Zpět na materiály, výrobky, technologie

Rekonstrukce střechy výrobní haly ostravské společnosti Ekova Electric

29. listopadu 2021
PR článek

V roce 2020 uspěla společnost OHLA ŽS (dříve OHL ŽS) ve veřejné soutěži na realizaci projektu s názvem Rekonstrukce střechy výrobní haly EKOVA ELECTRIC a.s. Jeho zadavatelem byla stejnojmenná společnost, která nese od srpna 2021 nový název Škoda Ekova.


Stavební práce začaly v březnu letošního roku a zahrnovaly výměnu kompletní střešní konstrukce včetně statických prvků nad celou halou, která se nachází v areálu Dopravního podniku Ostrava v Ostravě-Martinově. Výrobní hala byla postavena v letech 1967–1969 jako prefabrikovaný objekt. Skládá se ze šesti lodí o šířce 18 m a celá konstrukce tvoří jeden celek o půdorysných rozměrech 126 × 108 m. Celková střešní plocha činí 13 600 m2. Hlavním důvodem rekonstrukce střechy byly nevyhovující střešní nosné prvky, tedy železobetonové předpjaté vazníky, uložené ve vzdálenosti 6 m na předpjaté betonové průvlaky o délce 12 m, které spočívaly na betonových sloupech.

Pro posouzení stavu nosných prvků střechy byl v roce 2019 vypracován diagnostický průzkum, který byl podkladem pro následné statické posouzení a návrh oprav. Část střešních vazníků byla ve špatném technickém stavu. S ohledem na charakter nosného prvku (jenž je složen ze tří částí a dodatečně předpínaný na stavbě) byla jeho oprava, spočívající ve statickém zajištění, vysoce problematická a nezaručovala splnění požadavku na mechanickou odolnost a stabilitu. Také v případě ostatních, toho času vyhovujících předpjatých vazníků docházelo ke ztrátám předpětí a tím ke snižování únosnosti a stability. Vzhledem k haváriím těchto prvků na různých místech České republiky bylo rozhodnuto o odstranění jak vazníků, tak střešních žebírkových desek nad nimi, které byly rovněž považovány za rizikový nosný prvek střešního pláště.

Design & Build
Smlouva s objednatelem byla podepsána na konci roku 2020 a zahrnovala realizaci stavby metodou dodávky Design & Build. Předmět díla zahrnoval vedle samotné rekonstrukce střechy také zpracování dokumentace pro získání stavebního povolení, zajištění doplňujících průzkumů a expertiz včetně zajištění požadované inženýrské činnosti ve spojení s vydáním stavebního povolení a zajištění všech stanovisek dotčených orgánů nezbytných k provedení stavby.

Poté co stavební povolení nabylo právní moci, mohlo dojít od 1. března letošního roku k samotné realizaci zakázky. Vlastní práce byly rozděleny do několika fází, jež zahrnovaly bourací práce, realizaci ocelové konstrukce a střešního pláště, vnitřní stavební úpravy a opětovné provedení instalací, které byly demontovány kvůli snesení původní střechy a montáži nové ocelové konstrukce. V rámci bouracích prací byly ze střechy výrobní haly odstraněny světlíky, hromosvody, žlaby, vpusti a některá již nefunkční prostupující potrubí. V hale byly odstraněny veškeré ocelové prvky, jako jsou jeřábové drážky, dráhy a lávky, které byly kotveny do vazníků. Rovněž bylo nutné částečně vybourat zdivo v místech, kde stěnami procházely vazníky a ztužující prvky ocelové konstrukce. Během demontáže samotné střechy byly odstraněny vrstvy plechové krytiny na dřevěném bednění, izolace z pěnového polystyrenu a živičný pás až na cementový potěr a pěnobeton. Tyto vrstvy byly nařezány v místech styku panelů a poté spolu s nimi sneseny. Před demontáží železobetonových (ŽB) vazníků byly ŽB panely vázány za montážní oka, která se po obnažení ukázala jako plně funkční. Z hlavních nosných konstrukcí zůstaly zachovány pouze sloupy haly a ŽB průvlaky, které již nenesou žádné zatížení.

