Zpět na stavby

Stavba protnutá potokem

11. června 2010
Ing. M.A. Tomáš Pilař

Prostor, kde bylo postaveno nové komerčně zábavní centrum Jihlavy, se nachází v těsné blízkosti historického jádra města. Původně zde stál areál bývalého závodu Motorpal a další opuštěné průmyslové objekty, které musely být odstraněny.


Zajímavé architektonické i technické řešení, včetně vytvoření biokoridoru podél dosud zatrubněného Koželužského potoka, přispělo k ocenění neobvyklé stavby titulem Stavba roku 2009.

Architektonické řešení
Budova je čtyřpodlažní až šestipodlažní, v horních dvou patrech jsou kinosály se zázemím, v podlažích pod multiplexem je dvouúrovňová pasáž s komerčními prostory, ve spodních dvou podlažích je umístěn parking pro návštěvníky. Biokoridor podél Koželužského potoka je limitním prvkem hmoty budovy, která je proto rozdělena na dvě části. Jižní jednopodlažní část se sklady a zázemím překlenuje potok. Na její střeše je odpočinková terasa, kde jsou situovány travnaté plochy se stromy. Severní a jižní fasáda je v celé ploše členěna svislými pásy ze tří různých materiálů. Pásy vzájemně ustupují do hloubky budovy a vytvářejí v ploše plastický geometrický reliéf. Pohledově exponovaná střecha opticky navazuje na fasádu, svisle řezaný fasádní plášť přechází z fasádních stěn na střechu. Jeden z prvků fasády - ocelový pororošt s popínavou zelení - je zde nahrazen kontejnery s vzrostlou zelení.

Dopravní řešení
Hlavní vstup je v těsné blízkosti křižovatky z ulice Brněnské. Pěší tah z Masarykova náměstí k hlavnímu vstupu do objek je veden přes křižovatku řízenou semafory. Vedlejší vstup je rovněž z ulice Brněnské, v místě, kde byla navržena nová zastávka MHD, dále z ulice U Dlouhé stěny, pro návštěvníky z jižní části Jihlavy a od zastávek MHD na ulici Znojemské.
Příjezd osobních vozidel návštěvníků do budovy je z vnitřního městského okruhu z ulice Brněnské, kde byla vybudována nová světelně řízená křižovatka. Na ní je napojena obousměrná příjezdová komunikace ústící do objektu ve 2. PP, v němž je první patro parkovacích stání.
Zásobování hypermarketu a menších obchodních jednotek v 1. PP je řešeno příjezdem z ulice U Dlouhé stěny, křižovatka v ústí této ulice do ulice Znojemská byla rozšířena. Na ulici U Dlouhé stěny je napojena zásobovací manipulační plocha. Ulice Tovární, vedoucí původně na severní straně údolí, byla přeložena a vedena krajním jižním polem skeletu stavby v úrovni 3. PP. Prostor ulice Tovární je konstrukčně oddělen od parkovacích stání budovy, což umožňuje nepřetržitý provoz v této ulici nezávisle na provozu centra. Rovnoběžně s novou trasou ulice Tovární, ale již ve venkovním prostoru je vedena cyklostezka a přeložený Koželužský potok.

Vstup do budovy z ulice Brněnská
¤ Vstup do budovy z ulice Brněnská

Konstrukční řešení
Základní nosná konstrukce je železobetonový prefabrikovaný skelet. Z konstrukčního hlediska se jedná o příčný nosný systém s průvlaky na rozpětí od 4,35 m do 13,50 m. V krajních modulech štítů je nosný systém obrácen na podélný z důvodu konzolovitého vyložení stropů. Nosná konstrukce je převážně tvořena průběžnými sloupy s dvojicí průvlaků uložených na sloupy přes krátké konzoly. Většina sloupů je založena hlubinně na pažených vrtaných železobetonových pilotách, které jsou v hlavě ukončeny monolitickou hlavicí s kalichem. Stropní konstrukce 3. PP až 1. PP je z předpínaných panelů, jež jsou doplněny v místech většího rozpětí a zatížení panely TT. Volné okraje stropních konstrukcí doplnila obvodová ztužidla. Strop pasáže tvoří světlík s nosnou konstrukcí z ocelového příhradového vazníku. Komunikační jádra včetně schodišť a nájezdové rampy v garážích jsou monolitické železobetonové. Tyto konstrukce mají stěnový nosný systém s tloušťkou stěn 200 mm.
Všechny nosné konstrukce nad úrovní stropu 2. NP (podkonstrukce střešního pláště, věže a multikino) jsou ocelové. Vodorovnou nosnou konstrukcí podlaží a stropu kinosálů je železobetonová deska betonovaná do plechů VSŽ.

