Zpět na stavby

Aplikační centrum BALUO v Olomouci

1. března 2017
Miroslav Pospíšil

Soubor tří budov Aplikačního centra BALUO se nachází v zastavěné části města v areálu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Budovy slouží jako zázemí pro vývoj a inovaci mechanických pomůcek, určených k podpoře pohybových aktivit, výuce i výzkumu v oboru sportovního a tělovýchovného lékařství.


Kromě testovacích hal – tělocvičen je součástí vybavení rovněž plavecký bazén s protiproudem, rekondiční bazén, lezecká stěna i ski/snowboard trenažér a spojovací hala s prostorem pro odpočinek a občerstvení. Stavba postoupila mezi patnáct nominovaných v soutěži stavba roku 2016.

Pozemek centra sousedí od východ s pozemky olomouckého letiště, od západu s univerzitními kolejemi a z jihu navazuje na zástavbu rodinných domů. Vjezd do areálu je orientovaný od severu, směrem od třídy Míru, která na okraji města přechází v okresní silnici směřující k obcím Ústín a Těšetice.

Urbanistické a architektonické řešení

Urbanistický a architektonický návrh vycházel z daných aktuálních parametrů řešeného území, z charakteru okolní zástavby, platného územního plánu a ze zadání objednatele. Komplex centra v areálu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci byl z investičních důvodů rozdělen na dvě samostatné etapy, finančně podporované dotacemi z fondů Evropské unie. V první, již dokončené etapě byly realizovány tři budovy Aplikačního centra BALUO (SO.02 – budova B, SO.03 – budova C a SO.04 – budova D). V druhé etapě se plánuje v dalších letech výstavba Centra kinantropologického výzkumu (vědeckého oboru, celostně studujícího pohybovou činnost člověka). Druhá etapa předpokládá v dalších letech rekonstrukci stávající budovy bývalé prádelny (SO.01 – budova A).

Dokončené budovy areálu tvoří jednoduché kvádry, které se navzájem liší provozním využitím i objemem hmot. Z venkovní strany vzájemnou odlišnost zdůrazňuje materiál použitý na opláštění jednotlivých budov. Kvádry vytvářejí snadno čitelnou kompozici přispívající ke snazší orientaci osob v areálu.

Hlavním vstupem do dokončené části aplikačního centra je dvoupodlažní budova B, která rovněž slouží jako spojovací koridor s druhými dvěma budovami. Vedou do ní dva vstupy z exteriéru – od stávajících budov fakulty na východní straně a od parkoviště na západní straně. Z vnitřní části budovy jsou přístupné rovněž budovy C a D. V přízemí stavby se na severní straně nachází bufet, mezi oběma vstupy do těchto budov je umístěna recepce s hygienickým zázemím, zbývající plocha slouží jako odpočinkový prostor. Celé 2.NP je určeno pro sportovní aktivity uživatelů a je rozděleno lehkými prosklenými akustickými příčkami na čtyři cvičební sály pro meditační cvičení (spinning, jóga, cvičení na lehkých strojích i posilovna). V jižní části traktu je umístěn dětský koutek.

Budova B je z velké části uzavřena mezi budovami C a D, většina zbývajících fasád má prosklení velkoformátovými okny v obvodových stěnách, která přispívají k prosvětlení interiérů. Prosklení je členěno na úzké vertikály, jež jsou před skly doplněny o hliníkové stínicí lamely. Na severní straně jsou prostory se zázemím uzavřeny plnými stěnami, které zvenku zakrývá červená fasáda. Část budovy na jižní straně je podsklepena, v těchto prostorech se nachází technické zázemí vzduchotechniky a odpadového hospodářství pro celý komplex.

Na východní straně na budovu B navazuje částečně třípodlažní budova C (testovací hala) ve tvaru kvádru s povrchem z betonu (o půdorysných rozměrech cca 28,0 × 53,0 m a výšce atiky 13,370 m nad úrovní terénu). V této budově je v 1.NP umístěna prostorná hlavní testovací hala – tělocvična, určená především pro míčové hry, navržená na celou výšku budovy. Je vybavena speciální technologií (pomocí snímačů umístěných na obvodových stěnách lze monitorovat pohyb každého sportovce a vyhodnocovat tak nejrůznější parametry jeho pohybu).
 
