Zpět na předpisy

Co dál s Pražskými stavební předpisy: pohled odborníků ČKAIT

21. dubna 2015
Ing. Ladislav Bukovský

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě připravila 24. února ve svém sídle v Praze setkání novinářů a odborníků nad problémem Pražských stavebních předpisů.


Jde o nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, respektive se jedná o tzv. technickou novelu ? text nařízení jako příloha č. 8 k usnesení Rady HMP č. 259 z 17. února 2015). ČKAIT tím chce pomoci vyřešit problém zejména technických požadavků na stavby v Praze, které se dostaly do slepé uličky nekorektním přístupem autorů v politickém kontextu. Došlo k tomu, že bez smysluplného důvodu byly pojaty zcela novým způsobem a jsou zcela nekompatibilní s technickými požadavky na stavby platnými ve zbytku České republiky, a to i po jejich opravě.

Ing. Ladislav Bukovský uvádí hlavní negativní dopady předpisů i po jejich úpravě, schválené v únoru 2015.

Předpisy po úpravě
Nařízení řeší některé urbanistické vztahy, zavádí nejednoznačné regulativy, určující prostorové limity staveb. Zavádí nová pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí nejednoznačné výškové regulativy. Neprůhlednost požadavků vytváří podmínky pro možné korupční jednání stavebníků i dalších osob.

 • Byla zavedena nejednoznačná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím nebo částečné regulaci reklamy, vše bez specifikace, zda se jedná o centrum a periferii.
 • Direktivně se požaduje budování zahuštěného města, bez ohledu na potřeby obyvatel a lokality.

Oproti vyhlášce č. 268/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky v České republice, byly bez důvodu zrušeny či významně pozměny definice, které jsou z hlediska plnění základních požadavků na stavby závažné; jedná se např. o definice stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, výroby a skladování, odlišnou definici havarijní jímky atd. Bezdůvodně se snížily některé požadavky na bezpečnost a minimální kvalitativní standard staveb.

Byly významně omezeny požadavky na vlastnosti stavebních konstrukcí, s výjimkou tepelně technických vlastností, které prosadilo až Ministerstvo pro místní rozvoj. Byly zrušeny požadavky pro vybrané druhy staveb? ? na stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, výrobu a skladování, ubytování a školy.

Nařízení je zmatečné ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům. Nerespektuje pojmy definované stavebním zákonem, který provádí, a pojmy prováděcích předpisů stavebního zákona, které jsou vzájemně konzistentní. S některými pojmy a definicemi stavebního zákona přitom pracují další právní předpisy (např. rodinný dům), daňové, finanční, energetické aj.

breitling replique montre Nařízení by mělo zachovat stejný přístup k technickým normám a používání odkazů na tzv. normové hodnoty jako další stavební předpisy (vyhlášky č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 23/2008 Sb. a č. 104/1997 Sb.), současný sjednocený odkaz na vybrané normové hodnoty v § 84 je zmatečný a nedostatečný.

Odkazy na normové hodnoty řeší mj. relativně operativní změny technických norem, které vyplývají z úprav normových požadavků v důsledku nových poznání a stavu techniky, a to i v návaznosti na evropské a mezinárodní normy. Některé požadavky řešené normovými hodnotami byly zcela zrušeny, např. požadavky na větrání, které by byly v Praze odlišné, což však může vést k omezení bezpečnosti uživatelů staveb.

Převzetí vybraných dílčích ustanovení českých technických norem, vytržených z kontextu celého znění normy (jak věcných a technických, tak i terminologických ustanovení), a jejich zařazení do PSP vede k mnohým zásadním problémům. Autoři např. uvádějí zřejmě náhodně vybrané požadavky, nikoliv však postupy, jak tyto požadavky ověřit či změřit. Nebyly vybrány požadavky zřejmě bránící některým architektům v jejich ?tvůrčím rozletu?.
Za zásadní považujeme, aby se přístup k technickým normám a odkazy na normové hodnoty řešily shodně ve všech prováděcích předpisech stavebního zákona.

Po podrobném rozboru lze konstatovat, že Pražské stavební předpisy i ve znění schváleném Radou hl. m. Prahy 17. února 2015 (technická novela) omezují i požadavky bezpečnosti a kvalitativní vlastnosti staveb. Jde zejména o tyto položky.

