Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vysušování zdiva vzduchovými systémy: sanace obvodových zdí a obnova fasád

15. října 2009
Ing. Michael Balík, CSc.

V úvodu malého seriálu o odvlhčování budov (č. 03/08) bylo konstatováno, že žádné dodatečné opatření není účinné samostatně - vždy se jedná o kombinace několika metod. V minulém díle seriálu (č. 02/09) byla popisována metoda vysušování zdiva vzduchovými systémy na návrhu podpodlahového sanačního dutinového systému. V tomto článku je představen návrh sanace obvodových zdí a obnova fasád na příkladu historické stavby bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební  ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a souvisejících vlivů. Autor jedenácti odborných publikací v oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.


Návrh sanace obvodových zdí a obnova fasád bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně
Rozlehlý památkově chráněný přízemní dům uzavírá od východu ústřední prostranství pevnosti. Délka obdélné budovy je cca 160 m a šířka 12 m. V hmotové skladbě je dům řešen na boční křídla výšky cca 5 m a střední část, zvýšenou o cca 1,8 m. Budova je završena sedlovou střechou a po kratších obvodových stranách trojúhelníkovými štíty. Plocha střechy je dále členěna požárními štítovými stěnami mezi jednotlivými částmi budovy a další požární stěnou v každé části.
Fasády jsou tvořeny vystupujícím plochým soklem, plastickým bosováním v nárožních a lesénami podpírajícími krajní linie střední části a poměrně výraznou římsu. Sokl je sestaven z pískovcových silných desek a z malé části z cihel (šancovek). Římsa je posazená na plochém vystupujícím vlysu.
V ose budovy je mohutný kamenný portál průchodu a fasády jsou členěny řadou oken a dveří různých velikostí ve štukových a kamenných plochých ostěních. Střední část má nadstaveno podkrovní patro.
Plastické řešení fasád je různé - u východní např. chybí vertikální plastické prvky, římsy jsou zjednodušeny atd. Naopak, více členěné jsou obě průčelí ?krátká?, tj. severní a jižní, se zazděnými kamennými portály. Střední část budovy je v interiéru klenutá valenými klenbami, boční křídla jsou plochostropá.

Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav před obnovou.
¤ Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav před obnovou.

Historie stavby
Budova byla vystavěna současně se stavbou pevnosti v 80. letech 18. století. Objekt jednozačně prokazuje architektonické a konstrukční prvky, které lze do této doby časově zařadit. Budova je vyzděna, a to včetně vnitřních požárních štítů, z šancovních cihel formátu 320/160/80 mm. Z původního řešení fasád se dochovaly všechny kamenné portály, dále ostění oken (zvláště severní části domu) a ostění dveří s nadsvětlíkem.
Budova sloužila pro ustájení koní. V křídlech byly stáje pro jezdecké a patrně i tažné koně vozatajstva. Interiéry křídel budovy byly v této době patrně nečleněné a byly přístupné portály ve štítových obvodových zdech. Sokl ostění, bosování, pilastry a římsy jsou provedeny dokonale zpracovanou zahlazenou maltou. Ostatní plochy jsou nahozeny maltou s hrubou kropenatou povrchovou strukturou. Omítka byla nanesena jako jednovrstvá, avšak na spodní tzv. polírskou vrstvu. Fasády byly opatřeny barevným nátěrem, stejně tak jako všechny ostatní prvky fasád, tj. dveře, okna a mříže.
Budova byla vcelku opravena koncem 19. století. Po zřízení policejního vězení na počátku okupace byla provedena rozsáhlá adaptace stavby, zaměřená na interiérové úpravy především severního křídla. Zde byly zřízeny nové tzv. prominentní cely a kinosál. V následném období bylo realizováno několik dílčích úprav.

Stavebně technický stav před obnovou
Omítky
Omítky ve spodní části fasád byly značně zdevastovaný. Hlavní římsa byla v relativně dobrém stavu, bez větších poškození. Omítky trpěly především vysokou vlhkostí a salinitou, která je však u hospodářských budov s ustájením zvířat přirozeným jevem. Tuto skutečnost bylo nutné vzít na zřetel jako charakteristickou součást těchto historických hospodářských budov.
Původní velmi kvalitní omítka, dochovaná především v horních partiích fasád, byla v relativně dobrém stavu.

Kamenné prvky
Původní pískovcové prvky tvoří sokl budovy, ostění portálů a dochované ostění původních oken a dveří. Ostění byla v některých případech povrchově abradovaná, a to výrazně u soklových desek a výjimečně u ostění. Dále se projevila různá mechanická poškození vzniklá většinou již v minulosti. Tyto poruchy byly ošetřeny maltovými plombami.

Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav před obnovou.

¤ Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav před obnovou.

Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav před obnovou.

Sanace obvodového zdiva

Na základě výsledků průzkumů vlhkosti a salinity, celkové analýzy a charakteristiky stavebního stavu byla navržena kombinace těchto sanačních úprav:

  • vybudování venkovního vzduchového kanálu pasivně provětrávaného a odvodněného podél celého obvodu budovy;
  • realizace tzv. chemických clon v určených omezených úsecích, zvláště podle názoru projektanta trvale zavlhčovaných vodou do zdiva vzlínající z podzákladí.

Chemické clony nebyly ze strany zástupců památkové péče přijaty a všichni účastníci realizace obnovy fasád počítají s eventuálními budoucími omezenými poruchami omítek.
Vzduchový kanál byl vybudován v celém rozsahu. Je tvořen ohraničením pracovního výkopu při fasádách cihelnou zídkou. Ta je samostatně založena. Dno kanálu má funkci drenáže, která je také do skladby dna vložena. Zastropení kanálku je provedeno z betonových desek PZD. Konečnou úpravou bylo položení čedičové dlažby z nalezených valounů v dané lokalitě. Dílčí problémy konstrukce kanálku například ve vazbě na kamenný sokl, ve spádech vzhledem k terénním možnostem atd., byly řešeny v rámci KD stavby.
Vzduchový kanál je pasivně provětráván. Výdechové otvory jsou situovány pod římsou a propojeny svislými zateplovanými rýhami. Součástí tohoto řešení jsou i plošné terénní úpravy a související stavebně-architektonické detaily při vstupech.

