Zpět na osobnosti, rozhovory

Zelená úsporám - výjimečná šance pro energetickou bezpečnost domácností

K 10. srpnu 2009 bylo v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám podáno jen 205 žádostí. Bylo nutné pravidla programu upravit tak, aby se stal dostupnějším pro individuální stavebníky. Příjem žádostí podle nových podmínek byl zahájen 17. srpna 2009, respektive 1. září 2009 pro panelové domy. Je již program v upravené podobě atraktivní a smysluplný?


Diskuze, kterou 17. srpna uspořádaly redakce časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov se zúčastnili tito odborníci:

Marie Báčová
Marie Báčová

Kancelář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Mgr. Petr Holub
Mgr. Petr Holub
Ředitel Odboru udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) věcně zodpovědného za podmínky programu Zelená úsporám.

Ing. Jan Stahl
Ing. Jan Stahl
Odbor implementace programu GIS Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Centrum stavebního inženýrství (CSI a. s., Praha), autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství. Vedoucí laboratoře stavební tepelné techniky, člen správní rady Asociace energetických auditorů.

Ing. Jiří Šála, CSc.
Ing. Jiří Šála, CSc.

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství. Energetický auditor, specialista v oblasti tepelné ochrany budov, zpracovatel normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

Ing. Karel Vaverka
Ing. Karel Vaverka

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství, jednatel projektové firmy, člen Hospodářské komory ČR.

Ing. Pavel Zídek
Ing. Pavel Zídek
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, projektant v oblasti pozemních staveb se specializací na stavební fyziku a poruchy v této oblasti.

Diskuzi moderovala odborná redaktorka časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková.

V čem vidíte hlavní pozitiva programu Zelená úsporám?

Marie Báčová
Vítám, že je Zelená úsporám prvním dotačním programem v České republice, který je nárokový. Kromě tohoto má Program i řadu dalších souvisejících efektů. Používání termínů ?nízko- energetický dům? nebo pasivní dům se v České republice postupně stalo samoúčelným a stavby byly často nabízeny bez jakékoliv materiálové nebo technologické záruky. Těmto ?reklamním sloganům? vzal program Zelená úsporám vítr z plachet, protože nízkoenergetický a zejména pasivní standard je nutné odborně garantovat. A co program provází z hlediska případných negativ? Co je třeba upravit a změnit, postupně ukáže - stejně jako tomu je u nového stavebního zákona - až praxe.

Pavel Zídek
Program nabídnul něco úplně nového, a kvůli tomu nemá na co navazovat. Proto oceňuji, že předkladatel pružně reaguje na podněty ze strany odborné veřejnosti nebo ze strany potenciálních zájemců. Počet odborníků, schopných realizovat požadavky programu i pozitivní reakce výrobců a zhotovitelů ukazují, že odborná veřejnost je připravena. Na druhé straně si pokládám otázku, koho měl program oslovit. V mé každodenní praxi se setkávám právě s potenciálními zájemci o realizaci dotovaných opatření a zjišťuji, že koho zajímala ekologie nebo energetická náročnost budov a ekonomika provozu stavby, ten už příslušná opatření realizoval, a tak se v programu Zelená úsporám dostává mimo hru. Naštěstí na to Program svými změnami reagoval a umožnil jeho využití i těmto stavebníkům. Program je sice ještě třeba v určitých oblastech doladit - ale to neznamená, že ho kritizuji. Uvítal bych, kdyby se v tomto duchu vyvíjel i nadále.

Karel Vaverka
Program zkvalitní současné stavebně právní prostředí a přinese práci pro dodavatelské firmy i projektanty. Čili má velmi pozitivní efekt.

Jiří Šála
Od programu Zelená úsporám si slibuji zvýšení obecného povědomí o potřebnosti tepelné ochrany budov, ať už zateplením nebo jinými vhodnými technologiemi, a že se zároveň zvýší energetická bezpečnost českých občanů v době nejistých cen energií. Je to tedy cesta, jak iniciovat úsporná řešení bytového fondu, který je doposud energeticky velmi náročný. Proto na podobný program všichni dlouho čekali. Jenže program zatím naráží na současnou realitu v praxi špatně fungujícího stavebního zákona. Žadatelům jsou nabízeny dotace v oblasti bytové výstavby, ale jedině tehdy, pokud splní určitá pravidla Programu, a pokud bude oprava domu prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Stavebníci a vlastníci staveb na tuto situaci nebyli zvyklí a nutnost zpracování energetického posouzení budovy a projektové dokumentace spolu s náklady s tím spojenými byly zásadní bariérou většího využívání programu. Fakt, že i tato činnost je poslední změnou programu dotována, je velkým posunem.

Pavel Zídek
Program nabídnul něco úplně nového, a kvůli tomu nemá na co navazovat. Proto oceňuji, že předkladatel pružně reaguje na podněty ze strany odborné veřejnosti nebo ze strany potenciálních zájemců.

