Zpět na stavby

V podhůří Beskyd hnízdí dům The Bird

30. listopadu 2009
Ing. Pavel Hynčica

Dům připomínající hnízdícího ptáka je ojedinělou a také vysoce exkluzivní alternativou pro bydlení. O složitosti řešení náročné stavby, která využívá technologie obvyklé v současnosti spíše u velkých administrativních budov (a to jen u těch nejsofistikovanějších) svědčí skutečnost, že období realizace od zahájení prací na projektu až po úplné dokončení stavebních prací trvalo téměř pět let. Stavba získala v soutěži Stavba roku 2009 Cenu veřejnosti.


Stavební řešení
Novostavba domu, nazvaného The Bird, je situována v podhůří Beskyd mezi horami Ondřejník a Velká a Malá Stolová. Je určena pro rodinné bydlení s maximální možností využití aktivního odpočinku uvnitř domu i v jeho okolí. Kromě stavby domu došlo na pozemku investora k zásadním terénním a sadovým úpravám (vybudování venkovních jezírek, tenisového kurtu), dále k výstavbě obytného domu správce, komunikací a dalších drobných exteriérových prvků.
Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží s podkrovím. Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet doplněný o nosné zděné a betonové stěny. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stropními deskami spřaženými s ohýbanými nosníky pohledové konstrukce ocelového skeletu. Architektonickým záměrem bylo přiznání nosné konstrukce, která se tak stává nezbytnou součástí interiéru.
Důležitým architektonickým prvkem je tvar střech, který vystihuje symboliku budovy. Střechy nad 2. NP (?křídla?) a podkrovím (?zobák?) jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí doplněnou o dřevěnou konstrukci dotvářející její výsledný tvar. Stříška nad vstupní částí (?ocas?) je tvořena z lepených dřevěných rovných a ohýbaných nosníků.
Obvodový plášť budovy je z velké části navržen jako hliníková prosklená fasáda se strukturálním zasklením. Pro zasklení bylo použito rovných a ohýbaných izolačních protislunečních dvojskel a skel s meziskelní tepelnou fólii Heat mirror. Tento prosklený plášť je doplněn o zděné konstrukce se zateplením a omítkou.
Dispozičně se dům dělí na část klidovou v podkroví (knihovna) a 2. NP (ložnice, koupelna a šatna), dále na část obytnou a společenskou v 1. NP a část sportovně-relaxační v 1. NP a 1. PP. Samostatnou část tvoří technologické zázemí v suterénu. Díky tvarové a dispoziční zvláštnosti je na stavbě použito velké množství atypických stavebně-technických detailů. Zajímavou částí domu je bazénová hala s parní saunou, kde část tělesa bazénové vany tvoří mořské akvárium navazující na relaxační místnost mořského světa v suterénu.

Dům v Kunčicích pod Ondřejníkem
¤ Dům v Kunčicích pod Ondřejníkem

Detail - dešťové žlaby
Při návrhu každého jednotlivého detailu stavby bylo nutné najít takové řešení, aby se zajistilo dodržení architektonických požadavků, funkčnosti detailu, technické proveditelnosti při realizaci a možnosti bezproblémového propojení s dalšími prvky stavby. Příkladem může být řešení dešťových žlabů obecně braných jako typový prvek. Cílem návrhu bylo plynulé ukončení střešních konstrukcí, zajištění spolehlivého odtékání dešťových vod a to i v zimním období. Dále reálnost vlastního i materiálového provedení žlabu na atypických střešních konstrukcích, tvořených nosnou ocelovou konstrukcí v kombinaci s dřevěnou konstrukcí. Střešní plášť se skládá z pojistné hydroizolace z difúzně propustné folie, větrané mezery a celoplošného dřevěného bednění. Na něm je položena hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů, dále separační a mikroventilační vrstva z folie s nakašírovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken, sloužící jako podklad pro falcovanou krytinu z předzvětralého titanzinkového plechu Rheinzink. Navržený nadstřešní žlab je dřevěnou konstrukcí z fošen a prkenného bednění. Přes tuto konstrukci je přetažena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu. Po celé délce žlabů jsou do separační folie vloženy topné kabely Devi, na nichž jsou předem připravené žlaby spojované v dilatačních prvcích a napojené na falcované pásy krytiny z titanzinkového plechu. Takovým řešením bylo zajištěno skrytí, ochrana a trvalá fixace topných kabelů a zajištění funkčnosti žlabů i v zimním období. Zbývající část žlabu je oplechována segmentovými dílci spojovanými na pootevřenou stojatou drážku. Do dílců bočního oplechování je v místě provětrávací mezery vložena část z děrovaného plechu. Celý detail oplechování je ukončen spodním lemem navazujícím na podbití střechy palubkami. Princip žlabu je aplikován po celém obvodu střech.

