Zpět na stavby

Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou

24. dubna 2009
Ing. Jan Gallus

V roce 2000 rozhodl zadavatel projektové dokumentace budovy čistírny odpadních vod ve městě Náměšť nad Oslavou o lokalitě pro její výstavbu. Důraz byl kladen zejména na řešení, které by minimalizovalo narušení rázu krajiny daného území. Podmínkou bylo zastřešení nádrží stavby.


Vybraný stavební pozemek byl z jedné strany limitován tratí ČD Střelice?Okříšky, z druhé strany řekou Oslavou. Stavba je lokalizována ve svažitém terénu, jehož výškový rozdíl je cca 16 m. Objekt upoutává pozornost především stavebně dispozičním řešením a umístěním v daném území.

Architektonické a konstrukční řešení
Stavba je částečně podsklepena a vertikálně rozdělena do tří podlaží ? jednoho nadzemního a dále dvou podzemních, která tvoří 1. a 2. suterén budovy. Z celé stavby je viditelná pouze čelní JV fasáda, navržená ve tvaru křivky, sledující průběh vrstevnic. Pultová střešní konstrukce je navržena jako intenzivní zelená omega replique střecha. Přirozený tvar, maximální přimknutí k terénu a zelený kryt zároveň respektují ekologický charakter stavby. Hmotu stavby doplňují šikmo seříznuté válcové plochy uskladňovacích nádrží kalu, umístěné do úžlabí svahu. Výplně otvorů ? okna, vrata a vstupní dveře ? jsou dřevěné, JV průčelí je navrženo rovněž s dřevěným obkladem. Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonové monolitické rámy a cihelné stěny. ŽB věnce jsou podepřeny sloupy rámů. Strop tvoří ŽB deska. Podzemní podlaží bylo navrženo jako železobetonový skeletový systém se stropní deskou a obvodovou stěnou. Konstrukce zastropení a opláštění je staticky svázána s umístěnými nádržemi. V JV části je zastřešení z terénu zvýrazněno kruhovým prosklením, členěným příčnými kamennými zdmi (obr. 1, 3). Obě půdorysně zakřivené štítové stěny nesoucí střechu nad aktivačními nádržemi z kamenného zdiva. V části dvora čistírny přecházejí ?zelené střechy? plynule v obslužnou komunikaci. Zelený kryt zastřešení tvoří přirozenou ochranu střešní izolace proti mechanickému poškození a slunečnímu záření. V 1. PP je v části pod provozním objektem umístěna kruhová flotační jednotka a zásobní nádrž na chemikálii pro možnost chemického srážení fosforu. Tyto prostory jsou propojeny chodbou s hlavní částí 1. PP, kde jsou umístěny aktivační a dosazovací nádrže.
2. PP je řešeno jako uzavřený zastropený prostor s osazenými kalovými čerpadly a dmychadly pro aktivace. Veškeré prostory jsou vybaveny nucenou ventilací s trojnásobnou výměnou vzduchu a s jeho následnou dezodorizací na plastových biofiltrech.
V 1. NP ? jediné části stavby nad úrovní terénu, je provozní objekt s mechanickým předčištěním, replique hublot provozními místnostmi (velín, hygienické zařízení, šatny, rozvodna NN), strojním odvodněním kalu, hygienizací kalu a deponií kalu v kontejnerech. V nadzemní části (v 1. NP) je také vstupní čerpací stanice, jímka na dovážené fekálie a dezodorizační biofiltry.
Součástí stavby jsou rovněž dvě zastropené železobetonové nadzemní kruhové uskladňovací nádrže kalu.
Před budovou je obslužná plocha komunikace, pod kterou je umístěna dešťová zdrž (SO 03) zastropená pojížděnou železobetonovou trámovou konstrukcí. Konečnou úpravu terénu nad nádržemi tvoří zeleň sadových úprav v kombinaci s kamennými zídkami a lemování stěn výkopů opěrnými stěnami z gabionů.

