Zpět na stavby

Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 1. díl


1. Co bylo největším problémem KM a zda bylo opravdu nutné přistoupit k opravě?

Č. Kritické připomínky/výtky Vysvětlující argumenty a komentáře
1 Nezbytnost a naléhavost opravy nebyla zpochybněna. Klíčovým problémem KM je dlouhodobá životnost mostu jako technického celku.
Nutnost současné opravy Karlova mostu byla prokázána již v r. 1983, kdy hydroizolace mostu po 9 letech od poslední opravy ztratila svoji funkci. Poškození zdiva mostu bylo ještě zvyšováno v letech, kdy se používalo při odstraňování sněhu průmyslových solí, a solné roztoky vnikaly do kamenného obkladu mostu a způsobovaly jeho rozklad. Zamezení vznikání srážkové vody do tělesa mostu bylo, je a zůstane klíčovým problémem jeho životnosti a stalo se imperativem neodkladného zahájení opravy mostu.
Druhou skutečností, která nutila k zahájení co nejdříve, bylo poškození ochranných obálek pilířů č. 8 a 9 a částečné podemletí základu pilíře č. 9, vedle hlubokých výmolů mezi jednotlivými pilíři mostu při povodni v srpnu 2002. Sanace uvedených poškození spodní stavby a koryta řeky pod mostem byla ukončena v r. 2006.

Z výše uvedených důvodů nebylo a nadále není možno otálet se současnou etapou opravy, jejímž podstatným prvkem je nová hydroizolační membrána, pokud nemá v budoucnu dojít k zániku daleko cennějších hodnot (viz stanovisko ICOMOS).

2. Byla zvolená koncepce opravy správná?

Č. Kritické připomínky/výtky Vysvětlující argumenty a komentáře
2 Zásadní námitka vůči koncepci šetrné opravy KM oproti razantní koncepci prof. Witzanyho v současnosti není vznášena. Lze ji spatřit implicitně v souvislosti s námitkou Ing. arch. Cikána na možnost omezení teplotních deformací zábradlí souvrstvím pod dlažbou, viz výtka č. 3. Podle zamítnuté koncepce prof. Witzanyho - ?razantní opravy mostu? - byla navržena výměna historických konstrukčních vrstev vrchní stavby až na klenby, dále provrtání každé klenby čtyřmi otvory o Ø 270 mm pro odvodnění a vložení betonové konstrukce do tělesa mostu pro zabránění horizontálních deformací kamenného zábradlí, to vše za vyloučeného provozu na mostu, významné zátěže života města a vysokého stavebního nákladu. Současná koncepce opravy mostu vychází ze skutečnosti, že napětí v nosné konstrukci jsou stabilizována a je žádoucí tento stav zachovat.
Každá změna zatížení generuje změnu napětí a následně změnu trhlinových polí. Proto koncepce opravy mostu musí být taková, aby změna zatížení konstrukce a tím změna trhlinových polí během opravy byla minimální, neboť trhliny jsou počátkem degradace mostní konstrukce. Protože každá oprava, i když citlivá, vyvolá v konstrukci mostu výše uvedené změny, je nutné její časté opravy vyloučit, nehledě k tomu, že omezují provoz na mostě, jsou neekonomické a znamenají propad garančních lhůt. Chceme-li zachovat Karlův most pro několik dalších století, musí být jeho opravy šetrné a nesmí být příliš časté.
V dnes realizované ?šetrné? koncepci investor přijal a respektuje pravidla multikriteriálního hodnocení projektu mimořádné atypické stavby, kde je třeba zvažovat faktory technické, památkové péče, bezpečnosti, dopravy, ekologie, ekonomie, veřejného zájmu, turistického ruchu atp.
Projekt byl rozčleněn do tří etap:
Etapa 1 - zajištění základů pilířů č. 8 a 9, včetně nových ledolamů před nimi a zasypání výmolů mezi pilíři hrubým lomovým kamenivem. Etapa byla ukončena v r.2006.
Etapa 2 - oprava mostovky, která zahrnuje novou hydroizolační membránu, odvodnění jejího povrchu a výměnu nebo opravu poškozených částí kamenného zábradlí mostu až na úroveň únosných lícních kvádrů poprsních zdí pod izolací mostu, dále změnu současného osvětlení za osvětlení plynové a s tím spojené další úpravy. Oprava mostovky zasahuje do hloubky cca 500 mm pod niveletu dlažby vozovky a bude ukončena v tomto roce.
Etapa 3 - oprava lícních kvádrů poprsních zdí, kleneb a pilířů včetně základů. Tato etapa bude zahájena po skončení etapy č. 2 a provedení SHP této části mostních kvádrů. PřF UK: Současná koncepce opravy Karlova mostu doslova a do písmene zachraňuje výplňové zdivo. To je nejhodnotnější materiálovou složkou celého mostu, a to z hlediska zvolených materiálů, jejich technologického zpracování, způsobu použití a míry zachování původních vlastností. Podle našich studií se jedná o materiál, který svými fyzikálními vlastnostmi odpovídá lehkým konstrukčním betonům (řečeno terminologií moderní praxe), zejména jsou však dokladem aplikace hydraulických vápenných pojiv ve vrcholném středověku (a tudíž pokračovatel antické římské tradice těchto pojiv), jakých je jinak po Evropě poskrovnu.
3 Realizační projekt pod dlažbu vkládá souvrství betonové desky. Dochází tak zřejmě ke ztužení dříve nespínaného segmentu mostu v oblasti mostovky. Domnívám se, že dochází ke ztužení dříve elastické části mostu a následně ke koncentraci dilatačního pohybu do jednoho místa právě před instalovaná sousoší (Ing. arch. Cikán).