Jaroslav Šafránek
V oblasti energetických úspor profesně působím už téměř čtyřicet let, a tak samozřejmě také vítám finanční podporu, kterou program na zateplování v bytové sféře nabízí. V jeho náběhu byla sice laťka nastavena trochu výše, než kam bylo možné dosáhnout, ale to se nyní - soudě podle ohlasu a počtu zájemců o zpracování odborného posudku - podstatně změnilo. Mám jen jedinou obavu - aby se nesnížila úroveň odborných posudků a aby tyto posudky skutečně zajišťovaly prezentované úspory. Ale tomu se dá zamezit zpětnými kontrolami.

Marie Báčová
Spolupráce ČKAIT se Státním fondem životního prostředí v rámci programu Zelená úsporám vznikla prakticky ihned po vyhlášení programu. Napomohla tomu skutečnost, kdy na brněnském stavebním veletrhu byla vedle sebe umístěna poradenská centra SFŽP a ČKAIT, takže jsme si mohli vzájemně vyměnit informace a názory. Vznikla tu myšlenka operativně spolupracovat na pořádání odborných seminářů pro členy ČKAIT. Oblastní kanceláře ČKAIT uspořádaly těchto seminářů několik desítek. Z hlediska Komory tuto spolupráci velice oceňuji. Na webových stránkách Informačního centra ČKAIT byla vytvořena databáze členů Komory, kteří pro potřeby Programu provádějí odborné posudky. Vzhledem k trendům Evropské komise prosazovat navrhování nových budov v nízkoenergetickém a pasivním energetickém standardu, se bude vzdělávací činnost ČKAIT do budoucna zaměřovat právě tímto směrem.

Bývá kritizována malá koordinovanost a spolupráce v rámci jednotlivých ministerstev zabývajících se resortem stavebnictví a výstavby. Jak se tato situace při realizaci programu Zelená úsporám podepsala?

Petr Holub
To, že je oblast stavebnictví a výstavby rozdělena pod gesci různých resortů - v případě bytové výstavby jsou to Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - znamená hlavně administrativní a organizační bariéry, které negativně ovlivňují kvalitu výsledného efektu řešených projektů. Jednání MŽP o spolupráci s MMR probíhala intenzivně, ale velmi složitě, což bylo dáno zejména politickými důvody a nepodařilo se zabránit určitému průniku mezi programy Zelená úsporám a PANEL. Snažili jsme se alespoň vyhnout souběhu podpor, aby se nemohly čerpat finanční prostředky z obou programů v rámci jednoho opatření. Domluvili jsme se na rozšíření programu Zelená úsporám na panelové bytové domy v podoblasti A.1 Celkové zateplení. Podmínky MMR byly respektovány v těchto oblastech: - vlastníci bytových domů postavených panelovou technologií nemohou žádat o podporu v podoblasti opatření A.2 Dílčí zateplení programu Zelená úsporám; - o opatření definovaných v části A, Příloha 2, Seznam oprav a modernizací programu PANEL, budou žádat vlastníci bytových domů postavených panelovou i nepanelovou technologií; - zpracování energetického auditu (platí jen pro program PANEL).

Program PANEL se tedy od května letošního roku částečně vztahuje také na obytné budovy postavené nepanelovou konstrukční technologií. Jaká opatření bude u těchto staveb program PANEL podporovat?

Petr Holub
Jedná se zejména o ta opatření, která nesouvisejí se zateplováním a nelze je tedy zařadit do programu Zelená úsporám. Na část A programu PANEL program Zelená úsporám odkazuje podmínkou, že u bytových domů je před podáním žádosti o dotace v oblasti podpory A programu Zelená úsporám požadováno stavebně technické posouzení těchto budov. Toto posouzení doporučí stavební úpravy, které je nutné provést před realizací podpořených opatření. Jde hlavně o odstranění statických poruch nosné konstrukce a opravu obvodového pláště, lodžií nebo balkonů. Vlastníků nepanelových bytových domů se dále týkají položky - vyregulování otopné soustavy a oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu.

Karel Vaverka
V podoblasti podpory opatření A.1 Celkové zateplení z programu Zelená úsporám je tedy nově dotováno i celkové zateplení panelových bytových domů. V tomto případě bude nutné k žádosti o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám přiložit stanovisko poradenského a informačního střediska (PIS) programu PANEL.

Petr Holub
Se Státním fondem rozvoje bydlení budeme projednávat další podrobnosti, jakým způsobem se budou tato stanoviska poradenských a informačních středisek pro program PANEL vydávat.

Jiří Šála
V případě nejasnosti, zda bytový dům spadá pod Seznam Přílohy č. 1 nařízení vlády k programu PANEL (Seznam typizovaných konstrukčních soustav, realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů postavených panelovou technologií), by poradenská a informační střediska mohla vydávat také stanovisko, že budova nespadá mezi stavby v Seznamu PANEL.

