Zpět na stavby

Rekonstrukce mostů mimoúrovňové křižovatky v Třebíči

10. listopadu 2020
PR článek

V roce 2019 byly v Třebíči kompletně zrekonstruovány dva sousedící mosty, které jsou součástí důležitého dopravního uzlu kraje Vysočina. Jejich označení je dáno jejich evidenčními čísly, a to most ev. č. 23-036.1 na silnici I/23 a most ev. č. 351-026 na silnici II/351. Oba jsou součástí mimoúrovňové („holandské“) křižovatky ulice Hrotovické přes ulici Sportovní, tedy připojení silnice II/351 na Hrotovice na hlavní průjezdnou silnici městem I/23 Brno – Telč.


Původní staré mosty měly nosné konstrukce z přepjatých prefabrikovaných nosníků typu KA-73. Oba byly již ve velmi špatném stavu a jejich rekonstrukce byla nezbytná. Protože měl každý jiného správce, vypsalo ŘSD ČR (správa Jihlava) a KSUS Vysočiny společně soutěž na zhotovitele jejich rekonstrukce. Soutěž vyhrála společnost OHL ŽS, která se zavázala v extrémně krátkém termínu od 13. května do konce října roku 2019 zbourat a znovu postavit nosné konstrukce i části spodních staveb obou mostů, a to včetně veškerého příslušenství a vozovek.

Most ev. č. 23-036.1 na silnici I/23

Původní most byl šestipolový a měl deskovou nosnou konstrukci z předpjatých prefabrikovaných nosníků typu KA-73. Délka nosníků byla 18 m a v každém ze šesti prostých polí bylo 7 ks nosníků. Koncové opěry byly postaveny jako masivní betonové stěny, mezilehlé podpěry byly složeny ze železobetonových prefabrikátů, ze dvou sloupů obdélníkového průřezu a úložného prahu (tzv. stativa). Největší škody na nosné konstrukci byly způsobeny zatékáním, a to jak dilatačními spárami nad podpěrami, tak i mezi dílci říms. Zatékalo i do oblasti kotev předpjaté výztuže. Nejvíce byly postiženy krajní nosníky, hlavně na jižní straně. Opadávaly krycí vrstvy betonu na jejich bocích a podhledech a obnažená betonářská výztuž korodovala s viditelným oslabením. Podle mimořádné mostní prohlídky byl stav nosné konstrukce i částí spodní stavby klasifikován jako velmi špatný a na mostě byla snížena zatížitelnost. Projektant (projektová kancelář PRIS spol. s r.o.) proto navrhl náhradu nosné konstrukce mostu včetně části spodní stavby.

Nový most byl navržen jako spojitý s jednotrámovou konstrukcí z předpjatého betonu (délky 109 m), která výškově klesá ve spádu rampy cca 6 %. Částečně nová spodní stavba zahrnovala nové úložné prahy opěr včetně závěrných zdí, přechodových desek a částí křídel, dále také výměnu všech úložných prahů na pilířích. Úložné prahy byly navrženy monolitické, železobetonové a byly nadbetonovány a přikotveny vlepenými trny do stávajících sloupů.

Na úložné bloky pak byly před betonáží NK nadbetonovány podložiskové bločky a osazeno a podlito epoxidovou plastmaltou 7 párů hrncových ložisek. Nosná konstrukce byla vyprojektována monolitická, vyztužená betonářskou výztuží a dodatečně předepnutá sedmi 18lanovými zvedanými kabely, kotvenými v obou čelech NK. Vybetonována byla na pevné skruži jako spojitý nosník o šesti polích s jednotrámovým příčným řezem s oboustrannými nestejně vyloženými konzolami. Rozpětí polí činí 17,74 + 18,015 + 18,13 + + 18,13 + 18,015 + 17,52 m. Celková šířka NK je 7,20 m s jednostranným příčným sklonem. Pevná skruž byla tvořena ve 2 nižších polích u opěry OP7 trubkovým lešením PERI-UP Rosett, založeným na silničních panelech. Ve zbývajících 4 polích skruž tvořily čtveřice nosníků ŽBM30, nesené bárkami ST-A4. Bárky byly pouze na dvou pilířích, spodní roznášecí nosník byl založen na panelech a štěrkovém podsypu. Nosníky ŽBM měly v polích č. 1 a 2 rozpětí 15 m, v polích č. 3 a 4 rozpětí 16,5 m a bylo na ně spočítáno a provedeno nadvýšení bednění pro kompenzaci průhybu nosníků při betonáži.

Most ev. č. 351-026 – most ve městě Třebíč přes ČD

Druhý rekonstruovaný most ev. č. 351-026 o dvou polích rozpětí á 17,7 m převádí konec ulice Hrotovické (před jejím napojením na I/23) přes trať Správy železnic a místní komunikaci. Původní starý most z roku 1995 měl dvě prostá pole rozpětí 17,4 m, spojená nad vnitřní podpěrou bezdilatačním stykem. Desková nosná konstrukce byla v příčném řezu šířky 15 m sestavena z 15 ks prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-73 délky 18 m. Spodní stavbu tvořily dvě masivní ŽB krajní opěry a vnitřní podpěra (pilíř), založení mostu bylo plošné na skalním podloží.