Základním prvkem zmiňovaného souvrství je železobetonová, v současnosti narušená deska ze 70. let 20. století. Podrobnou nelineární analýzou mostu jako 3D celku MKP, provedenou v r. 2005 pracovníky FSv ČVUT, bylo prokázáno, že tato deska spojená s podkladem výplňového opukového zdiva vyzděného na maltu z černého hydraulického vápna nemá na chování mostu negativní vliv. Odstranění desky bylo proto zamítnuto jako zbytečná a pro historické vrstvy mostu pod ní riskantní operace.

SMP: Pro omezení nepříznivého vlivu této betonové desky na parapetní zdivo mostu je tato v rámci této etapy opravy v šířce 100 až 150 mm odbourávána a nahrazena nenamrzavým kamenivem.

Betonové souvrství pod hydroizolací je dilatováno po 7,5 m. Podobně je dilatována 80 mm tlustá betonová ochranná vrstva pro vedení inženýrských sítí, která je položena na hydroizolační membránu. Toto souvrství je odděleno od kamenného zábradlí spárou o tl. 20 mm.
Železobetonová deska ze 70. let se na segmenty právě v prostoru nad pilířem technologicky nedělí.

Deformace zdiva zábradlí jsou svázány s deformacemi mostu jako celku, který díky svým akumulačním schopnostem reaguje na teplotní změny jinak než zábradlí. Představa, že se masívní zděná konstrukce, ať už s betonovým souvrstvím nebo bez něj, přizpůsobí deformacím zábradlí, je mimo jakoukoliv pochybnost mylná.
Pokud na koncích zábradlí není bráněno jeho podélným deformacím (např. v důsledku jeho předchozího poškození, jako tomu bylo před opravou), v ložné spáře mezi zábradlím a nosnou konstrukcí mostu vzniká známý okrajový efekt. Projevuje se koncentrací smykových a svislých normálových napětí, doprovázených vývojem podélných normálových napětí (v zimě tahových). Ta vedou v okamžiku dosažení tahové pevnosti zdiva ke vzniku ?svislé? trhliny. Obvykle se uplatní oslabená část zdiva jako nejslabší článek zábradlí. Problém diskutované teplotní dilatace je komplikován teplotními deformacemi mostu, zejména v povrchových vrstvách s výraznými teplotními gradienty. Důkazem je vertikální pohyb klenby, která v zimě klesá a v létě se zvedá. Oba jevy vedou ke zvýšenému namáhání při spodním okraji zábradlí a vzniku další trhliny, jak dokládají fotografie pořízené Ing. Zemánkem. Zjištěná pozice zhruba v 1/3 - 1/4 pole tomuto mechanizmu dobře odpovídá. Se změnami venkovní teploty lze očekávat změnu v chování trhlinky (uzavírání dole a otevírání nahoře a naopak). Jev sám je popsán na základě zákonů termomechaniky.
Z uvedeného vyplývá, že charakteristickým trhlinám se v 3D tělese nelze vyhnout, což bylo prokázáno i při počítačové simulaci trhlin v klenbách, kdy predikované šířky trhlin odpovídaly šířkám měřeným. V případě zábradlí je prvotním důvodem jeho rozdílné termomechanické chování. Podrobnosti lze nalézt v příspěvku autorů Zeman J., Novák J., Šejnoha M., Šejnoha J. ?Pragmatic multi-scale and multi-Physics analysis of Charles Bridge in Prague, zveřejněném v prestižím časopisu Engineering Structures 30 (2008) 3365-3376.