Nová střešní konstrukce
Nově tvoří střechu ocelová konstrukce, která je zhotovena z lehkých příhradových vazníků v rozteči 12 m. Jednotlivé vrstvy střešního pláště tvoří nosný trapézový plech CB 50/264 (tl. 0,75 mm) ukládaný na vaznice, které jsou kolmo na vazníky, a tepelná izolace s parotěsnou zábranou. Tepelnou izolaci tvoří desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S (tl. 60 mm) a EPS 70 S (tl. 100 mm) a minerální vata TECHNOROOF 45 (tl. 2 × 20 mm). Průchodu vodní páry a vlhkosti střešní konstrukcí zabraňuje parotěsná fólie FATRAPAR 150 (tl. 0,2 mm) a šedá hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC RHENOFOL CV (tl. 1,5 mm). Jako separační materiál pro oddělení tepelněizolačních a hydroizolačních vrstev byla použita rohož ze skelných vláken EVALITH DH 120 g/m2. Ve střešním plášti byly osazeny světlíky o velikosti 4,5 × 111,575 m (stejný rozměr jako u původních světlíků), které zajišťují denní osvětlení v hale. Jedná se o obloukové světlíky zhotovené z kvalitních Al profilů a zasklené polykarbonátem. Dále byly ve střeše v místech původních bodových světlíků osazeny nové světlíky z hliníkové konstrukce s automatizovaným systémem větrání.

Po provedení bouracích prací a montáži ocelové konstrukce byly stěny haly očištěny a dozděny, došlo k doplnění poškozené a chybějící omítky a k vymalování v potřebném rozsahu. V rámci rekonstrukce střechy byla zrušena původní silová a slaboproudá elektroinstalace a rozvody měření a regulace, které byly znovu instalovány po osazení nové střešní konstrukce. Jednalo se především o svítidla a světelné okruhy a kabelové nosné systémy pro napojení zásuvkových skříní a kaloriferů, které byly kotveny do původních střešních vazníků. Kromě větracích světlíků a jejich ovládacích prvků byla elektricky nově napojena centrála nouzového osvětlení a instalována nouzová a protipanická svítidla a svítidla s piktogramy. Původní hromosvodová soustava byla dle platných norem ČSN nahrazena spolu se svody novou soustavou, rovněž došlo k úpravě zemnicí soustavy. Opětovné provedení instalací se týkalo také rozvodů vzduchotechniky a klimatizace, plynu a zdravotnětechnické instalace. V případě klimatizačních zařízení byla v nejnutnějším rozsahu vyměněna připojovací chladivová potrubí. Na střechu byl nainstalován certifikovaný záchytný a zádržný systém od firmy TOPWET. Během realizace projektu byla řešena rovněž demontáž a zpětná montáž vnitřního záchytného systému na novou geometrii ocelové konstrukce střechy. Navržený systém dvou podélných podvěsných drážek slouží pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců, kteří pracující při opravách na střechách trolejbusů.

Veškeré stavební práce byly prováděny ve velmi napjatém harmonogramu, jediným milníkem stavby byla její kolaudace do 29. června 2021. Vlastní realizace projektu mohla začít až po získání stavebního povolení v březnu letošního roku. Z tohoto důvodu musely být hlavní práce na střeše dokončeny do května, aby bylo možné včas získat stanovisko Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru a následně stavbu zkolaudovat k požadovanému datu. Díky intenzivnímu úsilí všech členů realizačního týmu, tvořeného zaměstnanci Divize Morava společnosti OHLA ŽS a subdodavateli, se podařilo kompletní rekonstrukci střechy úspěšně dokončit ve stanoveném termínu.

Text a foto: Ing. Tomáš Špaček, OHLA ŽS, a.s.