Vedle hlavní haly se nachází menší testovací sál pro gymnastiku, který zaujímá výšku dvou podlaží a je vybaven v západní části lezeckou stěnou. Obě haly-tělocvičny spojuje koridor, využívaný rovněž jako sklad tělocvičného nářadí. Obě haly mají samostatné vstupy i požární únikové východy. Na západní straně budovy je veškeré nezbytné zázemí nutné pro provoz testovací haly, které se člení do tří podlaží. V 1.NP se vstupuje do chodby s hlavním schodištěm a bezbariérovým výtahem.
 
Ve 2.NP jsou umístěny místnosti dílen pro vývoj nových sportovních a rehabilitačních pomůcek, testovací laboratoře a pracovny pro sportovní a lékařský výzkum. Jedna z místností byla podle požadavku objednatele navržena s výškou přes dvě běžná podlaží, aby v ní bylo možné umístit trenažér opatřený speciálním kobercem pro zajištění optimálních podmínek sjezdových disciplín (lyžování, snowboarding). Náklon svahu i rychlost jízdy na trenažéru lze podle potřeby měnit.
 
Ve 3.NP je umístěno administrativní zázemí správy areálu. Obě kratší fasády budovy jsou prolomeny na celou výšku stavby dvěma prosklenými svislými vertikálami. Na jižní straně jsou stěny navíc doplněny řadou úzkých oken prosvětlujících pracovny administrativního zázemí. Budova je částečně podsklepená, 1.PP zaujímá pouze jihozápadní část půdorysu budovy. Nacházejí se v ní technické místnosti – rozvodny elektrických rozvodů.
 
Plochy fasád z pohledového betonu jsou doplněny plastovými horolezeckými chyty, které plní funkci estetickou a na vybraných fasádních plochách jsou určeny i k testům práce ve výškách a horolezeckému výcviku. Budova má plochou střechu.
 
Na západní straně spojovacího koridoru budovy B je umístěna budova D (testovací bazén) s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Centrem této budovy je v 1.NP hala s plaveckým testovacím bazénem o délce 25 m (se čtyřmi drahami) a dva menší testovací bazény.
 
Jeden z nich má funkci plaveckého tunelu s regulovatelným protiproudem, druhý funkci rekondiční. Na halu navazují místnosti hygienického zázemí a šaten. V 1.PP je technické zázemí budovy a skladové prostory, 2.NP zabírá plochu pouze části půdorysu 1.NP budovy. Je zde strojovna vzduchotechniky a dvě místnosti pro plaveckou školu a laboratoř, odkud je možný výhled do bazénové haly.
 
Budova D je stejně jako testovací hala svou podélnou osou orientována souběžně s osou vstupního respiria. Rozlehlou plochu prosvětlují lineární svislá okna. Fasádu tvoří dřevěný obklad navozujícím atmosféru plovárny v přírodě.
 
I interiér je řešen s ohledem na funkčnost a tato funkčnost je umocněna i estetickým provedením. Na fasádách i v interiéru se ve významném rozsahu opakují shodné materiály, zejména pohledový beton, dřevo opatřené ochranou proti rychlému stárnutí a čiré i mléčné sklo.

Konstrukční řešení

Konstrukce všech dokončených budov areálu je řešena obdobně. Na základě geologického průzkumu byly budovy založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách o průměru 600 a 900 mm, ve zhlaví doplněných o základové pasy a monolitickou železobetonovou základovou desku.
 
Nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické stěny a stropy, které jsou v místě velkých rozponů doplněny o ocelobetonové průvlaky a sloupy. Sloupy byly navrženy v technologii ocelobetonové spřažené konstrukce (OB sloupy, kompozitní průřezy).
 
Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové stěny doplněné o ocelové sloupy. Zastřešení hal v nejvyšších patrech je u menších rozponů řešeno železobetonovými deskami, u velkých rozponů pak ocelovými příhradovými konstrukcemi. Budovy jsou od sebe navzájem oddilatovány.
 
Materiály nosných konstrukcí
■ Ocelové a spřažené ocelobetonové konstrukce – ocel S355.
■ Vybrané prvky ocelových konstrukcí (méně využité prvky hlavní konstrukce a sekundární konstrukce – ocel S235.
■ Trapézové plechy – S320G.
■ Výplňový beton ocelobetonových sloupů – C50/60.
■ Beton spřažení stropní konstrukce nad 1.NP – C30/37 (XC1).
■ Beton pilot – C25/30 XC2 XA2.
■ Beton nezaizolovaných základových konstrukcí (spodní stavba) – C25/30 XC2 XA2.
■ ŽB nadzemní konstrukce – C30/37 XC1.
■ Podkladní beton – C12/15.
■ Ocelová výztuž všech železobetonových a ocelobetonových konstrukcí – B500 b (R 10505) podle normy ČSN EN 10080.
 
