Zpět na stavby

Renovace zdravotně technických instalací ve starších bytových domech

20. listopadu 2008
Jakub Vrána

V mnoha starších bytových domech se ještě v současné době nachází potrubí instalovaná v době jejich výstavby. Výjímkou nejsou ani domy, ve kterých setrvávají zdravotně technické instalace ještě z doby před druhou světovou válkou. I když byly tyto instalace provedeny z kvalitních materiálů, postupně dožívají.

Autor:V řadě domů dožívají také instalace novější. Kvůli fyzickému a morálnímu opotřebení je po určité době nutné vyměnit rovněž zařizovací předměty. U kovových potrubí se projevuje fyzické opotřebení způsobené především korozí, u plastových potrubí se po čase mohou projevovat závady způsobené volbou nesprávného materiálu, který není trvale odolný teplotě teplé vody, a chybným upevněním potrubí při montáži. Orientační životnosti instalací a technických zařízení jsou uvedeny v tab. 1. V současnosti často nevyhovují také stávající trasy instalací, způsob přípravy teplé vody apod. Proto je nutná renovace zdravotně technických instalací, která mnohdy nespočívá jen ve výměně starého potrubí za nové, ale mění se při ní také trasy potrubí a způsob přípravy teplé vody.

Renovace zdravotně technických instalací ve zděných domech
Jak již bylo uvedeno, setkáváme se v řadě starých domů se zastaralým a dnes často nevyhovujícím řešením zdravotně technických instalací. Také potrubí a zařizovací předměty bývají na konci životnosti. Vlastnímu provedení renovace má vždy předcházet průzkum stávajících instalací.

Renovace kanalizace
Stav starého kanalizačního potrubí je nutné posoudit technickou prohlídkou, doplněnou v případě potřeby o prohlídku svodného potrubí kamerou. Zavěšené svodné (ležaté) potrubí a volně vedená odpadní potrubí lze zkontrolovat vizuálně. O výměně svodných potrubí uložených v zemi rozhoduje jejich materiál (beton - většinou na konci životnosti) nebo prohlídka kamerou. Ze dříve používaných trubních materiálů má nejdelší životnost kameninové a litinové potrubí. U kameninových potrubí mohou být po čase netěsné spoje prováděné konopným provazcem a asfaltovou zálivkou. Nejvíce korodují litinová potrubí DN/ID 50 a litinová větrací potrubí. Ocelová, azbestocementová, betonová a olověná potrubí je třeba vyměnit, protože jsou na konci životnosti (tab. 1). Pokud se při renovaci nemění půdorysná dispozice domu, využijí se pro vedení nových odpadních potrubí stávající drážky, případně šachty. Při změně půdorysné dispozice domu je často vhodné vytvořit nové instalační šachty pro společné vedení svislých potrubí kanalizace a vodovodu. Dešťová odpadní (svislá) potrubí musejí být vedena odděleně od odpadních (svislých) potrubí splaškových. Pro napojení střešních žlabů nebo vtoků, které byly napojeny na splašková odpadní potrubí, je třeba zřídit nová dešťová odpadní potrubí vedená po fasádě či uvnitř domu. Rovněž dešťové žlaby na půdách mají být zrušeny. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách nebo moderněji v dutinách předstěnových instalací. Předstěnové instalace umožňují např. vedení potrubí od závěsné záchodové mísy nad podlahou (obr. 1a, b). Není tedy nutné vedení potrubí v podlaze, které se často vyskytuje ve starých domech a jehož netěsnosti jsou příčinou zatékání vody do stropních konstrukcí. Při renovaci je u starých domů vhodné provést i výměnu svodných (ležatých) potrubí, protože spoje těsněné impregnovaným konopným provazcem a zálivkou mají kratší životnost než např. kameninové trouby a tvarovky. Při výměně svodných potrubí se musí pamatovat na zabezpečení suterénu před vzdutou vodou ze stokové sítě. Pokud je to možné, nahrazují se podzemní svodná potrubí svodnými potrubími zavěšenými. V tomto případě není nutné provádět náročné zemní práce v podzemním podlaží domu. Pro svodná potrubí, která musejí být uložená v zemi, lze využít stávající prostupy v základech. Zrušená nedemontovaná potrubí vedená pod zemí se musí vodotěsně zazátkovat. Problémem je ustanovení nové ČSN EN 12056-1 o nutnosti oddělení svodných potrubí pro dešťové a splaškové vody uvnitř domu. Toto řešení vyžaduje při ukládání nových svodů pod podlahu nejnižšího podlaží zřizování nových prostupů v základech, a tím jejich narušování. Pokud je dům napojen na veřejnou stokovou síť jednotné soustavy a v budoucnosti se nepředpokládá budování oddílné stokové sítě, bývá vhodné řešení soustavy svodných potrubí jako jednotné pro splaškové i dešťové vody. Při nedodržení tohoto ustanovení doporučené normy je zajištěna dostatečná bezpečnost, protože jednotná soustava svodných potrubí je v České republice ověřena a v mnoha domech fungovala bez poruch řadu let.
Staré septiky a žumpy
Zřídí-li se v obci nová veřejná kanalizace s ústřední čistírnou odpadních vod, musejí se u domů napojených na tuto kanalizaci podle zákona č. 274/2001 Sb. odpojit a zrušit stávající septiky nebo žumpy. Pokud jsou tyto objekty těsné, mohou být je po vyčištění a úpravě dešťové vnitřní kanalizace použity jako jímka na dešťovou vodu ze střechy. Septiky nebo žumpy, které nebudou dále využívány, je třeba odpojit od kanalizace, vyčistit a zasypat. Podle výše uvedeného zákona může obecní úřad v místech, kde je to technicky možné, nařídit připojení domů na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Zařízení Životnost [roky] Vodovodní potrubí ocelové pozinkované rozvádějící studenou vodu
z 80. let 20. století 20 ze 30. let 20. století
65 Vodovodní potrubí ocelové pozinkované rozvádějící teplou vodu 15
Vodovodní potrubí olověné rozvádějící pouze studenou vodu 90 Kanalizační potrubí
Azbestocementové 30 Ocelové asfaltované
35 Ocelové parkerizované, vyrobené v 1. polovině 20. století 65
PVC nebo olověné 50 Litinové a kameninové
až 100 Plynovodní potrubí 50
Armatury 15 Čerpadla
10 Ohřívače vody 10 až 20
Zařizovací předměty (zejména morální opotřebení) 20