4

Silikon považuji za materiál 21. století, který není koherentní se středověkou památkou, zvláště v exponované poloze pohledu pozorovatele uměleckého díla. Dochází tak k porušení autenticity stavební památky mostu a souvisejících instalovaných plastik (Ing. arch Cikán).

K připomínce se připojuje Ing. arch. Merger. Správně uvádí, že se jedná o polyuretan.

Z výše uvedeného plyne (viz reakce na výtku 3), že premisa o zásadním vlivu podkladových betonových vrstev na trhliny v zábradlí je chybná a podložená jen domněnkami, byť dobře míněnými.
Smíříme-li se s léty prokázaným faktem, že trhlinám v zábradlí se při daném prostorovém uspořádání vyhnout nelze, dojdeme k nutnosti umožnění dilatace.
Se vzhledovými námitkami vůči výplni spár lze souhlasit.
V současné době neexistuje žádný jiný materiál než polyuretanový tmel, který je z estetického hlediska opatřen posypem z drobného kameniva. Nelze se současně dovolávat návratu k ?elasticitě? a zároveň za výplňový materiál navrhovat ?kvazikřehkou? maltu, která se postupem času po cyklickém teplotním namáhání nepochybně vydrolí.

SMP: Řešení úpravy dilatační spáry vzniklo ve spolupráci s odborníkem NPÚ.

5 Doporučuji, aby veškeré informace o KM byly koncentrovány třeba na půdu ČVUT. Následně by měla být vypracována příslušnými odborníky koncentrovaná objektivní hodnocení (Ing. arch. Cikán). Od r. 2009 probíhá na ČVUT ve spolupráci se společností Mott MacDonald, která hradí část nákladů, řešení projektu TIP pod názvem ?Informační systém jako nástroj pro návrh oprav kamenných mostů založených na poznatcích z opravy KM?. Systém sám byl navržen na ČVUT, byl do něj implementován systém navržený již dříve prof. Pavelkou jako 3D nadstavba klasického geodeticko-fotogrammetrického zaměření KM s podrobnou informací o všech kamenech, jejich vlastnostech, popř. výměně a nových vlastnostech. Systém je postupně plněn všemi dostupnými věcnými informacemi, které se v souvislosti s opravou KM vyskytují (odborné publikace, diskuze, stanoviska členů této komise, apod.).
6

1. Měla by být vytvořena trvalá kamenická huť KM, která by měla veškeré informace k dispozici.

2. Měl by být vytvořen všemi zúčastněnými ?metodický manuál? na drobné opravy a údržbu (Ing. arch. Cikán a další navrhovatelé).

1. S trvalou kamenickou hutí KM se v záměru opravy od počátku počítalo, ale návrh byl pro protesty občanů zamítnut stavebním odborem úřadu městské části Prahy 1. PřF UK: Myšlenku kamenické huti jsme veřejně prezentovali již v letech 2002-2004, nikdy nebyla akceptována.

2. Velmi dobrá myšlenka. Včas vytvořený navrhovaný tým složený ze zástupců všech relevantních profesí by nepochybně mohl pomoci zvýšit i kvalitu a využitelnost výsledků výše uvedeného projektu TIP. MMD: Součástí projektu opravy Karlova mostu je i plán provozu a údržby. Ten byl odevzdán současně s projektovou dokumentací, je ale dále doplňován podle poznatků získaných v průběhu prací.

3. Jsou adekvátní požadavky zadání na kvalitu materiálů? Splňují použité materiály tyto požadavky?

Č. Kritické připomínky/výtky Vysvětlující argumenty a komentáře
7

Namítána je spíše vzhledová kvalita použitých materiálů a způsob jejích zapracování do opravy (viz dále).

