Zpět na stavby

Stavba 514 je dopravním řešením, na nějž čekají nejen pražští řidiči

7. června 2007
Jan Táborský

Každý pokrok ve výstavbě pražského okruhu je vítán nejen pražskými řidiči, ale i obyvateli hlavního města. Jeho součástí je tzv. stavba 514, tedy úsek mezi Slivencem a Lahovicemi, dlouhý 6300 metrů. Navazuje na další části okruhu, ze kterých je již cca 17 000 metrů v provozu. Investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR, oficiálně zahájil jeho výstavbu 1. června loňského roku.


Geologické podmínky a technologie

Na trase tzv. 514 je také tunel mezi Lochkovem a Radotínem v délce 1500 m, který realizuje HOCHTIEF Construction AG ve spolupráci s českou součástí skupiny HOCHTIEF CZ. Prochází horninovým prostředím břidlic a křemitých pískovců silurského a ordovického stáří. Bude mít dvě souběžné tunelové roury - stoupající třípruhovou a klesající dvoupruhovou. Jeho větší část v délce 1283 m bude ražená, pouze úsek u Lochkova bude hloubený. Pro raženou část se bude používat nová rakouská tunelovací metoda, která maximálně využívá nosných vlastností horninového masívu. Metoda umožňuje optimalizovat proces ražby a zabezpečit výrub a tím optimalizovat náklady na výstavbu. Ražba se bude provádět pomocí mechanického strojního rozpojování v kombinaci s použitím trhacích prací. Nepřetržitě bude sledováno a měřeno chování masivu jak v místě tunelu tak na povrchu. Na základě takto získaných údajů je upraveno množství a rozmístění vrtů pro uložení trhavin.
Část tunelů, která není dostatečně hluboko pod terénem, bude betonována v otevřené stavební jámě a po dokončení opět zasypána zeminou. Protože v rámci výstavby je nutné přepravit velké množství stavebního materiálu, pro provádění definitivního ostění tunelů bylo důležité zřídit v blízkosti stavby dočasnou mobilní betonárnu. Usnadní jinak velmi komplikovanou dopravu potřebného množství betonu.

Současná situace stavby 514

?Na hloubených úsecích tunelu mezi Lochkovem a Radotínem jsou dokončené zemní práce a pracujeme na přípravě monolitických konstrukcí,? říká vedoucí projektového týmu Ing. Tomáš Zdražila z divize Dopravní stavby akciové společnosti HOCHTIEF CZ. ?V ražené části bylo ke konci měsíce dubna hotovo cca 400 metrů dvoupruhového tunelu a cca 340 metrů třípruhového tunelu. Práce pokračují dobře, patronka Sv. Barbora nám zřejmě zajistila příznivou a teplou zimu, a tak jsme nemuseli sahat k výjimečným opatřením. Kromě tunelu se podílíme také na výstavbě mostu přes Lochkovské údolí, kde máme před sebou zahájení stavebních prací - tj. zemní práce a založení spodní stavby mostu.?
Na stavbě nepřetržitě pracuje kolem stovky stavbařů a velké množství specializované stavební techniky. Pracovní činnosti jsou náročné na koordinaci jednotlivých dílčích etap, a tak je velmi důležité, aby pracovní tým složený z německých specialistů HOCHTIEF Construction AG a českých odborníků HOCHTIEF CZ byl dokonale sladěný. ?Do konce roku bychom měli rádi dokončenou hlavní část ražeb obou tunelů,? upřesňuje Tomáš Zdražila. ?Dokončení propojek, které jsou mezi tunely cca po 200 metrech a uzavírání spodní klenby tunelů, máme naplánováno k realizaci až do jara příštího roku. Současně s ražbou obou tunelů budeme provádět betonáž definitivních ostění, izolace a v úseku hloubených tunelů zásypy konstrukcí. Pokud jde o most, tam nás čeká spodní stavba, tedy realizace základů, pilířů, opěr, výroba a příprava montáže ocelové konstrukce mostu.?

Pohled na čelbu raženého tunelu mezi Lochkovem a Radotínem
Pohled na čelbu raženého tunelu mezi Lochkovem a Radotínem

Před zahájením ražby tunelu je nutné odstranit pevné části průzkumné štoly
Před zahájením ražby tunelu je nutné odstranit pevné části průzkumné štoly

Tunelová roura po betonáži ostění
Tunelová roura po betonáži ostění

Ražené tunely musejí být dobře odvětrávány
Ražené tunely musejí být dobře odvětrávány

Informace o stavbě

Stavba tunelů mezi Lochkovem a Radotínem byla zahájena loni v červnu a její dokončení je plánováno na závěr roku 2008. Po ní bude následovat instalace technologie, která by měla trvat do října roku 2009.
Dodavatelem stavby 514 je sdružení tří stavebních společností: STRABAG, HOCHTIEF Construction AG a Max Bögl a Josef Krýsl. Dokončení stavby je plánováno na rok 2009.

Technické údaje o stavbě tunelů
Vyražená hornina 310 000 m³
Konstrukční beton 90 000 m³
Betonová výztuž 9000 t
Množství trhaviny 200 t
Stavební jáma hloubených tunelů 230 000 m³
Zpětný zásyp hloubených tunelů 130 000 m³
Plocha výrubu dvoupruhové roury 100 m²
Plocha výrubu třípruhové roury 136 m²

Letecký pohled na portály budoucích tunelů mezi Lochkovem a Radotínem
Letecký pohled na portály budoucích tunelů mezi Lochkovem a Radotínem