Provětrávací mezera s vloženou částí z děrovaného plechu
¤ Provětrávací mezera s vloženou částí z děrovaného plechu

Odtok vody z nadstřešního žlabu
¤ Odtok vody z nadstřešního žlabu

Technologie
Vytápění, chlazení, větrání
Jako hlavního zdroje energie je využíváno osm stometrových vrtů pokrývajících tepelnou ztrátu objektu a zajišťujících jeho vytápění a chlazení. Vytápění zajišťují dva sety tepelných čerpadel země-voda doplněných o elektrokotel, který slouží při teplotách pod bodem bivalence jako záložní zdroj. Z akumulační nádoby, napojené na kaskádu tepelných čerpadel, je teplá voda pomocí rozdělovače a sběrače rozváděna do jednotlivých okruhů ústředního topení, do výměníku pro ohřívání vody bazénu a do odvlhčovací jednotky bazénové haly. Topná soustava ústředního topení je rozdělena na podlahové vytápění, vytápění stěnovými konvektory, podlahovými konvektory a topnými žebříky.
Chlazení domu probíhá pomocí dvou kondenzačních jednotek VRV, jež jsou napojeny na vnitřní nástěnné, kanálové a parapetní klimatizační jednotky. Systém VRV využívá k chlazení rovněž energie z hlubinných vrtů. Odpadní teplo při výrobě chladu pro vnitřní okruh je vraceno zpátky do vrtů a tím dochází v letních měsících k jejich regeneraci a akumulaci tepla pro následné zpětné využití v zimních měsících k topení.
Větrání mají na starosti rekuperační větrací jednotky, které navíc umožňují dochlazování objektu a využívají pro větrání přívodní vzduch vedený regeneračním potrubím uloženým v zemi.

Technologie wellnessové zóny
Interiérový bazén s přelivným žlábkem má železobetonový korpus, obložený skleněnou mozaikou. Mimo výkonného protiproudu jsou v něm zakomponovány i další atrakce: čtyřnásobná stěnová hydromasáž, vzduchová masáž instalovaná ve dnu bazénu, masážní lůžko a podsvětlený chrlič vody. Agregáty těchto zařízení jsou umístěny v technických místnostech, stejně jako plně automatická úpravna bazénové vody. V parní lázni je, mimo generátoru s volitelným provoněním páry, také aparutura na dávkování aerosolu jodových solí. U finské sauny je k dispozici ochlazovací bazének s automatickým napouštěním a agregát na výrobu ledové tříště.

Mořské akvárium
Dominantním prvkem interiéru domu je mořské akvárium propojující relaxační místnosti mořského světa a bazénu. Konstrukce akvária je složena z ocelového rámu pokrytého plastem a z akrylátových skel o tloušťce 80 mm. Použitím obloukových akrylátových skel nedochází ke zkreslování obrazu a k charakteristickému zabarvení oproti běžnému sklu. Akvárium je doplněno o samostatnou technologickou část skládající se z filtračních a skrápěcích nádob, odpěňovače, osmózy, UV filtru, chladicí jednotky mořské vody, čerpadel zajišťujících simulaci přílivu a odlivu a vlastního osvětlení akvária.

Inteligentní systém řízení budovy
Dům je vybaven systémem inteligentního řízení budovy umožňujícího její řízení a pružné nastavení uživatelských požadavků jednotlivých technologických celků z jednoho bodu v domě (dotykový LCD panel) nebo dálkově na přenosných ovládačích, případně pomocí počítače s připojením na internet.
Systém řeší požadavky na řízení a regulaci teploty v jednotlivých místnostech, spouštění klimatizačních a větracích jednotek, kontrolu řízení topného systému Devi, spínání a stmívání světel se simulací přítomnosti osob v domě a umožňuje ovládání jednotlivých technologických zařízení. Technologické rozvody tohoto systému zahrnuje silová a slaboproudá část EIB (zabezpečovací systém), internetové, audio a video rozvody.
Audio a video (AV) systém je multimediálním mediaserverem propojeným s uživatelskými jednotkami v jednotlivých místnostech, které jsou doplněny o dílčí AV zařízení. Veškerá AV zařízení lze ovládat jedním přenosným dotykovým ovladačem propojeným se systémem EIB.

