Zpět na stavby

Výzkumné a inovační centrum MSDK

Projekt Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského klastru o.s. (dále MSDK) vznikl na základě snahy přiblížit studentům, pedagogům a široké veřejnosti prostředí nízkoenergetické a ekologické stavby.

Autor:Ve spolupráci MSDK a Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále VŠB - TUO) vzniklo základní zadání rozsahu a výzkumného potenciálu projektu, jehož nositelem je Moravskoslezský dřevařský klastr o.s. Výsledkem je moderní dřevostavba v pasivním energetickém standardu s možností sledovat teplotní a vlhkostní chování konstrukce a vnitřního prostředí, se sestavou nejčastěji používaných topných zdrojů, a dále také sledování deformace a sedání pod základy a další výstupy. Výstavba je financována z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), program Školicí střediska.

Základní funkce centra:

  • dlouhodobé monitorování fyzikálních veličin prostředí staveb;
  • praktické vzdělávání studentů VŠB v oboru TZB, MaR a chytré elektroinstalace;
  • tvorba seminářů a školení pro potřeby MSDK.

Význam projektu

Objekt má velikost rodinného domu a bude sloužit pedagogům a studentům pro testování a ověřování fyzikálních veličin a parametrů uvnitř konstrukce a vnitřního prostředí v místnostech. Je možné ověřovat hodnoty součinitelů prostupu tepla, povrchových teplot, naměřených vlhkostí uvnitř konstrukce a vzduchu uvnitř místností (při přirozeném i nuceném větrání). Umístěním kombinace všech základních druhů tepelných zdrojů (elektrický kotel, plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární ohřev, peletková kamna, teplovzdušné vytápění, elektrická topná spirála) lze porovnávat jejich účel a vhodnost použití, účinnost a jejich vliv na prostředí uvnitř centra. Dále lze v centru sledovat změny sedání a napjatosti základové desky a podloží v závislosti na čase a změně zatížení, měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v insitu, vliv druhu zasklení na tepelné parametry vnitřního prostředí. V neposlední řadě je k dispozici možnost zapojení zjednodušených otopných sestav s regulačními armaturami.

Urbanizmus a architektonické řešení

Dvoupodlažní stavba je situována v areálu Fakulty stavební VŠB - TUO, v části směřované na jih. Určený prostor je rovný a travnatý. Stavba výškově a tvarově nenarušuje okolní zástavbu a pultový tvar střechy s nízkým sklonem doplňuje zastřešení okolních domů. Orientací je dům směřovaný téměř ideálně pro potřeby solárních zisků. Vchod do domu spolu se zádveřím, komunikačními a sociálními prostory je umístěn ze severní strany. Prostory učeben a haly (obývací prostory) směřují na jih. K tomuto účelu jsou přizpůsobeny i velikosti výplní otvorů. Fasádu tvoří kombinace nejčastěji používaných materiálů - kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou, provětrávaná fasáda s dřevěným obložením a provětrávaná fasáda s obkladovými fasádními deskami. Střešní krytinu tvoří poplastovaná plechová krytina.
Dům o rozměru 12,1 x 8,2 m a sklonem střechy 15° stojí samostatně bez podsklepení s osazením horní stavby na plovoucí ŽB desce. Horní stavba domu je řešena v technologii moderní dřevostavby, využívá maximální prefabrikace stavebních dílů. Stavební pozemek tím není dlouhodobě zatížen a rychle se dostává do původní kondice.

Pohled JV

Pohled JV

Pohled SV

Pohled SV