Obr. 1. Čistírna odpadních vod v Náměšti nad Oslavou
¤ Obr. 1. Čistirna odpadnich vod v Naměšti nad Oslavou. V JV časti je zastřešeni z terenu zvyrazněno kruhovym prosklenim, členěnym přičnymi kamennymi zdmi. Hmotu stavby doplňuji šikmo seřiznute valcove zastřešene plochy uskladňovacich nadrži kalu, umistěne do užlabi svahu.

Technologické vybavení ČOV
Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod je navržena se systémem oběhové aktivace, s nitrifikací a simultánní denitrifikací, aerobní stabilizací, hygienizací, strojním zahuštěním a strojním odvodněním kalu. Všechny technologické linky ČOV jsou řízeny tak, aby byl splněn automatický provoz. Chod aktivačního procesu je řízen kyslíkovou sondou.
Odpadní voda po odlehčení před ČOV přitéká jednotnou kanalizací do čerpací stanice. Zde jsou osazena ponorná čerpadla pro čerpání průměrného až maximálního přítoku na ČOV. Výtlak od dešťových čerpadel je zaústěn přímo do dešťové zdrže o objemu 411 m3 s vyspádovaným dnem k přítoku a osazeným uzávěrem pro gravitační vyprázdnění zdrže do vstupní čerpací stanice. Větší deště přepadají přes měrný objekt s osazeným Parshallovým žlabem P5 do toku.
Z přičleněné jímky na dovážené fekálie o objemu cca 25 m3 je odpadní voda gravitačně přepouštěna do čerpací stanice. Míchání je zajištěno mechanickým míchadlem.
Z čerpací stanice je voda přečerpávána na mechanické předčištění, které je tvořeno rozvodnými žlaby. Zde jsou osazeny jemné česle Fontána s obtokem na ruční česle, za kterými je umístěn vertikální lapák písku o průměru 1,50 m a separátor písku s integrovaným praním. Shrabky z česlí jsou dopravovány do kontejneru šnekovým odvodňovacím dopravníkem.
Z mechanického předčištění voda gravitačně odtéká do rozdělovacího objektu, kde je pomocí trojúhelníkových přepadů rozdělena na dvě oběhové aktivační nádrže (do odtoku z mechanického předčištění je zaústěn výtlak vratného kalu). Výška hladiny je 5,20 m. Celkový objem aktivace je 2030 m3. Chod aerace je řízen kyslíkovou sondou. Provzdušňování je pneumatické ? dmychadly, osazeny jsou zde jemnobublinné elementy. Odtok z aktivačních nádrží je řešen přepadem do dvou kruhových dosazovacích nádrží o průměru 11 m. Propojení aktivačních a dosazovacích nádrží je do kříže. Žlab s nornou stěnou proti odtoku vyplaveného kalu je osazen po obvodu. Vtok do nádrže je navržen přes rozšířený flokulační válec.
Nádrž je vybavena tag heuer replique stíráním hladiny a záchytem plovoucího kalu. Před nátok do dosazovacích nádrží je zaústěno dávkování pro redukci fosforu. Na odtok vyčištěné vody je napojen odběr vyčištěné vody, a ta jako provozní voda odtéká z jímky přes měrný objekt s osazeným Parshallovým žlabem P4, s možností proudit přes povodňovou čerpací stanici, do toku.
S ohledem na dané území, výšky hladin n-letých vod a zabezpečení funkce ČOV i při vyšších hladinách v řece je na odtoku z ČOV osazena povodňová čerpací stanice. Při zvýšení hladiny v toku nad nastavenou hladinu gravitačního odtoku z ČOV se automaticky uzavře gravitační odtok a vyčištěná voda bude do odtoku přečerpávána.
Mezi aktivačními a dosazovacími nádržemi je osazena podzemní kalová čerpací stanice. Ta byla navržena jako manipulační a armaturní prostora a strojovna pro čerpadla přebytečného a vratného kalu. Je zde propojovací potrubí mezi aktivací a dosazováky, jsou zde umístěna dmychadla a tlaková stanice provozní vody. Kalová čerpací stanice je propojena podzemní chodbou se suterénem provozního objektu, odkud je rovněž vstup do čisticí stanice.
Vratný kal je čerpán do odtoku z lapáku písku před rozdělovací objekt aktivace. Přebytečný kal je odebírán na strojní zahuštění (IN-EKO) a odtud do dvou nadzemních kruhových uskladňovacích nádrží, které jsou zakryty a zakomponovány do provozní části stavby. Obě nádrže o velikosti 360 m3 jsou sériově propojeny, přičemž vtok do druhé nádrže je nucený, přes čerpadlo. Nádrže jsou míchány vzduchem, středobublinnou aerací. Z uskladňovacích nádrží kalu je zahuštěný kal čerpán do dekantační odstředivky. Kal se odvodňuje strojně dekantační odstředivkou Alfa Laval. Kalová voda je odvedena do nátoku před rozdělovací aktivační nádrže.
Odvodněný kal je hygienicky zabezpečen dávkováním nehašeného vápna. Hygienizovaný kal je dopravníkem odveden do kontejnerů v prostoru mezideponie. Veškeré prostory hygienizace a mezideponie jsou bezpečně nuceně ventilovány přes dezodorizační filtry. Dávkování chemikálií Prefloc je osazeno v suterénu provozní části budovy.
Všechny objekty s čistírenskou technologií jsou umístěny v uzavřených prostorách, které jsou opatřeny nucenou ventilací (3x) s čištěním ventilovaného vzduchu. Je zde osazeno celkem pět dezodorizačních biofiltrů EVH Brno, které jsou umístěny kaskádovitě vedle vstupní čerpací stanice.