Petr Holub
Jistě, a naopak - v momentě, kdy bude do programu Zelená úsporám zařazen bytový dům v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, lze opravy, které nesouvisejí se zateplováním, financovat z programu PANEL a žadatel by se v tomto případě měl operativně obrátit na PIS programu PANEL.

Karel Vaverka
V rámci činnosti PIS máme následující zkušenost. Jak bylo zmíněno, program PANEL má v Příloze č. 1 nařízení vlády uveden Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů postavených panelovou technologií. Oproti tomu program Zelená úsporám uvádí v Příloze č. I/1 Směrnice MŽP č. 9/2009 - Základní definice a přehled oblastí podpory v rámci Programu Zelená úsporám, že pro potřeby programu se nepanelovou technologií rozumí takové materiálové a dispoziční provedení stavby, které nespadá do výčtu typizovaných stavebních soustav uvedených v Příloze č. 1 nařízení vlády k programu PANEL. Z této definice nepanelové technologie vyplývá, že pokud v Příloze č. 1 nařízení vlády programu PANEL nejsou některé typizované konstrukční panelové soustavy uvedeny, měly by spadat do programu Zelená úsporám. V programu Zelená úsporám tak budou v podstatě smíchány dohromady domy panelové a domy nepanelové. Jak mají v tomto případě PIS tuto skutečnost řešit?

Marie Báčová
Tento problém nastal tím, že jsou v Příloze č. 1 nařízení vlády k programu PANEL ve výčtu typizovaných stavebních soustav uvedeny jenom zkratky. Například je v ní uvedena zkratka HKS G a přitom žádná taková soustava neexistuje. Naopak zde není uvedena ve Zlíně (tehdy v Gottwaldově) realizovaná soustava NKS G. Tyto domy pak nemohly dosáhnout na dotace z programu PANEL, protože oficiálně nebyly uvedeny v seznamu. Bylo postaveno také několik experimentálních panelových domů, jež měly také vlastní písmenné a číselné označení. V seznamu Přílohy č. 1 nařízení vlády programu PANEL rovněž nejsou uvedeny všechny tzv. krajské varianty.

Jiří Šála
Touto problematikou jsou omezeny oba dva programy, je tedy třeba upravit výklad tak, aby platil pro oba dva programy jednotně. A tento úkol by měla společně zajišťovat PIS.

Vaverka: V Zelená úsporám tak budou v podstatě smíchány dohromady domy panelové a domy nepanelové. Jak mají v tomto případě PIS tuto skutečnost řešit?

Petr Holub
Řešení může mít dvě varianty - úpravu stávajícího seznamu v Příloze č. 1 nařízení vlády programu PANEL včetně možného doplnění o další stavební systémy, například cihla - panel. Druhou variantou je, že pokud ČKAIT dodá příslušné podklady, může MMR navrhnout v seznamu Přílohy I programu Zelená úsporám odstranění definice nepanelových technologií. Škoda, že jsme se k tomuto nedostali dříve, protože právě nyní je vládě předkládána změna programu PANEL.

Jiří Šála
Z hlediska praktického - kdyby byly tyto námitky předkládány v době, kdy existoval jen program PANEL, chápal bych to jako závažný problém. V okamžiku, kdy program PANEL určitým způsobem podporuje jak bytové domy konstrukčních soustav na seznamu, tak bytové domy postavené nepanelovými konstrukčními technologiemi, a současně je zde nově obdobná možnost čerpat z programu Zelená úsporám také pro obě skupiny, tak už tento problém není tak zásadní. Například budova soustavy NKS G tím pádem na oba dva programy může dosáhnout.

Možný souběh dotací na rekonstrukci bytových domů postavených panelovou i nepanelovou technologií, je - pokud se podpory netýkají stejného opatření, jistě výhodou.

Petr Holub
Určitě, ale z hlediska současné motivace mají ti žadatelé, jejichž bytové domy na seznamu programu PANEL nefigurují, nastavené výhodnější podmínky.

Ano, v programu Zelená úsporám jsou dotace pro žadatele zajímavější, ale jen pokud je úspora energie potřebné na vytápění po realizaci celkového zateplení alespoň 40 % oproti stávajícímu stavu a zároveň roční spotřeba energie nepřesáhne 55 kWh/m2.

