Zpět na materiály, výrobky, technologie

Chování nevyztužených zděných pilířů vystavených mimostřednému tlaku

Článek obsahuje doplňující výpočty k příspěvku Chování nevyztužených zděných pilířů z bloků PTH T Profi na MTS 10 vystavených mimostřednému tlaku působícímu v jednom či v obou směrech, který vyšel v časopise Stavebnictví 08/2016 (1. díl) a 9/2016 (2. díl) – dále [1, 2].


Úvod

Zkoušky a jejich závěry, na něž se odkazuje tento článek, jsou publikovány v [1, 2]. Údaje pro praktické využití a aplikaci výsledků (vyhodnocení provedených zkoušek a jejich výsledků) jsou uvedeny v tab. 2 na straně 55 ([1], 1. díl), viz též tab. 1 v tomto článku. Výsledky a jejich interpretace uvedené v článcích [1, 2] neobsahují některé aspekty potřebné k praktické aplikaci, například podrobné odvození tlačené plochy pilíře na základě zvolených excentricit, včetně podrobného porovnání s výsledky normových výpočtů podle ČSN EN 1996-1-1 [3]. Tento článek se proto snaží tyto části doplnit. Na úvod článku je nutno důrazně upozornit na to, že vyhodnocení experimentů a porovnání s [3] je provedeno pro napětí na mezi porušení, získaná přímo ze zkoušek. Rozdíly v odolnosti skutečné a vypočtené, uvedené v tomto článku, proto obsahují pouze vliv použité metodiky výpočtu a zahrnutí vlivu vzpěru. Bezpečnost návrhu podle [3] zahrnuje navíc nejistoty v materiálových parametrech a rozměrech konstrukce, které jsou obvykle vyjádřeny použitím charakteristické hodnoty odolnosti zdiva a dílčím součinitelem gamaM (rozdílné pro různé typy zdiva).

Podklady

Jako podklad pro vyhodnocení výsledků prezentovaných v [1, 2] byly plně převzaty hodnoty uvedené v tab. 2 ([1], 1. díl), v tomto článku tab. 1. Zkoušky byly provedeny na pilířích půdorysných rozměrů 440 × 500 mm a výšky meziokenního pilíře 7 × 250 = 1750 mm. Zkušební tělesa byla plynule zatěžována až do porušení, a to jednak dostředným tlakem a jednak mimostředným tlakem s oboustrannou výstředností (e1, e2) v symetrických a asymetrických kombinacích výstředností v obou směrech v rozmezí od 1/6 do 1/3 tloušťky pilíře t = h = 440 mm a/nebo šířky pilíře b = 500 mm.

Princip vyhodnocení zkoušek

Pilíře o rozměrech 440 × 500 mm byly zatěžovány vždy v obou hlavních osách průřezu, a to zatížením s excentricitou e1 = 1/3 h nebo 1/6 he2 = 1/3 b nebo 1/6 b. Mezní hodnoty zatížení na mezi únosnosti dosažené při zkouškách jsou pro zkoumané excentricity uvedeny v [1] (tab. 2, str. 55), resp. v části Podklady tohoto článku. 

Celý článek naleznete v archivu čísel 04/2017.