Zpět na materiály, výrobky, technologie

Sanace železobetonových konstrukcí s nízkou krycí vrstvou a nadlimitním obsahem chloridů

Nedostatečná tloušťka krycí vrstvy výztuže je typickým jevem, který doprovází sanace velké většiny železobetonových konstrukcí. Opravdovou výzvou je však kombinace nízkého krytí a vysokého obsahu chloridových iontů, se kterou se potkáváme především na dopravních objektech, jako jsou mosty, tunely, opěrné zdi apod. Na příkladu sanace opěrné zdi na I/35 v Liberci je ukázáno použití moderního přístupu pomocí inovativní stavební chemie.


Opěrná zeď na I/35 v Liberci

Opěrná zeď překonává výškový rozdíl mezi úrovní čtyřproudové komunikace I/35 ve směru na Děčín a terénu v areálu Dopravního podniku města Liberec.

Diagnostika a návrh sanace

Při diagnostickém průzkumu byla zjištěna tloušťka krycí vrstvy výztuže na stěnách v intervalu 0 až 20 mm. Obsah chloridů dosahoval hodnot až 1,22 % v krycí vrstvě 0–20 mm, v hloubce 20–40 mm 1,36 %. Kontaminace betonu chloridy byla způsobena průsakem vody, obsahující posypovou sůl, nefunkční hydroizolací pod římsou a stékáním po stěnových dílcích. Typickými projevy koroze výztuže byla odpadávající krycí vrstva (obr. 2). Při návrhu sanačního postupu byla zohledněna kombinace vysokého obsahu chloridů v betonu a nízké krycí vrstvy výztuže. Odstranění kontaminovaného betonu se ukázalo jako příliš nákladné a prakticky neproveditelné, protože by se významně oslabila únosnost konstrukce. Bylo tedy nutné uplatnit nestandardní postupy za pomoci inovativní stavební chemie od Master Builders Solutions.

Sanace stěnových dílců

Stěnové dílce byly celoplošně otryskány vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 2500 bar. Místa s odpadlou krycí vrstvou byla zaříznuta, ručně odbourána, obnažená výztuž očištěna od rzi a ošetřena ochranným cementovým nátěrem s aktivním inhibitorem koroze MasterEmaco P 5000 AP. Tato místa byla reprofilována do původního tvaru opravnou maltou MasterEmaco S 488 v tloušťce cca 10 až 40 mm (obr. 3). Po vytvrzení malty se na celou plochu zdi aplikoval migrující inhibitor koroze na bázi silanů MasterProtect 8500 CI, který je schopen pasivovat výztuž proti korozi i v betonu s vysokým obsahem chloridů. Následně byla celoplošně nastříkána pružná membrána na cementové bázi MasterSeal 6100 FX v tloušťce 2 mm, která slouží jako dodatečná ochrana proti karbonataci, průsaku chloridů a vlhkosti a také jako sjednocující světle šedá povrchová úprava (obr. 4).

Použité materiály

MasterProtect 8500 CI – nízkoviskózní migrující inhibitor koroze na bázi silanů. Pasivuje výztuž ve zkarbonatovaném betonu až do 2% obsahu chloridů. Snižuje nasákavost betonu a průnik chloridů, ošetřuje vlasové trhliny do 0,3 mm, chrání výztuž i při vzniku dodatečných trhlin. Vysoce propustný pro vodní páry. Nedochází k odparu ani vymývání z betonu. Prokazatelná funkčnost více než 15 let. MasterSeal 6100 FX – pružná cemento-akrylátová membrána. Přemosťuje statické i dynamické trhliny. Vysoký odpor vůči pronikání CO2 – 2mm vrstva chrání jako 400 mm betonu. Vysoká přídržnost k betonu a odolnost vůči mrazu a CHRL. Propustná pro vodní páry. UV odolný a stálobarevný světle šedý odstín.

Závěr

Opěrná zeď na I/35 v Liberci je svým konstrukčním pojetím velice originální stavbou, kterou se podařilo i přes komplikovaný stav betonu úspěšně opravit, prodloužit její životní cyklus a při tom zachovat její estetické ztvárnění. Je jednou z mnoha konstrukcí s nadlimitním obsahem chloridů a nízkou krycí vrstvou výztuže, na které byl uplatněn moderní přístup pomocí inovativních materiálů.