Petr Holub
Když se žadatelé přihlásí do programu Zelená úsporám, tak tyto podmínky platí v podoblasti A.1 Celkové zateplení bytových domů jak pro nepanelové, tak panelové domy. Výše dotace pak činí 1050 Kč/m2 celkové podlahové plochy. U bytových domů byla tedy sazba navýšena o 150 Kč na metr čtvereční podlahové plochy. I nadále však platí, že k snížení spotřeby tepla je možné používat pouze takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií, uvedených v Příloze č. I/9 programu Zelená úsporám a příslušní zhotovitelé musí být zapsáni v Seznamu odborných dodavatelů uvedeném v Příloze č. I/8 programu Zelená úsporám. Podoblast podpory A.2 Dílčí zateplení se, jak už bylo řečeno, na panelové bytové domy nevztahuje. Ale z programu PANEL si pak každý žadatel může podat žádost na ostatní opravy, které nesouvisejí se zateplováním a jsou uvedeny v Příloze č. 2 nařízení vlády programu PANEL. Jen se tam samozřejmě nesmějí zařadit ty položky, které budou dotovány z programu Zelená úsporám.

Marie Báčová
Definice podlahové plochy v Příloze č. I/1 programu Zelená úsporám se vztahuje na oblast výpočtů energetického posouzení stavby. Podlahová plocha je v tomto případě definována zákonem o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. Definice rodinného a bytového domu uvedené v téže příloze a používající termín ?podlahová plocha?, jsou však převzaty ze stavebně právních předpisů, kde je podlahová plocha definována jinak.

Jakou formou jsou podpory u obou programů poskytovány?

Petr Holub
U programu Zelená úsporám jsou finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR přidělovány jako fixní částka vztažená na 1 m2 vytápěné podlahové plochy na bytovou jednotku nebo na nově instalovaný obnovitelný zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Odpadá tedy rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné. Dotace na vypracování energetického hodnocení domu a projektové dokumentace bude poskytována do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč. U programu PANEL jsou pak finanční prostředky na opravy bytových panelových i nepanelových domů ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR přidělovány formou částečné dotace úroků z bankovních úvěrů na opravu. Žádosti administruje Českomoravská záruční a rozvojová banka a je nutné přiložit stanovisko příslušného PIS.

Karel Vaverka
Jaká může být poskytnuta maximální výše podpory pro jeden subjekt? Například město Brno má dvacet městských obvodů a stovky bytových domů.

Petr Holub
Maximální výše podpory pro jeden subjekt po dobu trvání programu může nově dosáhnout maximálně 100 milionů korun (původně 30 mil. Kč pozn. redakce). Dotace v případě veřejné podpory bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, buď formou de minimis, nebo formou blokové výjimky. Podpora je určena především malým vlastníkům a celkový limit je nastaven právě z toho důvodu, aby velká města, jakožto vlastníci bytových domů, Program brzy nevyčerpala.

Kdy je vzhledem k termínu realizace oprav nutné žádat o příslušné dotace?

Jan Stahl
U programu Zelená úsporám se podpora vztahuje pouze na opatření ukončená po 1. dubnu 2009. U bytových domů je před podáním žádosti o dotaci v oblasti A Celkové zateplení před podáním žádosti o podporu požadováno provedení stavebně technického posouzení budovy. Žádost o podporu se podává před zahájením realizace opatření, v jeho průběhu nebo po ukončení realizace, a to do 12 měsíců od jeho ukončení (od oznámení o užívání stavby nebo od vydání kolaudačního souhlasu popřípadě předávacího protokolu). U žádostí o podporu v oblasti C pak uvedením zařízení do trvalého provozu doloženým příslušným protokolem. Žádosti o podporu se přijímají do 31. prosince 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. U programu PANEL se nové podmínky vztahují na žádosti podané od 1. května 2009. Žádosti na opravy bytových domů se musejí podávat před zahájením opatření.

Jak budou dotační prostředky v případě souběžných podpor z obou programů koordinovány?

Jan Stahl
Se Státním fondem rozvoje bydlení je domluvena spolupráce při přípravě jednotlivých forem registrace detailních informací o jednotlivých podporách. Primární je čestné prohlášení žadatele, že nepobírá podporu na stejné stavební opatření z obou programů.

Pavel Zídek
No to bude zajímavé - dva programy na jeden problém. Kam se tedy budou započítávat například náklady na lešení? Do celkového zateplení nebo do sanace statiky?

Jiří Šála
Řekl bych, že by se tato oblast měla zahrnout do dotací na opravy statických poruch z programu PANEL. Do podpory z programu Zelená úsporám na oblast zateplování se tyto položky nezapočítávají, poněvadž tam již nově nefigurují uznatelné náklady.

Petr Holub
Ano, při zateplení domu je fixní dotace na metr čtvereční podlahové plochy budovy a výše podpory se tedy vypočítává pouze jako násobek příslušné sazby a podlahové plochy. Byl zrušen pojem uznatelných nákladů a horní hranicí dotace je pouze výše zaplacené faktury za provedené opatření.

Karel Vaverka
Z pohledu posuzování žádostí o dotaci bude asi v některých případech, hlavně u položekv rámci částečného zateplení budov, komplikované rozlišit jejich zařazení do jednotlivých programů.