Druh použité izolace

Stavební konstrukce a je tvořící materiály jsou určeny projektovou dokumentací, normami, technickými podmínkami apod., jejichž kvalifikovaný výklad je podkladem i pro posuzování kvality při přejímce díla.
Hlavním materiálovým článkem současné fáze opravy KM je stříkaná izolace, kde vybraný typ Eliminátor vykázal nejlepší výsledky. Dodavatelem přijatý požadavek na třicetiletou záruku je vysoce nadstandardní. U podkladního betonu izolace jde o rovinnost a přesné vyspádování povrchu, spárovací hydraulická malta importovaná z Itálie nemá t.č. v ČR kvalitnější ekvivalent. Problém vyřešení nutných dilatačních pohybů 516 m dlouhého spojitého tělesa mostovky nelze prostě přenést do povinností malty v prostých spárách kvádrového zdiva; není-li řešen v prováděcím projektu, nutno jej doplnit.
MMD: Je obsaženo ve schváleném technologickém postupu na zdění zábradlí, a to včetně ošetření dodatečně vzniklých trhlin uvnitř polí.
8 Zvolený materiál (kocbeřský pískovec nebyl v minulosti na mostě používán) je velmi tvrdý, provádí se na něm velmi špatně patinace a bylo by vhodné využití několika materiálů současně včetně původních, které by byly velmi pečlivě restaurovány, jak tomu bylo v historii při minulých opravách. Nový pískovcový materiál by měl být volen z více lomů, protože jinak nelze zachovat přirozenou podobu opravované partie a vůbec není nutné používat jen arkózové pískovce. Provedená část nepůsobí autenticky (Svaz kameníků a kamenosochařů ČR). Původní most byl postaven zhruba ze 60 000 ručně vyrobených bloků pískovce, jehož kvalita je proměnná i v jediné lokalitě a velmi rozdílná v různých zdrojích. Ve srovnání s kvalitnějšími horninami (např. žulou) ukazují technicko-fyzikální parametry pískovce na podstatně nižší kvalitu kamene (menší odolnost vůči vnějším vlivům, nižší životnost apod.).
Pískovec z lomu Kocbeře byl vybrán na základě zkoušek provedených Přírodovědeckou fakultou UK, a to na základě podmínek na kvalitu kamene určenou zadáním - podrobněji viz stanovisko doc. Přikryla. V roce 2004, kdy byl materiál pro opravu mostu vybírán, byl tedy kocbeřský pískovec tím nejlepším typem pískovce, který bylo možné získat. Pokud nejsou technicky přesně specifikovány všechny požadované parametry kvalitativní úrovně konkrétních pískovcových kvádrů, nelze objektivně posoudit, zda příslušný kámen podmínky pro zabudování do díla splňuje nebo ne. Pro odpovědné rozhodnutí není v žádném případě přijatelný pouze subjektivní názor. Podstatnou roli hraje původ jednotlivých kvádrů - zda jde o dodávku nově vyrobeného nebo o zpětné zabudování kvádru starého, který nese nevyhnutelné stopy absolvovaných manipulací a roků služby v díle. Ve stanovisku ICOMOS se, zdůrazňuje, že probíhající práce na zábradlí, při nichž je tento materiál používán, se dotýkají nejmladších částí mostu - zábradlí ze 70. let 20. století, přezděných v 70. letech 19. století a znovu v 70. letech 20. století (s využitím a v sekundární poloze znovuuplatněním starších kvádrů). Ostatní části mostu zatím zůstávají obnovou nedotčeny.
Připomínka může být tudíž stále ještě zvážena v případě navazujících částí konstrukce v etapě 3.
V probíhajících diskuzích je patrný rozdílný přístup k hodnocení provedeného díla, jeho poslání a filozofii, který se projevuje v ideologii nadřazenosti památkového zákona nad všemi ostatními, včetně zákonů přírodních a zákona stavebního či obchodního.
PřF UK: Výběr a doporučení přírodního kamene pro opravu kamenného parapetu při současné opravě byl volen snahou doporučit horninu, která má stejné mineralogické a petrografické parametry jako pískovce, použité při původní výstavbě (nikolivěk jako ty, použité coby náhražka v 19. a 20. století). Do hodnocení byly zahrnuty všechny významné typy pískovců, které jsou v současné době v ČR těženy. Při hodnocení bylo dále přihlédnuto k požadavkům investora, resp. projektanta na určité základní fyzikální vlastnosti (pevnostní kritéria, odolnost vůči zvětrávacím procesům). Z dostupných typů pískovců mohl být podle těchto kritérií zvolen pouze kocbeřský pískovec, ostatní typy pískovců nevykázaly dostatečnou kvalitu (k tomu opět existuje podrobná výzkumná zpráva, která je k dispozici). V závěrečném hodnocení bylo zdůrazněno, že kocbeřský pískovec by neměl být jediným petrografickým typem, ale že by se měla urychleně dořešit problematika otvírky lomu v karbonských arkózách. To je řešeno již od roku 2004, nyní probíhají nezbytné administrativní kroky. Ze strany investora zde nedošlo k žádnému pochybení nebo prodlení, naopak celou problematiku výběru kamene pro opravu řeší aktivně a detailně, a to, že nový kámen dosud není k dispozici, padá na vrub jedině nesmyslně složitému byrokratickému řízení před povolením těžby.
P.S.: Na závěr co kritici myslí pod pojmem tvrdý? To není žádný technický termín, proto s ním odborná veřejnost ani nemůže pracovat!
9