Krb
V obývacím pokoji domu je umístěn prosklený krb ve tvaru pyramidy imitující otevřené ohniště. Odvod kouře je umístěn v horní části krbu a spaliny jsou odváděny potrubím mimo prostor krbu do třísložkového nerezového komínu. Komín má nad střešní částí ventilátor pro odtah spalin. Pro přímý prostup komínu skrz střešní konstrukci by zkonstruován v ocelovém příhradovém vazníku atypický prostup.

Situace širších vztahů
¤ Situace širších vztahů: 1 - dům; 2 - venkovní jezírka; 3 - sportovní hřiště; 4 - zázemí hřiště

Půdorys 1. NP
¤ Půdorys 1. NP: 1 - vstup; 2 - zádveří; 3 - vstupní hala; 4 - hala; 5 - kuchyně; 6 - šatna; 7 - spíž; 8 - pokoj pro hosty; 9 - koupelna; 10 - jídelna; 11 - terasa; 12 - obývací pokoj; 13 - schodiště; 14 - boční vstup; 15 - relaxace; 16 - fitness; 17 - suterén; 18 - bazén; 19 - parní sauna; 20 - garáž

Specifika stavby

  • Díky tvarové a dispoziční zvláštnosti stavby je v domě použito velké množství atypických stavebně-technických detailů, které zároveň vytvářejí podstatnou část interiéru.
  • Mořské akvárium s oblými skly tvoří jednu stěnu bazénové vany a dochází tím k vizuálnímu propojení relaxační místnosti s bazénovou halou a výhledem na vrcholky beskydských hor. Realizace tohoto mořského akvária představovala velmi náročné technické řešení jak při vlastním návrhu, tak i při jeho instalaci.
  • Pro daný charakter stavby je navrženo velké množství technologických celků, které bylo velmi obtížné skloubit s atypickým řešením stavby a vzájemně propojit do jednoho funkčního celku řízeného EIB.
  • Značně atypické a složité bylo provedení ocelových střešních konstrukcí včetně opláštění ?křídel? budovy.
  • V interiéru jsou použity zajímavé a netradiční materiály pro povrch podlah a obkladů z různých druhů dřevin i málo obvyklé světelné efekty, jakými jsou například ?svítící sprchy?.

Základní údaje o stavbě
Investor:
soukromý majitel
Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Roman Kuba, Ing. arch. Dita Nováková, Ing. Pavel Hynčica, Ing. Michal Boček, Ing. arch. Petr Podgorný
Generální projektant: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Zhotovitel: ATELIER SIMONA - projekt a technologie, s.r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Michal Boček
Zastavěná plocha: 415 m²
Obestavěný prostor: 2775 m³
Doba výstavby: 06/2006-06/2008
Dokončení domu správce a venkovních objektů: 05/2009
Náklady na stavbu: investor odmítl zveřejnit

Hlavní subdodavatelé:
Prosklené fasády:
ALWIN START s.r.o
Střešní plášť: Ramses Ostrava, spol. s r.o.
Kamenné dlažby a obklady: Notia, a.s.
Monolitické a zděné konstrukce: SKC INVEST, s.r.o.
Elektroinstalace a EIB: Neno design, spol. s r.o.
ÚT a zdravotechnika: Radim Voda
Tepelná čerpadla: EL-BA Group Ltd.
Klimatizace a vzduchotechnika: PRAGOCLIMA, spol. s r.o.
Bazénové technologie a wellnessová zóna: BWS PŘEROV s.r.o.
Interiér: IN Interiéry, s.r.o.

Detail kotvení vzpěry střechy křídel

Detail kotvení vzpěry střechy křídel

Detail kotvení vzpěry střechy křídel

¤ Detail kotvení vzpěry střechy křídel. Schémata: 1 - půdorys spojení vzpěr u základové patky; 2 - pohled; 3 - půdorys; 4 - pohled.

Detail kotvení vzpěry střechy křídel

Prosklený krb je situován uprostřed obývacího pokoje
¤ Prosklený krb je situován uprostřed obývacího pokoje

Vnitřní bazén s nadstandardním vybavením
¤ Vnitřní bazén s nadstandardním vybavením