Zpět na stavby

Řešení dopravní situace v Ratzeburgu

Nové řešení náměstí v historickém centru města, ležícího 20 km od Hamburku, představil Reimer Thiessen (Dipl.-Ing., TU, dopravní inženýr, Plannungsbüro Hahm, Osnabrück). Cílem urbanistické soutěže, vyhlášené v roce 2005, bylo zbavit centrum ostrovního města, nacházejícího se uprostřed Ratzeburského jezera, husté automobilové dopravy.

Autor:Představení tohoto projektu proběhlo v rámci konference Zdravé město. Informaci o konferenci naleznete zde.

Dosavadní trasa dopravy vede místním průtahem federální silnice B 208 přímo přes náměstí obchodními tepnami, při intenzitě provozu 20 000 aut denně. Záměrem vyhlašovatelů soutěže přitom bylo navrátit náměstí původní funkci a zbavit ho nadměrného hluku a výfukových emisí. Situace je komplikována skutečností, že obchvat města vyžaduje velmi dlouhou realizaci a přinese bez dalších opatření jen velmi malý výsledný efekt, neboť silný provoz mezi západními a východními částmi města ležícími mimo ostrov bude i nadále procházet historickým náměstím. Proto bylo snahou řešitelů z krátkodobého i dlouhodobého hlediska usilovat o přeložení těchto dopravních tahů na pokud možno snesitelnější trasy ostrova. Odlehčení náměstí mělo být podle zadání soutěže dosaženo do značné míry již v prvním stupni realizace, bez náročných stavebních úprav.Tím byly vyloučeny předem ? klasické? koncepce přeložení dopravy. Úplné uzavření města pro tranzitní nákladní dopravu rovněž nepřicházelo v úvahu, protože alternativní federální silnice vedoucí souběžně se silnicí B 208 se nacházejí až ve vzdálenosti 20 km od města a ani ve střednědobém časovém horizontu nebude možné na ně dopravu převést. Další alternativa- přemístění celého tranzitu na právě budovanou tzv. ?Jižní sběrnou silnici?, uvnitř ostrova, také nelze realizovat, protože tato pomocná komunikace není vědomě dimenzována na zvládnutí silné nákladní dopravy. V úvahu nepřicházelo ani využití jiných komunikací v centru města. Aby bylo možné přes všechny uvedené restrikce dosáhnout požadovaného zklidnění náměstí, byla vymyšlena nekonvenční koncepce.
Jejím principem je odvedení neúnosně silné osobní dopravy v obchodním centru z dosavadního průtahu federální silnice B 208 na výše zmíněnou ?Jižní sběrnou silnici ?, která prochází oblastmi z urbanistického hlediska méně citlivými. Nákladní doprava, která činí jen asi 5% celkového objemu dopravy (vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t) a která nemůže používat objížďku, bude vedena spolu s městskou veřejnou dopravou i nadále po starém průtahu B 208 vedoucím přes náměstí.
Realizace projektu byla rozdělena na tři etapy. 1. etapa realizace - okamžitá opatření - spočíval v osazení dopravních značek a signalizace. V krátké době tak došlo bez náročných stavebních úprav k odlehčení středu města přibližně o 35%. Koncepce projektu v této první etapě dále počítá se systémem jednosměrných silničních okruhů , kdy hlavní proudy na průtahu B 208 městem budou rozděleny na ? malé? (automobily a motocykly) a ?velké? (nákladní automobily a autobusy) dopravní prostředky. Pro vyjasnění právních předpisů souvisejících s rozdělením dopravy byla nutná konzultace s příslušnými zemskými i federálními institucemi. Na jejich základě byl v této fázi průtah městem formálně zachován. K rozdělení dopravy na ?malou? a ?velkou? dochází v ulici na hranici centra, vzhledem k nedokončené objízdné komunikaci nejprve jen na západním vjezdu. Hustá osobní doprava může volně proudit vpravo na ?Jižní sběrnou ulici?, kam je vjezd nákladní dopravy zakázán. Osobní automobily sice mohou v zásadě jet i rovně nebo odbočit vlevo, je to však spojeno s extrémně dlouhými čekacími dobami na ? vpouštěcím? světelném signalizačním zařízení. Nákladní a veřejná osobní doprava jsou touto světelnou signalizací vedena po silnici s vlastním pruhem přes náměstí starým průtahem B 208. Inteligentní řazení světelné dopravní signalizace zajišťuje přednost pouze pro autobusy veřejné dopravy, nikoliv však pro osobní nebo nákladní automobily. Prostřednictvím skeneru systém sám autobus veřejné dopravy rozpoznává. Díky této technologii bylo možné ustoupit od nákladnějšího alternativního systému, kdy by docházelo k upřednostnění veřejných autobusů pomocí rádiového spojení.
2. etapa realizace nastává po dokončení ?Jižní sběrné silnice? v celé délce (a šířce), spolu s vybudováním uzlového bodu na příjezdu do centra směrem od východu. Zde vznikne prostor pro instalaci ?vpouštěcího? semaforu se zvláštním odbočovacím pruhem pro nákladní automobily a autobusy. Důsledkem je účinné vytlačení provozu osobních automobilů ze středu města i v západním směru, kdy tranzit osobních automobilů v obou směrech je již kompletně veden přes ?Jižní sběrnou silnici?.
Na základě uvedených opatření dochází ke snížení intenzity dopravy v centru již přibližně o 75 %. Současně je snížena rychlost dopravy na 30 km/hod v celém zbytku ostrovního města, kromě ?Jižní sběrné silnice?.
Vybudování obchvatu (B 208n) federální silnice umožní realizaci 3. etapy projektu, kterou je úplné vyloučení tranzitní nákladní dopravy z ostrovního města. Autobusy veřejné dopravy budou samozřejmě i nadále jezdit centrem města, vedení automobilového provozu bude odpovídat 2. etapě projektu. ?Jižní sběrná silnice? již nebude mít funkci meziměstské spojnice, ale bude sloužit pouze pro dopravu uvnitř města. Bude proto možné ji rovněž zahrnout do pásma s omezením rychlosti na 30 km/hod. Náměstí a důležité nákupní ulice se stanou ?obchodní zónou s dopravním zklidněním? (20 km/hod nebo 10 km/hod). K tomuto konečnému stavu bude patřit také nová koncepce veřejné přepravy osob a soustava cyklistických tratí, jejichž postupná realizace musí probíhat v těsné časové návaznosti na změny tras automobilové dopravy. Rekonstrukci centra bude možné zahájit ihned po ukončení 1.etapy realizace, což výrazně přispěje k zatraktivnění celé lokality. Náměstí bude možné opět využít pro týdenní trhy, kavárny s předzahrádkou a kulturní akce.