Petr Holub
Náš požadavek vůči MMR byl, aby byla z programu PANEL oblast zateplovacích opatření odstraněna a navrhovali jsme domy postavené panelovou technologií zařadit do podoblasti A.2 Dílčí zateplení v rámci programu Zelená úsporám. MMR však na tento návrh nepřistoupilo.

Karel Vaverka
Bylo by to přehlednější, ale v tomto směru by u společných projektů měla být vyřešena otázka symbiózy poradenských středisek programu PANEL a programu Zelená úsporám.

Jaroslav Šafránek
Musíme vzít v úvahu ještě jeden problém zařazení domů postavených panelovou technologií do podoblasti A.2. Řada panelových konstrukčních soustav po zateplení nedosáhne doporučených hodnot součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky, což je podmínkou pro dotaci v oblasti A.2 Dílčí zateplení programu Zelená úsporám.

Jiří Šála
Já jsem přesvědčen o tom, že ano.

Jaroslav Šafránek
Slyšel jsem, že má být v rámci programu Zelená úsporám předložen návrh na změnu těchto podmínek. V tom smyslu, že by se do procent úspory energie mohla započítávat i ta opatření, u kterých se po zateplení dosáhne pouze požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla namísto hodnot doporučených. Pak by bylo dosažení na dotace v části A.2 programu pro panelové budovy reálné.

Jiří Šála
Já si dovolím nesouhlasit. Na základě zkušeností z praxe mohu říct, že po zateplení lze u panelových budov dosáhnout i doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Je pravda, že u lodžií mohou vlivem menší tloušťky izolace vzniknout komplikace, ale lze provést nepřímé zateplení pomocí zasklení lodžií. Kromě toho je možné tyto nedostatky kompenzovat například volbou kvalitnějších oken. Možností, jak se s některými problematickými detaily vypořádat, je více. Zajištění doporučených hodnot tepelně technických parametrů budov je vlastně podporou toho, aby se většinový bytový fond dostal do energetické kondice, protože domy, které jsou energeticky náročné, se postupně dostávají do finanční pasti. Vždy jsem programu PANEL vytýkal, že je z hlediska tepelně technických vlastností staveb velmi krátkozrace založen. Donedávna podporoval stavební úpravy, u nichž se po zateplení dosáhne pouze požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla. Já jsem to považoval za velkou chybu.

V programu Zelená úsporám je nově je zavedena dotace na vypracování energetického hodnocení a projektové dokumentace stavby. Které osoby mohou energetické hodnocení zpracovávat?

Petr Holub
V tuto chvíli jsou podmínky programu Zelená úsporám nastaveny tak, že v oblasti A Úspora energie zateplováním a v oblasti B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu mohou toto energetické hodnocení provádět pouze autorizovaní inženýři v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, ale nikoliv autorizovaní technici, a dále energetičtí auditoři, architekti a zpracovatelé energetické náročnosti budov v oblasti C. Využití obnovitelných zdrojů mohou kromě výše uvedených osob podklady vypracovávat i autorizovaní technici také v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Jaroslav Šafránek
Energetickými auditory a zpracovateli energetické náročnosti budov (ENB) mohou být také autorizovaní technici v oboru energetické auditorství.

Karel Vaverka
V oblasti energetických auditorů působí v České republice dvě skupiny osob. Jedna skupina vznikla na bázi komor ČKAIT a ČKA a druhá vznikla na bázi Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Obě tyto skupiny energetických auditorů jsou oprávněné budovy energeticky hodnotit.

Šála: V příloze č. I/7 Směrnice č. 9/2009 je chybně uvedeno: ?…že se postupuje podle harmonizovaných technických norem a případně podle TNI 73 0329, TNI 73 0330?, což je špatně. Slovo „případně“ před TNI znamená, že by výpočty měly naprosto nesrovnatelné výsledky. Primárně jediný postup, jenž má jednotné vstupy a srovnatelné výstupy, je TNI.

Marie Báčová
Jenže v této oblasti je v současné době rozpor. Fyzické osoby autorizované podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon) mají řadu povinností a vysokou míru odpovědnosti, tak jak jim ukládá zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tato skutečnost je velmi aktuální především u autorizovaných osob v oboru statika stavebních konstrukcí, ale do budoucna začíná být významná právě v oblasti energetického auditorství. Není daleko doba, kdy se bude investor soudit na základě neodpovídajících výpočtů energetické náročnosti budovy. Autorizované osoby v oboru energetické auditorství tedy odpovídají za své dílo de facto do konce svého života, aniž je to uvedeno ve smlouvě o dílo, tj. odpovídají ve smyslu povinností, které jim ukládá stavební zákon a další právní předpisy. Ale energetický auditor, který není členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo České komory architektů, tuto odpovědnost nemá.

Jiří Šála
Většina autorizovaných techniků jsou topenáři, popřípadě specialisté TZB a dokáží tyto výpočty velmi dobře zvládnout. Jsou zvyklí pracovat s počítačovými programy, takže nevidím důvod, proč je neuvést. Obávám se totiž, že nakonec bude odborníků, kteří mohou v rámci podmínek programu tyto výpočty provádět, nedostatek.