Největší škody na nosné konstrukci byly způsobeny zatékáním skrze již nefunkční izolaci mostovky. V průběhu zpracování projektové dokumentace byla provedena mimořádná prohlídka mostu (leden 2019), kterou byl snížen stavebně technický stav nosné konstrukce na VII. – havarijní a stavební stav spodní stavby na VI. – velmi špatný. Projektant (Link projekt s.r.o.) proto navrhl kompletní výměnu nosné konstrukce a mostního svršku včetně náhrady části opěr po spodní úroveň nových úložných prahů. Stará vnitřní podpěra byla navržena ke kompletní výměně.

Nový most byl navržen jako spojitý s deskovou konstrukcí z předpjatého betonu (délky 37,4 m, šířky 15,5 m). Částečně nová spodní stavba zahrnovala nové železobetonové úložné prahy obou opěr včetně závěrných zdí, přechodových desek a horních částí křídel. Nová podpěra mostu P2 je tvořena dvojicí pilířů půdorysných rozměrů 1,2 x 1,2 m s lichoběžníkovým vybráním na všech stranách. Dříky pilířů jsou vetknuty do společného základu půdorysného rozměru 4,0 x 12 m. Na nové úložné prahy opěr i na sloupy vnitřní podpěry pak byly před betonáží NK nadbetonovány podložiskové bločky a osazeny a podlity plastmaltou 3 páry hrncových ložisek. Nosná konstrukce byla vyprojektována jako desková monolitická, vyztužená betonářskou výztuží a dodatečně předepnutá 14 ks 19lanových a 2 ks 12lanových kabelů. Vybetonována byla na pevné trubkové skruži se dvěma průjezdy (pro železnici a silnici) jako deska konstantní výšky 0,9 m v podélném směru v ose komunikace.

Závěr

Průběh výstavby byl výjimečný především krátkou dobou výstavby, která trvala pouze 5,5 měsíce od odklonění dopravy po spuštění provozu na nových mostech. V této době se musely zbourat a postavit nejen mosty, ale přeložit všechny související inženýrské sítě. Během prací se navíc musela vyprojektovat a schválit i realizační dokumentace, protože nebyl čas na přípravu stavby před jejím zahájením. Projektování RDS i VTD tak bylo také na kritické cestě HMG a projektanti museli projektovat ve zrychleném režimu, aby nebrzdili stavební práce. Demolice starých mostovek z prefabrikovaných nosníků KA-73 byla komplikovaná především nad železnicí, kde musela být nosná konstrukce po odstrojení rozdělena na jednotlivé prefabrikáty a pásovým jeřábem ve výluce železničního provozu rozebrána. Oba mosty pak byly vybetonovány na pevných skružích (nosníky ŽBM a trubková Rosett s průjezdy pro železnici i místní komunikaci) vždy s jedinou průběžnou betonáží celé spojité NK. Spolu s výstavbou nových nosných konstrukcí bylo zřízeno i nové vybavení mostu, tedy odvodnění, protihlukové dilatační závěry, pásová izolace mostovek, monolitické římsy, zábradlí a zábradelní svodidla, protihlukové stěny na rampách křižovatky u nemocnice, veřejné osvětlení mostů i nová asfaltová vozovka.

Termín dokončení mostaři OHL ŽS dodrželi a díky mimořádnému nasazení i drtivému finiši byl 31. října 2019 ve 20.00 hod. na mostech obnoven provoz.

Pohled na hotový most ŘSD o 6 polích
Pohled na hotový most ŘSD o 6 polích
Identifikační údaje o stavbě
Název zakázky: I/23, II/351Třebíč – oprava mostů a PHS
Název stavby č. 1: I/23 Třebíč, most ev. č. 23-036.1
Název stavby č. 2: I/23 Třebíč, ul. Sportovní – oprava PHS
Název stavby č. 3: II/351 Třebíč – most ev. č. 351–026
Investor č. 1 staveb č. 1+2: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investor č. 2 stavby č. 3: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Generální projektant stavby č. 1 + 2: Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.
Generální projektant stavby č . 3: Link projekt s.r.o.
Zhotovitel stavby: OHL ŽS, a.s.
Identifikační údaje o stavbě
Název zakázky: I/23, II/351Třebíč – oprava mostů a PHS
Název stavby č. 1: I/23 Třebíč, most ev. č. 23-036.1
Název stavby č. 2: I/23 Třebíč, ul. Sportovní – oprava PHS
Název stavby č. 3: II/351 Třebíč – most ev. č. 351–026
Investor č. 1 staveb č. 1+2: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investor č. 2 stavby č. 3: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Generální projektant stavby č. 1 + 2: Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.
Generální projektant stavby č . 3: Link projekt s.r.o.
Zhotovitel stavby: OHL ŽS, a.s.