 • Ad § 45 ? vypouštějí se požadavky na proslunění bytů zcela bez náhrady. Je tedy přípustné ignorovat požadavky na přístup přímého slunečního záření do bytů. To znamená významné snížení přístupu denního světla do bytů, a to jak v centru, kde by to bylo ještě pochopitelné, ale i na periferii.
 • Ad § 17 odst. 6 ? nepřípustné umístění svodidel s výjimkou rychlostních komunikací, tedy např. v Holečkově ulici. V serpentinách bude nutno tato svodidla odstranit. Auta mohou tím pádem padat auta ze svahu? 
 • Ad § 17 odst. 7 ? nepřípustné umístění protihlukových stěn a valů v zastavitelném území. Proč toto omezení na periferii? To se mají odstranit protihlukové stěny a valy u bytových domů např. u Evropské v Praze 6?
 • Ad § 44 odst. 1 ? snížení světlé výšky obytných místností až na 2,4 m v kombinaci s omezeným požadavkem na větrání vytváří riziko rozvoje plísní (i když jsou plísně tímto předpisem zakázány, ale příroda předpisy neposlouchá).
 • Ad § 66 odst. ? zcela chybí jakýkoliv tepelně technický požadavek pro lehké obvodové pláště.
 • Ad § 46 odst. 1) ? požadavek na větrání obytných a pobytových místností je nedostatečný, menší než ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.
 • Ad § 46 odst. 2 ? byl zrušen požadavek na větrání ubytovacích jednotek v závislosti na referenční hodnotě CO2, došlo ke zhoršení požadavků na hygienické podmínky v ubytovacích zařízeních.
 • Ad § 64 ochrana před bleskem je definována natolik obecně, že ji bude nutno zřídit ve všech domech, i tam, kde to není nezbytné. Chybí požadavky na zřízení zemniče.
 • Předpisy neobsahují specifické požadavky pro stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, ubytovací zařízení, pro skladování, garáže, servisy a opravny motorových vozidel, stavby školských a tělovýchovných zařízení.
 • Předpisy nezahrnují dostatečné požadavky na konstrukce a jejich funkční detaily.
 • Chybí požadavek na výšku podlahy obytných místností nad terénem v okolí domu a na výšku podlahy nad hladinou podzemní vody. Nerespektování této zásady je podle dlouholetých zkušeností jednou z hlavních příčin pronikání vlhkosti do chráněných konstrukcí podlah v takových bytech.

Předpisy dále omezují požadavky na parkování v domech a na pozemcích staveb, a to i na periferii. Požadavky na parkování vycházejí z účelově vymyšlené a nekorektně specifikované hrubé podlažní plochy, která nekoreluje s počtem uživatelů ani s počtem např. bytových jednotek, tzn. není v jednoznačné korelaci s nezbytnými parkovacími prostory. Požadavek však přináší významné úspory developerům.

Předpisy nereflektují komplexní požadavky na úspory energie a energetickou efektivitu staveb, zejména u staveb financovaných z městského a státního rozpočtu. Předpisy v současné pozastavené podobě vytvářejí bariéry v podnikání, přinášejí značné komplikace projektantům a stavbyvedoucím v důsledku nekompatibility se stavebními a dalšími právními předpisy.

Došlo k bezdůvodnému snížení či k úplnému zrušení některých požadavků na konstrukce, na bezpečnost a Replique Rolex kvalitní standard. Nový občanský zákoník staví z hlediska odpovědnosti výše odborníka než zákazníka jako spotřebitele (a spotřebitelem, v právním významu tohoto slova, je stavebník, respektive vlastník rodinného domu nebo bytové jednotky).

Autoři předpisů zdůvodňují dokonalé zpracování pražských stavebních předpisů a pořádají se svými příznivci, převážně ze stran architektů a osob jim blízkých, nátlakové akce pro zachování ?dokonalých? předpisů. Jakékoliv výhrady jsou odmítány se zdůvodněním, že jsou důsledkem omezení velkoplošné reklamy. Jakékoliv připomínky ze strany odborné veřejnosti zatím nebyly autory a ani dřívějšími politiky akceptovány. Je však zřejmé, že stavební předpisy upřednostňují zájmy některých skupin oproti zájmům občanů Prahy.
 
Návrhy ČKAIT
ČKAIT navrhuje rozdělit stávající PSP na následující části.
 • předpis o obecných požadavcích na využívání území v hlavním městě Praze;
 • předpis o technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze;
 • předpis k řešení plakátovacích ploch, umísťování plakátů a reklamních ploch.

Dále navrhuje respektovat v Praze základní požadavky na stavby platné v ČR, v předpisech řešit nezbytné výjimky v návaznosti na umístění stavby v centru nebo na sídlišti či periferii Prahy.

Je třeba stanovit podmínky pro úspory tepla a energie z hlediska udržitelnosti města ? vytvoření nároků a předpokladů pro vznik Smart City, tj. chytrého města, s komplexním a optimalizovaným přístupem k urbánnímu i architektonicky řešenému prostoru, inženýrské i stavební infrastruktuře, která preferuje optimalizaci v oblasti stavebně konstrukční, včetně maximálního využití místně dostupných obnovitelných zdrojů energie.

Je nutné řešit požadavky na sociální bydlení a dočasné sociální ubytování, kde asi nebude možné či nutné splnit všechny obecné požadavky.

Lhůtu pro připomínkování technické novely je třeba prodloužit.

Musí se vyřešit nepřípustné odchylky oproti požadavkům územního plánování v jiných částech ČR.
Dáváme ke zvážení variantu, že pokud nebudou Pražské stavební předpisy kompatibilní s celostátními, je lépe zrušit ve stavebním zákoně možnost, aby město Praha vydávalo vlastní stavební předpisy. Nové pražské stavební předpisy doporučuje ČKAIT vydat současně s novelou stavebního zákona, která se připravuje na příští rok. ?

Ing. Ladislav Bukovský
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a zkoušení a diagnostiku staveb, znalec v oborech stavebnictví, projektování a technické obory různé