Zpět na stavby

Rozhledna Špulka na Benešovsku

20. října 2015
Ing. Vladimír Janata, CSc.

Rozhledna Špulka byla otevřena koncem dubna 2014 na vrcholu kopce Březák u obce Lbosín na Benešovsku. Z obce vede k rozhledně naučná stezka. Investorem je svazek 21 obcí sdružených v mikroregionu CHOPOS. Rozhledna roku 2014 zvítězila v anketě vyhlášené Klubem přátel rozhleden.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT, doktorskou práci na téma statika a dynamika kotvených stožárů obhájil na ÚTAM AV ČR. V  roce  1990 založil  s kolegy společnost EXCON. Ve své praxi se věnoval projektům kotvených stožárů v ČR i v zahraničí a stožárům pro mobilní operátory. V projektech nosných ocelových a ocelobetonových konstrukcí zpravidla využívá globálního předpínání konstrukce za účelem nadvýšení a příznivé redistribuce vnitřních sil.

Tvar rozhledny navržený v harmonii s okolní přírodou a její nosná konstrukce vycházejí z architektonického návrhu Ing. arch. Ivety Torkoniakové. Stavba rozhledny s vyhlídkovou plošinou na úrovni 30 m je vysoká 46 m. Hlavními nosnými prvky jsou centrální ocelová trouba o průměru 1016 mm a vnější dřevěné nárožníky. Do úrovně 11,6 m je vnější nosná konstrukce složena z osmnácti dřevěných trámů uspořádaných do tvaru komolého kužele se základnou o průměru přibližně 11 m (viz obr. 3). V této části se nachází plošina s lavičkami a dva kruhové příhradové prstence, které zajišťují stabilitu dřevěných trámů (viz obr. 11). Diagonály ztužujících prstenců jsou tvořeny předpjatými táhly Macalloy. Dřevěné trámy jsou na úrovni 11,6 m opřeny do kruhového prstence (obr. 8), který je spojen vodorovnými prvky s centrální troubou. Mezi prstencem a betonovým základem je napnuto devět svislých táhel. Tato předpjatá táhla podpírají vnitřní kraje plošiny a ztužujících prstenců (obr. 10) a dále vytvářejí spolu s dřevěnými trámy a ocelovým prstencem vodorovnou podporu centrální trouby.

Střední část rozhledny je válcová o průměru 3,7 m. Plášť tvoří devět dřevěných trámů, jejichž poloha se každé 3 m střídá.

Vrchní část rozhledny má tvar obráceného komolého kužele. Do centrální trouby je vetknuto točité schodiště se 151 pororoštovými stupni. Pochozí vrstvy plošin jsou z dřevěných fošen. Nad střechou je navržen štíhlý nástavec pro umístění antén. Vnitřní prostor trouby, ve kterém jsou vedeny kabely technologie, je přístupný otvory ve spodní a vrchní části rozhledny a vestavěným žebříkem.

Vzhledem k tomu, že se nosná konstrukce rozhledny skládá z ocelových i dřevěných vzájemně spolupůsobících částí, byl statický výpočet proveden pro více výpočetních modelů - s ohledem na změny vlastností dřevěných trámů a jejich spojů v čase (sesychání, bobtnání). Síly v táhlech jsou s ohledem na předpokládané změny vlastností dřeva a jeho otlačení ve spojích pravidelně kontrolovány. Předpětí táhel cca 50 kN, měřené tenzometry v konfiguraci plného můstku, bylo po roce zkontrolováno a dotaženo na projektované hodnoty.

Stavba byla spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader, dále firmou WIFCOM a.s. a regionálním Rádiem Sázava, které mají na rozhledně svá technologická zařízení, a velkou skupinou drobných dárců.

Základní údaje o stavbě
Investor: 21 obcí sdružených ve svazku mikroregionu CHOPOS
Architektonické řešení:
Ing. arch. Iveta Torkoniaková
Statické řešení konstrukce:
Ing. Jiří Lahodný Ph.D., Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s.
Dodavatel:
Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.
Koordinátor projektu:
Ing. Miroslav Kratochvíl, CHOPOS

Obr. 2. Pohled na rozhlednu Špulka

Obr. 3. Statický model

Obr. 3. Statický model

Obr. 4. Řezy

Obr. 6. Dispozice konstrukce

Obr. 5. Celkový pohled


Obr. 7. Vrcholová plošina v úrovni 30,00 m

Obr. 8. Detail prstence a kotvení táhel

Obr. 9. Schodiště a ztužidlo

Obr. 10. Spoj táhla se ztužidlem

Obr. 11. Plošina s lavičkami v úrovni 3,08 m