Zpět na stavby

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha, etapa 001 – Nová vodní linka

Článek představuje současný stav celkové přestavby Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Účelem projektu je zajistit odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normou EU na kvalitu odtoku a co nejvíce přispět ke zkvalitnění životního prostředí. Dále zabezpečit nepřetržité čištění odpadních vod i během budoucích stavebních prací na rekonstrukci stávající ÚČOV a integrovat ÚČOV a novou vodní linku (NVL) do unikátního mikroregionu Trojské kotliny a na zakryté NVL vytvořit rekreační areál.


Stavba nové vodní linky

Téměř dva roky po podpisu smlouvy o dílo v roce 2011 byl v září 2013 objednatelem udělen pokyn k zahájení prací na projektové dokumentaci. Stavební povolení nabylo právní moci v říjnu 2015. Tím byly zahájeny vlastní stavební práce na tomto dlouho očekávaném a významném projektu. Stavbu provádí Sdružení ÚČOV Praha, SMP CZ je vedoucím účastníkem sdružení a dalšími členy jsou společnosti Hochtief CZ, Suez International a WTE Wassertechnik. Investorem stavby je Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic a Správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost.

Celková základní koncepce řešení přestavby a rozšíření ÚČOV spočívá ve:
■ výstavbě nové vodní linky (NVL), která převezme až 50 % přitékajících odpadních vod;
■ ve výstavbě hlavní čerpací stanice a nátoků na ÚČOV;
■ a v rekonstrukci stávající ÚČOV.

Stavba NVL je prováděna na základě smlouvy o dílo podle smluvních podmínek Žluté knihy Fidic (vyprojektuj, postav a provozuj – Design, Build and Operate). Po vlastním zahájení stavby probíhaly práce na založení stavební jámy a pomocí podzemní jílocementové těsnicí stěny s nastraženými štětovnicemi a výkopy zeminy o objemu cca 382 000 m3. V únoru 2016 byly zahájeny práce na železobetonových konstrukcích v objektu Hrubé a mechanické předčištění. V současné době již jsou osazeny česle pro odstranění hrubých nečistot. Po mechanickém předčištění odpadní vody na česlích se průtok vody rozděluje na šest jednotek Densadeg pro separaci tuku a písku. K tomu slouží lapáky písku a flokulační zóna, které jsou jejich součástí. V objektu je umístěno i kalové hospodářství pro zahuštění primárního a terciálního kalu. K tomu slouží homogenizační a zahušťovací nádrže a odstředivky.

Z objektu hrubého a mechanického předčištění bude natékat voda dvěma betonovými nátokovými žlaby do biologické vodní linky. Ta sestává ze čtyř samostatných linek se společnou předřazenou regenerační nádrží vždy pro dvě linky. Každá biologická linka se skládá ze zón denitrifikace a nitrifikace. Za nitrifikačními nádržemi se v každé lince nachází odplyňovací nádrž. Denitrifikační nádrže jsou opatřeny pomaluběžnými míchadly a nitrifikační nádrže budou vybaveny jemnobublinnou aerací. Odtok z odplyňovacích nádrží je veden potrubím ve středovém kolektoru do 2 x 20 podélných dosazovacích nádrží. Nádrže jsou již nyní vystrojeny řetězovým shrabovacím zařízením pro stírání kalu do kalových jímek v jejich dně. Plovoucí kal na hladině bude shrabován a odváděn do jímek. Z kalových jímek se vratný kal bude čerpat do regeneračních nádrží a na kalové hospodářství jako přebytečný kal. Pro čerpání vratného kalu je zde osazeno 48 čerpadel.

Z dosazovacích nádrží bude natékat odpadní voda do třetího stupně čištění. Ten je navržen k následnému snížení koncentrace celkového fosforu, kterého se dosáhne pomocí chemického srážení železitými solemi. K separaci vzniklého kalu se použijí tři jednotky Densadeg, lamelové sedimentační nádrže tvořené sekcí koagulace, míchání reaktorem a lamelovou sedimen-tační nádrží. Povodňová čerpací stanice se použije k odčerpání biologicky vyčištěné odpadní vody v případě, kdy hladina ve Vltavě vystoupí do výše, při které již gravitačně neodtéká z nové vodní linky zpět do řeky. Bude zde osazeno pět čerpadel.

Během dvou let se uložilo přes 160 tisíc m3 betonu a tím ke konci roku 2017 byly dokončeny hlavní objemy železobetonových konstrukcí. Stavba bude po dokončení chráněna proti povodním, a to až do úrovně povodně z roku 2002, kdy Prahou protékalo přes 5 tisíc m3/s vody. Kromě nadzemního objektu pro hrubé a mechanické předčištění budou ostatní objekty zasypány. Zemní úpravy budou navazovat na okolní terén s výsadbou zeleně. Celková kapacita biologicky vyčištěné vody bude 4,1 m3/s. Po dokončení stavby v roce 2018 nastane dvanáctiměsíční zkušební provoz nové vodní linky. Hlavní cíle a přínosy výstavby nové vodní linky jsou v zajištění požadovaného stupně čištění odpadních vod, v eliminaci pachové zátěže, redukci hluku a zvýšení spolehlivosti provozu čištění odpadních vod včetně protipovodňového zabezpečení celého provozu.

Autor: Ing. Ivo Köhler, SMP CZ

Identifikační údaje stavby
Stavba: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – Etapa 001 – Nová vodní linka
Stavebník: Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic
Projektant: Sweco Hydroprojekt
Správce stavby: Pražská vodohospodář-ská společnost
Zhotovitel: Sdružení ÚČOV Praha, vedoucí účastník sdružení SMP CZ, další členové jsou společnosti Hochtief CZ, Suez International a WTE Wassertechnik
Termín: 10/2015 – 09/2018
Identifikační údaje stavby
Stavba: Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – Etapa 001 – Nová vodní linka
Stavebník: Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic
Projektant: Sweco Hydroprojekt
Správce stavby: Pražská vodohospodář-ská společnost
Zhotovitel: Sdružení ÚČOV Praha, vedoucí účastník sdružení SMP CZ, další členové jsou společnosti Hochtief CZ, Suez International a WTE Wassertechnik
Termín: 10/2015 – 09/2018