Marie Báčová
V Příloze č. I/7 Směrnice č. 9/2009 Prokazování splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření, je uvedeno, že energetické hodnocení v oblasti A Úspora energie zateplováním mohou provádět také energetičtí auditoři nebo zpracovatelé průkazu energetické náročnosti budovy v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, což jsou také autorizovaní technici, takže se nedá říci, že jsou autorizovaní technici z oblasti A vyloučeni. Jsou tu ale další technici, kteří nejsou zapsáni v seznamu energetických auditorů nebo energetických expertů, a jsou při tom schopni tepelně technické výpočty provádět.

Jiří Šála
Musím upozornit na závažnou chybu. V obsahu odborného posudku pro oblast podpory A definovaném v příloze č. I/7 Směrnice č. 9/2009. Při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění se správně postupuje podle TNI 73 0329 (rodinné domy) a TNI 73 0330 (bytové domy), případně podle dalších harmonizovaných norem. V příloze č. I/7 Směrnice č. 9/2009 je chybně uvedeno: ?…postupuje se podle harmonizovaných technických norem a případně podle TNI 73 0329, TNI 73 0330?, což je špatně. Slovo ?případně? před TNI znamená, že by výpočty měly naprosto nesrovnatelné výsledky. Primárně jediný postup, jenž má jednotné vstupy a srovnatelné výstupy, je TNI.

U bytových domů je před podáním žádosti o podporu požadováno požadováno stavebně technické posouzení budovy a doporučený návrh opatření.

Petr Holub
Stavebně technické posouzení má definovat stávající stav budovy a navrhnout doporučená opatření nutná pro kvalitní realizaci podpořeného zateplovacího systému. Vlastník domu je povinen tato opatření provést. Na základě toho je následně možné stavbu zateplit.

Jaroslav Šafránek
Ve stavebně technickém posouzení, nutném u bytových domů, by měl jeho zpracovatel garantovat, že jsou tyto stavby technicky způsobilé pro následné provádění navrženého systému zateplení. Pokud však na stávající stavbu působí vzlínající zemní vlhkost a stavebně technické posouzení navrhne například realizaci kontaktních zateplovacích systémů s vrstvou polystyrenu tloušťky 150 mm, tak se stavba víceméně zničí.

Jiří Šála
Ve Směrnici MŽP č. 92009 je (stejně jako byla v č. 5/2009) uvedena podmínka, která se často přehlíží - doporučené technologie musí být uplatněny v souladu s jejich technologickými předpisy. Jestliže v tomto případě technologický předpis pro provádění kontaktních zateplovacích systémů naprosto jednoznačně předepisuje, jaké vlastnosti má mít podklad, na který bude systém prováděn (ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS), a je zde jednoznačně uvedeno, že povrch musí být chráněn před působením vody z hlediska šíření vlhkosti v konstrukci, musí autor příslušného stavebně technického posouzení tyto pokyny respektovat.

V oblastech podpory A a C jsou dotovány pouze systémy a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií (SVT) v Příloze č. I/9. Plánuje se, podobně jako je tomu u domů postavených v pasivním energetickém standardu, upuštění od této povinnosti také v případě historických budov?

Petr Holub
V případě historických budov je významnou změnou rozšíření programu v podoblasti podpory A.2 Dílčí zateplení. Tyto budovy tak do programu Zelená úsporám mohou vstoupit bez potřeby zateplit celou stavbu. V případě repase stávajících otvorových výplní není podmínka registrace v Seznamu výrobků a technologií nutná, zpracovatel projektové dokumentace však musí doložit výpočet hodnoty součinitele prostupu tepla těmito otvorovými výplněmi. Pokud se stavba nachází v památkově chráněné zóně, nebo se jedná o památkově chráněnou stavbu, je nutné dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. vyjádření příslušného Odboru památkové péče. O tom by žadatelé měli být podrobně informováni, aby se předešlo případům, že si nejprve nechají zpracovat projektovou dokumentaci, a potom zjistí, že jim plánovaná opatření památkáři nedovolí realizovat. V tomto směru jsme s Ministerstvem kultury ČR a Státním památkovým ústavem domluveni na realizaci příslušného systému informační podpory a SFŽP bude mít zpracovány vzorové modely zateplení historických objektů na příslušnou energetickou úroveň.

Marie Báčová
Myslím si, že časem by měla být dotace na historické budovy vyšší. Upravit do energetického standardu památkově chráněnou stavbu je technologicky i materiálově náročnější a tedy dražší, než u běžné budovy.