Renovace vodovodu
Ocelová pozinkovaná potrubí (v některých domech i sedmdesát let stará) je třeba vyměnit (obr. 2). Příčinou je důlková koroze a inkrustace. Limitní koncentrace olova nesmí v litru pitné vody překročit 10 μg. Proto je potřeba vyměňovat také olověná potrubí. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracovalo program podpory oprav domovních olověných rozvodů. Vhodná je i výměna velmi starých měděných potrubí. Renovace však nemá být pouhým nahrazením starého potrubí novým. Při výměně potrubí se musí zvážit a případně změnit celá koncepce řešení zdravotně technických instalací v domě. Důležitá je zásada měření odebrané vody v každém bytě podružnými vodoměry. Pokud se při renovaci nemění půdorysná dispozice domu a způsob zásobování bytů teplou a studenou vodou, vedou se nová stoupací potrubí zpravidla ve stávajících drážkách nebo instalačních šachtách. Možné je také zřízení nové drážky pro stoupací potrubí ve schodišťovém prostoru (pokud tam nehrozí nebezpečí zamrznutí vody v potrubí). Při změně půdorysné dispozice domu je vhodné pro stoupací potrubí zřídit nové instalační šachty. Stávající ležatá potrubí vedla v některých starých domech pod podlahou podzemního podlaží. Nová ležatá potrubí se obvykle vedou pod stropem podzemního podlaží. Nové potrubí musí být tepelně izolováno.
Renovace vodovodu v domech s ústřední přípravou teplé vody
V domech, kde byla ústřední příprava teplé vody, lze tento způsob přípravy teplé vody zachovat, protože je jednodušší než jeho změna na ohřev místní, který by bylo třeba často řešit se změnou soustavy ústředního vytápění, s nímž je ústřední příprava teplé vody spjata. Umístění podružných vodoměrů v bytech je dáno polohou stoupacích potrubí. Ideální je napojení bytu na jedno stoupací potrubí a délka připojovacích potrubí teplé vody (bez cirkulace) taková, aby objem vody v nich nepřekročil 2 l u potrubí k umyvadlům, bidetům a dřezům a 3 l u potrubí k vanám, sprchám a výlevkám. Při tomto objemu vody se předpokládá, že odpouštění vychladlé teplé vody nebude delší než 30 s, což předepisuje ČSN EN 806-2. Pokud by připojovací potrubí měla být příliš dlouhá, je nutné zřídit další stoupací potrubí, i když v bytě budou místo dvou čtyři vodoměry. Ležatá a stoupací potrubí teplé vody od ústředního ohřívače jsou zpravidla opatřena cirkulačním potrubím, kterým se ochlazená teplá voda vrací zpět do ohřívače. Pro zajištění správné funkce cirkulace teplé vody je nutné, aby ve všech cirkulačních okruzích byly vypočteny cirkulační průtoky a tlakové ztráty. Tlakové ztráty musí být stejné v dlouhých i krátkých okruzích, proto je potřeba navrhovat také regulační armatury. V současné době se jako výhodné ukazují termoregulační armatury, které upravují cirkulační průtok v příslušném okruhu cirkulačního potrubí na základě teploty vody v místě armatury.
Renovace vodovodu v domech s místní přípravou teplé vody
V domech s místní přípravou teplé vody bývá obvykle také lokální způsob vytápění bytů. Komplexní renovaci zdravotně technických instalací je třeba provádět vždy v návaznosti na renovaci vytápění. Nové řešení technických zařízení budov se provádí následujícími způsoby:
- pro velké byty může být výhodné vytápění a příprava teplé vody kombinovaným plynovým kotlem nebo lépe sestavou kotle se zásobníkem teplé vody umístěným v každém bytě. Sestava kotle se zásobníkem představuje větší komfort a optimální provoz kotle, ale je dražší než kombinovaný kotel;
- pro malé byty není etážové vytápění příliš vhodné, protože tepelná ztráta bytu je o hodně menší než nejmenší výkony vyráběných kotlů. Naprosto nevhodný je vždy velmi předimenzovaný kombinovaný plynový kotel.
Pro domy s malými byty jsou tedy vhodná dvě řešení technických zařízení budov:
- lokální vytápění místností např. plynovými topidly a příprava teplé vody v elektrickém ohřívači;
- ústřední vytápění a ústřední příprava teplé vody pro celý dům s instalací podružných vodoměrů v bytech.

