Zpět na stavby

Výrobní areál na zpracování dřeva v průmyslové zóně města Čáslav

15. dubna 2010
Veronika Obdržálková

Výrobní areál na zpracování dřeva společnosti LESS & Timber s.r.o. je situován v průmyslové zóně města Čáslav na místě původní pily. Výstavba byla realizována ve dvou etapách. I. etapa zahrnovala halu pilnice, administrativní budovu, odkorňovací stanici a sušárnu, ve II. etapě byl postaven sklad řeziva a materiálů pro truhlářskou výrobu. Součástí výrobního závodu je také kogenerační jednotka společnosti LESS & Energy.


Administrativní budova
Administrativně provozní budova představuje symbolickou tvář celého areálu. Je situována u hlavního vjezdu do areálu, v západním cípu pozemku a vytváří vstupní ?bránu? celému závodu. Budova je určena pro stravování zaměstnanců, prezentační prostor - showroom - a jsou zde umístěny také kanceláře obchodníků a vedení závodu. Originální vzhled této stavbě dodává především vnější skelet z dřevěných lepených prvků. Celkový objem stavby je tvořen jednoduchým proskleným kubusem uvnitř dřevěné schránky. Tyto dvě formy pak společně vymezují meziprostory - odstíněné balkony. Prosklená fasáda s nosnými hliníkovými sloupky a krycími lištami je předsazena na celou výšku budovy. Dřevěná schránka je tvořena systémem oblých dřevěných vazníků s vodorovným proloženým dřevěným obkladem. Podhled v průchodu je tvořen fasádními obkladovými plechovými kazetami.
Budova je dvojpodlažní skeletová monolitická železobetonová konstrukce. Sloupy tvoří podélný dvoutrakt, vetknutý do základových konstrukcí. Konstrukční výška je 3,95 m u 1. NP, resp. 3,68 m u 2. NP. Stropní konstrukce je monolitická železobetonová stropní deska tl. 220 mm, resp. 200 mm. Prostorové ztužení stavby je zajištěno železobetonovými stěnami. Dvouramenné schodiště s mezipodestou je monolitické železobetonové. Založení stavby bylo navrženo na vrtaných železobetonových pilotách o průměru 420 mm, ukončených železobetonovými základovými patkami a pasy uspořádanými do základového roštu.

Administrativní budova
¤ Administrativní budova

Dřevěná schránka administrativní budovy s odstíněnými balkony
¤ Dřevěná schránka administrativní budovy s odstíněnými balkony

Hala pilnice
Stavba pilnice představuje srdce dřevozpracujícího závodu. Dvě navzájem kolmá křídla vymezují před objektem manipulační a skladové plochy. Použité konstrukční materiály odpovídají ryze technické funkci objektu.
Výrobní hala je čtyřlodní halová konstrukce ve tvaru písmene L, s dvoupodlažní vestavbou. Železobetonové sloupy jsou navrženy jako průběžné, vetknuté do základových konstrukcí, světlá výška je 9,0 m. Sloupy mezi moduly 1-5/C-D jsou opatřeny konzolami pro uložení jeřábových drah pro mostový jeřáb. Obvodový plášť pilnice je tvořen vodorovně kladeným trapézovým plechem o výšce vlny 35 mm. Vynášejí jej železobetonové sloupy spolu s žárově pozinkovanými ocelovými profily.
Střechu v části nad brusírnou tvoří přímopasé střešní vazníky na rozpětí 26 m v osových vzdálenostech 6,65 m, ve zbývající části haly pak dřevěné plnostěnné lepené průvlaky na rozpětí 17,5 m a 13,3 m. Na průvlaky jsou uloženy dřevěné plnostěnné lepené vazníky na rozpětí 24,0 m; 26,0 m a 27,0 m, v osových vzdálenostech do 6,65 m. V úrovni střešní konstrukce byla navržena obvodová ztužidla a táhla pro zajištění stability horních pasů vazníků. Stropní konstrukci nad 1. NP v prostoru vestavby brusírny a elektrorozvodny tvoří průvlaky v osových vzdálenostech 6,65 m, resp. 7,30 m, na které jsou uloženy předpjaté stropní panely výšky 250 a 330 mm. Okraje stropní desky lemují stropní ztužidla.
Založení stavby je řešeno na vrtaných železobetonových pilotách průměru 600 mm, ukončených kruhovými monolitickými železobetonovými hlavicemi průměru 1500 mm. Hlavice jsou opatřeny kalichy pro osazení sloupů skeletu. Konstrukce schodiště a schodišt‘ových stěn je navržena na základových pasech z monolitického železobetonu, podporovaných pilotami. V prostoru pilnice jsou železobetonové základy a nosné konstrukce pro technologické zařízení stavby.