Druh použité malty Používaná malta MAPEI vykazuje vysokou pevnost ve spárách kamenného pláště a může být příčinou prasklin v pískovcových kvádrech. Pro dosud nevykonané opravy a přezdívky kamenného zábradlí by bylo vhodné uvažovat o změně pojiva (Ing. arch. Merger).

Prof. Drdácký nabádá k opatrnosti vůči již vybranému komerčnímu produktu, protože vlastnosti malty by měly být přiměřené zejména vlastnostem kamene, expozici, vzhledovým požadavkům i historickému složení. To, podle jeho názoru, nelze řešit paušálním výběrem jednoho typu komerčního produktu pro celou konstrukci typu Karlova mostu. Konkrétní složení malty ve svém stanovisku nenavrhuje.

Před zahájením opravy byly zhotovitelem předloženy malty od výrobců MAPEI a REMERS.
PřF UK: V současné době není možné uspokojivě napodobit původní maltu. Důvod je prostý, původní malta ve spárách (tedy ta tzv. gotická) byla vysoce kvalitní malta s použitím hydraulického vápna (staroměstské vápno, případně též zvané jako černé pražské vápno, případně též Pasta di Praga), jehož hydraulicita byla navíc zvýšena rozdrceným keramickým střepem (technika běžně označovaná jako cocciopesto - odborníci nepochybně vědí, o čem je řeč). Toto hydraulické vápno bylo páleno při teplotách v rozmezí 1000-1200°C, dnes se tento typ hydraulického pojiva v České republice nevyrábí.
Právě laboratoř NPÚ vybrala jako jedinou vhodnou maltu od firmy MAPEI (viz protokol z 6. 11. 2007).
Je třeba poukázat na skutečnost, že NPÚ pracuje za peníze daňových poplatníků a měl by nést i zodpovědnost za důsledky svých stanovisek a rozhodnutí.

Klíčovým článkem stavby je kvalitní hydroizolace mostovky. Použitý materiál a typ konstrukce zadání optimálně splňuje. Podrobnou specifikaci fyzikálních vlastností materiálů zpracovává pracoviště PřF UK (doc. Přikryl). Výsledky budou mj. zahrnuty v informačním systému vytvořeném v rámci projektu TIP (viz odpověď na připomínku 6).

4. Jsou technologické postupy prováděné stavby správně zvolené? Jaká je úroveň jejich dodržování dodavatelem stavby?

Č. Kritické připomínky/výtky Vysvětlující argumenty a komentáře
10 Pokládka jednotlivých kvádrů není prováděna dle originálu, zubuje spárořez, nenavazuje na původní kameny, nové kvádry vystupují ze zdiva až o 20 až 30 mm, což způsobí zatékání srážkové vody (Svaz kameníků a kamenosochařů ČR).

Před osazením se pohledové plochy a přilehlé hrany kamenných kvádrů kamenicky upravují ?šalírováním? (osekáním širokým dlátem). Tato úprava byla vybrána komisí z předložených vzorků kamenických úprav. Kamenořez je upraven jen u některých rozvaděčů plynového osvětlení a tam, kde byl rozdíl v kamenořezu vnějšího a vnitřního líce (vkládání puklic). Vnější plochy skutečně v některých místech zábradlí nelícují, a to zejména v důsledku různých tlouštěk kamenů, nepravidelnosti původních kvádrů, nerovnosti původního zdiva, nutnosti navázat na podstavce soch, ale někde i nepřesnosti při výrobě kvádrů a při jejich osazování.