Petr Holub
O zvýhodnění historických staveb v tuto chvíli neuvažujeme. Pokud je historická stavba památkově chráněna, musí být řešeno dotačním titulem Ministerstva kultury ČR. Dotace z programu Zelená úsporám jsou určeny na úspory energie, ne na obnovu historických památek. Ale samozřejmě, zachování historického rázu budovy je důležité.

Jaroslav Šafránek
Památkáři se obávají, aby se teď historické budovy nezačaly masivně zateplovat a nezničily se.

Holub: V případě repase stávajících otvorových výplní u historických staveb není nutná podmínka registrace v Seznamu výrobků a technologií.

Jiří Šála
Historická stavba se daleko rychleji zničí, pokud její konstrukce nesplní tepelně vlhkostní funkce. Nejvíce historických budov se devastuje vlivem špatného užívání. Naprosto klasickým příkladem, kdy se památka zničila špatným vlhkostním provozováním, je kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Jan Stahl
V této souvislosti bych bych doplnil informaci, na jakém principu pracuje informační systém, přes který se procesují veškeré žádosti, pokud daný výrobek nefiguruje v Seznamu SVT. Výběr žadatelů o dotace nezávisí na jakékoliv konkrétní osobě, ale právě na nastavení tohoto systému. Například u zmíněných repasovaných oken, která nejsou uvedena v Seznamu SVT, je systém nastaven tak, aby tyto otvorové výplně identifikoval přes určitý kód. V listu krycím technických parametrů musí pak být obsažena příslušná vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla.

Jiří Šála
Já považuji oba dva seznamy uvedené v přílohách č. I/8, I/9 Směrnice č. 9/2009 za nejslabší místo celého programu a nejen proto, že zbytečně administrativně zatěžují všechny zúčastněné strany. Za prvé: výrobky, technologie a firmy, které byly do seznamů přihlášeny, vlastně splnily jen jakési minimální požadavky. Ale tím, že jsou tyto seznamy administrovány SFŽP pro MŽP ČR, jsou v podstatě legálně vnímány jako velmi kvalitní. A za druhé: jak z těchto seznamů vyloučit firmy, když se ukáže, že vykazují nedostatky. Jak vyloučit výrobky, které sice mají certifikaci, ale zjistí se, že se svými vlastnostmi pro bytovou výstavbu nehodí. Výrobky charakterizuje řada dalších parametrů, než ty, které se kontrolují při vstupu do databáze. A veřejnost je matena tím, že se jí na seznamu pod hlavičkou ministerstva předkládá vlastně něco, co je vnímáno jako měřítko kvality.

Petr Holub
Naši činnost brzdí například kvalitativně rozdílný přístup stavebních úřadů a nelze se spolehnout, že pohlídají programem nastavená kritéria. V rámci kontroly kvality požadovaných opatření nás tato situace donutila k vytvoření SOD a SVT.

Karel Vaverka
Možná to vidím trochu jinak, ale domnívám se, že seznamy jsou třeba z jednoho důvodu, a to je garance. SFŽP by měl v tomto směru zajistit určitou vazbu mezi položkami v seznamech a povinností záruky za dílo v čase.

Šála: Považuji oba dva seznamy - SVT a SOD - uvedené v přílohách č. I/8, I/9 Směrnice č. 9/2009 za nejslabší místo celého programu.

Jaroslav Šafránek
Kdo bude garantovat správnost vstupních hodnot, které použiji pro odborný posudek?

Marie Báčová
V programu Zelená úsporám musí mít stanovený stavební výrobek prohlášení o shodě a certifikát.

Jiří Šála
Dobře, ale jako zpracovatel odborného posudku si stejně, bez ohledu na seznam, musím udané vlastnosti výrobku ověřit.

Jan Stahl
Pokud se týká seznamů výrobků a technologií, tam se přijímají stavební výrobky podle doložených dokladů, že splňují podmínky Programu. Ať je to okno nebo tepelné čerpadlo, musejí mít prohlášení o shodě a certifikát. Specifické je to u oblasti C, kam jsme nezařadili část výrobků, jejichž žádost o registraci byla zrušena, protože podmínky programu nebyly splněny - například účinnost u kotlů na biomasu, topný faktor u tepelných čerpadel atd. Do seznamu odborných dodavatelů se někdy snaží zaregistrovat žadatelé, kteří dokonce v živnostenském listě nebo ve výpisu z obchodního rejstříku nemají uvedenu činnost, pro kterou se chtějí zaregistrovat. Čili, seznamy chápejme jako formu síta. Je ale také možné vypozorovat určitý pozitivní efekt, který tento program samovolně vyvolal. Výrobci registrovaní v SVT v technických podkladech ke svým produktům požadují, aby dané stavební výrobky nebo technologie byly montovány firmou, jež je k tomu odborně způsobilá a splňuje podmínky Programu.