Dešťový žlabna půdě domu z přelomu 19. a 20. století
¤ Dešťový žlabna půdě domu z přelomu 19. a 20. století

Renovace plynovodu
Staré plynovody mohou být problematické z hlediska vedení, dimenzí a těsnosti potrubí. Při tlakové zkoušce se staré závitové spoje mohou ukázat jako netěsné. Netěsné plynovody se musí vyměnit nebo dodatečně chemicky utěsnit. Možná je i kombinace obou způsobů renovace, kdy se přístupné ležaté rozdělovací potrubí v podzemním podlaží vymění a stoupací vedení a potrubí ke spotřebičům vedená pod omítkou se utěsní chemicky. Vedení nového potrubí musí splňovat zejména následující zásady:
- hlavní uzávěr plynu je třeba umístit vně domu (v oplocení, nice na fasádě, výjimečně pod terénem - se zemní soupravou);
- plynoměry musejí být mimo byty ve společných prostorách domu (na schodišti, v suterénu apod.). Výjimkou jsou domy s bytovými jádry;
- pokud se předpokládá změna nízkého tlaku plynu ve veřejném distribučním plynovodu na tlak střední, je nutné počítat s prostorem pro regulátor tlaku. Možné je umístění v uzavíratelném výklenku na fasádě, v zemním modulu vně domu pod terénem nebo v oddělené větrané místnosti v domě;
- pro spotřebiče provedení A a B musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu i při zavřených oknech nebo dveřích.
Řešení nového plynovodu
Trasu ležatého rozdělovacího potrubí (např. v podzemním podlaží, je obvykle možné zachovat. Vedení pod stropem a podél zdí je vyhovující. Nové stoupací vedení lze vést dvěma způsoby:
- ve schodišťovém prostoru, pokud jsou plynoměry na schodišti a jsou dodrženy požárně bezpečnostní předpisy (pod omítkou nebo volně);
- pod omítkou v předsíních bytů, pokud jsou plynoměry v podzemním podlaží.
V instalační šachtě bytového jádra (podle revize TPG 704 01), ve které mohou zůstat i plynoměry, pokud je plynovod přístupný pro kontrolu těsnosti (dostatečně velkými dvířky instalační šachty) a stěna mezi záchodem a šachtou je u netypových bytových jader opatřena větracím otvorem u podlahy a pod stropem. Nové umísťování plynoměrů v bytech v současnosti dodavatelé plynu většinou nepovolují. Dodavatel plynu může při renovaci, kromě uzávěru před plynoměrem, požadovat také umístění uzávěru bezprostředně za plynoměrem.
Plynové spotřebiče
Spotřebiče, které nejsou schopné bezpečného provozu nebo jsou morálně opotřebované, se vyměňují za moderní typy. Pokud jsou spotřebiče připojené na nevyvložkovaný komín, je potřeba vyvložkování komína. Vložka se zasouvá do stávajícího komínového průduchu po jeho vyčištění. Při větších průměrech vložek se někdy zvětší světelnost komínového průduchu vyfrézováním. V minulosti používané hliníkové vložky mají krátkou životnost. Vhodnější jsou vložky z nerezavějící oceli. Při regeneraci (výměně) domovního plynovodu je třeba nově posoudit umístění plynových spotřebičů provedení A (např. sporáky) a B (např. průtokové ohřívače vody nebo kotle napojené na komín), které odebírají vzduch pro spalování z místnosti, z hlediska nejmenšího požadovaného objemu místnosti a výměny vzduchu. Výměna vzduchu musí být zajištěna i při zavřených oknech a dveřích průvzdušností spár nebo neuzavíratelnými otvory, štěrbinami apod. Okna současná výroby mají často velmi malou spárovou průvzdušnost. Spotřebiče provedení B (připojené na komín) nesmějí být umisťovány v místnostech, kde je podtlakové mechanické větrání. Není vhodné ani propojování místnosti s takovým spotřebičem s vedlejší místností, která je podtlakově větrána. V krajních případech může být zjištěno, že v místnosti, kde byl plynový spotřebič léta umístěn, není již jeho další provoz podle TPG 704 01 možný, protože došlo např. k nahrazení netěsných oken okny těsnými. Pokud se při renovaci domu zřizuje nový komín, je vhodné pro plynové kotle použít komín s průduchy pro spaliny a přívod vzduchu ke spotřebičům. Kotle jsou potom v provedení C (turbo), a nejsou tedy požadavky na objem a výměnu vzduchu v místnosti.