ICOMOS ve svém stanovisku zaznamenává zlepšení kvality kladení, úpravy spár i opracování povrchu kvádrů, s odvoláním na pozitivní dopad intervence NPÚ, což by se mělo projevit zejména v další etapě opravy, která se bude dotýkat skutečně historicky cenných částí mostu. Zdůrazňuje i potřebu provést probíhající práce související s ochranou mostu proti zatékání dostatečně rychle. Tlak na rychlost prací nebude v další etapě již tak velký, a tudíž půjde o menší riziko z prodlení.

PřF UK: Stávající kamenořez je výsledkem kombinace původního (gotického) kamenořezu a všech možných původních oprav (tedy různé doplňky, výměny apod.), které ten původní zpravidla nerespektovaly. Pokud je známo, dosud nikdo nevyslovil požadavek, aby se celý plášť vrátil k původnímu kamenořezu. Proto je zbytečné se bavit o tom, zda současná oprava respektuje kamenořez, protože neříká, jaký stav má být respektován.

Kámen Ostroměř: Před rozebráním je proveden výkres v měřítku 1:10. Ještě před rozebráním jsou kameny číslovány. Po rozebrání a očištění od cementové malty jsou popsány na styčné ploše (římskou číslicí číslo pole, arabskou pořadové číslo kamene). Komisí vyřazené kameny jsou nahrazeny novými z kocbeřského pískovce ve stejných rozměrech, takže při montáži se zachovává původní kamenořez. Pouze v několika málo případech, kdy byl původní kámen z důvodů jeho částečné degradace zkrácen, se kamenořez upravuje, ale tak aby byla zachována vazba. Přesahující kameny na vnějším líci jsou přebrušovány do líce sousedních kamenů a následně povrchově upraveny.

11 Není prováděna patinace všech kopií kvádrů (Svaz kameníků a kamenosochařů ČR). Nově osazované kameny jsou následně patinovány barvami na lihovém základě s cílem potlačit přirozenou světlou barvu kocbeřského pískovce. SMP: Jelikož se zatím jedná o ?rozestavěné dílo?, nejsou ještě všechny kvádry napatinované, ale při klimaticky vhodných podmínkách bude tato činnost dokončena. PřF UK od začátku nesouhlasí s jakoukoliv patinací nově osazených kvádrů. Důvod je ten, že pokud by kámen byl ponechán působení pražské atmosféry, velice rychle zpatinuje. Oponenti se snaží tvrdit, že královédvorské pískovce špatně patinují, není to pravda, doporučuji, aby se vydali do oblasti kolem Dvora Králové, kde je řada památek středověkých až téměř současných, na nichž byl tento kámen použit a je dokonale zpatinován.
12 Restaurování původních kamenů.

Původní kameny jsou ve shodě se zadáním v minimální míře ošetřovány restaurátorským způsobem - jejich hrany nejsou doplňovány umělým kamenem, filuňky jsou vkládány pouze v případech kvalitních kamenů s většími odlomenými hranami, není používáno zpevňování kamenů ani hydrofobizace.

Kámen Ostroměř: Poškozené kameny se opravují filuňky. Na filuňky se používá stejný druh kamene, jako je opravovaný kámen.

