doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

Absolvent oboru konstrukce a dopravní stavby Fakulty stavební VUT v Brně a Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, magisterský studijní program geodézie a kartografie. Je odborným garantem studijního oboru městské inženýrství a správa majetku  a provoz budov – facility management na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Dlouhodobě se zabývá ekonomikou správy majetku se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Od roku 2017 je prorektorem VŠB-TU Ostrava pro rozvoj a investiční výstavbu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 19:46
Tracy is unable to log error.