Zpět na stavby

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 2. díl


pokračovíní z: Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 1. díl

5. Je vhodné opravovat zábradlí podle nového technologického postupu NPÚ z 16. 1. 2010 z hlediska technického, bezpečnostního a požadavků na trvanlivost a kvalitu?

Č. Požadavky - Metodické pokyny Upřesnění, komentáře
24 Úvod. SMP: Aplikace jiných postupů na poslední tři poloviny mostních polí nemá z pohledu celé stavby žádný praktický význam.
Postupy a navržené materiály je nutno posuzovat nejen z hlediska jejich výsledného estetického působení, ale i z hlediska vlivu na konstrukci (zpomalení nebo naopak urychlení degradačních procesů v daných podmínkách - viz např. hydrofobizace) a z pohledu následné údržby.
Z posledních jednání s restaurátorem vyplývá, že tyto postupy je možno v zásadě aplikovat po skončení této etapy opravy, a to prakticky všude. Jednalo by se tak o restaurátorské úpravy opraveného kamenného zdiva parapetů mostu. Původní návrh opravy tyto práce neobsahoval a byl tak za přispění odborných stanovisek NPÚ také schválen.
25 2. Objektivní nález
Několik typů pískovcových hornin, převážně náhrad za dožilé historické bloky (pískovce z hořického hřbetu, historické pískovcové bloky z okraje Prahy, bloky z lokality Božanov; z velké části arkózy z lokality Kamenné Žehrovice).
Hlavní příčinou poškození jsou vysokopevnostní cementové směsi (ovlivnění pochodů vlhnutí a vysychání bloků, mechanické poškození při teplotní dilataci, zejména mrazem).
Výrazným degradačním aspektem jsou zbytky solí; degradace zejména v povrchových vrstvách při kontaktu s komunikací. Prakticky bez poškození bloky z božanovského pískovce osazené v 70. létech 20. století. Korozní pochody výrazné pod účinkem vody u pískovců hořických a historických bloků z okolí Prahy.

V polích od VI. až po koncové jsou na protivodní straně v zábradlí převážně božanovské a libnavské pískovce, zčásti hořické.

Pouze v madle též žehrovická arkóza.

V těchto polích je zasolení minimální; výraznější je v polích VI, VII, XIII a XIV.

PřF UK: S mechanizmy, vedoucími k poškození kamenných kvádrů v parapetu to není tak jednoduché. Dochází zde k synergickému efektu následujících vlivů:
(1) kolísání vlhkosti (opakované zvlhčování a vysýchání), na které jsou citlivé zejména pískovce s vysokým obsahem jílových minerálů v základní hmotě (pískovce hořické, libnavský pískovec, částečně též některé typy karbonských arkóz);
(2) vliv vlhkosti v pórovém prostředí na mechanické vlastnosti jednotlivých kvádrů, obecně ve vodou nasycených pórovitých horninách typu pískovců dochází k tzv. hydraulickému změkčení (pokles pevnosti o 40 i více %), a dále k výraznému nárůstu poměru mezi pevností v prostém tlaku a pevností v tahu, která roste z cca 10:1 na 15:1 (tedy pevnost v tahu je na navlhčení výrazně citlivější, a protože většina poruch kamenných kvádrů v lícním zdivu Karlova mostu je tahové, případně smykové povahy, je tento efekt velice důležitý);
(3) objemové změny, resp. tlaky mrznoucí vody v pórovém systému hornin (platí bezezbytku pro všechny typy pískovců, citlivé jsou však zejména ty typy, kde je malý rozdíl mezi celkovou a otevřenou pórovitostí, což se týká zejména pískovců použitých během 19. a 20. století);
(4) tlaky vodorozpustných solí v pórovém prostředí pískovců (lokální, ale místy dominantní efekt, výrazně se uplatňuje, pokud je kombinováno spolu s mrznoucí vodou);
(5) teplotní změny (rozdílná dilatace různých typů pískovců, dilatace různých typů malt atd.);
(6) napjatostní vlivy (napjatost v jednotlivých polích, vliv cementových zálivek apod.);
(7) předchozí konzervační zásahy do kamenných kvádrů (aplikace různých tzv. konzervačních látek typu silikonů, polyamidů, akrylátů apod., jež byly potvrzeny laboratorními rozbory a které vedou k nadměrné degradaci kamenných kvádrů, mimo jiné tím, že jsou kolonizovány mikroorganizmy).

