Zpět na informační servis

Městské inženýrství a stavitelství na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

6. srpna 2008
Text redakce

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava má jako jediná v České republice akreditovaný studijní obor Městské inženýrství v bakalářské, magisterské i doktorské formě studia. Tato fakulta převzala jeho základní vymezení, upravila pro potřeby výuky a více rozvinula v oblasti architektonicko-urbanistické, ekonomické a v oblasti veřejné infrastruktury.

Obor Městského stavitelství a inženýrství na FAST VŠB-TU má za cíl kvalitně připravit stavební odborníky vybavené nejen širokým spektrem profesních znalostí, ale také poznáním souvislostí a vztahů mezi stavebními specializacemi navzájem a stavební činností a dalšími činnostmi při výstavbě. Pojetí katedry městského inženýrství, která obor garantuje, je širší než rozsah autorizačního oboru ČKAIT.
Studium je realizováno strukturovanou formou, učební plán 1. etapy bakalářského studia je společný s ostatními akreditovanými obory Fakulty stavební. Vhodným výběrem volitelných předmětů ve druhé etapě bakalářského studia a navazujícího magisterského studia je možné studium specializovat do oblastí podle nosných předmětů:

 • urbanizmus, územní a regionální plánování, úvod do architektury, architektura krajiny, asanace a rekultivace krajiny;
 • typologie staveb pro bydlení a občanské vybavení, typologie průmyslových staveb, disciplíny pozemního stavitelství;
 • stavby pro technické vybavení města a ochranu životního prostředí;
 • efektivnost investic a jejich financování, investiční procesy;
 • organizace a řízení stavební firmy, právní systémy a předpisy ve výstavbě a správa města, rozpočtování a oceňování staveb, stavebně technologická příprava staveb.

Výuka je soustředěna na potřeby interdisciplinárního studijního oboru Městského stavitelství a inženýrství, její rozvoj vychází ze situace, kdy je základní program předmětů profilujících stavební odbornost stabilizován. Předměty v rámci oborové specializace Městského inženýrství a stavitelství jsou rovněž stabilizovány (investiční proces, urbanizmus, územní plánování, typologie bytových, průmyslových a občanských staveb) byly v poslední době doplněny o provoz města, základy architektury, přípravu a organizaci staveb a rozpočtování a oceňování staveb.
Kromě výše uvedené vzdělávací činnosti se katedra podílí na řadě vědecko-výzkumných aktivit a každoročně řeší projekty z širokého spektra stavařské praxe.
Pro některé studenty je bakalářská práce ukončující čtyřleté bakalářské studium fází, kdy fakultu opouštějí, pro jiné je odrazovým můstkem pro navazující - 1,5leté magisterské studium, ukončené diplomovou prací.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Městské inženýrství a stavitelství nacházejí uplatnění ve firmách a organizacích, jež se zabývají investorskou, inženýrskou a projektovou činností, dále v realitních kancelářích, aparátu státní správy a samosprávy - především na stavebních úřadech, ale i ve všech odborech a referátech, které se zabývají investicemi, u dodavatelských firem pak působí zejména v oblastech přípravy staveb a marketingu. Jde tedy o obor stavebního inženýrství se silným akcentem na přípravné fáze investičního procesu a inženýrské činnosti, a to přímé i dodavatelské.

Propojení témat bakalářských a diplomových prací s technickou praxí

Městské inženýrství jako interdisciplinární obor očekává vážné úkoly při zajišťování rozvoje sídel v tvůrčí spolupráci a rovnocenném partnerství s urbanisty. Přitom jde o novou dělbu úkolů a zodpovědnosti vyžadující kvalitativně vyšší úroveň spolupráce v činnostech:

 • územně plánovacích;
 • urbanistických;
 • architektonických;
 • kulturních a sociálních;
 • v oblasti ekonomické, ekologické, provozní a politické.

Při výběru témat pro zpracování bakalářských a diplomových prací spolupracuje VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební s praxí. Většina témat vychází z potřeb obecních a městských samospráv, některé z potřeb soukromých developerských firem. Volená témata tedy většinou řeší konkrétní problémy a potřeby.

• Územní plánování a urbanistická činnost
Nejvíce zpracovaných bakalářských a diplomových prací náleží do oblasti zaměřené na územní plánování a urbanistickou činnost. Práce jsou zpracovány formou urbanistické studie jako územně technický podklad. Tyto studie jsou zaměřeny na soustavnou činnost pro usměrnění vývoje v určitém území a obsahují postupy, metody a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského osídlení. Do této kategorie patří i řešení současné problematiky regenerací panelových sídlišť a řešení regenerací, v současné době nevyužívaných výrobních areálů a bývalých areálů vojenských.