Realizace navržené sanace

¤ Realizace navržené sanace (mimo infúzních clon) - vzduchový kanál, jeho odvodnění, výdechy pod římsu fasád, zakrytí a příprava pro kladení čedičové dlažby

Realizace navržené sanace

Návrh řešení oprav fasád
Fasády
Zásadou, formulovanou zástupci památkové péče, bylo rekonstruovat fasády do podoby z doby okupace s respektováním původní technologie. Povrchová struktura hlazených ploch a hrubě hozených pasovních ploch měla odpovídat původním omítkám, dochovaným v horní části fasád.
Štuková ostění z nastavené malty z období okupace byla opravena ve shodné technologii. Degradované úseky omítky a omítkové kry z nastavené malty byly odstraněny a zdivo do mírné hloubky cca 10 mm odspárováno. Méně degradované úseky omítky, které šly po zpevnění ponechat, jsou konzervovány vápennou vodou, aplikovanou v 30-50 cyklech (podle potřeby).

Malta pro rekonstruované úseky fasád
V předchozí části projektu uvažoval autor o použití vnitřně hydrofobizovaných omítek v soklové části fasád (nejméně v úsecích silně zavlhčovaných). Tento návrh nebyl z hlediska památkové ochrany přijat a nebyl realizován a je třeba počítat s budoucími lokálními poruchami vlivem vlhkosti. Byla uplatněna varianta, která respektuje technologii omítek historických a která je náhradním řešením v soklové části a na ostatních porušených plochách:
Malta byla připravována na místě ze čtyř dílů husté vápenné kaše, dvanácti dílů určeného písku a jednoho dílu cementu (nebo jiné hydraulické složky). Malta byla dokonale promíchána a před použitím uležená. Po nanesení byla jednovrstvá omítka chráněna proti účinkům slunečního záření a při zrání opakovaně vlhčena vodou.
Technologie nových omítek pasivních ploch byly upřesněny na základě klasického a granulačního průzkumu vzorku odebraného z místa původní omítky z konce 18. století. Respektování původního složení malty, resp. frakce a typů písku, je základním předpokladem k docílení stejné povrchové struktury. Profilované části fasád byly opraveny podle původního stavu. Opravená místa jsou zatažena do líce okolní původní omítky. Původní nátěry omítek byly sejmuty jen v nejnutnějším rozsahu (pouze uvolněné úseky).
Nový nátěr na bázi vápna, nanesený po vyzrání oprav omítky, byl opatřen povlaky v barevnosti z doby okupace, ověřené průzkumem i na jiných pevnostních stavbách. Aktivné plochy jsou hnědočervená, pasivní plochy okrovočervené. Shodné barevné nátěry jsou i na povrchu všech kamenických prvků.

Kamenné prvky
Původní pískovcový sokl ostění portálů a dochované ostění oken a dveří se ošetřily restaurátorskými postupy. Na jejich opravu byly zpracovány restaurátorské záměry, které byly v předstihu předloženy k vydání závazného stanoviska. Chybějící části kamenných prvků byly doplněny maltou a povrch kamene opatřen krycím vápenným nátěrem. Přitom jsou v maximálně možném rozsahu zachovány vrstvy původních polychromií.

Rozborové návrhy obnovy části fasád

¤ Rozborové návrhy obnovy části fasád - s vytipováním prvků, které budou zachovány, opraveny, event. provedeny kopie

Rozborové návrhy obnovy části fasád

Schéma rozsahu poruch zdiva z hlediska vlhkosti s měřením hmotnostní vlhkosti
¤ Schéma rozsahu poruch zdiva z hlediska vlhkosti s měřením hmotnostní vlhkosti

Návrh sanace severní části - půdorys se zakreslením, řez A-A’
¤ Návrh sanace severní části - půdorys se zakreslením, řez A-A’

Detaily návrhu sanace obvodových zdí

¤ Detaily návrhu sanace obvodových zdí - půdorysy a řez s konstrukcí vzduchového kanálu a infúzních clon

Detaily návrhu sanace obvodových zdí

¤ Detaily návrhu sanace obvodových zdí - půdorysy a řez s konstrukcí vzduchového kanálu a infúzních clon

Detaily návrhu sanace obvodových zdí

Celkové hodnocení provedené sanace z hlediska projektanta
Projektant (autor článku) považuje tuto realizaci za výjimečně zdařilou i přes to, že nemohla být provedena v celé úplnosti (vypuštění chemických clon a původně navržené technologie omítek). Práce byly realizovány pod dozorem a metodickým vedením zástupce památkové péče a projektanta a na kontrolních dnech byly modifikovány vzhledem ke skutečnostem nalezeným na stavbě.
Realizace může být bezesporu drobným příkladem opravy památkově chráněného objektu s použitím historických technologií a vynikající úzké spolupráce zástupce památkové péče s projektantem a investorem.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
Terezín, Malá pevnost - obj. bývalých koníren - fasády
Investor: Památník Terezín
Projektant: Ing. Michael Balík, CSc.
Dodavatel: S-Bau s.r.o., Památník Terezín
Památkový dohled a spolupráce s projektantem: NPÚ - Ing. arch. Zdeněk Chudárek

Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav po obnově v roce 2008.

¤ Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav po obnově v roce 2008.

Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav po obnově v roce 2008.