13 Nešetrné rozebírání zábradlí .Kámen Ostroměř: Při rozebírání zdiva je maximální snahou kvádry nepoškodit. Při poslední opravě bylo jako pojivo použito aktivované cementové malty, která je tvrdší než kámen a často je do kamene doslova vpitá.
Ruční pilou nebo mimoosovou kotoučovou pilou je proříznuta styčná spára, a to tak, že řez je veden pouze v maltě. Do ložné spáry jsou u hlav vložena tenká dláta (štírky) a rovněž do spáry styčné. Postupnými údery do těchto dlát je kvádr uvolněn. Ještě před tím je kvádr zavěšen do svíracích kleští a předepnut. Čištění ložných i styčných spár od cementové malty je prováděno elektrickým sekacím kladivem s regulovatelnou frekvencí síly úderu. Tento způsob je šetrnější než ruční odsekávání.
14 Jednotlivé kvádry nejsou zhrubeny v ložných plochách pro lepší přilnavost malty a zvýšení tření při horizontálních pohybech a namáhání (Svaz kameníků a kamenosochařů ČR). Vzhledem k tomu, že experimentálně byla prokázána dostatečná soudržnost malty a kamene, nejsou ložné a styčné spáry kamenicky upravovány (viz protokol ze dne 6. 11. 2007). Kámen Ostroměř: Od pole IV A se na ložné i styčné ploše provádí lemování. SMP: Při tvorbě nových trhlin v důsledku působení objemových změn je dokonce vhodnější nižší přilnavost malty k novým kamenům a tím k vytvoření trhliny procházející maltou a ne kamennými kvádry.
15 Spárování, které bylo nově provedeno po zpětném sestavení zábradlí mostu (např. pole před restaurací U Pštrosů), je nesoudržné a při poklepu vibruje a tzv. chrastí. To lze vysvětlit pouze tím, že je odloučeno od jádrové malty a zdiva. Vykazuje abnormální degradaci (vzhledem ke stáří), spáry se na povrchu i v jádru drolí. Trhliny v kontaktu s kamenem poukazují na skutečnost, že je již malta spárování odloučena od kvádrů a neplní svou funkci. Spárovací malta nebyla probarvena ve hmotě, což povede ke vzniku světlých rušivých míst po omytí či odpadnutí zpatinovaného povrchu. Spárovací materiál je patrně fabrický, ale zejména je třeba předpokládat značnou technologickou nekázeň při provádění spárování. Je otázkou, zda bylo pro finální spáru ponecháno aspoň 20-30 mm hloubky (což je minimum pro spáru bez ohledu na přesné složení spárovacího materiálu). Nebylo dodrženo smáčení hotových spár (až dva týdny (v tomto případě je vhodnější 4 týdny, což výrazně přispívá k dobrému vyzrání vápenného pojiva) - protože fyzikální vlivy působící na spárování jsou na mostě extrémní (ohřev sluncem a stálý průvan). Otázkou je zda byly kvádry dostatečně namočeny před samotným spárováním (postup současně probíhajících prací tomu nenasvědčuje). Spárování by bylo vhodné také zastínit. Velikost spár není stejnoměrná, což je spíše estetický nedostatek, ale působí negativně. Nepřijatelný je způsob roztírání povrchu spár štětci a molitanovými hladítky. Spárovací materiál je roztírán i po povrchu přiléhajících kvádrů. Negativum tohoto postupu není pouze estetická stránka, ale zejména vyplavení pojiva z povrchu materiálu a nedostatečné stlačení plniva, které vede k menší odolnosti spár. Spárovací směs musí být dostatečně zatlačena do spár tak, aby je pevně vyplnila v celém rozsahu a hloubce. S velikostí spáry je třeba modifikovat velikost a rovnoměrnost frakce plniva (Svaz kameníků a kamenosochařů ČR).

Na začátku opravy bylo připraveno několik úprav spár. Komisí za účasti pracovníka NPÚ byla vybrána úprava mírně zapuštěné spáry s vymývaným povrchem pro dosažení historického vzhledu. Tento způsob byl pak v loňském roce právě na popud NPÚ a následného správního rozhodnutí MHMP OKP změněn na spárování do líce zdiva.
Při splnění požadavku zachování původních rozměrů zábradlí jako celku a původních rozměrů kamenů vycházejí šířky spár v některých místech až 30 mm, což byl rozměr spár po předchozí opravě. To je zvláště patrné v místech poškozených rohů a hran původních kamenů a spárování do líce zdiva.

Důraz kladený na náležité smáčení a vyškrabání spáry před jejím zaplněním do min. hloubky 20-30 mm je nezpochybnitelný a musí být při provádění plně respektován.

SMP: Tento postup je uveden ve schváleném technologickém postupu. Ten byl konzultován i se specialistou výrobce malty. Jeho dodržování je důsledně kontrolováno stavebním dozorem.

Chrastící spárování bude opraveno.

O tom, že je maltě třeba i v budoucnu věnovat zásadní pozornost odborníků, není nejmenších pochyb.

16

Investor - hl. město Praha, a jeho stavební firma nezajistily dostatečně podrobný předstihový průzkum a dokumentaci rozebíraných partií kvádrového zdiva mostních zábradlí, neúplná je i projektová dokumentace probíhajících stavebních prací (ICOMOS).

SHP objednal mandatář v souladu se závazným stanoviskem u Mgr. Michala Patrného, který je zaměstnancem NPÚ, oddělení průzkumu. SHP byl zpracován podle metodiky NPÚ a byl proto v dobré víře považován účastníky stavby za dostačující.
RDS je zpracována a řeší i konstrukční detaily. Obsahuje i technologické postupy na provádění prací, jako je rozebírání zídek a jejich zpětné vyzdívání. Tyto postupy byly odsouhlaseny mj. zástupci NPÚ i MHMP OKP. V průběhu opravy vzniká dokumentace kamenného zábradlí ve stavu po odhalení kamenů pod úrovní dlažby. Po rozebrání a rozhodnutí o zpětném využití kamenů se zpracovává kamenická příprava, určující tvar a spárořez pro nové vyzdění. Zachycují se všechny podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení díla po vyzdění zábradlí.

