltavě.
¤ Křídla bloku River Diamond směřují k Vltavě. Směrem k Libeňskému mostu na ně navazuje prostor budoucí Garden City.

Architektonické řešení

River Diamond je rezidenční palác, který spolu se sousedícími monumenty administrativních budov, ministerstev či velkých hotelů dotváří tuto část vltavského nábřeží. Jižní křídlo podél Rohanského nábřeží má jednoduchou hmotu ve tvaru kvádru, která naznačuje příbuznost s vedlejšími budovami komplexu River City.
Obě boční křídla budovy jsou připojena k ose - k jižnímu křídlu. Boční křídla jsou tvarově bohatší než jižní křídlo, fasáda je zde tvarově dělena jak vertikálně, tak i horizontálně. Základní vertikální dělení je naznačeno ustoupením nejvyšších tří podlaží a obkladem z odlišného materiálu. Zelená střecha budovy je obytná.

River Diamond směrem od vrchu Vítkova
¤ River Diamond směrem od vrchu Vítkova, v pozadí budovy River City

Funkční řešení areálu

Koncepce členění jednotlivých podlaží budovy vychází z urbanistických studií lokality a architektonického řešení polyfunkční budovy, které odpovídá požadavkům investora na exkluzivní bezpečné bydlení v klidové zóně metropole.
Budova má osm nadzemních a dvě podzemní podlaží, s bytovými i komerčními prostorami a nezbytným technickým zázemím:

  • 1. NP: komerční prostory, mezonetové byty, předzahrádky;
  • 2.-8. NP: bytové prostory - skladba umožňuje řešení, kdy malé byty mohou být spojovány ve větší podle přání zákazníků nebo investora, k dispozici je na 230 bytových jednotek a 15 nebytových prostor;
  • 1. PP: garáže pro návštěvníky a zaměstnance komerčních ploch, vjezd pro zásobování je v souladu s územním rozhodnutím umístěn v jihozápadním bloku přímo z Rohanského nábřeží;
  • 2. PP: parkovací místa pro obyvatele domu;

Půdorys 1. NP
¤ Půdorys 1. NP: 1 - vstup do areálu; 2 - recepce; 3 až 8 - komunikační jádra bytů, schodiště; 9 - atrium; 10 až 16 - komerční prostory; 17 až 26 - mezonetové byty se zahrádkou; 27 - vodní plocha

Různé komerční plochy umístěné v parteru budovy na vnějším obvodu bloku jsou přístupné z pěší zóny na východní, západní a severní straně budovy. Součástí této pěší zóny jsou sadové úpravy, které vycházejí z celkového konceptu sadových úprav areálu River City. Na jižní straně je situován významný komerční prostor (show-room). Vstup umístěný na ose jižního křídla je zdůrazněn příčnou lodí o výšce dvou podlaží, opticky propojující vstup z Rohanského nábřeží se zahradou ve vnitřním dvoře.
Výškový rozdíl mezi Rohanským nábřežím a pěší zónou areálu (2,1 m) je překonán schodišti po obou stranách budovy, která jsou umístěna těsně u Rohanského nábřeží. Na východní straně je vedle schodiště zbudována rampa umožňující bezbariérový přístup. Rampa slouží i jako nouzový vjezd pro zásahová vozidla.
Vstup do prostoru šesti vertikálních komunikačních jader, která obsluhují byty, je dvojího typu. Pěšky je možné vstoupit do domu z pěší zóny pouze přes recepci s nepřetržitou službou, kam jsou svedeny i kamerové systémy. Trasa dále vede do zahrady na střeše garáží a odtud na jednotlivá schodiště vedoucí k bytům. Toto řešení nabízí dobrou míru soukromí a bezpečnosti pro obyvatele bytů. Obyvatelé přijíždějící auty vstoupí do výtahů přímo z garáží. Po obvodě vnitřního zahradního dvora jsou umístěny byty - spodní části mezonetových bytů s přímým vstupem do soukromých předzahrádek.
Zahradní dvůr je od okolní pěší zóny oddělen velkou vodní plochou na otevřené severní straně. Zahrada je rozdělena na zónu soukromých zahrádek u bytů a veřejné prostranství se vzrostlou zelení. Tato část je navržena v jednoduchém japonském stylu s kombinací vodních ploch, barevné drti, balvanů, umělých zatravněných kopců, keřů a stromů.
Hlavní přístup do garáží v suterénech budovy je řešen podzemním tunelem, který je společnou investicí majitelů River City. Zásobování komerčních ploch je navrženo jednak samostatným vjezdem z Rohanského nábřeží, jednak napojením na podzemní tunel. Nákladní výtah a samostatné schodiště do přízemí jsou umístěny na západní straně suterénu u tunelu.

