Zpět na stavby

Rekreační přístav Petrov – Baťův kanál

Účelem projektu bylo vybudovat na vhodném místě Baťova kanálu moderní rekreační přístav s kapacitou 45 plavidel a vytvořit tak zázemí pro provoz všech typů lodí, jelikož stále se rozšiřující a v současnosti již velmi oblíbená rekreační plavba s sebou přinesla potřebu rozšíření a vybudování nové infrastruktury, servisního a ochranného zařízení i dalších moderních prvků, které povedou k výraznému zvýšení komfortu při provozování lodní dopravy v této lokalitě.

Autor:


Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební – obor dopravní stavby ve Vysokém Mýtě a od roku 1995 se věnuje výstavbě a rekonstrukcím vodních děl v ČR. Aktivně se účastnil dvacetiletého programu obnovy plavebních komor na Labi, výstavby přístavišť na vodních cestách, oprav přehrad, jezů atd. V roce 2010 převzal vedení firmy LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o

Navýšení nedostatečné kapacity pro přistávání a kotvení lodí tak významně přispělo k překonání hlavní překážky dalšího rozvoje plavby na Baťově kanálu. Obec Petrov, ležící na dolní části Baťova kanálu, byla vyhodnocena jako nejvhodnější místo pro tento záměr. Přístav byl navržen pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stání plavidel, ale také pro vyvázání plavidel mimo plavební sezonu. Je vybudován na místě nevyužívaného pozemku nad stávajícím přístavištěm. Zároveň obsahuje i stavební přípravu pro další rozšíření poskytovaných služeb.

Přístavní bazén vznikl na ploše 100 × 45 m přeložkou levé boční hráze Baťova kanálu v délce 182 m. Koruna hráze má šířku 3,5 m. Před započetím výstavby bylo nutno provést inženýrsko-geologický průzkum vrtanými sondami, doplněnými sondami statické penetrace. Zemní stroje odtěžily zeminu v průměrné mocnosti cca 1,2 m od povrchu. Zjištěný výskyt kontaminovaných zemin (polutanty na bázi halogenových organických látek a polycyklických aromatických uhlovodíků) byl potvrzen na základě rozboru vzorků odebraných při výkopových pracích. Jednalo se o toxické látky, které byly v rámci stavby odtěženy a odvezeny na skládku nebezpečných odpadů. Celkový objem kontaminovaných zemin se vyšplhal na 1176 m3. Dno přístavního bazénu je na kótě 166,38 m n. m., hloubka vody v přístavním bazénu činí tedy cca 1,5 m.

Zemní hráz je homogenní, z jílovitých zemin. Je opatřena zemním návodním těsněním ve tvaru klínu přiléhajícímu k návodnímu líci hráze. Šířka návodního těsnění je min. 1 m. Zemní těsnění je založeno do základové spáry hráze těsnicím zámkem 0,5 m se sklony zářezu 1 : 1. Opevnění svahů přístavního bazénu je z kamenné rovnaniny tl. 300 mm, uložené na pískové lože tl. 150 mm. V patě svahu byla vytvořena kamenná patka z těžkého kamene (200–500 kg). Konstrukci hlavního mola o délce 173,5 m a šířce 2 m tvoří svařovaná konstrukce z ocelových nosníků HEB 200, která je uložena na pilotách z profilů IPE 240 vetknutých do dna přístavu. Molo je osazeno dubovou pochozí palubou, úvaznými prvky a je v potřebném rozsahu opatřeno nerezovým zábradlím o výšce 1,1 m. Strana mola, orientovaná směrem do koryta Baťova kanálu, je navíc opatřena nornou stěnou z plechu. Plovoucí výložníky o délce 4 a 6 m vytvářejí boxy pro malá i velká plavidla o šířce 6–7,5 m.

Moderně řešený areál je vybaven zařízením pro čerpání pohonných hmot s kompletním servisním zázemím, kamerovým systémem (fixní a otočné kamery), ozvučením i sofistikovaným panelem pro poskytování informací o stavu vodní cesty. Úspora energie je zajištěna použitím úsporných světelných zdrojů a dalších spotřebičů v areálu přístavu. Výstavba servisního centra započala založením svislé železobetonové monolitické stěny o délce 33,7 m do dna přístavu. V nové provozní budově se nachází kancelář správce pro řízení služeb, ale i pro poskytování dalších potřebných informací. V prostoru servisního centra je připraven základ pro přístavní jeřáb o nosnosti 10 t a délce vyložení 5,8 m. Koncepce a technické řešení ochranného přístavního bazénu umožňuje také důležitou ochranu plavidel před velkou vodou v případě zvýšeného průtoku řekou Moravou.

Posádky lodí mají k dispozici připojení na elektrickou síť a pitnou vodu, na kterou navazuje odběr fekálií, nádních vod a ostatních odpadů. Předplatná přístavní karta, již lze získat u distributorů v ČR, umožní odebrat předem definované množství komodit, odpovídající hodnotě odečtu z karty. Kromě toho lze využívat i hygienické zázemí stávajícího přístaviště. Součást celého komplexu přístavu tvoří opravené přístupové komunikace, parkoviště osobních vozidel a vozidel pro přepravu. Výstavbou plnohodnotného přístavu na dopravně významné a využívané vodní cestě se rozšířila základní veřejná síť přístavů na Baťově kanálu a jeho vhodné urbanistické řešení je citlivě včleněno do okolní krajiny. Vyznavači rekreační plavby plující po Baťově kanálu tak mají možnost v Petrově bezpečně přistát, přenocovat a navštívit obec i její okolí.

Identifikační údaje stavby
Stavba: Rekreační přístav Petrov, Baťův kanál
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Podzhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Realizace projektu: 09/2014–08/2015
Celkové náklady: 38,5 mil. Kč vč. DPH
Identifikační údaje stavby
Stavba: Rekreační přístav Petrov, Baťův kanál
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Podzhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Realizace projektu: 09/2014–08/2015
Celkové náklady: 38,5 mil. Kč vč. DPH