Zpět na stavby

Dálniční odpočívka Chotýčany – Design & Build v praxi

30. října 2023
PR článek

Nová dálniční odpočívka Chotýčany se nachází na dálnici D3 cca 11 km severně od Českých Budějovic a její celková plocha je 65 975 m2. Její výstavbu, která probíhala v režimu Design & Build, zajistila pro ŘSD ČR společnost STRABAG a.s. Smlouva byla podepsána 25. října 2021 a 14. září 2023 byla stavba předána do užívání řidičům.


Design & Build a jeho přínos

Stavba byla zadána v režimu Design & Build. ŘSD poskytlo uchazečům jako podklad pro zpracování nabídky dokumentace DÚR, DSP, PDPS pro SO 501 a jednotlivé průzkumy. Žádné výměry či soupisy prací nebyly pro zpracování nabídek poskytnuty. Při zpracování nabídek bylo nutné zohlednit mnoho závazných dokumentů, které měly zásadní vliv na přípravu nabídky. Jednalo se především o závazné milníky, požadavky objednatele včetně technické specifikace, splnění základních parametrů požadovaných v poskytnutých schematických řezech bez možnosti navrhnout alternativní řešení – např. požadovaný vozovkový kryt, dodržení počtu, skladby a prostorového uspořádání parkovacích míst, rozsah a skladba mo­biliáře dle DSP apod.

V rámci projektové činnosti bylo zadáním požadováno vyhotovení těchto dokumentací:

  • Návrh zhotovitele – předběžnou projektovou dokumentaci
  • Změna DSP podle Směrnice pro dokumentace staveb PK
  • Realizační dokumentace stavby (RDS) pro jednotlivé stavební objekty
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Vzhledem ke skutečnosti, že investor svými technickými a termínovými požadavky velmi omezil možnosti změn technického řešení, společnost STRABAG a.s. se při přípravě nabídky soustředila pouze na ty části stavby, kde byly optimalizace reálně možné.

Jelikož stavba byla umístěna převážně v zářezech ve skalních horninách a bilance vykazovala zásadní přebytek materiálu, prověřila společnost STRABAG v rámci nabídky možnost změny výškového řešení při zachování všech užitných vlastností díla. V rámci předběžné projektové dokumentace bylo upraveno výškové řešení odpočívek včetně zvýšení ochranného valu podél obce Chotýčany. To vše při dodržení trvalých záborů stavby. V rámci zpracování nabídky byla upravena niveleta odpočívek na obou stranách dálnice D3 a z toho vyplývající snížení rozsahu zemních prací včetně podílu výkopu v hornině III. třídy, který byl prováděn za pomoci trhacích prací. Provedenými úpravami technického řešení byla výrazně zlepšena celková bilance zemních prací. Celkový rozdíl mezi výkopy a násypy činí cca 100 000 m3. Tento přebytek byl dále optimalizován, a to odvozem 15 000 m3 na stavbu ŘSD ČR v lokalitě České Budějovice Kněžské Dvory a částečným využitím materiálu získaného přímo na staveništi do konstrukčních vrstev vozovek. Snížila se tak potřeba uložení přebytečného materiálu na skládku. Celkový odvoz přebytečné zeminy byl oproti DSP objednatele snížen cca o 2/3 z původních 225 000 m3 na 72 000 m3. Tento návrh změny projektu umožnil společnosti STRABAG snížit nabídkovou cenu, která byla nakonec vybrána jako nejvýhodnější, ale také přispěl k omezení negativních vlivů stavby na životní prostředí vzhledem ke snížení počtu jízd nákladních aut převážejících materiál na skládky a omezení plýtvání se zdroji z dobývacích prostor kamenolomů efektivnějším využitím materiálu získaného na místě. Snížením počtu jízd bylo zamezeno i poškození a opotřebení stávajících komunikací, po kterých by byl přebytečný materiál jinak přepravován.

Stavební řešení

Obě části odpočívky Chotýčany jsou na dálnici D3 napojeny pomocí odbočovacích a připojovacích pruhů. Na tyto pruhy jsou pak navázány kolektory odpočívek. Kolektory se dále rozvětvují na sběrné a obslužné komunikace odpočívek.

Před realizací samotné odpočívky musely být provedeny přeložky stávajících polních cest, nový most přes dálnici v upravené poloze jako náhrada za stávající most, který bránil výstavbě odpočívky. Taktéž musel být přeložen produktovod ČEPRO pod provozovanou dálnicí.