26

3. Metodická doporučení pro ošetření kamenných bloků

a. Obecná doporučení
Rozsah ošetření určen komisionálně a individuálně, přednost dát konzervaci a navrácení bloku před výměnou, všechny procesy provádět v souladu s doporučeními výrobců používaných hmot.

b. Stanovení zasolení
Bloky s nadlimitním obsahem vodorozpustných solí budou po očištění odsoleny a postup odsolování bude monitorován. Odsolení obvykle provádí restaurátor nebo technolog.

c. Čištění kamene
Části lokálně degradované a zasolené očistit jak od depozitů, tak i od biologického napadení, od zbytků malt, vysprávek ap. Plochy se zčernalým filmem či sádrovcovými krustami dočistit chemickými přísadami, popř. za použití mikroabrazivních metod, nebo abrazivního tryskání; vrstvy čistit jen k dosažení paropropustnosti povrchové vrstvy.
Před konzervačními pracemi odstranit biologické porosty, mech, lišejníky.
Čištění obvykle provádí restaurátor.

d. Zásady pro tmelení, zpevnění, lepení a patinaci
Provádět na čistý povrch a v souladu s doporučeními výrobce.
Po zpevnění na bázi organokřemičitanů nutno počítat s několikatýdenní dočasnou hydrofobitou povrchu kamene.
O zásazích rozhodovat individuálně.
Obvykle provádí restaurátor, který určí typ použitých prostředků (kompatibilita prostředků).

e. Povrchové zpevnění V odůvodněných případech materiálem s dostatečnou paropropustností a s lineárním nárůstem pevnosti směrem do nitra kamene!?
Provádět injektáží či opakovaným nátěrem; pozor na časové prodlevy před aplikací organokřemičitanů kvůli hydrofobitě.

f. Zaplnění trhlin U statických trhlin preferovat syntetické pryskyřice, v ostatních případech dát přednost minerálním směsím s hydraulickým pojivem.

g. Lepení bloků Provádět epoxidovými pryskyřicemi s upravenou viskozitou. Popř. lepení bodové s posílením nerezovými čepy.

h. Plastické retuše Omezit na místa s hrozícím zadržováním srážkové vody nebo na místa s mechanickým poškozením.
Provádět minerálním tmelem s hydraulickým pojivem, plnivo křemičité písky vhodné frakce.

i. Hydrofobizace bloků Lze provádět s ohledem na znemožnění dalších mokrých procesů až po schválení ostatních stavebních a konzervačních prací na zábradlí.

a. SMP: Kromě doporučení výrobců je třeba předložit i výsledky zkoušek a seznam referencí před použitím navržených materiálů.

b. Zasolení stanoveno v Podrobném průzkumu. Od staroměstského konce po pole II A je salinita minimální, v polích II A až V A zvýšený stupeň salinity podle ČSN 730610 (vzorky těsně pod úrovní vozovky).

PřF UK: Míra zasolení kamenných kvádrů byla podrobně zkoumána v rámci diagnostického průzkumu lícního zdiva parapetních zdí a výsledky jsou obsaženy v příslušné zprávě.

c. Čištění je třeba provádět všude, nejen v místech s lokální degradací či zasolením.

SMP: U jakýchkoli chemických prostředků je třeba doložit jejich účinky, a to i následné. Jejich používání je nutno podřídit hygienickým předpisům s ohledem na prostředí, ve kterém budou aplikovány.

