Zpět na materiály, výrobky, technologie

Sanace vlhkého zdiva a zateplení bytového domu z roku 1927 dle programu ZÚ

14. října 2010
Ing. Miroslav Havel

Příspěvek seznamuje s projektem sanace vlhkého zdiva suterénu a zateplení obvodového pláště stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem včetně povrchové úpravy a barevného řešení fasády, statického zajištění balkonů, nových hydroizolací a pokládky nové dlažby. Součástí obnovy bytového domu byla také dodávka a montáž parapetních plechů a související výměna klempířských prvků na fasádě.


Stávající stav před úpravou

Bytový dům byl postaven v roce 1927. Suterénní cihelné zdivo má tl. 600 mm. Původní hydroizolace řešená asfaltovými lepenkami byla vzhledem ke třicetileté životnosti asfaltových pásů již nefunkční. Společně s pronikající zemní a vzlínající vlhkostí byly do zdiva transportovány i vodorozpustné soli - dusičnany chloridy a sírany, které na povrchu omítek tvořily výkvěty. Soli při krystalizaci ve zdivu a v omítkách vzniklým tlakem tyto materiály rozrušily, poškodily povrch omítek, štuk i barevný nátěr. Celá omítka se postupně rozpadala, oddělovala se od zdiva a opadávala (viz obr. 2, 3, 4, 5,).

Vzlínající vlhkost prostupovala ze suterénního zdiva až do úrovně okenních parapetů zdiva přízemí o tloušťce 450 mm (obr. 2 a 4). Zdivo dotované vlhkostí a solemi bylo živnou půdou pro tvorbu plísní. Vlivem zvýšené vlhkosti se také měnily fyzikální vlastnosti zdiva, zejména jeho tepelně-izolační schopnost, pevnost a únosnost. Omítka byla silně porušena téměř na celé fasádě (obr. 2, 3). Také balkony se nacházely v havarijním stavu - ocelové nosníky byly silně zkorodovány a hrozilo jejich zřícení (viz obr. 5). Stávající dřevěná okna byla od přízemí až do 3. NP vyměněna za plastová.


» Obr. 1. Bytový dům z roku 1927 v Plzni-Slovanech. Stav po obnově.


» Obr. 2. Bytový dům z roku 1927 v Plzni-Slovanech. Stav před obnovou.


» Obr. 3. Bytový dům z roku 1927 v Plzni-Slovanech. Stav před obnovou.


» Obr. 4. Opadaná vlhká omítka s výkvěty solí na povrchu omítek


» Obr. 5. Zkorodované ocelové nosníky na balkonech

Popis stavebních prací

Vzhledem k tomu, že stavba bytového domu nevyhovovala tepelné normě ČSN 730540:2007, bylo provedeno kompletní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí obvodového pláště (zdivo z cihel plných pálených tl. 300, 450 a 600 mm).

V ČSN 732901:2005: Provádění vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů je v kap. 5.1.4 uvedeno: Podklad pro uplatnění ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením ETICS snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila.

Před zateplením bylo tedy nutné postupně sanovat vlhké zdivo proti zemní a vzlínající vlhkosti (nejprve v suterénu, aby vzlínající vlhkost nepůsobila na zdivo přízemí).


» Obr. 6. Omítka narušená výkvěty solí

Řešení sanace bytového domu v Plzni

Podle normy ČSN 730610:2010 byly použity dvě přímé metody pro řešení sanace zdiva - metoda mechanická a metoda chemická. Jako nejúčinnější řešení bylo navrženo okopání obvodového zdiva pod úroveň podlahy sklepa a proříznutí zdiva nad podlahou sklepa, vložení nové hydroizolace na bázi plastu nebo skelného laminátu a doplnění hydroizolace z vnější strany zdiva nejlépe asfaltovou stěrkou.


» Obr. 7. Prořezávání zdiva ruční řetězovou pilou


» Obr. 8. Prořezávání zdiva řetězovou pilou

Do proříznuté spáry byla vložena nová hydroizolace na bázi plastů, spára byla zaklínována proti dosednutí a zainjektována cementovou směsí s přísadou platifikátoru.


» Obr. 9. Vložení hydroizolací a zaklínování proti dosednutí


» Obr. 10. Chemická injektáž cementovou směsí s příměsí plastifikátoru


» Obr. 11. Chemická injektáž cementovou směsí s příměsí plastifikátoru

Obvodové zdivo se z vnější strany očištilo, vyrovnalo omítkou MVC, a po vyzrání vyrovnávací omítky byla nanesena hydroizolace - asfaltová stěrka. Ochrana svislé hydroizolace byla řešena nopovanou fólií s kluznou vrstvou. U bytů v suterénu slouží jako ochrana svislé hydroizolace a zároveň jako zateplení zdiva extrudovaný polystyren tl. 80 mm.