Výkopy, rýhy a jámy prováděné v prostoru skalního zářezu byly realizované pomocí trhacích prací, přičemž bylo zapotřebí 14 odstřelů. Stavba byla prováděna bez zásadního omezení provozu po dálnici D3. K jeho krátkodobému přerušení na nezbytnou dobu došlo pouze při demolici původního mostu, osazování nosné konstrukce nového mostu nad dálnicí a při provádění odstřelů v rámci zemních prací.

V prostoru odpočívek jsou kromě samotných parkovacích míst umístěny i čerpací stanice pohonných hmot, zálivy pro kontrolní stanoviště policie a odpočinkové zóny. Odpočívka je vybavena mobiliářem obsahujícím designové přístřešky, stoly, lavičky, informační tabule, odpadkové koše včetně sestav na tříděný odpad a stromořadí v klidových zónách. Řidičům jsou k dispozici čtyři dobíjecí stanice pro elektroauta a byla provedena stavební příprava pro vybudování dalších. Obě odpočívky jsou z důvodu bezpečnosti provozu na dálnici oploceny, přičemž délka oplocení je cca 1 500 m.

Z důvodu prodloužení životnosti vozovky jsou parkovací stání pro nákladní vozidla, autobusy, karavany a obytné vozy provedena z cementobetonového krytu. Pokládka CB krytu finišerem byla prováděna v pracovní šířce max. 16 m v místě parkovacích míst pro nákladní vozidla.

Odvodnění odpočívek je zajištěno uličními vpustmi nebo štěrbinovými žlaby zaústěnými do dešťové kanalizace a dále do DUN a retenčních nádrží. Splaškové vody od provozních objektů čerpací stanice jsou svedeny splaškovými kanalizacemi do čistíren odpadních vod, kde budou čištěny.

Odpočívka je napojena na obecní vodovod. Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodovodu pro požární zásah jsou pak na obou odpočívkách umístěny požární nádrže s užitným objemem 25 m3. Nádrže budou v případě vyčerpání po požárním zásahu nebo při poklesu hladiny pod přípustnou úroveň zásobeny vodou z přípojky vodovodu.

Průjezdné komunikace a parkoviště na obou stranách odpočívky jsou osvětleny LED svítidly osazenými na silničních stožárech, jež mají na parkovišti výšku 10 m a v odpočinkových zónách 6 m. Design použitých svítidel byl zvolen tak, aby omezoval vznik světelného smogu a nezatěžoval tak okolí odpočívek. Již při plánování stavby probíhala v tomto smyslu spolupráce s odbornou skupinou pro světelné znečištění České astronomické společnosti.

Součástí odpočívky je i proměnné dopravní značení, které bude informovat o počtu volných míst pro nákladní automobily na odpočívce. Monitorovací systém odpočívky bude provádět sčítání a kategorizaci vozidel na vjezdech a výjezdech z odpočívek Odpočívka je vybavena také dohledovým kamerovým systémem.

Již standardem je při realizaci dopravních staveb tohoto typu využití digitálních technologií během výstavby. Součástí realizačního týmu STRABAG byl i interní tým digitalizace. Při výstavbě bylo využito řízení stavebních strojů 3D nivelací podle digitálního modelu stavby a pro monitoring objemů zemních prací byly využívány drony. Zaměstnanci si vyzkoušeli a osvojili práci s geodetickým GPS roverem pro zaměřování a vytyčování jednodušších prvků stavby. Modely a výkresy jim připravují a vzdáleně nahrávají kolegové z oddělení digitalizace. Pro prohlížení a ­analýzu dat z dronu je použito online prostředí Trimble Stratus. Pro sdílení modelů, výkresů a dat stavby se pak používalo datové prostředí Trimble Connect.

Text: Ing. Jan Vorel, vedoucí projekce, STRABAG a.s.
Foto: STRABAG

Údaje o stavbě
Název stavby: D3 0309/II Odpočívka Chotýčany
Doba realizace: 2/2022–9/2023
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Počet stavebních objektů: 42
Celkový objem zemních prací:
celkové výkopy: 172 100 m3
celkové násypy včetně zemního valu: 72 075 m3
Celkové výměry zpevněných ploch:
cementobetonový kryt: 9 825 m2
asfaltový kryt: 18 295 m2
plochy pro pěší z betonové dlažby: 2 185 m2
Údaje o stavbě
Název stavby: D3 0309/II Odpočívka Chotýčany
Doba realizace: 2/2022–9/2023
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Počet stavebních objektů: 42
Celkový objem zemních prací:
celkové výkopy: 172 100 m3
celkové násypy včetně zemního valu: 72 075 m3
Celkové výměry zpevněných ploch:
cementobetonový kryt: 9 825 m2
asfaltový kryt: 18 295 m2
plochy pro pěší z betonové dlažby: 2 185 m2
Obr. 2 Stání pro osobní automobily a klidové zóny