doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

Absolvent oboru konstrukce a dopravní stavby Fakulty stavební VUT v Brně a Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, magisterský studijní program geodézie a kartografie. Je odborným garantem studijního oboru městské inženýrství a správa majetku  a provoz budov – facility management na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Dlouhodobě se zabývá ekonomikou správy majetku se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu. Od roku 2017 je prorektorem VŠB-TU Ostrava pro rozvoj a investiční výstavbu.


Nejnovější články autora