Zpět na stavby

Stavby II/379 Deblín – Tišnov a II/379 Deblín průtah

29. října 2019
PR článek

Obě stavby byly prováděny ve sdružení firem OHL ŽS a.s., PORR a.s. a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a jejich význam spočíval ve zlepšení stávajícího technického stavu komunikace II. třídy, který nevyhovoval současným požadavkům silniční dopravy.


Projekt byl rozdělen mezi dva investory, u stavby II/379 Deblín – Tišnov se jednalo o Správu  a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci, a u stavby II/379 Deblín průtah byl investorem městys Deblín. Projektantem akce byla firma Linio Plan, s.r.o.

Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Silnice II/379 je součástí krajské silniční sítě a v předmětné části rekonstrukce leží na území bývalého okresu Brno-venkov. Tvoří důležitou komunikační spojnici regionálního centra Tišnova na dálnici D1 a zároveň je součástí sítě pozemních komunikací, které zajišťují dopravní obslužnost daného území. Uvedená silnice II. třídy propojuje mezinárodní silnice I. třídy.

Řešené území je svažité, situované  do  členitého  údolí  potoka Závistka, který teče směrem od Deblína k Tišnovu. Silnice II/379 se v  předmětném  úseku  nachází z větší části ve volné krajině (extravilánu), v krátkých úsecích prochází zastavěným územím. Z hlediska dopravního zatížení je podle celostátního sčítání z roku 2005 tento úsek silnice II/379 zatížen počtem 3229 vozidel za 24 hodin, z toho je 742 nákladních vozidel.

Projektová dokumentace (DSP/ PDPS) byla zpracována na rekon- strukci silnice II/379 v intravilánu a extravilánu trasy silnice v úseku Deblín – Tišnov, což odpovídá provoznímu staničení dle pasportu  km  12,850 –17,450. Rozsah rekonstrukce vycházel z délky návrhu úpravy v investičním záměru. Začátek rekonstrukce silnice II/379 navazoval na stavbu Deblín – průtah, stupně DSP cca 111,5 m za koncem městyse Deblína (za místem s místními tabulemi „začátek a konec obce“ ve směru na Tišnov). Konec úpravy silnice II/379 se nacházel na vjezdu do Tišnova.

Stavební stav silnice II/379 obecně neodpovídal jejímu  významu a dopravním zátěžím. V zastavě- ném území obce byla vozovka silnice vedena převážně bez obrub, s nevýrazným silničním příkopem. V extravilánu je tra- sa  silnice  vedena  z  větší  části v souběhu s potokem Závistka (ve správě Lesů ČR, s.p.). Komu- nikace se nachází na náspu nad vodotečí. Tento násyp vykazoval prvky nestability a poškození.

Komunikace nesplňovala normové parametry jak z hlediska směrového vedení, tak šířkového uspořádání. Odvodnění komunikace bylo nefunkční, což vedlo i ke konstrukčním poruchám vozovky. Dalším negativem trasy bylo ne- dostatečné bezpečností opatření z hlediska platných předpisů. Důvodem byla v mnoha případech absence nezpevněných krajnic. Vozovka se vyznačovala střídáním relativně neporušených ploch s výbornou únosností a plochami s výraznými konstrukčními poruchami spojenými s velmi sníženou únosností (havarijní stav).

Byla navržena rekonstrukce vozovky s částečnou korekcí směrového vedení, úpravou šířkového uspořádání, okrajů vozovky a okolního dopravního prostoru včetně revize stávajícího systému odvodnění komunikace. Součástí stavby byly rovněž rekonstrukce mostů, dále zřízení zárubních a opěrných zdí či pilotových stěn v podstatné délce trasy.

Průběh realizace

Stavba probíhala během roku 2017 a 2018. Vzhledem k velkému počtu opěrných a zárubních zdí, larsenových a pilotových stěn mohla  výstavba  probíhat i v době zimních měsíců na přelomu těchto dvou let. Během stavby docházelo z důvodu nepředpokládaných okolností ke změnám dílčích částí  projektu. V části Deblína bylo prováděno velké množství prací na kanalizaci a dalších dodatečných  úprav. V trase byly v rámci rozdílného stavu při projektování a následné skutečnosti navyšovány objemy na dlažbách z kamene (opevnění svahů, koryta řeky, výústních objektů atd.). Jednou z víceprací bylo například přesunutí státem chráněného památného kříže, což z důvodu ochrany prováděla odborná firma.

Stavba probíhala se započtením všech doplňkových prací podle harmonogramu a byla dokončena v řádném termínu, kvalitě a odpovídající současným normám.

Seznam hlavních objektů stavby

Část II/379 Deblín – Tišnov
■ SO 001-1: Příprava území, úsek Deblín – Předklášteří.
■ SO 001-2: Příprava území, úsek Předklášteří – Tišnov.
■ SO 101-1: Silnice I I / 379 Deblín – Tišnov, Předklášteří.
■ Část 1: Deblín – Čížky (km 0,000–0,690).
■ Část 2: Čížky – Žernůvka (km 1,186–2,483).
■ Část 3: Žernůvka – Závist (km 2,483–3,520).
■ Část 4.1: Závist – Předklášteří (km 3,520–3,714).
■ SO 101- 2: Silnice I I / 379 Deblín – Tišnov.
 

Část II/379 Deblín průtah
■ SO 001: Příprava území.
■ SO 101: Rekonstrukce silnice II/379 – km 0,000–0,116 30.
■ SO 102: Rekonstrukce silnice II/379 – km 0,116 30–0,941 80.
■ SO 103: Rekonstrukce silnice II/379 – km 0,941 80–1,832.