- Čištění provádí kameník, nikoliv restaurátor.

d. Tato obecná doporučení je třeba znovu projednat (návrhy konkrétních technologických postupů). Jde o opravu mostního zábradlí, ne o restaurování!

e. Povrchové zpevnění - viz komentář k bodu c.

Jak se prověří lineární nárůst pevnosti kterýmkoli směrem?

SMP: Není zřejmé, za jakých podmínek má být k povrchovému zpevnění přistoupeno. Podle výsledku komise pro hodnocení kamenů byly tři kameny v poli IA navrženy na vyřazení, ostatní se vrátí do zábradlí mostu. Jaký bude přínos jejich povrchového zpevnění? U kamenů, do kterých je zavázána izolace, je tato technologie zcela nevhodná.

f. Zaplnění trhlin
Kde lze spatřit statickou trhlinu na povrchu, který je v létě oteplen na +50 °C (i více) a v zimě ochlazen až na -25 °C?

f + g. Stanovisko PřF UK
K zaplňování trhlin v kameni lze zaujmout stejné stanovisko jako u následujícího bodu, tedy lepení bloků. Vycházejme z premisy, že jakékoliv trhliny jsou v kamenných kvádrech lícního zdiva nežádoucí, neboť tyto kvádry plní mimo jiné funkci statickou. Např. v klenbě mostního pole č. XIV (klenba nad Čertovkou) je přibližně 50 % kvádrů porušeno trhlinami v takové míře, že nepřipadá v úvahu nic jiného, než jejich výměna.
Lepení kamenných kvádrů, u nichž došlo ke křehkému porušení trhlinami, syntetickými materiály na bázi epoxidové pryskyřice je velmi krajní možností. Jakákoliv aplikace syntetických materiálů činí z přírodního kamene kámen umělý (otázka tedy zní, chceme Karlův most z umělého kamene?).

SMP: Z výsledku průzkumu PřF UK vyplývá, že v této části nebude s největší pravděpodobností lepení bloků použito a v metodickém postupu je uvedeno jako jedna z možných technologií.

h. Stanovisko PřF UK
Trvanlivost plastických retuší je velmi nízká (řádově první roky), potom rychle odpadávají, přičemž sebou berou další část původního kamene. Pokud je kamenný kvádr porušen ve větší míře (plochy několika dm2, hloubky několika cm), je otázka účinnosti retuší více než diskutabilní. Opět mějme na paměti, že kamenné kvádry nejsou na Karlově mostě pro okrasu, ale že plní určitou statickou funkci v lícním kvádrovém zdivu.

i. Hydrofobizace bloků
V původním projektu se s ní počítalo, později se od hydrofobizace upustilo. PřF UK: Pozor, hydrofobizaci nedoporučil NPÚ, resp. jeho technologové (Ing. Kopecká) z celkem logického důvodu - musí se obnovovat každý 1-3 roky, což v minulosti nikdy nefungovalo. Dále není jasné, zda hydrofobizace nezmění systém migrace vody pórovým prostředím přírodního kamene.

4. Další doporučení
a. Způsob pojednání nových kamenných bloků
Ložné plochy budou v zájmu lepší adheze opracovány, nejlépe špicováním.
Na nových blocích bude individuálně aplikována lokální barevná retuš, neměnící fyzikální vlastnosti povrchu kamene.
Obvykle technologii a materiál upřesňuje restaurátor.

b. Technologie osazování a spárování zdiva
Bude požívána stávající směs s certifikací a s dostatečnou paropropustností a pevností v tlaku do 5 MPa.
Spárovat jen plochy v předstihu navlhčené.
Spára bude náležitě upravena (estetické a funkční hledisko) a po vyplnění náležitě vlhčena.
Předpokládá se dodržení šířky.

a. Způsob pojednání bloků
Dostatečná soudržnost hladkých kamenů již byla zdůvodněna výše; již dříve bylo dohodnuto, že podél hran budou provedeny pásky, a tak je to prováděno. Pro povrchové opracování viditelných ploch před zahájením prací je určeno ?šalírování? (rýhování).

b. Technologie osazování a spárování
Současné práce jsou prováděny podle navrženého postupu.
MMD (upřesnění předchozího vyjádření) - Navržený postup odpovídá schválenému technologickému postupu, podle kterého jsou práce od začátku prováděny.