» Obr. 12. Nanášení hydroizolace - asfaltové stěrky


» Obr. 13. Tepelná izolace extrudovaným polystyrenem u obvodového zdiva suterénů


» Obr. 14. Osazování lišt nopové folie


» Obr. 15. Ochrana svislé hydroizolace nopovou folií

Z vnitřní strany sklepa byla nanesena od podlahy přes úroveň řezu do min. výše 300 mm minerální hydroizolační stěrka. Namísto zasolených omítek, které byly okopány, se na zdivo nanesla sanační omítka odpovídající směrnici WTA 2-9-04/2004.


» Obr. 16. Nanášení minerální hydroizolační stěrky na podkladní beton podlahy suterénu

Z vnější strany stavby bylo doplněno odvodnění odvodového zdiva drenážním systémem o průměru 100 mm. Drenáž se zasypala štěrkem, který byl před zanesením chráněn geotextilií, následoval zásyp zeminou hutněný po vrstvách a provedení okapového betonového chodníčku s podsypem štěrkopísku ve spádu od objektu 3 % podél celé části vysušovaného zdiva.


» Obr. 17. Pokládání drenážního systému kolem objektu

Technologický postup sanace vlhkého zdiva

Nejdříve byly kolem celého objektu provedeny výkopy do hloubky 200 mm pod úroveň podlahy suterénu. U obou bytů v suterénu se odstranily podlahy o min. 200 mm. Odstranily se také vnitřní omítky do výše 1 m, u obvodového zdiva do výše 2 m. Zdivo bylo postupně podřezáno a vložila se nová hydroizolace na bázi plastu. U obvodového zdiva v bytech je tedy vložena do zdiva 100 mm pod stávající úrovní podlahy. V ostatních prostorách suterénu 100 mm nad stávající podlahou. Z vnější strany byla položena vrstva betonu, který je vyspádován ve sklonu minimálně 1 % do obou drenážních šachet DŠ1 a DŠ2. Povrch stěn byl vyrovnán MVC maltou. Po vyzrání malty byla na vnější stranu nanesena svislá hydroizolace asfaltovou stěrkou. Ošetření ploch zdiva nad a pod horizontálním řezem bylo velmi pečlivé. U obvodového zdiva v bytech byla provedená hydroizolační stěrka chráněna extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm s vytažením 500 mm nad terén (viz detail 1). U ostatního obvodového zdiva byla svislá stěrka ochráněna nopovou fólií. Následně byla položena drenáž průměru 100 mm se zaústěním do drenážních šachet, která byla zasypána štěrkem frakce 16/32 do výšky 300 mm. Proti zanesení zeminou byla položena 2x geotextilie, na kterou byl po vrstvách nanesen hutněný zásyp. Kolem objektu byl navržen okapový chodník s podsypem štěrku a štěrkopísku.


» Detail 1. Vzorový řez obvodovým zdivem v bytech. Zde byla provedena hydroizolační stěrka extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm s vytažením 500 mm nad terén. U ostatního obvodového zdiva byla provedena ochranna svislé stšrky nopovou folií.

Uvnitř budovy byl v jednotlivých bytech aplikován podkladní beton, po jehož vyzrání byl proveden nátěr hydroizolační stěrkou v pruhu 200 mm (na podkladní beton) a 300 mm (na stěnu). Tato stěrka slouží jako propojení izolace zdiva a podlahy. Do druhého čerstvého nátěru byl proveden sanační postřik (spritz). Následovala realizace sanačního omítkového systému dle WTA 2-2-91 a 2-9-04. Na podkladní beton byla nanesena vodorovná hydroizolace natavením modifikovaného asfaltového pásu. Následně byl položen extrudovaný polystyren tl. 80 mm a betonová podlaha s kari sítí v tl. 80 mm. Závěrem byly stěny suterénu vymalovány minerální barvou.


» Obr. 18. Příprava pro nanesení sanační omítky


» Obr. 19. Provedení sanační omítky

Sanace balkonů - systém Schlüter

Konstrukce balkónů byly nejprve staticky zajištěny a provedla se sanace balkónové desky. K přírubám očištěného stávajícího ocelového nosníku profilu I byl přivařen nový ocelový nosník I č. 14. Vzniklý ocelový nosník byl osazen do zdi délkou min. 200 mm. Třmínky tvořila přivařená výztuž profilu 8 mm. Veškeré výztuže byly natřeny proti korozi. Výtluky byly sanovány reprofilační maltou na betonové konstrukce. Na vrchní straně balkónu byla provedena spádovací vrstva a osadil se okapový profil Schlüter Bara. Poté byla položena izolační rohož Schlüter Ditra a izolační páska Kerdi-Kebra. Následovala pokládka mrazuvzdorné dlažby do trvale pružného lepidla.

