Zpět na předpisy

Zrušení veřejné zakázky na vypracování PSP, DVZ, DSP pro Národní filmový archiv

11. února 2012
Marie Báčová

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Č. j. ÚOHS-S516/2010/VZ-2125/2011/540/Ku. Datum nabytí právní moci rozhodnutí 19. března 2011.

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


V posledních letech se v praxi při zadávání veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace stavby začal objevovat nezvyklý požadavek zadavatelů, jež vyžaduje, aby vítězný uchazeč uhradil autorské nároky zpracovatele předchozí úrovně projektové dokumentace na předmět zakázky. Tento požadavek je přitom v rozporu jak s předpisy obchodního práva, tak s autorským zákonem. Definitivně se proti jeho používání postavilo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které zrušilo veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci nové budovy Národního filmového archivu.
Zadavatel, Národní filmový archiv Praha (NFA), vyhlásil veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace v rozsahu nutném pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, projednání podmínek stavebního povolení s dotčenými orgány a účastníky řízení a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, vypracování dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby a spolupráce při výběru zhotovitele, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a součinnost projektanta v průběhu výstavby, výkon autorského dozoru a součinnost projektanta při kolaudaci díla. Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o VZ dne 21. května 2010 (ev. č. 60045277) a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. května 2010 (ev. č. 2010/S 99-150021). Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel částkou 16 mil. Kč bez DPH.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).