Obr. 2. Dispoziční řešení provozních souborů a stavebních objektů ČOV, situace
¤ Obr. 2. Dispozični řešeni provoznich souborů a stavebnich objektů ČOV, situace

Závěr
Čistírny odpadních vod s moderním kanalizačním systémem se stávají nezbytnou technickou součástí měst a obcí. V oblasti životního prostředí, a především v čistotě vodních toků, jsou patrné změny k lepšímu. Díky dotacím ze státních fondů či fondů Evropské unie je vybudování těchto zařízení umožněno i těm obcím, které by ze svých prostředků na jejich realizaci nedosáhly.

Technické rysy stavby 

  • umístění stavby v podzemní dispozici ? minimalizace naru- šení rázu krajiny;
  • oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací;
  • aerobní stabilizace kalu;
  • strojní zahuštění a odvodnění kalu;
  • hygienizace kalu CaO;
  • jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž;
  • nádrže ČOV v podzemním zakrytém objektu ? zelená střecha;
  • filtrace vzduchu;
  • jednotná kanalizace.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou
Zadavatel stavby: Svaz VKMO s.r.o., Brno
Termín zahájení: 03/2005
Termín dokončení: 11/2006
Rozpočtové náklady: 15 069 101 eur
Investor: Svaz VKMO s.r.o., Brno, Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči
Projektant: Ing. Jan Gallus VEGAspol v.o.s., Brno
Architektura: Ing. arch. Ilja Coufal, Atelier Coufal, Brno
Dodavatel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Brno

Obr. 3. Stavba Čistírny odpadních vod v Náměšti nad Oslavou
¤ Obr. 3. Stavba Čistirny odpadnich vod v Naměšti nad Oslavou. Z cele stavby je viditelna pouze čelni JV fasada, navržena ve tvaru křivky, sledujici průběh vrstevnic.

Obr. 4. Dosazovací nádrže ČOV
¤ Obr. 4. Dosazovaci nadrže ČOV

Obr. 5. Aktivační nádrže ČOV
¤ Obr. 5. Aktivačni nadrže ČOV

Obr. 6. ČOV Náměšť nad Oslavou. Řez F-F.
¤ Obr. 6. ČOV Naměšť nad Oslavou. Řez F-F.

Obr. 7. ČOV Náměšť nad Oslavou. Řez B-B.
¤ Obr. 7. ČOV Naměšť nad Oslavou. Řez B-B.

Obr. 8. ČOV Náměšť nad Oslavou. Řez E-E.
¤ Obr. 8. ČOV Naměšť nad Oslavou. Řez E-E.