Zpět na stavby

Bytový dům s pečovatelskou službou

13. srpna 2007
Jan Němec

Záměrem bylo postavit klasický městský dům pro obyvatele uvyklé městskému způsobu života. Celá koncepce stavby odpovídá záměru architekta, navázat na téměř stopadesátiletou tradici vývoje pražského nájemního domu.

Autor:Dosud nezastavěná proluka v urbanistickém bloku mezi ulicemi Šlejnickou a Zelenou v Praze - Dejvicích byla zatížená řadou omezení:

  • nevhodná severovýchodní orientace hlavního uličního průčelí;
  • složité základové poměry a kolize s kolektorem;
  • vzrostlé stromy na pozemku.


Dispozice

Pozemek byl před výstavbou nevhodně užíván jako dětské dopravní hřiště pro Prahu 6, které vnášelo do vnitrobloku neklid a nežádoucí průhledy do vnitřních domovních zahrad i na zadní trakty domů. Dům respektuje urbanistickou regulaci stanovenou uliční čárou, výškou římsy, odstupem od fasád sousedních domů, požadavkem na parkování a ponecháním dostatečných ploch pro zeleň. Byly voleny tradiční standardní kunstrukce, tradiční přírodní materiály a tradiční stavební postupy.
Novostavba s kolmým jižním křídlem je v řadové poloze, ale díky přerušení uliční fronty a otevření vnitrobloku má paradoxně nároží. Svébytným uspořádáním dvorních fasád pozitivně ovlivnila obytnou funkci vnitrobloku. Dispoziční i architektonické uspořádání domu reaguje na orientaci ke světovým stranám i k charakteru a typu venkovních prostorů.

Architektonické řešení

Velkorysé pojetí plochy hlavní uliční fasády je umožněno tím, že k ní bylo možno přičlenit jen minimální množství bytů. Průčelí z režného zdiva a prosklené stěny se sestavou bílých hranolů, ze které lze vyhlížet do protilehlé zahrady mateřské školy, má připomínat tradiční kompozice reprezentativních fasád městských domů.
Červenohnědá fasáda z trvanlivého cihlového materiálu přechází přes zaoblené nároží na pásy průběžných půdorysně zakřivených balkonů, které se vsazenou rovinou bílé plášťové stěny s okny bytů tvoří hybridní západní průčelí. Neformální uspořádání bílých prosluněných dvorních fasád s kaskádou balkonů navozuje čistě obytný charakter.

Půdorys typického podlaží budovy
¤ Půdorys typického podlaží budovy: A chodba, B schodiště, C výtah, D sklepy, E1 bezbariérový byt, E2 bezbariérový byt, E3-E6 byty, F úklid

Organičnost stavby je patrná i v pootočení jižního křídla ke slunečním stranám a úpravou jeho zakončení kvůli ochraně vzrostlého topolu. Plochá střecha je upravená, v duchu funkcionalistického ideálu, jako ozeleněná obytná a vyhlídková terasa s pergolou a prosklenou zástěnou proti větru a s navazujícím pavilonem zimní zahrady. Lze odtud spatřit Petřínskou rozhlednu, věže sv. Víta nebo hotel Internacionál, Babu a především dejvické střechy.
Zahrada se zachovanými vzrostlými stromy je určená pro krátkodobou rekreaci. Slouží procházkám nebo odpočinku, ale pobyt na zahradě lze zpestřit komorní produkcí na improvizované scéně zahradního altánu. Architektonické řešení vymezilo rovnocenné postavení výtvarným dílům. Kompletně vybavené bytové buňky jsou zařízené vlastním nábytkem nájemníků. Většinou mají osluněné obytné balkony nebo terasy. Část bytů je bezbariérových. K dispozici je víceúčelová jídelna se zázemím a další společné prostory a komunikace s významnou funkcí pro nájemníky, kterou je pobývání, vzájemné potkávání se nebo jen vyhlížení ven.

Půdorys jedné ze dvou typických variant bytů
¤ Půdorys jedné ze dvou typických variant bytů

Celý dům, stejně jako zahrada nebo střešní terasa, je dostupný i lidem s omezenou schopností pohybu. Výsledkem je investičně i provozně ekonomické řešení domu s optimální kapacitou a s přiměřeným uživatelským komfortem. Typologicky se jedná o dům hotelového typu uzpůsobený pro společenský i individualistický způsob života. V celém domě je docíleno přiměřeného pohodlí. Komfort bydlení lze do budoucnosti zvyšovat pestrou škálou standardních i nadstandardních pečovatelských služeb. Po více než šesti letech provozu se daří dům udržovat ve stále vysoké kvalitě a v jeho původní podobě. Nedošlo k žádné nekontrolované adaptaci ani ?divoké? úpravě.

Základní údaje o stavbě
Stavba: Bytový dům s pečovatelskou službou
Architektonické řešení: Ing. arch. Jan Němec a Ing. arch. Zdeněk Žilka
Autorská spolupráce: Ing. arch. Jiří Pešata
Investor: Městská část Praha 6
Dodavatel: Sdružení firem - PODZIMEK a synové, s.r.o. a ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a.s.
Náklady: cca 80 mil. Kč
Rok zpracování projektu: 1997-2000
Zahájení stavby: září 1999
Dokončení stavby: prosinec 2000

Technické údaje o stavbě
Zastavěná plocha: 639 m²
Užitná plocha: 3328 m²
Obestavěný prostor: 12 771 m³
Počet bytů: 65
Počet podlaží: 6 nadzemních + obytná terasa, 1 podzemní

Střešní terasa s výhledem
¤ Střešní terasa s výhledem