Zateplení obvodového pláště podle odborného posudku k programu Zelená úsporám

Podle odborného posudku k programu Zelená úsporám muselo zateplení stěn vyhovět hodnotě doporučeného součinitele prostupu tepla Undop = 0,25 W/m2K.
Obvodový plášť v přízemí, prvním a druhém patře byl zateplen polystyrenem EPS F tl. 140 mm. Vypočtený součinitel prostupu tepla dosahuje hodnoty Uv = 0,229 W/m2K.

Byty v suterénu, kde je obvodové zdivo tl. 600 mm, jsou umístěny pod terénem. Toto obvodové zdivo bylo zatepleno extrudovaným polystyrenem tl. 120 mm. Vypočtený součinitel prostupu tepla je Uv = 0,249 W/m2K.

Bylo nutné také zateplit podlahu ve dvou bytech v suterénu. Zateplení bylo navrženo extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Vypočtený součinitel prostupu tepla Uv = 0,296 W/m2K.

Protože je fasáda domu dosti členitá, bylo z důvodu možných tepelných mostů navrženo v celé ploše fasády zateplení obvodového pláště izolantem o tl. 140 mm. Byl navržen certifikovaný kontaktní zateplovaní systém. Provádění se řídí technologickým předpisem firmy - výrobce a normou ČSN 7332901 Provádění vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů. Počet kotev - hmoždinek na nároží v pruhu 2 m od hrany budovy na obě strany byl 8 ks /m2, v ostatní ploše 6 ks/m2.

Okenní ostění a nadpraží bylo zatepleno polystyrénem o tl. 20 mm. Bylo nutné zateplit také okenní parapet, který byl nově oplechován.


» Detail 2. Napojení u okenního ostění

Nárok na dotaci z programu ZÚ

Podle Odborného posudku k programu Zelená úsporám po zateplení objektu došlo k úspoře měrné spotřeby tepla na vytápění 39 %, podle výpočtu energetického auditora vznikl nárok na dotaci ve výši 1 758 294 Kč.

Použitá literatura:
[1] ČSN 730540:2007 Tepelná ochrana budov
[2] ČSN 730862:2009 a 730810:2009 Požární bezpečnost staveb
[3] Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda- Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998
[4] Sborníky z konferencí Rekonstrukce a sanace staveb 1998-2005, ČSVTS, WTA-CZ
[5] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, která je prováděcí vyhláškou Stavebního zákona 183/2006
[5] ČSN 730600:2000 - Hydroizolace - základní ustanovení
[6] ČSN 730606:2000 - Hydroizolace - povlakové izolace
[7] ČSN 730610:2000 - Hydroizolace - sanace vlhkého zdiva
[8] Směrnice WTA 4-5-99 - Posuzování a diagnostika zdiva, 1999
[9] Směrnice WTA 2-2-91 - 2-9-04 - Sanační omítkové systémy, 2005
[10] Směrnice WTA 4-6-96 - 4-4-04 - Injektáž zdiva proti vlhkosti, 2004
[11] Směrnice WTA 4-6-98 - Dodatečná izolace stav. kcí ve styku se zeminou, 1999
[12] Směrnice WTA 4-7-02 - Dodatečná mechanická vodorovná hydroizolace, 2002
[13] Sborníky z konferencí ČSS a WTA z let 1964-2009

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Sanace vlhkého zdiva a zateplení bytového domu Lobezská 16, 18, Plzeň dle programu Zelená úsporám
Místo stavby: Lobezská 16, 18, Plzeň-Slovany
Majitel a investor: Lidové bytové družstvo v Plzni, Prokopova 15, 301 00 Plzeň
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Havel
Spolupráce: Miroslava Krhounková, Miroslav Krhounek
Odborný posudek k programu Zelená úsporám: Energy Consulting Service, s.r.o, 370 01 České Budějovice
Dodavatel: Stavitelství ŠMÍD, s.r.o., Plzeň
Realizace: 2009-2010, dokončeno v srpnu 2010

Autor článku: Ing. Miroslav Havel, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a soudní znalec v oboru sanace vlhkého zdiva
Spoluautor: Miroslava Krhounková, aut. tech.

Odborné posouzení článku: Ing. Michael Balík, CSc. odborník v oblasti sanací vlhého zdiva.
Článek považuji za zajímavý příklad snížení vlhkosti zdiva městského, klasického domu z 20tých let 20. století. Konstrukce těchto domů používaly v té době obvyklých detailů a materiálů, které se většinou opakovaly. Z toho hlediska by bylo třeba dokázat, že byly pro izolaci použity asfaltové pásy a pokud ano, tak zkouškou ověřit jejich současnou účinnost. 30ti letá životnost, citovaná v článku, jistě neplatí obecně, tj. v různých podmínkách stavby.