Petr Holub
Kvůli seznamům SVT i SOD dostáváme řadu připomínek. V krátké době chci svolat jednání, kam bych všechny, kdo v tomto případě reagovali, pozval. Předpokládám, že vzniknou dílčí pracovní skupiny a budeme se této problematice intenzivně věnovat, aby vše bylo do 1. září v pořádku. Očekávám samozřejmě i zástupce ČKAIT.

Jiří Šála
Na kontrolu splnění parametrů daného opatření je vlastně vázána výplata dané podpory. Veřejnosti je v tomto kontextu málo známa podmínka, že u veřejně podporované stavby stavební zákon ukládá vykonávat technický dozor stavebníka.

Pavel Zídek
Rád bych také upozornil na přímý vliv podmínek programu Zelená úsporám na některé právní aspekty vyplývající ze stavebního zákona. Například dojde-li vlivem dodatečného zateplení stavby k přesahu na cizí pozemek, nebo rozšířením půdorysu ke změně vzdáleností stavby od sousedního pozemku a od sousední stavby.

Marie Báčová
Stavební úřad může rozhodnout, jestli se daná stavba nebo stavební úprava a zateplení je vždy dle stavebního zákona stavební úpravou bude provádět na ohlášení, na stavební povolení anebo bez ohlášení. Stavebník by měl vědět, že i v případě stavební úpravy bez ohlášení a bez stavebního povolení musí splnit povinnosti, které mu ukládá stavební zákon. Například informovat osoby touto stavební úpravou dotčené, tedy sousedy. Pokud tak neučiní a dotčená osoba vznese stížnost, stavební úřady mohou vůči stavebníkovi použít sankci až dvě stě tisíc korun.

Jiří Šála
O tom stavebníka nikdo neinformuje, a co stavební úřad to jiný postoj. Bylo by potřeba, aby MMR ČR vydalo v souvislosti s programem Zelená úsporám pro stavební úřady metodický pokyn, jak k této oblasti přistupovat.

Báčová: Stavebník by měl vědět, že i v případě stavební úpravy bez ohlášení a bez stavebního povolení musí splnit povinnosti, které mu ukládá stavební zákon.

Marie Báčová
Aby se předešlo povinnosti provádět územní řízení, je ve stavebním zákoně uvedeno, že zateplení je vždy stavební úpravou. To znamená, že když se vlivem dodatečného zateplení rozšíří půdorys stavby, nepůjde nikdy o přístavbu, ale vždy o stavební úpravu. Ale povinnost odstupových vzdáleností se musí respektovat, nebo je nutné požádat o výjimku.

Co od programu Zelená úsporám do budoucna očekáváte?

Petr Holub
Věříme, že se nám do voleb podaří program „rozběhnout“ a prodat alespoň dvě třetiny emisních kreditů, aby odpadlo riziko, že se peníze převedou na jiný projekt, a dále chceme s programem pokračovat ještě v letech 2013-2020.

Pavel Zídek
Očekávám, že se úkol, na nějž je program zaměřen, podaří pozitivně řešit a projeví se to na kvalitě současných i budoucích staveb.

Jaroslav Šafránek
Naskytla se nám výjimečná šance. Máme prostředky na to, abychom snížili energetickou náročnost bytové sféry a doufám, že se část energetického koláče, kde je přes 30 % energie spotřebováno na vytváření vnitřního prostředí v bytových stavbách, podaří zmenšit.

Karel Vaverka
Zelená úsporám výrazně zkvalitní prostředí našich měst a vesnic, Musí se ještě dopracovat několik legislativních úprav, vydat příslušné metodické pokyny a věřím, že bude dobře fungovat.

Jiří Šála
Zpočátku jsem si říkal, že základním přínosem programu Zelená úsporám je snížení spotřeby energie. Došel jsem ale k překvapivému zjištění. Dalším zásadním přínosem tohoto programu je, že prosazuje pravidla pro kvalitní stavebně právní prostředí.

Jan Stahl
Cílem programu Zelená úsporám jsou konečné úspory energie, ne spravování stavebně právního prostředí v České republice, nicméně budu velmi rád, když program bude tento nečekaný pozitivní vedlejší efekt provázet i nadále.

Šála: Dalším základním přínosem tohoto programu je, že prosazuje pravidla pro kvalitní stavebně právní prostředí.

Marie Báčová
Praxe v následujících měsících ukáže, jestli Komora dostatečně vyškolila autorizované osoby, které budou provádět energetické výpočty. Nicméně už nyní je jasné, že se tímto směrem zaměří další vzdělávání našich členů. Vstupuje do toho také problém, že evropské harmonizované normy jsou z hlediska obsahu vědecká díla a ne technické normy. Vyjde nová evropská norma ke které se musí vydat výklad, praktická příručka, aby se těm, kteří budou podle normy postupovat, vysvětlila její aplikace v praxi. Jinak si cením aktivní spolupráce se Státním fondem životního prostředí a s MŽP, protože v této oblasti je spolupráce s odbornou veřejností velice důležitá a potřebná.

Autorka: Hana Dušková