Příklad 1
Bakalářská práce na téma Návrh úprav sídliště v lokalitě za budovou MěÚ Studénka řešila regeneraci lokality panelového sídliště, navrhovala řešení dopravy - zejména zlepšení statické dopravy, řešení zeleně a doplnění celého areálu městským mobiliářem. Hlavním cílem práce bylo zlepšení dopravní situace a životního prostředí.

• Technická infrastruktura
Bakalářské a diplomové práce s tématem technická infrastruktura se zabývají dopravními, vodohospodářskými, energetickými a telekomunikačními provozními soubory, zařízeními a plochami, které podmiňují výrobní a nevýrobní činnost v území.

Příklad 2
Bakalářská práce na téma Návrh odkanalizování obce Bořetice, včetně návrhu čištění odpadních vod řeší současný problém obce, které chybí řešení nakládání s odpadními vodami. Řešení posuzuje stav v území, stanovuje množství odpadních vod a navrhuje způsob odkanalizování včetně umístění ČOV. Práce je doplněna nezbytnými výpočty a propočtem nákladů na realizaci.

Příklad 2: situace umístění čistírny odpadních vod ve vztahu k obci
¤ Příklad 2: situace umístění čistírny odpadních vod ve vztahu k obci

• Architektonicko-typologické práce
Studentské práce se zabývají problematikou bydlení, objekty občanského vybavení, a to jak návrhem nových, tak i rekonstrukcemi stávajících, většinou nevyužívaných budov.

Příklady 3 a 4
Bakalářská práce na téma Objemová studie polyfunkčního domu v Opavě na ulici Dostojevského vychází z požadavku dostavět atraktivní prostor na nároží v centru Opavy. Cílem práce bylo zpracovat studii polyfunkčního domu tak, aby byl nalezen kompromis mezi atraktivním vzhledem stavby a funkčním dispozičním řešením. Navržená stavba v sobě sdružuje funkci prodejních ploch, administrativy a bydlení.
Bakalářská práce na téma Bezbariérové užívání stavby, vstupy bytových domů a hygienické prostory řeší zpracování návrhu rekonstrukce vstupu a hygienických prostor v bytovém domě v Třinci tak, aby odpovídal požadavkům na bezbariérovost.

Příklad 3: stávající stav území
¤ Příklad 3: stávající stav území, ulice Dostojevského, Opava

Příklad 3: návrh řešení
¤ Příklad 3: návrh řešení, ulice Dostojevského, Opava

Příklad 3: návrh řešení - podlaží s administrativou
¤ Příklad 3: návrh řešení - podlaží s administrativou (2. NP)

Příklad 3: návrh řešení - podlaží s byty
¤ Příklad 3: návrh řešení - podlaží s byty (4. NP)

Příklad 4: návrh bezbariérového přístupu k bytovému domu
¤ Příklad 4: návrh bezbariérového přístupu k bytovému domu, Třinec

• Problematika bydlení
Práce jsou zaměřeny na podporu nové výstavby, opravu bytového fondu, zvýšení dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo.

Příklad 5
Bakalářská práce na téma Studie proveditelnosti a ekonomické návratnosti analyzuje stav trhu s byty na území města Ostravy a stanovuje potenciál projektu výstavby obytného souboru, který poskytuje předpoklad možného úspěchu. Práce dále detailně rozebírá a zhodnocuje finanční náročnost výstavby, vypočítává možné budoucí ceny bytů a nájemného, stanovuje výši celkových očekávaných výnosů z plánovaného investičního záměru, stanovuje celkovou ekonomickou efektivitu projektu, dobu možné návratnosti vložených finančních prostředků a formy financování.

Příklad 5: pohledy na obytný soubor, Ostrava
¤ Příklad 5: pohledy na obytný soubor, Ostrava

Fotografie dokumentující příklady studentských prací jsou pouze orientační a neodpovídají technické kvalitě dokumentace návrhů.

Použitá literatura
[1] Šrytr, P., a kol.: Městské inženýrství 1. Academia, Praha, 1999
[2] Šrytr, P., a kol.: Městské inženýrství 2. Academia, Praha, 2001
[3] Kuda, F.: Studium městského inženýrství na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. Sborník konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2004
[4] Ukázky z bakalářských a diplomových prací studentů VŠB-TU Ostrava, FAST, katedra městského inženýrství