Zpět na materiály, výrobky, technologie

Úloha městského inženýrství

5. srpna 2008
Vítězslav Kuta

Městské inženýrství představuje mezioborový okruh poznatků a metod pro aktivní tvorbu koncepce veřejné infrastruktury a koordinaci jejího řešení s ostatními prvky v území. Svým spolupůsobením v rovnocenném partnerství s klasickým urbanismem garantuje a kontroluje kvalitní technickou funkci území a jeho další rozvoj.


Městské inženýrství jako interdisciplinární a relativně mladý obor stále hledá své nejvhodnější nástroje a postupy působení, svou koncepci. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technickoekonomických a technickoekologických problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí. Zejména pak hledá optimální řešení cestou tvorby reálných variant, jejich vyhodnocení a následným prosazením nejlepší možnosti obsluhy technické infrastruktury území.
Oprávněnost či opodstatněnost fungování městského inženýrství vyplývá z požadavků praxe a je podpořena jeho zařazením jako samostatného oboru pro inženýrskou autorizaci podle zákona ČNR č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 224/2003 Sb. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě. Rozsah autorizačního oboru městské inženýrství je zde definován jako ?činnosti související s projektováním a realizací staveb městského inženýrství, zejména komunikací a úprav ploch, zásobování vodou, odvodnění území, plynovodů, NTL a STL a regulačních stanic STL/NTL, rozvodů tepla, sdružených tras a městského mobiliáře; celková koncepce a koordinace řešení technického vybavení měst a urbanizovaných území?.

Úloha městského inženýrství

Současná zaostalost a zanedbanost mnoha úseků technické obsluhy území vytváří vážnou hrozbu pro základní fungování měst a obcí. Současný stav a postup řešení v praxi je možné označit spíše za nákladnou a technicky neperspektivní improvizaci. Východiskem může být jen spolehlivé zabezpečení efektivní obnovy, modernizace a kompletace technického vybavení území (TVÚ) a jeho trvale udržitelného stavu. Dobře technicky zabezpečené území je schopno si zachovat příznivé životní podmínky pro obyvatele sídel a současně vyloučit, nebo alespoň minimalizovat, negativní ekologické dopady. Kromě stavebně technických pohledů se začínají uplatňovat další odborné discipliny (facility management, rizikové a krizové řízení apod.). Zejména zavádění a rozvoj facility managementu nabízí sy- stémové a koncepční pojetí správy, jejímž cílem je snížení nákladů na provoz i údržbu TVÚ.
Technická vybavení území - tedy pozemní komunikace, inženýrské sítě, systémy odstraňování tuhých odpadů, systémy monitoringu čistoty ovzduší aj. - se stala zcela nepostradatelnými pro provozuschopnost urbanizovaného území a pro jeho další rozvoj. Rozhodování o TVÚ musí být maximálně objektivní, homogenní, dostatečně operativní, efektivní a adekvátní dané rozhodovací úrovni. TVÚ musí být uplatněno včas a v takovém rozsahu, aby byly pružně uspokojovány požadavky na obsluhu území. Vedle vlastního koordinačního pojetí dané problematiky existuje pojetí specializační, nabízející postupy návrhu vlastního detailního technického řešení v úseku technického vybavení území včetně inženýrských sítí (IS) po jednotlivých odvětvích (v případě IS po jednotlivých síťových odvětvích až do požadovaných detailů v souladu s technickými, právními a dalšími podklady).

Za základní síťová odvětví se považují:

  • odvětví vodohospodářských IS (veřejných vodovodů a kanalizací);
  • odvětví energetických IS (sítí, výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, sítí plynovodních a sítí centralizovaného zásobování teplem a teplou vodou);
  • odvětví telekomunikačních sítí.

V praxi zatím převládá specializační (resortní) pojetí řešení a promítá se do všech územně plánovacích činností a do územního a stavebního řízení konkrétních investičních záměrů. Koordinační pojetí řešení se zatím prosazuje v rámci rozvinuté a pokračující kolektorizace, či aplikace bezvýkopových technologií IS. Technická infrastruktura však tvoří pouze jeden ze segmentů oboru městského inženýrství, i když její význam je velmi podstatný.
Ve vyspělých státech lze nové trendy například zaznamenat prostřednictvím iniciativy EFUC (European Forum on Underground Construction). Městské inženýrství je v našich podmínkách rozvíjeno a zaštítěno především profesními organizacemi ČKAIT a ČSSI a jejich společnou sekcí městského inženýrství. Ta pak ve spolupráci s katedrou městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a s regionální kanceláří ČKAIT v Karlových Varech pořádá každoročně mezinárodní konferenci s názvem Městské inženýrství Karlovy Vary, která se v tomto roce konala již potřinácté. Téma Letiště a město, na které byla letos konference zaměřena, je připomenuto i několika následujícími články. Nemůže být pochyb o tom, že městské inženýrství má oprávnění pro smysluplnou existenci i v dalším období.

Vizualizace daného prostoru, ilustrační obrázek
¤ Vizualizace daného prostoru, ilustrační obrázek