Zpět na stavby

Simulace evakuace osob vlakové soupravy v železničním tunelu

25. května 2012
Ing. Isabela Bradáčová, CSc.

Rozvíjející se transevropská silniční a železniční dopravní síť s dopadem na regionální dopravní tratě si stále častěji vynucuje výstavbu tunelů jak v extravilánu, tak i v zastavěných územích. U železničních tunelů souvisí jejich výstavba s modernizací železničních koridorů. Důvodů pro návrh a realizaci tunelových staveb je celá řada a souvisejí s nutností vedení dopravní trasy složitým geografickým územím, průchodem pod sídelními celky nebo vodními toky. Tunely umožňují zkrátit dopravní cesty a zrychlit dopravu. Poskytují ochranu životnímu prostředí především omezením hluku a usměrněním exhalací.


K negativním stránkám těchto staveb je však nutno kromě časové a finanční náročnosti stavby a jejího vybavení především přičíst rizikové faktory projevující se při provozování dopravních tunelů (přeprava nebezpečných látek a nákladů, překračování projektované intenzity nebo rychlosti dopravy). Ty vedou za určitých okolností až ke vzniku mimořádné události v tunelu (srážka vozidel, požár, výbuch, závažná technická porucha aj.).
Následky vzniklé mimořádné události v tunelu jako prvku kritické infrastruktury jsou pak s přihlédnutím ke specifickým rysům tunelové stavby obvykle větší než při nehodách na otevřené dopravní cestě. Dochází k ohrožení lidských životů a životního prostředí, materiálním škodám na dopravních prostředcích i přepravovaných nákladech, poškození konstrukce tunelu, technického a zabezpečovacího zařízení a k přerušení dopravy s dopadem na širší okolí a další subjekty.

Křivky izolinií těsně za vlakovou soupravou ve 20. minutě při teplotách v prostorách tunelu 40 °C (fialová), 50 °C (šedá) a 60 °C (zelená). Tyto limitní teploty neklesnou pod výšku 2,5 m na únikovém chodníku a nijak neohrozí unikající osoby.
Křivky izolinií těsně za vlakovou soupravou ve 20. minutě při teplotách v prostorách tunelu 40 °C (fialová), 50 °C (šedá) a 60 °C (zelená). Tyto limitní teploty neklesnou pod výšku 2,5 m na únikovém chodníku a nijak neohrozí unikající osoby.
Zakouření prostoru tunelu v blízkosti lokomotivy ve 20. minutě

Zakouření prostoru tunelu v blízkosti lokomotivy ve 20. minutě