Zpět na předpisy

Další rozvoj Eurokódů a souvislosti s nařízením č. 305/2011

18. září 2012
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

V Bruselu se 25. června 2012 pod záštitou Evropské komise konala mezinárodní konference CPR Quality Construction Products for Safe Works (Kvalitní stavební výrobky pro bezpečné stavby) [1]. Záměrem konference bylo poskytnout informace o novém nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích [2], platném od 24. dubna 2011, které nahradí směrnici Rady č. 89/106/EHS [3] a které se bude plně uplatňovat v jednotlivých evropských zemích od 1. července 2013. Nařízení [2] na rozdíl od směrnice [3] není potřebné zavádět do národních právních předpisů, což je výhodnější pro průmysl, protože se ve všech zemích mohou stejným způsobem aplikovat pravidla pro uvedení výrobků na trh.

Autor:


Vědecký pracovník Kloknerova ústavu ČVUT v Praze se zaměřením na zásady navrhování a zatížení, spolehlivost konstrukcí, pravděpodobnostní metody teorie konstrukcí a hodnocení rizik. Zastupuje ČR v technické komisi CEN/TC 250 a jejích ­subkomisích SC1 pro zatížení a SC10 pro zásady navrhování, normotvorná činnost.

Zavedením směrnice [3] se již podařilo dosáhnout mnoha úspěchů při sjednocování evropského trhu se stavebními výrobky, kdy se vydalo přes 410 harmonizovaných norem a 2900 schválení ETA. Směrnice [3] však přinášela některé nejednoznačnosti, složitosti, netransparentní postupy a nezamezovala v používání národních značek a postupů pro uznávání shody. V některých případech ji členské země nepoužívaly korektně. Trh s výrobky tak nebyl dostatečně efektivní a vznikala celá řada překážek vzájemného obchodu. V roce 2008 bylo proto rozhodnuto revidovat směrnici a zpracovat nové nařízení [2]. Je mnohem obsáhlejší (68 článků a pět příloh) než směrnice [3] (24 článků a čtyři přílohy), oba dokumenty pak ve svých přílohách obsahují základní požadavky na stavby. Po zavedení nového přístupu podle nařízení [2] by již nemělo být národní označování výrobků s ohledem na základní požadavky přípustné. Nové nařízení [2] by mělo zajistit konkurenceschopnější, průhlednější, důvěryhodnější systém a přispět k odstranění dosud existujících překážek. Nově bude upraven dozor nad trhem, kontaktní místa pro harmonizované stavební výrobky, povinnosti výrobců, dovozců a distributorů.

Nařízení [2] má lépe zajistit působnost nového přístupu v jednotlivých zemích. Označení CE bude mít jasný význam jako jediné označení osvědčující vlastnosti stavebního výrobku podle prohlášení. Nová koncepce je založena na prohlášení o vlastnostech výrobku místo původně používaného prohlášení o shodě. Je povinné pro každý stavební výrobek uvedený v harmonizované normě hEN.

Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat informaci výrobce o účelu použití výrobku, o jeho základních charakteristikách a o chování alespoň jedné základní charakteristiky. Prohlášení o vlastnostech se také může opírat o výpočet provedený podle Eurokódů, což je v souladu s pokynem L [4]. Bude připravena nová předloha přílohy ZA pro prohlášení o vlastnostech. Zpracují se pokyny, jak zavést v přílohách ZA pro stavební výrobky/sestavy výsledky výpočtů provedených podle Eurokódů.

Projektant může na základě informací o vlastnostech výrobku kvalifikovaně rozhodnout, zda je daný výrobek svými vlastnostmi vhodný do konkrétní, jím navrhované stavby. Nařízení [2] také obsahuje možnost použít zjednodušené postupy, které umožní zamezit nadbytečnému zkoušení.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).