Nosná konstrukce haly pilnice
¤ Nosná konstrukce haly pilnice

Hala pilnice
¤ Hala pilnice

Sušárny
Technologické zařízení je založeno na základové desce z monolitického vodostavebného železobetonu C 30/37 tloušťky 250 mm, opatřené kanálky na odvod kondenzátu. Základová spára je ošetřena polštářem z hutněného štěrkopísku v tloušťce cca 300 mm a podkladním betonem tloušťky 100 mm.

Sklad řeziva a hranolů
Stavba se skládá celkem ze čtyř lodí - dvě jsou 23,5 m široké a 8 m dlouhé, další dvě zaujímají plochu 28x42 m, resp. 18,75x18 m. Šířku lodí překlenují přímé plnostěnné vazníky z lepeného lamelového dřeva. Mezi nosnými železobetonovými sloupy je v rastru 6 m každý druhý vazník vynášen průvlakem, ostatní jsou uloženy na sloupech. Průvlak je vyroben bez nadvýšení a překlenuje vzdálenost 12 m. Nosný trapézový plech byl kladen kolmo na směr dřevěných vazníků. Po celém obvodu probíhá obvodové ztužidlo, které má menší profil než vazníky a průvlaky. Dřevěné prvky nosné konstrukce zastřešení jsou ukládány na prefabrikované železobetonové sloupy.

Zkušenosti z realizace stavby
Problémy, které se při realizaci stavby vyskytly, byly ve spolupráci s projektanty úspěšně vyřešeny a stanovené termíny tak byly dodrženy. Již při zahájení výstavby bylo třeba navrhnout vybudování nového, vhodněji umístěného vjezdu do areálu z Chrudimské ulice, což mimo jiné znamenalo, přeložení veškerých inženýrských sítí, které procházely tímto místem, a zřízení dočasného přístupu v místě vlečky.
Další problém se objevil při průzkumu únosnosti pláně haly pilnice, kde bylo podloží pro požadované parametry areálu zcela nevhodné. Pravděpodobná příčina tohoto problému byla způsobena mnohaletými navážkami nejrůznějšího materiálu, zbytků z bývalého provozu původní pily. Bylo třeba odtěžit značnou část zeminy (cca 21 500 t) a nahradit ji vhodnějším materiálem. Po této výměně podloží dostala stavba objektů rychlý spád.
Během výstavby se také musel ve spolupráci s projektanty a investorem rovněž vyřešit problém hlučnosti. Vzhledem k tomu, že areál je umístěn v blízkosti obytné zóny, bylo nutné odhlučnit technologické zařízení. Objekt odkorňovače byl opláštěn speciálními akustickými panely s požadovanou neprůzvučností.
Dále se diskutoval detail příjezdu kolejové vlečky pro zásobování elektrárny palivem - odkorněnou kůrou z pily, které se spotřebuje cca 200 t denně.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Dřevozpracující závod Čáslav
Místo: Čáslav
Investor: LESS & Timber s.r.o.
Generální projektant: K4 a.s. Brno
Hlavní inženýr projektu: Ing. Alice Kostíková
Architekt: Ing. arch. Zdena Němcová, Ing. arch. Jan Lacina
Generální dodavatel: PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., Zlín
Vedoucí divize: Antonín Ježek
Realizační tým: Ing. Zlámal, Ing. Borýsek, Ing. Brožek, Ing. Čelůstková
Realizace: 06/2008-12/2009
Zastavěná plocha: 40 198 m2
Investiční náklady: 547 455 353 Kč (včetně DPH)

D řevěná konstrukce - detail
¤ Dřevěná konstrukce - detail

Atypická dřevěná konstrukce zastínění objektu - detail
¤ Atypická dřevěná konstrukce zastínění objektu - detail

Dřevěné vazníky s vodorovným proloženým obkladem
¤ Dřevěné vazníky s vodorovným proloženým obkladem