Renovace zdravotně technických instalací v panelových domech
Panelové domy mají, na rozdíl od domů stavěných zděnou technologií, svá specifika daná zejména prefabrikací instalací. Potrubí a zařizovací předměty bývají i v nich na konci životnosti.

Renovace kanalizace
Stav starého kanalizačního potrubí se musí posoudit technickou prohlídkou, doplněnou v případě potřeby o prohlídku svodného (ležatého) potrubí kamerou. Největší problém představují v panelových domech ocelová a azbestocementová potrubí, která jsou dnes na konci životnosti, a je tedy nutná jejich výměna. Dalším problémem jsou kameninová potrubí s netěsnými spoji ukládaná nad podlahu do instalačních suterénů. I tato potrubí je potřeba vyměnit. Výměna potrubí je v panelových domech snadnější než ve starých domech stavěných klasickou zděnou technologií, protože potrubí je přístupnější. Nová potrubí se v panelových domech vedou nejčastěji v místech, kudy vedla potrubí stará. Výměna odpadních (svislých) potrubí ve stávajících bytových jádrech je obvykle snadnější než u zděných domů, protože nevyžaduje odkrývání zazděných drážek. Před výměnou se v bytových jádrech demontáží stěny mezi instalační šachtou a záchodem odkryje většina potrubí (obr. 3a, b). Různé úpravy prováděné uživateli bytů (zazdění, obklad) však mohou přístup do instalační šachty ztížit. Také dešťová odpadní potrubí, vedená často ve schodišťovém prostoru, bývají po demontáži krytů snadno přístupná. Svodná potrubí vedená v instalačním suterénu nebo instalačním kanále pod domem bývají také přístupná a snadno kontrolovatelná a vyměnitelná. Výměna svodných potrubí uložených v zemi pod podlahou nejnižšího podlaží je však stejně problematická jako u domů zděných. Proto se provádí jen v nutných případech.

Napojení půdního dešťového žlabu na splaškové odpadní potrubí
¤ Napojení půdního dešťového žlabu na splaškové odpadní potrubí

Renovace vodovodu
Ocelová pozinkovaná nebo asfaltovaná potrubí se nahrazují potrubím z jiných materiálů. Příčinou krátké životnosti ocelových potrubí je důlková koroze a inkrustace. Vedení stoupacích potrubí zůstává v instalačních šachtách (obr. 3a, b). U plastových stoupacích potrubí je důležité vyřešit nejen kompenzaci délkové roztažnosti trubek, ale také napojení připojovacího potrubí tak, aby se stoupací potrubí mohlo vlivem tepelné roztažnosti volně pohybovat a uzávěry a vodoměry byly upevněny k nosné konstrukci v instalační šachtě. Stoupací potrubí musí být tepelně izolováno. Ležaté potrubí je obvykle vedeno ve stávající trase pod stropem nebo podél zdí v nejnižším podlaží, popř. instalačním kanále. Odchylky od stávající trasy mohou být dány nutností kompenzací tepelné roztažnosti nového potrubí. Ležaté potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace musí být tepelně izolováno.