Horizontálně i vertikálně členěná fasáda křídla s prosklenými arkýří a plastovými obklady textury dřeva
¤ Horizontálně i vertikálně členěná fasáda křídla s prosklenými arkýří a plastovými obklady textury dřeva

Ukončení bloku s vodní plochou v severní části japonské zahrady
¤ Ukončení bloku s vodní plochou v severní části japonské zahrady

Konstrukční řešení, postup prací

Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet v kombinaci stěnového a sloupového systému. Postup prací probíhal standardně, v průběhu stavby se však vyskytlo několik problémů, které neměly vliv na její kvalitu. Stavba byla zahájena likvidací náletové zeleně, demolicí základů bývalého nákladového nádraží a odstraněním zbytků přístaviště z doby, kdy bylo okolí včetně staveniště částí říčního ostrova. Práce speciálního zakládání byly modifikovány podle skutečných geologických podmínek území. Zároveň bylo třeba brát ohled na stávající proplachovací kanál v místě bývalého ramena Vltavy, který se nachází v půdorysu stavby.
Rizikem při zahájení prací byla možnost opakování povodně, která postihla území v roce 2002 a která by vzhledem ke skutečnosti, že v této době nebyla dosud městská protipovodňová opatření funkční, mohla způsobit stavbě značné škody.
Komplikací byla rovněž současná stavba podzemního tunelu, navazujícího na pobřežní komunikaci. Zásobování stavby proto mohlo v době uzávěry tunelu probíhat pouze suterény budovy nebo prostřednictvím mobilního jeřábu přes dokončenou hrubou stavbu bloku. Takto bylo transportováno i zařízení atria ve stylu japonské zahrady, včetně osazení několikatunových balvanů.

River Diamond z holešovického břehu Vltavy
¤ River Diamond z holešovického břehu Vltavy

Materiálové řešení

K vnitřním vyzdívkám skeletu budovy byly použity cihly Porotherm. Výplně vnějších otvorů tvoří Eurookna, vyrobená ze dřeva Meranti (označení odolných dřevin z rodu Shorea, pocházejících z jihovýchodní Asie) a hliníkové výkladce. Obvodový plášť budovy je bohatě materiálově a hmotově členěn. Materiálově jde o obklady z božanovského pískovce, kontaktního zateplovacího systému, předzvětralého měděného plechu, laminátových desek (Max desky) a titanzinku.
Jižní fasáda byla navržena jako abstraktní kompozice větších a menších zasklených ploch, spolu s horizontálami fragmenty říms, francouzskými okny a markýzou zvýrazněným vstupem do prostoru pro prezentaci a obchod na ose fasády. Plocha není kromě ustoupeného posledního patra členěna. Tato fasáda je investorem i autory vnímána jako zásadní pro prezentaci budovy ve vztahu k městu.
Dvě křídla kolmá k řece jsou tvarově bohatší. Autoři použili motiv uskočených horních podlaží, rytmicky opakovaných větších arkýřů a balkonů. Fasády křídel jsou děleny jak horizontálně, tak vertikálně.
Horizontální dělení bylo navrženo jako sestava vrstev fasády, ve kterých hrají významnou roli pravidelné ploché větší arkýře v různých patrech.
Další členění je dosaženo vsunutím úzkých svislých arkýřů ve vyšších podlažích. Základní hmota budovy je navržena v probarvené omítce. Předstoupené arkýře jsou maximálně proskleny v plné výšce podlaží. Vertikální dělení fasády je naznačeno ustoupením nejvyšších tří podlaží a jejich obložením plechem z předzvětralé mědi v kombinaci s obkladovými deskami. Fasáda budovy mimo arkýře je také maximálně prosklená.
Většina prosklených ploch má minimální parapet, určený velikostí požárních předělů mezi byty v různých podlažích. Zasklené plochy bytů mohou být vybaveny venkovními motoricky ovládanými žaluziemi. V interiérech jsou osazeny vnitřní dveře o výšce 2,20 m, součástí stavebních prací je i nadstandardní vybavení koupelen (kombinace obkladů a dlažeb s benátskými štuky, podomítkové koupelnové baterie, exkluzivní sanitární vybavení). Nášlapné vrstvy v dalších prostorách bytů tvoří dubové mozaikové podlahy tloušťky 13 mm. Výmalby v interiérech mají kombinace různých odstínů béžové, šedé a bílé barvy, v omyvatelném provedení.
Z důvodů mnoha stavebních povolení a podílů více investorů proběhlo při předávání dokončované stavby více než 20 kolaudačních řízení. Současně s dokončením stavby byly dva vzorové byty vybaveny podle návrhu renomovaného bytového studia.
River Diamond je první budovou z předpokládané navazující zástavby Rohanského ostrova, která bude pod názvem River Garden v příštích letech pokračovat směrem k Libeňskému mostu.

Japonská zahrada a pěší komunikace uvnitř atria River Diamond
¤ Japonská zahrada a pěší komunikace uvnitř atria River Diamond

Ocenění budovy

Stavba byla nominována do finálového výběru soutěže Stavba roku 2007 a byla jí udělena cena Best Residential Developement za rok 2007, která je udělována časopisem Construction and Investment Journal.

Základní údaje o stavbě
Autoři návrhu:
Šafer Hájek Architekti s.r.o.: Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fescu, Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. arch. Olga Rosová, Ing. arch. Petra Čížková, Ing. arch. Jaroslav Šafer, spolupráce: Ing. arch. Jiří Matys
Investor: Riverbank Development, s. r. o.
Zhotovitel: Metrostav, a.s., Divize 9
Stavbyvedoucí: Václav Meisner
Doba výstavby: 12/2004-02/2007