Zpět na stavby

Tunel Klimkovice na dálnici D 47

6. června 2007
Karel Franczyk

Tunel Klimkovice bude součástí dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - Bohumín. Je začleněn do dílčí Stavby 4707, která v rámci této plánované osmdesátikilometrové dálnice představuje úsek Bílovec - Ostrava, dlouhý přes deset kilometrů.


Tunel je situován před vjezdem do města Ostravy, ve směru od Brna. Má délku 1080 m a prochází pod terénní vyvýšeninou mezi obcemi Klimkovice a Hýlov, nedaleko od areálu klimkovických lázní. V budoucnosti tunel umožní nerušený rozvoj tohoto území Ostravska a zabrání nežádoucímu rozdělení rekreační a oddechové zóny frekventovanou dálnicí s hustým provozem.

Geologické podmínky

Tunel je umístěn na rozhraní Nízkého Jeseníku a Oderské brány. Zájmové území se nachází na okraji Českého masivu, na styku moravskoslezské oblasti s Karpatskou předhlubní. Kvarterní pokryvné útvary jsou tvořeny komplexy sedimentů rozličné mocnosti, od jednoho do sedmi metrů. V jejich podloží jsou zastiženy horniny neproduktivního karbonu - kulmu, nad nimi se místy nacházejí miocenní jíly.
Ražba tunelu probíhala ve skalním podloží neproduktivního karbonu. Typickým horninovým prostředím zastiženým při ražbě byla kombinace pelitických jílovců a prachovců s drobami a drobovými pískovci ve formě flyšových souvrství.
Geologické podmínky byly v průběhu ražby přiměřené navržené technologii výstavby a nezpůsobily výraznější problémy.

Řešení stavby

Tunel je veden ve dvou samostatných jednosměrných dvoupruhových tunelových rourách A a B. Tunelová roura A bude sloužit pro dopravní směr Brno - Ostrava a tunelová roura B pro směr Ostrava - Brno.
V úseku stavební jámy Brno se provádí tunelové roury hloubeným způsobem v rozsahu 158,9 m (tunelová roura A), resp. 159,5 m (tunelová roura B). Hloubené části v úseku stavební jámy Ostrava jsou kratší. Jedná se o 39,4 m u tunelové roury A a 39,6 m u tunelové roury B.
Ražené části obou tunelových rour mají délky 857,4 m u tunelu A a 867,9 m u tunelu B. Obě roury ve směru staničení stoupají ve sklonu 0,60 %.
Součástí tunelu bude pět tunelových spojek (TS 1-TS 5) o délkách cca 17-31 m, a dále SOS výklenky a nouzový záliv o délce 40 m.
Řešení stavby zajišťuje v každé z tunelových rour celkovou šířku vozovky 9,5 m a výšku 4,8 m a chodníkové nástavce o šířce 2x0,75 m a výšce 2,5 m (jedná se o výjimku z platné ČSN 73 7507). Zhruba uprostřed tunelu se nachází servisní hloubená šachtice o průměru 1,5 m.

Portály dvoutubusového tunelu
Portály dvoutubusového tunelu

Ražba tunelu

Příčný profil ražené části tuneluPříčný profil ražené části tunelu

Teoretický výrubní profil tunelu je 114,4 m2. Nosná konstrukce je řešena jako dvouplášťová, s mezilehlou hydroizolací v uzavřeném provedení. Ražba tunelu se prováděla konvenčním postupem Novou rakouskou tunelovací metodou s horizontálním členěním výrubu. V prvním kroku byla ražena kalota v plné šířce. Následoval výlom opěří, který byl členěn do dvou lavic; jako poslední byl proveden výlom dna. Oproti původním předpokladům bylo pro výlomy nutné v plném rozsahu použití trhacích prací, a to jak u kaloty, tak i opěří. U dobírky dna probíhaly ve formě nakypřovacích odstřelů. Vrtání prováděly vrtací vozy Boomer AC 2L se dvěma vrtacími lafetami a plošinou.
Primární, ostění zajišťující výrub po dobu ražeb, bylo vždy ze stříkaného betonu. Aplikoval se nástřik mokrou cestou stroji Mayco Potenza. Přesný typ ostění vyplynul ze zatřídění, které prováděl nezávislý geolog po každém záběru.
Sekundární ostění je v celém tunelu jednotné - z litého betonu do posuvného bednění o tloušťce 350 mm ve vrcholu klenby. Betonáž se prováděla v krocích délky osm metrů s pomocí mechanického bednění, dodaného rakouskou firmou OSTU Stettin.

Průběh výstavby

Prorážka tunelové roury B v listopadu 2005Prorážka tunelové roury B v listopadu 2005

Výstavba portálů a ražby obou tunelových rour, včetně betonového ostění, byly ukončeny v závěru roku 2006. V letošním roce pokračovala výstavba kabelových lávek a drenáže a příprava podkladu pro vozovku. Vlastní zhotovení vozovky, nátěry, montáž technologií a definitivní osvětlení jsou plánovány na druhou polovinu roku 2007. Očekává se, že počátkem roku 2008 by měl být tunel Klimkovice po provozních zkouškách předán investorovi.
Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by uvedený termín pro předání díla nebyl reálný, což je jistě pozitivní zpráva pro ostravskou veřejnost, která na dokončení dálnice D 47 netrpělivě čeká.

Základní údaje o stavbě
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, prostřednictvím závodu Brno
Projektant: Sdružení firem HBH Projekt spol. s r.o., Amberg Engineering Brno, a.s., ELTODO dopravní systémy s.r.o., pobočka Brno-Černá Pole
Dodavatel: Dálniční úsek D 4707: Sdružení firem Skanska CZ, a.s. (vedoucí), Metrostav a.s., STRABAG a.s. a Subterra a.s.
Stavba tunelu: Metrostav a.s., Subterra a.s.
Začátek výstavby: říjen 2004
Konec výstavby: duben 2008