PřF UK: Průzkum před zahájením současné opravy byl dostatečně podrobný, vycházel z mezinárodně uznávaných postupů, které jsou ve světě aplikovány na nejvýznačnější památky UNESCO. Materiálový průzkum opravované části Karlova mostu byl proveden v rozsahu, v jakém dosud nebyla v České republice dokumentována žádná památka obdobného významu.

17 Sporné také zůstává, zda odborná komise zřízená pro posuzování stavu, využitelnosti a recyklace kamenných kvádrů z rozebíraných zábradlí nerozhodovala příliš jednostranně pouze z hlediska nepoškozenosti a funkční způsobilosti posuzovaných kamenů; mohlo dojít k nadměrné výměně starých kvádrů (ICOMOS). Vodítkem pro rozhodování komise, složené ze zástupce NPÚ, PřF UK, mandatáře, následného správce a zhotovitele, které kameny budou vráceny do konstrukce, které opraveny a které vyřazeny a nahrazeny novými, je materiál zpracovaný PřF UK. Ze statistického vyhodnocení vyplývá, že předpoklady dané tímto materiálem nejsou co do počtu vyměněných kamenů překračovány (jde o 35 % všech kamenů zábradlí).
18 Ztráta kamenů MMD: Všechny kameny jsou evidovány, ?rodný list? mají jen kameny nové a kameny vrácené do konstrukce. Nejsou zpracovávány pro kameny vyřazené.
19 Špatná úroveň opravy podstavců soch Oprava podstavců soch není předmětem této etapy opravy (jiný vlastník).
20 Zavázání izolace do zdiva zábradlí Vanová izolace je v místě napojení zídky ukončena v drážce vytvořené v kamenných blocích. Toto invenční řešení chrání ukončení izolace před mechanickým poškozením a brání zatékání vody pod izolaci.
21 Prašná dlažba Technologie pokládky dlažby do písku s vápnem vyžaduje důkladné zahutnění dlažby do písku. Tato technologie se osvědčila, neboť na rozdíl od kladení dlažby do betonového potěru nedochází následně k vyvalení kostek.
MMD: Dalším důvodem zvolené technologie je nevytvořit další tuhou vrstvu, kterou by navíc bylo zapotřebí dělit dilatačními spárami s příslušným dopadem na vzhled.
22 Výtok na vnějším plášti mostu Po dobu nefunkční izolace a vnikání vody do konstrukce docházelo k vyplavování ve vodě rozpustných solí a jejich zpětného usazování na líci pláště mostu. Výluhy jsou patrné v některých místech neopravované části konstrukce.
Právě pro zabránění těmto nežádoucím jevům se provádí kvalitní izolace.
23 Stavební firma nezajistila pro tak náročnou stavbu nadstandardně kvalifikované kameníky. Chyběla účast sochařů - restaurátorů schopných zajistit nekontrastní kamenické opracování povrchu nových kvádrů, kultivované navázání starých a nových částí zábradlí a kvalitní provedení kladení kvádrů a zpracování nových spár. Zpětné kultivující zásahy do již rekonstruovaných částí kvádrového zdiva zábradlí jsou sice možné, město jako investor stavby ani prováděcí firma s nimi však zatím nepočítají (ICOMOS).

Stavební firma byla vybrána na základě veřejné soutěže s požadavkem specifikovat kamenické práce s doložením patřičných zkušeností dříve vykonaných prací.

Kámen Ostroměř: Naopak kamenické práce provádějí kvalifikovaní kameníci. Zpětné opravné zásahy se po kontrole běžně provádějí.
Doporučení: Zpracovat podrobné technologické postupy opracování kamene, včetně povrchových úprav, přesné specifikace nástrojů a měřitelné výstupy, šířka dláta, hrubost povrchu, frekvence záseků a vše doložit fotodokumentací. Vše doložit normami.

Technologické postupy navržené v přípravě organizace stavby, a zásadně pak v průběhu stavebních prací zhotovitelem dodržované, se prokázaly jako účelný nástroj kvalitativního a časového plnění harmonogramu stavby.

pokračování: Souhrn názorů na II. etapu Opravy Karlova mostu - 2. díl