TZB

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vzduchu je stávající areá lová plynová kotelna. Budovy C a D jsou napojeny podzemní, teplovodní přípojkou z této kotelny, která je ukončena v 1.PP budovy D a odtud vedena do budovy C. Přípojka je kapacitně dimenzována na konečný stav výstavby. V suterénu budovy C je nově vybudována předávací stanice pro budovu B, sestavená z bloku pro vytápění a ohřev VZT, z rozdělovače jsou napojeny jednotlivé topné skupiny pro vytápění a ohřev vzduchu. Topné skupiny umožňují zásobování teplem v nezávislých teplotních a časových režimech.
 
Pro zajištění mikroklimatických parametrů jsou navržena vzduchotechnická a chladicí zařízení. Vzduchotechnická jednotka je umístěna ve strojovně VZT v 2.NP budovy D. Jako zdroj chladu pro potrubní chladiče byly navrženy dvě jednotky typu SPLIT, osazené na střeše koridoru, s chladičem VZT propojené izolovaným rozvodem.
 
Vodovodní síť a splaškové vody
Budovy B a C jsou napojeny na pitnou vodu z budovy D, do které je vyveden areálový vodovod. Výhledově se předpokládá rovněž napojení budovy A. V budově D byla instalována automatická tlaková stanice pro celé Centrum kinantropologického výzkumu. Odvádění splaškových vod je spádové, dešťové vody ze střech odvádí gravitační systém.
 
Elektroinstalace
Zásobování elektrickou energií je řešeno z hlavního rozvaděče RH1 v rozvodně budovy C. Kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení jsou instalovány z materiálu zachovávajícího funkčnost při požáru. Pro slaboproudé instalace byl zvolen univerzální kabelový systém – UKS. Kamerový systém, reproduktory, datové sítě atd. tvoří rovněž součástí vybavení stavby. Manipulace s odpady a jejich kumulace je řešena pro všechny stavebně propojené budovy společně v souladu s příslušnými zákony a jejich prováděcími vyhláškami.
 
Bezbariérové řešení
Dvoukřídlé vstupní dveře do budovy B se samozavíračem navazují na bezbariérové chodníky, uvnitř areálu se nacházejí bezbariérová hygienická zařízení, sprchy, převlékací kabiny, šatní skříňky, bezbariérový výtah. Pro vozíčkáře je zajištěn přístup do všech kanceláří a společných prostor včetně bazénů (se zvedáky pro bezbariérový přístup). V budovách mohou pracovat handicapovaní zaměstnanci pouze v administrativě, ve speciálních laboratořích to možné není z důvodu bezpečnosti a charakteru práce.
 
Celý článek naleznete v archivu čísel 03/2017.
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Aplikační centrum BALUO
Místo stavby: třída Míru 117, Olomouc
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Architektonický návrh: Miroslav Pospíšil
Návrh: atelier-r, s.r.o.
Spolupráce: Martin Borák, Daria Johanesová, Martin Karlík, Milena Koblihová, Robert Randys
Generální dodavatel stavby: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Stavbvyvedoucí: Ondřej Foukal (manažer stavby za dodavatele), Josef Tomeček (hlavní stavbyvedoucí)
Návrh: 10/2011–06/2015
Doba výstavby: 08/2014–11/2016
 
Technické údaje
Obestavěný prostor: 38 340 m3
Zastavěná plocha: 3020 m2
Užitná plocha: 5380 m2
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Aplikační centrum BALUO
Místo stavby: třída Míru 117, Olomouc
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Architektonický návrh: Miroslav Pospíšil
Návrh: atelier-r, s.r.o.
Spolupráce: Martin Borák, Daria Johanesová, Martin Karlík, Milena Koblihová, Robert Randys
Generální dodavatel stavby: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Stavbvyvedoucí: Ondřej Foukal (manažer stavby za dodavatele), Josef Tomeček (hlavní stavbyvedoucí)
Návrh: 10/2011–06/2015
Doba výstavby: 08/2014–11/2016
 
Technické údaje
Obestavěný prostor: 38 340 m3
Zastavěná plocha: 3020 m2
Užitná plocha: 5380 m2