Šířkou se zřejmě myslí tloušťka spáry.

Oprava zábradlí podle nového technologického postupu NPÚ z 16. 1. 2010 není z hlediska technického, bezpečnostního a požadavků na trvanlivost a kvalitu pro most přínosem. Naopak prodloužením termínu může stavbu jen poškodit.
Důsledné uplatnění metodického pokynu pro poslední tři pole by kromě jiného způsobilo, že se tato tři pole budou výrazně lišit od zábradlí na zbytku mostu. Pokud jde o jeho uplatnění pro opravu kamenného pláště, je to materiál, o němž je možné vést odbornou diskuzi, ne vodítko, podle kterého by bylo možné postupovat.

6. Jak byly při provádění stavby zohledněny požadavky vlastníka stavby v zadání a ve stanoviscích a rozhodnutích oprávněných orgánů (zvláště NPÚ a MHMP-OKP)?

Tento bod je implicitně obsažen v předchozích bodech. Objektivní odpověď dává stanovisko české sekce ICOMOS. V případě potřeby může být dále rozvinuto a kýmkoli doplněno.

7. Doporučení pro další postupy

Před skončením 2. etapy opravy Karlova mostu by měla být vytvořena komise ze zástupců vlastníka, dodavatele, technického i památkového dozoru, která by zaprotokolovala současný stav a pořídila soupis vad a nedodělků a navrhla způsob jejich nápravy (Ing. arch. Merger). Bude řešeno v rámci kolaudačního řízení.
Pro 3. etapu opravy Karlova mostu (oprava a zajištění kamenného pláště mostu) doporučuji urychleně pořídit seznam havarijně ohrožených dosud neřešených částí a prvků kamenného pláště a přednostně zajistit jejich opravu a rekonstrukci. Za tímto účelem vypsat výběrové řízení na kamenickou firmu (huť), která by dlouhodobě ve spolupráci s restaurátory zajišťovala kontinuální údržbu Karlova mostu. (Ing. arch. Merger) Viz odpověď na připomínku 6.

8. Postoj české sekce ICOMOS k současné kampani občanských iniciativ za zastavení prací.
Jsme názoru, že pokračování a zesilování kampaně za zastavení obnovy Karlova mostu ztrácí v dané chvíli smysl, neboť již došlo k nápravě hlavních chyb dosavadního postupu. Kampaň vůbec nebere v úvahu velké pozitivní úsilí, které k nápravě chyb vyvinuly Památková inspekce ministerstva kultury ČR, Národní památkový ústav a konstruktivně i přímí účastníci stavby. Požadavek na zastavení prací se tak jeví nezodpovědný i potenciálně škodlivý a proto s ním nesouhlasíme. Zastavení prací by mohlo na neurčitou, pravděpodobně dlouhou dobu ponechat části mostu pod dosud nevyměněnou izolací dalšímu působení agresivních solí a zrychlujícímu se rozpadu. Kvůli chybám, dotýkajícím se historicky nejmladších částí stavby (nad železobetonovou deskou ze 70. let 20. století) může rozšiřování kritické kampaně způsobit zánik daleko cennějších hodnot památky. Jak již bylo výše uvedeno, kritická kampaň svoji pozitivní roli hlasu veřejnosti splnila. Proto se energicky distancujeme od jejího pokračování a stupňování, které zapojením neinformovaných aktérů na jedné straně může vyvolávat a již i vyvolává šíření nepřesností a nepravd, na druhé straně může způsobit nepřátelské a neadekvátní reakce napadených subjektů, které projevily dobrou vůli jednat a chybné přístupy se snaží aktivně napravovat.

V Praze, dne 29. 3. 2010