Pasáž centra s komerčními prostory
¤ Pasáž centra s komerčními prostory

Fasádní a střešní systémy

Obvodové stěny jsou z cihelných tvárnic, na vnější straně s dvouvrstvou tepelně izolační omítkou. Některé stěny ve 2. PP a 3. PP jsou z venkovní strany zatepleny kontaktním zateplovacím systémem.
Obvodový předvěšený plášť fasádní a střešní je zavěšen v ocelové konstrukci na stěně z cihelných tvárnic nebo umístěn na ploše střechy, ocelová podkonstrukce je položena na betonových truhlících. Plášť se skládá z pásů tří rozdílných materiálů:

  • matný ocelový korodující plech Corten;
  • černé hladké smaltované sklo (podélné fasády) nebo černý plech (střecha);
  • šedivě stříbřitý žárově pozinkovaný ocelový pororošt s popínavou zelení (podélné fasády), kontejnery (truhlíky) se vzrostlou zelení (střecha).

Střešní plášt je pochozí pro provádění údržby pláště a střešní zeleně. Do pásů se zelení je přivedena voda, zeleň je pravidelně automaticky zavlažována v závislosti na počasí. Východní a západní fasáda je složena ze zavěšených desek Cetris.

Střecha budovy, na které se střídají pásy betonových truhlíků se zelení a pásy korodujícího plechu Corten
¤ Střecha budovy, na které se střídají pásy betonových truhlíků se zelení a pásy korodujícího plechu Corten

Technická zařízení budovy
Hlavní zdroje médií, UT, TÚV, strojovny VZT jsou umístěny převážně ve 2. NP v samostatných technických místnostech oddělených od veřejných prostor budovy.
Rozvody všech potřebných médií a VZT jsou vedeny svislými šachtami a dále horizontálně na roštech pod stropy podélných zásobovacích a únikových chodeb, odtud vstupují a procházejí kolmo do jednotlivých pronajímatelných prostor, kde jsou rozvody rovněž vedeny pod stropy. Řešení zavěšení instalací na roštech pod stropem umožňuje flexibilní napojení médií podle potřeb nájemce.

Sadové úpravy, biokoridor
Přeložení a otevření dříve zatrubněného Koželužského potoka poskytlo možnost znovu vytvořit přírodě blízké společenství potoční nivy. Vlastní koryto potoka je kromě kamenů a neživých prvků dotvořeno výsadbami vodomilných a vlhkomilných rostlin. V bezprostředním okolí potoka, v místech, kde je větší prostor pro vegetační úpravy, jsou vysazeny solitérně či v menších skupinách stromy a keře, které lemují nově navržené koryto potoka a luční porosty.
Výsadby na střeše stavby jsou pojaty jako nepravidelně se střídající pásy různě výškově členěných výsadeb. Střídají se extenzivní typy osázení s pokryvnými výsadbami stále zelených i opadavých dřevin. Budova je po obvodu ozeleněna i popínavými dřevinami.
Biokoridor vymezený podél rekultivovaného úseku Koželužského potoka byl postaven tak, že v rámci podmínek území respektuje zásady tvorby ÚSES a zvyšuje migrační schopnost původního nefunkčního úseku biokoridoru vymezeného v ÚPD města Jihlavy.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
CITY PARK JIHLAVA
Místo stavby: Jihlava - při ulici Brněnská
Architekti: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, spolupráce Jiří Bužek, Zdena Němcová, Petra Polanská, Josef Žufánek
Autor vodního prvku (fontána): Ivan Kroupa
Hlavní inženýr projektu: Interplan - CZ, s.r.o.
Investor: CEI Building, a.s.
Generální dodavatel: PSJ Invest, a.s.
Stavbyvedoucí: Josef Nevosad
Zastavěná plocha: 14 950 m²
Užitná plocha: 25 000 m²
Obestavěný prostor: 297 000 m³
Termín výstavby: 2007-2008

Situace komerčně zábavního centra City Park Jihlava
¤ Situace komerčně zábavního centra City Park Jihlava: 1 - střešní plášť; 2 - světlík pasáže; 3 - multikino; 4 - odpočinková terasa; 5 - zásobovací prostor; 6 - vjezd do parkingu; 7 - ulice Tovární; 8 - Koželužský potok