Sedmdesát let staré vodovodní a kanalizační instalace
¤ Sedmdesát let staré vodovodní a kanalizační instalace

Renovace plynovodu
V současné době se také v panelových domech začínají renovovat plynovody. Prostupy potrubí stropem byly u stávajících plynovodů v panelových domech provedeny bez ochranné trubky. Pokud v místě prostupu prosakovala voda z kanalizace (např. z netěsného azbestocementového potrubí), může být ocelové plynovodní potrubí v prostupu značně zkorodováno. Při vedení plynovodu v instalačních kanálech nebo instalačních podlažích zakazují technická pravidla G 704 01 použití rozebíratelných (např. závitových) spojů a předepisují, aby tyto instalační prostory byly trvale větrány neuzavíratelnými otvory z venkovního prostoru. Pokud bylo rozdělovací potrubí vedeno pod stropem nejnižšího podlaží, je vhodné jeho trasu dodržet i při instalaci nového potrubí. Vedení nového plynovodu v instalační šachtě bytového jádra je podle revize TPG 704 01 možné. Mohou zde zůstat i plynoměry. Plynovod v instalační šachtě musí být přístupný pro kontrolu těsnosti (dostatečně velkými dvířky instalační šachty) a stěna mezi záchodem a instalační šachtou musí být u renovovaných bytových jader opatřena neuzavíratelným větracím otvorem u podlahy a pod stropem. Dodavatel plynu může při renovaci, kromě uzávěru před plynoměrem, požadovat také umístění uzávěru bezprostředně za plynoměrem. Spojování potrubí svařováním je v hořlavých bytových jádrech velmi problematické, proto se dnes často používají např. měděná potrubí s lisovanými spoji.
Plynové spotřebiče
Plynovými spotřebiči jsou v bytech panelových domů obvykle pouze sporáky. Jedná se o spotřebiče provedení A, které odebírají vzduch pro spalování z místnosti, v níž jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do téže místnosti. Proto je nutné posouzení místnosti z hlediska výměny vzduchu. Potíže s výměnou vzduchu mohou nastat při výměně starých oken za nová těsnější. Do kuchyně se objedná takové okno, které zajistí výměnu nejméně 20 m3/h vzduchu, i když je zavřené.

Vodovodní a kanalizační potrubí instalační šachty před rekonstrukci
¤ Vodovodní a kanalizační potrubí instalační šachty před a po rekonstrukci
Vodovodní a kanalizační potrubí instalační šachty po rekonstrukci

Přestavba bytových jader
Životnost bytových jader lehké prefabrikace je přibližně 30 až 35 let, z čehož vyplývá nutnost jejich oprav a přestaveb. Přestavba bytových jader spočívá zpravidla ve vybourání starého jádra a jeho nahrazením zděnou (z lehkých tvárnic) nebo sádrokartonovou konstrukcí. Může se při ní provést i změna půdorysného uspořádání místností. Přestavbu provádějí buď jednotliví uživatelé samostatně, nebo se provádí v celém domě zároveň s výměnou stoupacích vodovodních a odpadních kanalizačních potrubí. Pokud si přestavbu zajišťují pouze někteří jednotliví uživatelé, nemá se zasahovat do stoupacích a odpadních potrubí a měnit půdorys instalační šachty. Důležité je také dbát na dobrou přístupnost instalačních šachet po přestavbě. Stěna mezi prostorem záchodu a instalační šachtou má být snadno demontovatelná, a pokud je v instalační šachtě veden plynovod, musí být stěna instalační šachty opatřena u podlahy a těsně pod stropem neuzavíratelnými větracími otvory (mřížkami). Každá přestavba bytového jádra vyžaduje statický posudek stávajících nosných stavebních konstrukcí.

Použitá literatura
[1] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
[2] ČSN EN 1775, (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky (po revizi)
[3] ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
[4] ČSN EN 806-1 až -3 (73 6660 a 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
[5] ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
[6] ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
[7] ČSN 75 6081 Žumpy
[8] ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
[9] ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov (po revizi)
[10] ČSN EN 12056-1 až -5 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy
[11] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
[12] TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu
[13] TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
[14] TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (v revizi)
[15] TPG 704 02 Dodatečné utěsňování domovních plynovodů
[16] TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz